Capítulo 22 na ang kaharian ng Diyos

Lupa

00:0029:38
POKUS NG KABANATA
Tinutupad ng Kaharian ang lahat ng pangako ng Diyos may kaugnayan sa lupa at sa mga tao
1, 2. (a) Bakit mahirap isipin kung minsan na totoo ang Paraiso? (b) Ano ang makatutulong para mapatibay ang ating pananampalataya sa mga pangako ng Diyos?
DUMATING sa pulong ang isang tapat na brother, pagod na pagod sa maghapong pagtatrabaho. Ang daming utos ng amo niya, ang dami rin niyang responsibilidad sa pamilya, at may sakit pa ang asawa niya. Nang tumugtog na ang musika para sa pambukas na awit, gumaan ang pakiramdam niya; natutuwa siya at nasa Kingdom Hall siya kasama ang mga kapatid. Ang awit ay tungkol sa buhay sa Paraiso, at sinasabi sa liriko na isipin niyang nasa Paraiso na siya. Paborito niya ang awit na ito, at habang kumakanta kasabay ng kaniyang pamilya, nanaig sa puso niya ang pag-asa sa hinaharap.

2 Karamihan sa atin ay may ganiyan ding karanasan. Pero hindi natin maikakaila na kung minsan, nahihirapan tayong isipin na totoo ang Paraiso dahil sa kalagayan natin sa lumang sistemang ito. Nabubuhay tayo samga panahong mapanganib na mahirap pakitunguhan,” at ang mundong ito ay malayong-malayo sa Paraiso. (2 Tim. 3:1) Ano ang makatutulong para maging mas totoo sa atin ang ating pag-asa? Buweno, paano ba natin nalaman na malapit nang mamahala ang Kaharian ng Diyos sa lahat ng tao? Isaalang-alang natin ang ilan sa mga hula ni Jehova na nakita ng kaniyang bayan na natupad noon. Pagkatapos, talakayin natin kung paano natutupad ang mga hulang ito at ang iba pa sa panahon natin. Bilang panghuli, talakayin naman natin kung paano ito matutupad sa hinaharap.

Kung Paano Tinupad Noon ni Jehova ang Kaniyang mga Pangako

3. Anong pangako ang nakaaliw sa mga Judiong tapon sa Babilonya?
3 Isip-isipin ang buhay ng mga Judiong tapon sa Babilonya noong ikaanim na siglo B.C.E. Napakahirap ng kalagayan nila, at marami ang namulat bilang tapon, gaya rin ng kanilang mga magulang. Tinutuya sila ng mga Babilonyo dahil sa pananampalataya nila kay Jehova. (Awit 137:1-3) Pero sa paglipas ng mga dekada, patuloy na nanghahawakan ang tapat na mga Judio sa napakagandang pangakong ito: Isasauli ni Jehova ang kaniyang bayan sa kanilang lupain. Sinabi ni Jehova na magiging maganda ang kalagayan doon. Inihalintulad pa nga niya ang isinauling lupain ng Juda sa hardin ng Eden​—isang paraiso! (Basahin ang Isaias 51:3.) Maliwanag na nilayon ang mga hulang iyon para tiyakin sa bayan ng Diyos na wala silang dapat ikabahala. Bakit natin nasabi? Tingnan natin ang ilan sa mga hula.

4. Paano tiniyak ni Jehova sa mga Judio na magiging tiwasay sila sa kanilang sariling lupain?
4 Katiwasayan. Hindi literal na paraiso ang babalikan ng mga Judio, kundi isang malayong lupain na 70 taon nang tiwangwang, isang lupain na iilan lang sa kanila ang nakakita. Karaniwan lang sa mga lupain noong panahon ng Bibliya ang mga leon, lobo, leopardo, at iba pang mababangis na hayop. Baka maisip ng isang ama, ‘Paano ko poproteksiyunan ang asawat mga anak ko? Paano na ang mga tupa at baka namin?’ Natural lang na mabahala sila. Pero isipin kung paano sila naaliw sa pangako ng Diyos na iniulat sa Isaias 11:6-9. (Basahin.) Sa hulang iyon, tiniyak ni Jehova na magiging ligtas sila at ang kanilang mga alagang hayop. Ang leon ay kakain ng dayami, sa diwa na hindi nito lalapain ang baka ng mga Judio. Ang mga tapat ay walang dapat ikatakot sa mababangis na hayop. Nangako si Jehova na magiging ligtas ang kaniyang bayan sa isinauling lupain ng Juda, maging sa ilang at sa kagubatan.​—Ezek. 34:25.

5. Anong mga hula ang nakatulong sa mga babalik na tapon na magtiwalang sagana silang paglalaanan ni Jehova?
5 Kasaganaan. Maaaring may iba pa silang ikinababahala. ‘Mapakakain ko ba roon ang pamilya ko? Saan kami titira? May trabaho kaya roon, at mas magaan kaya iyon kaysa sa trabaho namin sa Babilonya?’ Sa pamamagitan ng kinasihang mga hula, muling tiniyak ni Jehova sa bayan na hindi sila dapat mag-alala. Ipinangako ni Jehova na makaaasa sa ulan ang kaniyang masunuring bayan, kaya ang lupa ay magbubunga nang sagana. (Isa. 30:23) Kung tungkol naman sa tirahan at trabaho, ipinangako ni Jehova: “Tiyak na magtatayo sila ng mga bahay at maninirahan sa mga iyon; at tiyak na magtatanim sila ng mga ubasan at kakainin ang bunga ng mga iyon. Hindi sila magtatayo at iba ang maninirahan; hindi sila magtatanim at iba ang kakain.” (Isa. 65:21, 22) Oo, di-hamak na mas maganda ang magiging buhay nila kumpara noong nasa ilalim pa sila ng paganong Babilonya. Pero kumusta naman ang pinakamalala nilang mga problema​—ang naging dahilan ng pagkatapon nila?

6. Ano ang matagal nang sakit ng bayan ng Diyos? Pero ano ang tiniyak ni Jehova sa mga babalik na tapon?
6 Espirituwal na kalusugan. Bago pa man maging tapon, may sakit na sa espirituwal ang bayan ng Diyos. Sa pamamagitan ni propeta Isaias, sinabi ni Jehova tungkol sa kaniyang bayan: “Ang buong ulo ay may sakit, at ang buong puso ay mahina.” (Isa. 1:5) Sila ay mga bulag at bingi sa espirituwal dahil nagbibingi-bingihan sila sa mga payo ni Jehova at ipinipikit ang kanilang mga mata sa kaliwanagan. (Isa. 6:10; Jer. 5:21; Ezek. 12:2) Kung sasalutin ng gayon ding mga problema ang babalik na mga tapon, magiging tiwasay kaya sila? Hindi bat maiwawala lang uli nila ang pagsang-ayon ni Jehova? Talagang nakaaaliw ang pangako ni Jehova: “Sa araw na iyon ay tiyak na maririnig ng mga bingi ang mga salita ng aklat, at mula sa karimlan at mula sa kadiliman ay makakakita maging ang mga mata ng mga bulag.” (Isa. 29:18) Oo, pagagalingin ni Jehova sa espirituwal ang kaniyang bayan na nagsisi at tumanggap ng disiplina. Hanggat nakikinig sila at sumusunod kay Jehova, maglalaan siya ng nagbibigay-buhay na direksiyon at kaliwanagan.

7. Paano natupad ang mga pangako ng Diyos sa mga Judiong tapon? Bakit iyon nakapagpapatibay ng pananampalataya?
7 Tinupad ba ni Jehova ang kaniyang mga pangako? Sinasagot iyan ng kasaysayan. Ang mga Judiong bumalik sa kanilang lupain ay pinagpala ng katiwasayan, kasaganaan, at espirituwal na kalusugan. Halimbawa, ipinagsanggalang sila ni Jehova mula sa kalapít na mga bansa na mas malakas at mas malaki kaysa sa kanila. Hindi nilipol ng mababangis na hayop ang mga alagang hayop ng mga Judio. Totoo, hindi nakita ng mga Judio ang lubusang katuparan ng mga hula ng mga propetang gaya nina Isaias, Jeremias, at Ezekiel tungkol sa Paraiso​—pero kapana-panabik pa rin at masasabing sapat na sa panahong iyon ang nakitang katuparan ng bayan ng Diyos noon. Kung bubulay-bulayin natin ang ginawa noon ni Jehova para sa kaniyang bayan, lalong titibay ang ating pananampalataya. Kung ang unang katuparan ng mga hulang iyon ay kapana-panabik na, paano pa kaya ang mas malaking katuparan? Talakayin naman natin ang ginagawa ni Jehova ngayon para sa atin.

Tinutupad Din ni Jehova sa Ngayon ang mga Pangako Niya

8. Anonglupainang tinatamasa ng bayan ng Diyos sa ngayon?
8 Ang bayan ni Jehova sa ngayon ay hindi literal na bansa; hindi rin sila sama-samang nakatira sa iisang lugar. Sa halip, ang pinahirang mga Kristiyano ay bumubuo ng isang espirituwal na bansa, angIsrael ng Diyos.” (Gal. 6:16) Kasama nila angibang mga tupasa isang espirituwal nalupain,” kung saan may-pagkakaisa nilang sinasamba ang Diyos na Jehova. Ang pagsambang iyon ang sentro ng kanilang buhay. (Juan 10:16; Isa. 66:8) Anonglupainang inilaan sa atin ni Jehova? Isa itong espirituwal na paraiso. Gaya ng ipinangako ng Diyos, ang mga kalagayan dito ay parang sa Eden. Tingnan natin ang ilang halimbawa.

9, 10. (a) Paano natutupad sa ngayon ang Isaias 11:6-9? (b) Ano ang nagpapatunay na may kapayapaan sa bayan ng Diyos?
9 Katiwasayan. Sa hula sa Isaias 11:6-9, inilalarawan ang isang mapayapang kalagayan: hindi na natatakot sa mababangis na hayop ang mga tao at alaga nilang mga hayop, at hindi na rin natatakot sa mga tao ang mababangis na hayop. May espirituwal na katuparan ba sa ngayon ang pangakong iyan? Oo! Sa talata 9, makikita natin kung bakit hindi na mananakit o maninira ang mga nilalang na iyon: “Sapagkat ang lupa ay tiyak na mapupuno ng kaalaman kay Jehova gaya ng tubig na tumatakip sa dagat.” Bumabait ba ang mga hayop dahil sakaalaman kay Jehova”? Hindi. Mga tao ang nagbabago ng ugali habang nakikilala nila ang Kataas-taasang Diyos at natututuhang tularan ang pagiging mapayapa niya. Kaya naman nakikita natin sa ating espirituwal na paraiso ang kamangha-manghang katuparan ng hulang iyan. Sa ilalim ng pamamahala ng Kaharian, natututuhan ng mga tagasunod ni Kristo na baguhin ang kanilang mabangis at makahayop na pag-uugali at mamuhay nang payapa at may pagkakaisa kasama ng kanilang espirituwal na mga kapatid.

10 Halimbawa, natalakay sa aklat na ito ang tungkol sa makakasulatang batayan natin sa Kristiyanong neutralidad at ang pag-uusig na dinanas ng bayan ng Diyos dahil dito. Hindi bat kahanga-hanga na sa marahas na sanlibutang ito, may isangbansana tumatangging makisangkot sa karahasan, kahit buhay pa nila ang maging kapalit? Isa nga itong napakalinaw na patunay na ang mga sakop ng Mesiyanikong Hari ay nagtatamasa ng kapayapaan gaya ng inilarawan ni Isaias! Sinabi ni Jesus na makikilala ang kaniyang mga tagasunod dahil sa pag-ibig nila sa isat isa. (Juan 13:34, 35) Sa loob ng kongregasyon, patuloy na ginagamit ni Kristo ang kaniyangtapat at maingat na alipinpara turuan ang lahat ng tunay na Kristiyano na maging mapagpayapa, maibigin, at mahinahon.​—Mat. 24:45-47.

11, 12. Anong uri ng taggutom ang nararanasan ng daigdig sa ngayon? Paano saganang naglalaan si Jehova para sa kaniyang bayan?
11 Kasaganaan. Ang buong daigdig ay nakararanas ng espirituwal na taggutom. Nagbabala ang Bibliya: “‘Narito! Dumarating ang mga araw,’ ang sabi ng Soberanong Panginoong Jehova, ‘at magpapasapit ako ng taggutom sa lupain, ng taggutom, hindi sa tinapay, at ng pagkauhaw, hindi sa tubig, kundi sa pagkarinig sa mga salita ni Jehova.’” (Amos 8:11) Magugutom din ba sa espirituwal ang mga sakop ng Kaharian ng Diyos? Inihula ni Jehova ang magiging pagkakaiba ng kaniyang bayan at ng mga kaaway niya: “Ang aking mga lingkod ay kakain, ngunit kayo ay magugutom. Narito! Ang aking mga lingkod ay iinom, ngunit kayo ay mauuhaw. Narito! Ang aking mga lingkod ay magsasaya, ngunit kayo ay mapapahiya.” (Isa. 65:13) Nakikita mo ba ang katuparan ng hulang iyan?

12 Tuloy-tuloy ang pagdaloy sa atin ng espirituwal na paglalaan. Sagana tayo sa salig-Bibliyang mga publikasyon​—kasama na ang mga rekording at video, mga pulong at kombensiyon, at mga materyal sa ating website—​di-gaya ng sanlibutang ito na gutom na gutom sa espirituwal. (Ezek. 47:1-12; Joel 3:18) Hindi bat kamangha-manghang makita sa araw-araw ang kasaganaang ipinangako ni Jehova? Tinitiyak mo ba na regular kang kumakain sa mesa ni Jehova?

Nagkukumustahan ang mga Saksi ni Jehova kasama ng mga bisita sa loob ng Kingdom Hall
Sa tulong ng mga kongregasyon, natatamasa natin ang espirituwal na katiwasayan, kasaganaan, at kalusugan
13. Paano natutupad ang hula ni Jehova na makakakita ang mga bulag at makaririnig ang mga bingi?
13 Espirituwal na kalusugan. Napakalaganap sa ngayon ng espirituwal na pagkabulag at pagkabingi. (2 Cor. 4:4) Pero sa buong mundo, nagpapagaling si Kristo ng mga may kapansanan at sakit. May nakita ka na bang bulag na nakakita at bingi na nakarinig? Kung may nakita ka nang mga tao na nakaalam ng katotohanan ng Salita ng Diyos at tumalikod sa mga kasinungalingan sa relihiyon na naging dahilan para mabulag at mabingi sila sa espirituwal, nakita mo na ang katuparan ng hulang ito: “Sa araw na iyon ay tiyak na maririnig ng mga bingi ang mga salita ng aklat, at mula sa karimlan at mula sa kadiliman ay makakakita maging ang mga mata ng mga bulag.” (Isa. 29:18) Sa ibat ibang panig ng mundo, daan-daang libo bawat taon ang nakahahanap ng gayong espirituwal na lunas. Ang bawat isa na lumalabas sa Babilonyang Dakila at sumasama sa atin sa espirituwal na paraiso para sumamba ay buháy na patotoo na natutupad ang mga pangako ni Jehova!

14. Anong mga katibayan ang puwede nating bulay-bulayin para mapatibay ang ating pananampalataya?
14 Ang bawat kabanata ng aklat na ito ay naglalaman ng malilinaw na katibayan na inakay ni Kristo ang kaniyang mga tagasunod sa espirituwal na paraiso sa panahong ito ng kawakasan. Patuloy nawa nating bulay-bulayin ang maraming pagpapalang tinatamasa natin ngayon sa paraisong iyan. Sa paggawa nito, lalong titibay ang pananampalataya natin sa mga pangako ni Jehova sa hinaharap.

Dumating Nawa ang Iyong Kaharian

15. Bakit tayo makatitiyak na magiging paraiso ang lupa?
15 Noon pa man, layunin na ni Jehova na gawing paraiso ang buong lupa. Inilagay niya sina Adan at Eva sa isang paraisong hardin at binigyan sila ng utos na punuin ang lupa ng kanilang mga supling at alagaan ang lahat ng nilalang dito. (Gen. 1:28) Pero sumama sina Adan at Eva sa pagrerebelde ni Satanas at inilugmok nila ang lahat ng kanilang supling sa di-kasakdalan, kasalanan, at kamatayan. Gayunman, hindi nagbago ang layunin ng Diyos. Kapag lumabas ito sa kaniyang bibig, lubusan itong matutupad. (Basahin ang Isaias 55:10, 11.) Kung gayon, makatitiyak tayo na magiging paraiso ang buong lupa, mapupuno ito ng mga inapo nina Adan at Eva, susupilin nila ito, at aalagaan nila ang mga nilalang ni Jehova. Sa panahong iyon, ang mga hula tungkol sa malaparaisong kalagayan na unang ibinigay sa mga Judiong tapon ay lubusan nang matutupad! Pansinin ang sumusunod na mga halimbawa.

16. Paano inilalarawan ng Bibliya ang katiwasayan na tatamasahin natin sa Paraiso?
16 Katiwasayan. Sa wakas, ang napakagandang hula sa Isaias 11:6-9 ay lubusan nang matutupad, maging sa literal na paraan. Magiging ligtas at tiwasay ang mga lalaki, babae, at mga bata saan man sila pumunta. Walang nilalang, tao man o hayop, ang mananakit sa kanila. Isipin mong parang sarili mong tahanan ang buong planeta, kung saan malaya kang makalalangoy sa mga ilog, lawa, at dagat at makapapasyal sa mga kabundukan at kabukiran. Pagsapit ng gabi, hindi ka pa rin mag-aalala. Matutupad ang sinasabi sa Ezekiel 34:25 na ang bayan ng Diyos ay posible pa ngangtumahan sa ilang nang tiwasay at matulog sa mga kagubatan.’

17. Bakit tayo makatitiyak na saganang ilalaan ni Jehova ang ating mga pangangailangan kapag namamahala na ang Kaharian sa buong lupa?
17 Kasaganaan. Isipin mo ang panahon kapag wala nang kahirapan, malnutrisyon, o taggutom. Ang espirituwal na kasaganaan na tinatamasa ngayon ng bayan ng Diyos ay garantiya na paglalaanan ng Mesiyanikong Hari ang kaniyang mga sakop ng espirituwal at pisikal na pagkain. Noong narito si Jesus sa lupa, ipinakita niyang kaya niyang tuparin ang gayong mga pangako nang pakainin niya ang libo-libong nagugutom sa pamamagitan ng iilang tinapay at isda. (Mat. 14:17, 18; 15:34-36; Mar. 8:19, 20) Kapag namamahala na ang Kaharian ng Diyos sa buong lupa, literal na matutupad ang mga hulang gaya nito: “Tiyak na ibibigay niya ang ulan para sa iyong binhi na inihahasik mo sa lupa, at bilang bunga ng lupa ay tinapay, na magiging mataba at malangis. Ang iyong mga alagang hayop ay manginginain sa araw na iyon sa isang malawak na pastulan.”​—Isa. 30:23.

18, 19. (a) Ano ang kahulugan para sa iyo ng Isaias 65:20-22? (b) Ano ang ibig sabihin na magiginggaya ng mga araw ng punungkahoyang ating mga araw?
18 Sa ngayon, panaginip lang para sa marami ang magandang bahay o trabaho. Sa tiwaling sistemang ito, marami ang halos magkandakuba sa pagtatrabaho kapalit ng maliit na suweldo. Kaya sa halip na sila o ang kanilang pamilya ang makinabang, lalo lamang yumayaman ang mga sakim nilang amo. Isipin na lang kapag natupad na sa buong mundo ang hulang ito: “Tiyak na magtatayo sila ng mga bahay at maninirahan sa mga iyon; at tiyak na magtatanim sila ng mga ubasan at kakainin ang bunga ng mga iyon. Hindi sila magtatayo at iba ang maninirahan; hindi sila magtatanim at iba ang kakain. Sapagkat magiging gaya ng mga araw ng punungkahoy ang mga araw ng aking bayan; at ang gawa ng kanilang sariling mga kamay ay lubusang tatamasahin ng aking mga pinili.”​—Isa. 65:20-22.

19 Ano ang ibig sabihin na magiginggaya ng mga araw ng punungkahoyang ating mga araw? Kapag nakatayo ka sa tabi ng isang napakalaking puno, hindi ba kamangha-manghang isipin kung gaano na katanda ang punong iyon​—baka nga mas matanda pa kaysa sa kalolo-lolohan mo? Baka maisip mo rin na kung mananatili kang di-sakdal, mauuna ka pang mamatay at magiging alaala na lamang samantalang ang punong iyon ay patuloy na mabubuhay nang payapa. Napakabait ni Jehova dahil tinitiyak niya na magiging mahaba at payapa ang buhay natin sa Paraiso! (Awit 37:11, 29) Darating ang panahon, kapag taglay na natin ang buhay na walang hanggan, ang mga punong napakahaba ng buhay ay magmimistulang mga damo na madaling mamatay.

20. Paano magkakaroon ng sakdal na kalusugan ang tapat na mga sakop ng Kaharian?
20 Sakdal na kalusugan. Sa ngayon, walang taong ligtas sa sakit at kamatayan. Ang totoo, tayong lahat ay nahawahan ng nakamamatay na sakit na tinatawag na kasalanan. Ang tanging lunas ay ang haing pantubos ni Kristo. (Roma 3:23; 6:23) Sa Sanlibong Taóng Paghahari ni Jesus at ng kasama niyang mga tagapamahala, tutulungan nila ang tapat na mga tao na lubusang makinabang sa haing iyon​—unti-unti nilang aalisin ang lahat ng bahid ng kasalanan. Lubos na matutupad ang hula ni Isaias: “Walang sinumang tumatahan ang magsasabi: ‘Ako ay may sakit.’ Ang bayan na mananahanan sa lupain ay yaong mga pinagpaumanhinan sa kanilang kamalian.” (Isa. 33:24) Isipin ang panahon kapag wala nang bulag, bingi, o pilay. (Basahin ang Isaias 35:5, 6.) Walang sakit ang hindi kayang gamutin ni Jesus​—pisikal man, mental, o emosyonal. Ang tapat na mga sakop ng Kaharian ay magkakaroon ng sakdal na kalusugan!

21. Ano ang mangyayari sa kamatayan? Bakit iyan nakaaaliw sa iyo?
21 Kumusta naman ang karaniwang resulta ng sakit at di-maiiwasang epekto ng kasalanan​—ang kamatayan? Iyan ang atinghuling kaaway,” ang nag-iisang kaaway na hindi matatalo ng lahat ng di-sakdal na tao. (1 Cor. 15:26) Pero mahihirapan ba si Jehova na puksain ang kaaway na ito? Pansinin ang hula ni Isaias: “Lalamunin niya ang kamatayan magpakailanman, at tiyak na papahirin ng Soberanong Panginoong Jehova ang mga luha mula sa lahat ng mukha.” (Isa. 25:8) Ano ang ibig sabihin nito? Walang nang ililibing, wala nang sementeryo, at wala nang iiyak dahil sa pagdadalamhati! Pero iiyak pa rin tayo dahil sa kagalakan habang nakikita nating tinutupad ni Jehova ang kamangha-manghang pangako na bubuhayin niyang muli ang mga patay! (Basahin ang Isaias 26:19.) Sa wakas, mapapawi na ang lahat ng kirot na idinulot ng kamatayan.

22. Ano ang mangyayari kapag naisakatuparan na ng Mesiyanikong Kaharian ang kalooban ng Diyos sa lupa?
22 Sa pagtatapos ng Sanlibong Taon, lubusan nang maisasakatuparan ng Kaharian ang kalooban ng Diyos sa lupa, at ibabalik na ni Kristo ang paghahari sa kaniyang Ama. (1 Cor. 15:25-28) Dahil sakdal na ang mga tao, handa na sila para sa huling pagsubok kapag pinakawalan si Satanas mula sa kalaliman. Pagkatapos, lubusang dudurugin ni Kristo ang serpiyenteng iyon at ang lahat ng tagasuporta nito. (Gen. 3:15; Apoc. 20:3, 7-10) Pero isang napakagandang pag-asa ang naghihintay sa lahat ng tapat na umiibig kay Jehova. Marahil ay wala nang mas gaganda pa sa pagkakalarawan ng Bibliya sa pangakong gantimpala na makakamit ng mga tapat​—angmaluwalhating kalayaan ng mga anak ng Diyos.”​—Roma 8:21.

Nasisiyahan ang bayan ng Diyos sa Paraiso sa ilalim ng pamamahala ng Kaharian
Tutuparin ng Kaharian ang lahat ng pangako ni Jehova may kaugnayan sa lupa at sa mga tao
23, 24. (a) Bakit tiyak na matutupad ang mga pangako ng Diyos? (b) Ano ang determinado mong gawin?
23 Hindi lang tayo basta nangangarap nang gising. Tiyak na matutupad ang mga pangako ni Jehova! Bakit? Alalahanin ang sinabi ni Jesus na tinalakay sa unang kabanata ng aklat na ito. Itinuro niya sa kaniyang mga tagasunod na ipanalangin kay Jehova: “Dumating nawa ang iyong kaharian. Mangyari nawa ang iyong kalooban, kung paano sa langit, gayundin sa lupa.” (Mat. 6:9, 10) Ang Kaharian ng Diyos ay hindi lang isang imahinasyon. Totoo ito! Namamahala na ito sa langit. Sa katunayan, isang siglo na nitong tinutupad ang mga pangako ni Jehova, at kitang-kita ang mga katuparan nito sa kongregasyong Kristiyano. Kaya makatitiyak tayo na matutupad ang lahat ng pangako ni Jehova kapag dumating na ang Kaharian ng Diyos para gamitin ang buong kapangyarihan nito sa lupa!

24 Alam natin na darating ang Kaharian ng Diyos. Alam nating matutupad ang lahat ng pangako ni Jehova. Bakit? Dahil NAMAMAHALA NA ANG KAHARIAN NG DIYOS! Ang tanong, ‘Nagpapasakop ba ako sa Kaharian?’ Gawin nawa natin ang ating buong makakaya para makapamuhay ngayon bilang tapat na sakop ng Kaharian, nang sa gayon ay makinabang tayo sa sakdal at matuwid na pamamahala nito magpakailanman!

Gaano Katotoo sa Iyo ang Kaharian?
Paano tinupad ni Jehova ang mga pangako niya sa mga Judiong tapon?
Anong mga pagpapala ang tinatamasa natin sa espirituwal na paraisong inilaan ni Jehova?
Ano ang pinakagusto mo sa buhay sa Paraiso?
Ano ang nakakumbinsi sa iyo na totoo ang Kaharian ng Diyos at namamahala na ito?
Nauna
Susunod
Lúpa

00:0029:38
PÓKUS NG KABANÁTA
Tinútupád ng Kaharián áng lahát ng pangáko ng Diyós may kaugnáyan sa lúpa at sa mgá táo
1, 2. (a) Bákit mahírap isípin kung mínsan ná totoó áng Paraíso? (b) Anó áng makatutúlong pára mapatíbay áng áting pananámpalatáya sa mgá pangáko ng Diyós?
DUMATÍNG sa púlong áng isáng tapát ná bróther, pagód ná pagód sa maghapong pagtatrabáho. Áng daming útos ng amo niyá, áng dámi rín niyáng responsibilidád sa pamílya, at may sakít pa áng asáwa niyá. Nang tumugtog ná áng músika pára sa pambukas ná áwit, gumaan áng pakiramdám niyá; natútuwa siyá at nása Kingdom Hall siyá kasáma áng mgá kapatíd. Áng áwit ay tungkól sa búhay sa Paraíso, at sinasábi sa liriko ná isípin niyáng nása Paraíso ná siyá. Paboríto niyá áng áwit ná itó, at hábang kumákantá kasabáy ng kaniyáng pamílya, nanaíg sa púso niyá áng pag-ása sa hináharáp.

2 Karamíhan sa átin ay may ganiyán ding karanasán. Péro hindî nátin maikakailá ná kung mínsan, nahihirápan táyong isípin ná totoó áng Paraíso dáhil sa kalagáyan nátin sa lúmang sistémang itó. Nabubúhay táyo samgá panahóng mapangánib ná mahírap pakitungúhan,” at áng mundong itó ay maláyong-maláyo sa Paraíso. (2 Tim. 3:1) Anó áng makatutúlong pára magíng mas totoó sa átin áng áting pag-ása? Buwéno, paáno ba nátin naláman ná malapít nang mamahála áng Kaharián ng Diyós sa lahát ng táo? Isaálang-álang nátin áng ilán sa mgá húla ni Jehóva ná nakíta ng kaniyáng báyan ná natupád noón. Pagkatápos, talakáyin nátin kung paáno natútupád áng mgá húlang itó at áng ibá pa sa panahón nátin. Bílang panghulí, talakáyin namán nátin kung paáno itó matútupád sa hináharáp.

Kung Paáno Tinupád Noón ni Jehóva áng Kaniyáng mgá Pangáko

3. Anóng pangáko áng nakaaliw sa mgá Judióng tapon sa Babilónya?
3 Ísip-isípin áng búhay ng mgá Judióng tapon sa Babilónya noóng ikaánim ná síglo B.C.E. Napakahírap ng kalagáyan nilá, at marámi áng namulat bílang tapon, gáya rín ng kaniláng mgá magúlang. Tinútuya silá ng mgá Babilonyo dáhil sa pananámpalatáya nilá kay Jehóva. (Áwit 137:1-3) Péro sa paglípas ng mgá dekáda, patúloy ná nangháhawákan áng tapát ná mgá Judió sa nápakagandáng pangákong itó: Isasaúli ni Jehóva áng kaniyáng báyan sa kaniláng lupaín. Sinábi ni Jehóva ná magíging magandá áng kalagáyan doón. Inihalintúlad pa ngâ niyá áng isinauling lupaín ng Júda sa hardín ng Edén​—isáng paraíso! (Basáhin áng Isáias 51:3.) Maliwánag ná niláyon áng mgá húlang iyón pára tiyakín sa báyan ng Diyós ná walâ siláng dápat ikabahála. Bákit nátin nasábi? Tingnán nátin áng ilán sa mgá húla.

4. Paáno tiniyák ni Jehóva sa mgá Judió ná magíging tiwasay silá sa kaniláng saríling lupaín?
4 Katiwasayán. Hindî literál ná paraíso áng babalíkan ng mgá Judió, kundî isáng maláyong lupaín ná 70 taón nang tiwangwang, isáng lupaín ná iilán lang sa kanilá áng nakakíta. Karaníwan lang sa mgá lupaín noóng panahón ng Bíbliya áng mgá leon, lobo, leopardo, at ibá pang mababangis ná háyop. Bakâ maísip ng isáng amá, ‘Paáno ko poproteksiyunan áng asáwat mgá anák ko? Paáno ná áng mgá túpa at bakâ námin?’ Naturál lang ná mabahala silá. Péro isípin kung paáno silá naalíw sa pangáko ng Diyós ná iniúlat sa Isáias 11:6-9. (Basáhin.) Sa húlang iyón, tiniyák ni Jehóva ná magíging ligtás silá at áng kaniláng mgá alágang háyop. Áng leon ay kakáin ng dayami, sa díwa ná hindî nitó lalapain áng bakâ ng mgá Judió. Áng mgá tapát ay waláng dápat ikatakot sa mababangis ná háyop. Nangáko si Jehóva ná magíging ligtás áng kaniyáng báyan sa isinauling lupaín ng Júda, magíng sa iláng at sa kagubatan.​—Ezek. 34:25.

5. Anóng mgá húla áng nakatúlong sa mgá bábalík ná tapon ná magtiwalang sagánà siláng paglalaanan ni Jehóva?
5 Kasaganáan. Maaáring may ibá pa siláng ikinababahala. ‘Mapakakain ko ba roón áng pamílya ko? Saán kamí títira? May trabáho kayâ roón, at mas magaan kayâ iyón káysa sa trabáho námin sa Babilónya?’ Sa pamamagítan ng kinasíhang mgá húla, mulíng tiniyák ni Jehóva sa báyan ná hindî silá dápat mag-alalá. Ipinangáko ni Jehóva ná makaaása sa ulán áng kaniyáng masunúring báyan, kayâ áng lúpa ay magbubunga nang sagánà. (Isá. 30:23) Kung tungkól namán sa tiráhan at trabáho, ipinangáko ni Jehóva: “Tiyák ná magtátayó silá ng mgá báhay at maniniráhan sa mgá iyón; at tiyák ná magtatanim silá ng mgá ubasán at kakaínin áng búnga ng mgá iyón. Hindî silá magtátayó at ibá áng maniniráhan; hindî silá magtatanim at ibá áng kakáin.” (Isá. 65:21, 22) Óo, dí-hamák ná mas magandá áng magíging búhay nilá kumpará noóng nása ilálim pa silá ng pagánong Babilónya. Péro kumustá namán áng pinakamalala niláng mgá probléma​—áng nagíng dahilán ng pagkatapon nilá?

6. Anó áng matagál nang sakít ng báyan ng Diyós? Péro anó áng tiniyák ni Jehóva sa mgá bábalík ná tapon?
6 Espirituwál ná kalusúgan. Bágo pa man magíng tapon, may sakít ná sa espirituwál áng báyan ng Diyós. Sa pamamagítan ni propéta Isáias, sinábi ni Jehóva tungkól sa kaniyáng báyan: “Áng buóng úlo ay may sakít, at áng buóng púso ay mahína.” (Isá. 1:5) Silá ay mgá bulag at bingi sa espirituwál dáhil nagbibingi-bingihan silá sa mgá páyo ni Jehóva at ipinipikit áng kaniláng mgá matá sa kaliwanagan. (Isá. 6:10; Jer. 5:21; Ezek. 12:2) Kung sasalutin ng gayón ding mgá probléma áng bábalík ná mgá tapon, magíging tiwasay kayâ silá? Hindî bat maiwawalá lang ulî nilá áng págsang-áyon ni Jehóva? Talagáng nakaáalíw áng pangáko ni Jehóva: “Sa áraw ná iyón ay tiyák ná maririnig ng mgá bingi áng mgá salitâ ng aklát, at mulâ sa karimlan at mulâ sa kadilíman ay makákakíta magíng áng mgá matá ng mgá bulag.” (Isá. 29:18) Óo, pagagalingin ni Jehóva sa espirituwál áng kaniyáng báyan ná nagsísi at tumanggáp ng disiplína. Hanggát nakíkiníg silá at sumúsunod kay Jehóva, maglálaán siyá ng nagbíbigay-búhay ná direksiyón at kaliwanagan.

7. Paáno natupád áng mgá pangáko ng Diyós sa mgá Judióng tapon? Bákit iyón nakapagpápatíbay ng pananámpalatáya?
7 Tinupád ba ni Jehóva áng kaniyáng mgá pangáko? Sinásagót iyán ng kasaysáyan. Áng mgá Judióng bumalík sa kaniláng lupaín ay pinagpála ng katiwasayán, kasaganáan, at espirituwál ná kalusúgan. Halimbáwa, ipinagsanggalang silá ni Jehóva mulâ sa kalapít ná mgá bansâ ná mas malakás at mas malakí káysa sa kanilá. Hindî nilipol ng mababangis ná háyop áng mgá alágang háyop ng mgá Judió. Totoó, hindî nakíta ng mgá Judió áng lubúsang katupáran ng mgá húla ng mgá propetang gáya nína Isáias, Jeremias, at Ezekiél tungkól sa Paraíso​—péro kapaná-panabík pa rín at masasábing sapát ná sa panahóng iyón áng nakítang katupáran ng báyan ng Diyós noón. Kung búbuláy-bulayín nátin áng ginawâ noón ni Jehóva pára sa kaniyáng báyan, lálong titíbay áng áting pananámpalatáya. Kung áng únang katupáran ng mgá húlang iyón ay kapaná-panabík ná, paáno pa kayâ áng mas malakíng katupáran? Talakáyin namán nátin áng ginágawâ ni Jehóva ngayón pára sa átin.

Tinútupád Din ni Jehóva sa Ngayón áng mgá Pangáko Niyá

8. Anónglupaínáng tinátamása ng báyan ng Diyós sa ngayón?
8 Áng báyan ni Jehóva sa ngayón ay hindî literál ná bansâ; hindî rín silá sáma-samáng nakatirá sa íisang lugár. Sa halíp, áng pinahírang mgá Kristiyáno ay bumubúo ng isáng espirituwál ná bansâ, ángIsraél ng Diyós.” (Gal. 6:16) Kasáma nilá ángibáng mgá túpasa isáng espirituwál nálupaín,” kung saán may-pagkakáisá niláng sinásambá áng Diyós ná Jehóva. Áng pagsambang iyón áng sentro ng kaniláng búhay. (Juán 10:16; Isá. 66:8) Anónglupaínáng inilaán sa átin ni Jehóva? Isá itóng espirituwál ná paraíso. Gáya ng ipinangáko ng Diyós, áng mgá kalagáyan díto ay párang sa Edén. Tingnán nátin áng iláng halimbáwa.

9, 10. (a) Paáno natútupád sa ngayón áng Isáias 11:6-9? (b) Anó áng nagpapatúnay ná may kapayapáan sa báyan ng Diyós?
9 Katiwasayán. Sa húla sa Isáias 11:6-9, inilálaráwan áng isáng mapayápang kalagáyan: hindî ná natatákot sa mababangis ná háyop áng mgá táo at alaga niláng mgá háyop, at hindî ná rín natatákot sa mgá táo áng mababangis ná háyop. May espirituwál ná katupáran ba sa ngayón áng pangákong iyán? Óo! Sa taláta 9, makikíta nátin kung bákit hindî ná mananakit o maninira áng mgá nilaláng ná iyón: “Sapagkát áng lúpa ay tiyák ná mapupuno ng kaalamán kay Jehóva gáya ng túbig ná tumatakip sa dágat.” Bumabait ba áng mgá háyop dáhil sakaalamán kay Jehóva”? Hindî. Mgá táo áng nagbabágo ng ugáli hábang nakíkilála nilá áng Kátaás-taasang Diyós at natututuhang tuláran áng pagíging mapayápà niyá. Kayâ namán nakikíta nátin sa áting espirituwál ná paraíso áng kamanghâ-mangháng katupáran ng húlang iyán. Sa ilálim ng pamámahála ng Kaharián, natútutúhan ng mgá tagasunód ni Krísto ná bagúhin áng kaniláng mabangis at makahayop ná pag-uugali at mamúhay nang payápa at may pagkakáisá kasáma ng kaniláng espirituwál ná mgá kapatíd.

10 Halimbáwa, natalákay sa aklát ná itó áng tungkól sa makakasulátang batayan nátin sa Kristiyánong neutralidád at áng pag-uúsig ná dinánas ng báyan ng Diyós dáhil díto. Hindî bat kahánga-hánga ná sa marahás ná sanlibutáng itó, may isángbansâná tumatangging makisangkot sa karahasán, káhit búhay pa nilá áng magíng kapalít? Isá ngâ itóng napakalínaw ná patunay ná áng mgá sákop ng Mesiyánikong Hári ay nagtatamasa ng kapayapáan gáya ng inilaráwan ni Isáias! Sinábi ni Jesús ná makikilala áng kaniyáng mgá tagasunód dáhil sa pag-íbig nilá sa isát isá. (Juán 13:34, 35) Sa loób ng kongregasyón, patúloy ná ginagámit ni Krísto áng kaniyángtapát at maíngat ná alípinpára turúan áng lahát ng túnay ná Kristiyáno ná magíng mapagpayapa, maibigín, at mahinahon.​—Mat. 24:45-47.

11, 12. Anóng urì ng taggutóm áng naráranasan ng daigdíg sa ngayón? Paáno sagánang naglálaan si Jehóva pára sa kaniyáng báyan?
11 Kasaganáan. Áng buóng daigdíg ay nakararánas ng espirituwál ná taggutóm. Nagbabalá áng Bíbliya: “‘Nárito! Dumárating áng mgá áraw,’ áng sábi ng Soberánong Panginoóng Jehóva, ‘at magpapasapit akó ng taggutóm sa lupaín, ng taggutóm, hindî sa tinápay, at ng pagkauhaw, hindî sa túbig, kundî sa pagkarinig sa mgá salitâ ni Jehóva.’” (Amos 8:11) Magugutom din ba sa espirituwál áng mgá sákop ng Kaharián ng Diyós? Inihúla ni Jehóva áng magíging pagkakaibá ng kaniyáng báyan at ng mgá kaáway niyá: “Áng áking mgá lingkód ay kakáin, ngúnit kayó ay magugutom. Nárito! Áng áking mgá lingkód ay iinom, ngúnit kayó ay mauuhaw. Nárito! Áng áking mgá lingkód ay magsásaya, ngúnit kayó ay mapapahiya.” (Isá. 65:13) Nakikíta mo ba áng katupáran ng húlang iyán?

12 Tulóy-tulóy áng pagdaloy sa átin ng espirituwál ná paglalaán. Sagánà táyo sa sálig-Bíbliyang mgá publikasyón​—kasáma ná áng mgá rekording at video, mgá púlong at kombénsiyon, at mgá materyál sa áting website—​dí-gáya ng sanlibutáng itó ná gutom ná gutom sa espirituwál. (Ezek. 47:1-12; Joel 3:18) Hindî bat kamanghâ-mangháng makíta sa áraw-áraw áng kasaganaang ipinangáko ni Jehóva? Tinítiyák mo ba ná regulár kang kumakáin sa mésa ni Jehóva?

Nagkukumustahan áng mgá Saksí ni Jehóva kasáma ng mgá bisíta sa loób ng Kingdom Hall
Sa túlong ng mgá kongregasyón, natatamasa nátin áng espirituwál ná katiwasayán, kasaganáan, at kalusúgan
13. Paáno natútupád áng húla ni Jehóva ná makákakíta áng mgá bulag at makaririnig áng mgá bingi?
13 Espirituwál ná kalusúgan. Napakalaganap sa ngayón ng espirituwál ná pagkabulag at pagkabingi. (2 Cor. 4:4) Péro sa buóng mundó, nagpapagaling si Krísto ng mgá may kapansanan at sakít. May nakíta ka ná bang bulag ná nakakíta at bingi ná nakarinig? Kung may nakíta ka nang mgá táo ná nakaalam ng katotohánan ng Salitâ ng Diyós at tumalíkod sa mgá kasinungalíngan sa relihiyón ná nagíng dahilán pára mabúlag at mabingi silá sa espirituwál, nakíta mo ná áng katupáran ng húlang itó: “Sa áraw ná iyón ay tiyák ná maririnig ng mgá bingi áng mgá salitâ ng aklát, at mulâ sa karimlan at mulâ sa kadilíman ay makákakíta magíng áng mgá matá ng mgá bulag.” (Isá. 29:18) Sa ibát ibáng pánig ng mundó, daán-daáng líbo báwat taón áng nakahahanap ng gayóng espirituwál ná lunas. Áng báwat isá ná lumálabás sa Babilónyang Dakíla at sumasáma sa átin sa espirituwál ná paraíso pára sumambá ay búhay ná patotoó ná natútupád áng mgá pangáko ni Jehóva!

14. Anóng mgá katibáyan áng puwéde náting búlay-bulayín pára mapatíbay áng áting pananámpalatáya?
14 Áng báwat kabanáta ng aklát ná itó ay naglálaman ng malilínaw ná katibáyan ná inákay ni Krísto áng kaniyáng mgá tagasunód sa espirituwál ná paraíso sa panahóng itó ng kawakásan. Patúloy nawâ náting búlay-bulayín áng maráming pagpapálang tinátamása nátin ngayón sa paraisong iyán. Sa paggawà nitó, lálong titíbay áng pananámpalatáya nátin sa mgá pangáko ni Jehóva sa hináharáp.

Dumatíng Nawâ áng Iyóng Kaharián

15. Bákit táyo makatítiyak ná magíging paraíso áng lúpa?
15 Noón pa man, layúnin ná ni Jehóva ná gawíng paraíso áng buóng lúpa. Inilagáy niyá sína Adán at Éva sa isáng paraisong hardín at binigyán silá ng útos ná punuín áng lúpa ng kaniláng mgá supling at alagáan áng lahát ng nilaláng díto. (Gen. 1:28) Péro sumáma sína Adán at Éva sa pagrerebélde ni Satanás at inilugmok nilá áng lahát ng kaniláng supling sa dí-kasakdálan, kasalánan, at kamatáyan. Gayunmán, hindî nagbágo áng layúnin ng Diyós. Kapág lumabás itó sa kaniyáng bíbig, lubúsan itóng matútupád. (Basáhin áng Isáias 55:10, 11.) Kung gayón, makatítiyak táyo ná magíging paraíso áng buóng lúpa, mapupuno itó ng mgá inapó nína Adán at Éva, susupilin nilá itó, at aalagaan nilá áng mgá nilaláng ni Jehóva. Sa panahóng iyón, áng mgá húla tungkól sa malaparaisong kalagáyan ná únang ibinigáy sa mgá Judióng tapon ay lubúsan nang matútupád! Pansinín áng sumúsunod ná mgá halimbáwa.

16. Paáno inilálaráwan ng Bíbliya áng katiwasayán ná tatamasáhin nátin sa Paraíso?
16 Katiwasayán. Sa wakás, áng nápakagandáng húla sa Isáias 11:6-9 ay lubúsan nang matútupád, magíng sa literál ná paraán. Magíging ligtás at tiwasay áng mgá laláki, babáe, at mgá batà saán man silá pumuntá. Waláng nilaláng, táo man o háyop, áng mananakit sa kanilá. Isípin mong párang saríli mong tahánan áng buóng planeta, kung saán maláya kang makalalangoy sa mgá ílog, láwa, at dágat at makapapasyal sa mgá kabundukan at kabukíran. Pagsapit ng gabí, hindî ka pa rín mag-áalalá. Matútupád áng sinasábi sa Ezekiél 34:25 ná áng báyan ng Diyós ay posíble pa ngangtumahan sa iláng nang tiwasay at matúlog sa mgá kagubatan.’

17. Bákit táyo makatítiyak ná sagánang ilálaán ni Jehóva áng áting mgá pangangailángan kapág namamahála ná áng Kaharián sa buóng lúpa?
17 Kasaganáan. Isípin mo áng panahón kapág walâ nang kahirápan, malnutrisyon, o taggutóm. Áng espirituwál ná kasaganáan ná tinátamása ngayón ng báyan ng Diyós ay garantíya ná paglalaanan ng Mesiyánikong Hári áng kaniyáng mgá sákop ng espirituwál at pisikál ná pagkáin. Noóng nárito si Jesús sa lúpa, ipinakíta niyáng kayâ niyáng tuparín áng gayóng mgá pangáko nang pakainin niyá áng líbo-líbong nagugútom sa pamamagítan ng iiláng tinápay at isdá. (Mat. 14:17, 18; 15:34-36; Mar. 8:19, 20) Kapág namamahála ná áng Kaharián ng Diyós sa buóng lúpa, literál ná matútupád áng mgá húlang gáya nitó: “Tiyák ná ibíbigay niyá áng ulán pára sa iyóng binhî ná inihahasik mo sa lúpa, at bílang búnga ng lúpa ay tinápay, ná magíging mataba at malangis. Áng iyóng mgá alágang háyop ay manginginain sa áraw ná iyón sa isáng maláwak ná pastulán.”​—Isá. 30:23.

18, 19. (a) Anó áng kahulugán pára sa iyó ng Isáias 65:20-22? (b) Anó áng íbig sabíhin ná magíginggáya ng mgá áraw ng púnungkáhoyáng áting mgá áraw?
18 Sa ngayón, panagínip lang pára sa marámi áng magandáng báhay o trabáho. Sa tiwalíng sistémang itó, marámi áng hálos magkandakuba sa pagtatrabáho kapalít ng maliít ná suwéldo. Kayâ sa halíp ná silá o áng kaniláng pamílya áng makinábang, lálo lámang yumayaman áng mgá sakim niláng amo. Isípin ná lang kapág natupád ná sa buóng mundó áng húlang itó: “Tiyák ná magtátayó silá ng mgá báhay at maniniráhan sa mgá iyón; at tiyák ná magtatanim silá ng mgá ubasán at kakaínin áng búnga ng mgá iyón. Hindî silá magtátayó at ibá áng maniniráhan; hindî silá magtatanim at ibá áng kakáin. Sapagkát magíging gáya ng mgá áraw ng púnungkáhoy áng mgá áraw ng áking báyan; at áng gawâ ng kaniláng saríling mgá kamáy ay lubúsang tatamasáhin ng áking mgá piníli.”​—Isá. 65:20-22.

19 Anó áng íbig sabíhin ná magíginggáya ng mgá áraw ng púnungkáhoyáng áting mgá áraw? Kapág nakatayó ka sa tabí ng isáng nápakalakíng punó, hindî ba kamanghâ-mangháng isípin kung gaáno ná katanda áng punóng iyón​—bakâ ngâ mas matanda pa káysa sa kalolo-lolohan mo? Bakâ maísip mo rín ná kung mananatíli kang dí-sakdál, mauuna ka pang mamatáy at magíging alaála ná lámang samantálang áng punóng iyón ay patúloy ná mabubúhay nang payápa. Napakabait ni Jehóva dáhil tinítiyák niyá ná magíging mahába at payápa áng búhay nátin sa Paraíso! (Áwit 37:11, 29) Dárating áng panahón, kapág tagláy ná nátin áng búhay ná waláng hanggán, áng mgá punóng napakahábà ng búhay ay magmimistulang mgá damó ná madalíng mamatáy.

20. Paáno magkakaroón ng sakdál ná kalusúgan áng tapát ná mgá sákop ng Kaharián?
20 Sakdál ná kalusúgan. Sa ngayón, waláng táong ligtás sa sakít at kamatáyan. Áng totoó, táyong lahát ay nahawahan ng nakamamatay ná sakít ná tinatáwag ná kasalánan. Áng tánging lunas ay áng háing pantubós ni Krísto. (Róma 3:23; 6:23) Sa Sanlibong Táong Paghahári ni Jesús at ng kasáma niyáng mgá tagapamahála, tútulungan nilá áng tapát ná mgá táo ná lubúsang makinábang sa háing iyón​—untí-untí niláng áalisín áng lahát ng bahid ng kasalánan. Lubós ná matútupád áng húla ni Isáias: “Waláng sinumáng tumatáhan áng magsasábi: ‘Akó ay may sakít.’ Áng báyan ná mananahanan sa lupaín ay yaóng mgá pinagpaumanhinan sa kaniláng kamalían.” (Isá. 33:24) Isípin áng panahón kapág walâ nang bulag, bingi, o pilay. (Basáhin áng Isáias 35:5, 6.) Waláng sakít áng hindî káyang gamutin ni Jesús​—pisikál man, mentál, o emosyonál. Áng tapát ná mgá sákop ng Kaharián ay magkakaroón ng sakdál ná kalusúgan!

21. Anó áng mangyayári sa kamatáyan? Bákit iyán nakaáalíw sa iyó?
21 Kumustá namán áng karaníwang resúlta ng sakít at dí-maiiwásang epékto ng kasalánan​—áng kamatáyan? Iyán áng átinghulíng kaáway,” áng nag-íisang kaáway ná hindî matatalo ng lahát ng dí-sakdál ná táo. (1 Cor. 15:26) Péro mahihirapan ba si Jehóva ná puksaín áng kaáway ná itó? Pansinín áng húla ni Isáias: “Lalamunin niyá áng kamatáyan magpakailanmán, at tiyák ná papahirin ng Soberánong Panginoóng Jehóva áng mgá luhà mulâ sa lahát ng mukhâ.” (Isá. 25:8) Anó áng íbig sabíhin nitó? Waláng nang ililibing, walâ nang sementeryo, at walâ nang iiyak dáhil sa pagdadalamhati! Péro iiyak pa rín táyo dáhil sa kagalákan hábang nakikíta náting tinútupád ni Jehóva áng kamanghâ-mangháng pangáko ná bubuháyin niyáng mulî áng mgá patáy! (Basáhin áng Isáias 26:19.) Sa wakás, mapapawi ná áng lahát ng kirót ná idinulot ng kamatáyan.

22. Anó áng mangyayári kapág naisakatupáran ná ng Mesiyánikong Kaharián áng kaloóban ng Diyós sa lúpa?
22 Sa págtatapós ng Sanlibong Taón, lubúsan nang maisasakatuparan ng Kaharián áng kaloóban ng Diyós sa lúpa, at ibabalik ná ni Krísto áng paghahári sa kaniyáng Amá. (1 Cor. 15:25-28) Dáhil sakdál ná áng mgá táo, handâ ná silá pára sa hulíng pagsúbok kapág pinakawalan si Satanás mulâ sa kálalíman. Pagkatápos, lubúsang dúdurúgin ni Krísto áng serpiyénteng iyón at áng lahát ng tagasuporta nitó. (Gen. 3:15; Apoc. 20:3, 7-10) Péro isáng nápakagandáng pag-ása áng naghihintáy sa lahát ng tapát ná umiíbig kay Jehóva. Maráhil ay walâ nang mas gaganda pa sa pagkakalarawan ng Bíbliya sa pangákong gantimpála ná makákamít ng mgá tapát​—ángmaluwalháting kalayáan ng mgá anák ng Diyós.”​—Róma 8:21.

Nasisiyahán áng báyan ng Diyós sa Paraíso sa ilálim ng pamámahála ng Kaharián
Tútuparín ng Kaharián áng lahát ng pangáko ni Jehóva may kaugnáyan sa lúpa at sa mgá táo
23, 24. (a) Bákit tiyák ná matútupád áng mgá pangáko ng Diyós? (b) Anó áng determinádo mong gawín?
23 Hindî lang táyo bastá nangangarap nang gisíng. Tiyák ná matútupád áng mgá pangáko ni Jehóva! Bákit? Alalahánin áng sinábi ni Jesús ná tinalákay sa únang kabanáta ng aklát ná itó. Itinúro niyá sa kaniyáng mgá tagasunód ná ipanalángin kay Jehóva: “Dumatíng nawâ áng iyóng kaharián. Mangyári nawâ áng iyóng kaloóban, kung paáno sa lángit, gayundín sa lúpa.” (Mat. 6:9, 10) Áng Kaharián ng Diyós ay hindî lang isáng imahinasyon. Totoó itó! Namamahála ná itó sa lángit. Sa katunáyan, isáng síglo ná nitóng tinútupád áng mgá pangáko ni Jehóva, at kitáng-kíta áng mgá katupáran nitó sa kongregasyóng Kristiyáno. Kayâ makatítiyak táyo ná matútupád áng lahát ng pangáko ni Jehóva kapág dumatíng ná áng Kaharián ng Diyós pára gamítin áng buóng kapangyaríhan nitó sa lúpa!

24 Alám nátin ná dárating áng Kaharián ng Diyós. Alám náting matútupád áng lahát ng pangáko ni Jehóva. Bákit? Dáhil NAMAMAHÁLA NÁ ÁNG KAHARIÁN NG DIYÓS! Áng tanóng, ‘Nagpápasákop ba akó sa Kaharián?’ Gawín nawâ nátin áng áting buóng makakáya pára makapamuhay ngayón bílang tapát ná sákop ng Kaharián, nang sa gayón ay makinábang táyo sa sakdál at matuwíd ná pamámahála nitó magpakailanmán!

Gaáno Katotoó sa Iyó áng Kaharián?
Paáno tinupád ni Jehóva áng mgá pangáko niyá sa mgá Judióng tapon?
Anóng mgá pagpapála áng tinátamása nátin sa espirituwál ná paraisong inilaán ni Jehóva?
Anó áng pinakagusto mo sa búhay sa Paraíso?
Anó áng nakakumbinsi sa iyó ná totoó áng Kaharián ng Diyós at namamahála ná itó?
Naúna
Súsunod