Comment

makatitiyak tayo na bibigyan tayo ni Jehova ngkalakasanhabang maligaya tayong naglilingkod sa kaniya
makatítiyak táyo ná bíbigyán táyo ni Jehóva ngkalakásanhábang maligáya táyong naglílingkód sa kaniyá