Com

Lagi bang tunay ang ipinakikita kong pag-ibig, na walang bahid ng pagkamakasarili o panlilinlang?
Lagì bang túnay áng ipinakikíta kong pag-íbig, ná waláng bahid ng pagkamakasarili o panlilinlang?