Com

19 Ipinakikita rin natin ang ating paggalang sa sekular na mga awtoridad sa pamamagitan ng ating paggawi. Kung minsan, maaari nating aktuwal na makaharap ang mga opisyal ng gobyerno. Magalang na pinakitunguhan ni apostol Pablo sina Haring Herodes Agripa at Gobernador Festo bagaman nakagawa ng malulubhang kasalanan ang mga taong ito. (Gawa 26:2, 25) Tinutularan natin ang halimbawa ni Pablo kapag nakikitungo tayo sa gayong mga opisyal, sila man ay mga makapangyarihang tagapamahala o mga pulis sa ating komunidad. Sinisikap din ng mga kabataang Kristiyano na igalang ang kanilang mga guro, pati na ang mga opisyal at empleado ng paaralan. Sabihin pa, hindi lamang ang gumagalang sa ating mga paniniwala ang iginagalang natin; magalang din tayong nakikitungo sa mga sumasalansang sa mga Saksi ni Jehova. Oo, dapat na kitang-kita ng karamihan ng mga di-mananampalataya na tayoy magalang.—
19 Ipinakikíta rín nátin áng áting paggálang sa sekulár ná mgá awtoridád sa pamamagítan ng áting paggáwì. Kung mínsan, maaári náting aktuwál ná makaharap áng mgá opisyál ng gobyérno. Magálang ná pinakitungúhan ni apostól Páblo sína Háring Heródes Agripa at Gobernadór Festo bagamán nakagawâ ng malulubháng kasalánan áng mgá táong itó. (Gawâ 26:2, 25) Tinutuláran nátin áng halimbáwa ni Páblo kapág nakikitúngo táyo sa gayóng mgá opisyál, silá man ay mgá makapangyaríhang tagapamahála o mgá pulís sa áting komunidad. Sinisíkap din ng mgá kabatáang Kristiyáno ná igálang áng kaniláng mgá gúro, patí ná áng mgá opisyál at empleádo ng páaralán. Sabíhin pa, hindî lámang áng gumagalang sa áting mgá paniniwála áng iginagálang nátin; magálang din táyong nakikitúngo sa mgá sumásalansáng sa mgá Saksí ni Jehóva. Óo, dápat ná kitáng-kíta ng karamíhan ng mgá dí-mananampalatáya ná táyoy magálang.—