Para

20 Huwag tayong mag-atubili sa pagpapakita ng paggalang. Sumulat si apostol Pedro: “Parangalan ang lahat ng uri ng mga tao.” (1 Pedro 2:17) Kapag napansin ng mga tao na talagang iginagalang natin sila, maaaring magkaroon sila ng magandang impresyon sa atin. Tandaan, bibihira na lamang ang nagpapakita ng katangiang ito. Kung gayon, ang pagpapakita nito ay isang paraan upang masunod natin ang utos ni Jesus: “Pasikatin ninyo ang inyong liwanag sa harap ng mga tao, upang makita nila ang inyong maiinam na gawa at magbigay ng kaluwalhatian sa inyong Ama na nasa langit.”
20 Huwág táyong mag-atubilí sa pagpapakita ng paggálang. Sumúlat si apostól Pédro: “Parangalán áng lahát ng urì ng mgá táo.” (1 Pédro 2:17) Kapág napansín ng mgá táo ná talagáng iginagálang nátin silá, maaáring magkaroón silá ng magandáng impresyon sa átin. Tandaán, bíbihíra ná lámang áng nagpápakíta ng katangíang itó. Kung gayón, áng pagpapakita nitó ay isáng paraán úpang masunód nátin áng útos ni Jesús: “Pasikatin ninyó áng inyóng liwánag sa haráp ng mgá táo, úpang makíta nilá áng inyóng maiínam ná gawâ at magbigáy ng kaluwalhatían sa inyóng Amá ná nása lángit.”