Ang dala bantayan

Kapayapaan

00:0019:36
Huwag ninyong isipin na pumarito ako upang maglagay ng kapayapaan sa lupa; pumarito ako upang maglagay, hindi ng kapayapaan, kundi ng tabak.”—MAT. 10:34.

AWIT: 125, 135
PAANO MO SASAGUTIN?
Ano angtabakna tinutukoy ni Jesus?
Paano ka mananatiling matapat kay Jehova kung salansang ang mga kamag-anak mo?
Ano ang makatutulong sa iyo kapag tinalikuran ng isang kapamilya si Jehova?
1, 2. (a) Anong kapayapaan ang maaari nating tamasahin ngayon? (b) Bakit hindi posible ang ganap na kapayapaan sa panahong ito? (Tingnan ang larawan sa simula ng artikulo.)
GUSTO nating lahat na mamuhay nang payapa at hindi nababalisa. Kaya nagpapasalamat tayo dahil sakapayapaan ng Diyos,” isang uri ng kapanatagan na ibinibigay ni Jehova at nag-iingat sa ating isip at puso. (Fil. 4:6, 7) At dahil nag-alay tayo kay Jehova, mayroon din tayongkapayapaan sa Diyos,” isang mabuting kaugnayan sa kaniya.—Roma 5:1.

2 Pero hindi pa panahon para pairalin ng Diyos ang ganap na kapayapaan. Ang mga huling araw na ito ay punô ng alitan, at marami ang mahilig makipagtalo. (2 Tim. 3:1-4) Bilang mga Kristiyano, kailangan nating labanan si Satanas at ang huwad na mga turo niya. (2 Cor. 10:4, 5) Pero malamang na ang pinakamatinding ikinababalisa natin ay ang di-sumasampalatayang mga kamag-anak natin. Baka tinutuya nila ang ating paniniwala, pinagbibintangan tayong sumisira ng pamilya, o pinagbabantaan tayong itakwil kung hindi natin tatalikuran ang ating pananampalataya. Ano ang dapat na maging pananaw natin sa pagsalansang ng mga kapamilya? Paano natin haharapin ang mga hamon na kaakibat nito?

TAMANG PANANAW SA PAGSALANSANG NG MGA KAPAMILYA

3, 4. (a) Ano ang epekto ng mga turo ni Jesus? (b) Kailan lalong nagiging mahirap ang pagsunod kay Jesus?
3 Alam ni Jesus na magkakabaha-bahagi ang mga tao dahil sa mga turo niya. Ang mga magpapasiyang sumunod sa kaniya ay mangangailangan ng lakas ng loob dahil sasalansangin sila. Ang pagsalansang na ito ay makaaapekto sa kapayapaan ng magkakapamilya. Sinabi ni Jesus: “Huwag ninyong isipin na pumarito ako upang maglagay ng kapayapaan sa lupa; pumarito ako upang maglagay, hindi ng kapayapaan, kundi ng tabak. Sapagkat pumarito ako upang magpangyari ng pagkakabaha-bahagi, ng lalaki laban sa kaniyang ama, at ng anak na babae laban sa kaniyang ina, at ng kabataang asawang babae laban sa kaniyang biyenang babae. Tunay nga, ang magiging mga kaaway ng isang tao ay mga tao sa kaniyang sariling sambahayan.”—Mat. 10:34-36.

4 Nang sabihin ni Jesus naHuwag ninyong isipin na pumarito ako upang maglagay ng kapayapaan,” gusto niyang isaalang-alang ng mga tagapakinig niya ang magiging resulta ng pagsunod sa kaniya. Puwedeng magdulot ng pagkakabaha-bahagi ang kaniyang mensahe. Siyempre pa, ang tunguhin ni Jesus ay ipahayag ang katotohanan tungkol sa Diyos, hindi ang pagwatak-watakin ang magkakapamilya. (Juan 18:37) Pero mas mahirap manghawakan sa mga turo ni Kristo kung tinatanggihan ng ating malalapít na kaibigan o kapamilya ang katotohanan.

5. Ano ang naranasan ng mga tagasunod ni Jesus?
5 Sinabi ni Jesus na ang pagsalansang ng mga kapamilya ay kasama sa mga dapat batahin ng kaniyang mga tagasunod. (Mat. 10:38) Para maging karapat-dapat kay Kristo, kinailangang batahin ng mga alagad niya ang panunuya o pagtatakwil pa nga ng mga kapamilya. Pero mas malaki ang natamo kaysa sa naiwala nila.—Basahin ang Marcos 10:29, 30.

6. Ano ang dapat nating tandaan kung salansang ang mga kapamilya natin sa ating pagsamba kay Jehova?
6 Kahit sinasalansang tayo ng mga kamag-anak natin, mahal pa rin natin sila. Pero tandaan na dapat mauna ang pag-ibig natin sa Diyos at kay Kristo. (Mat. 10:37) Tandaan din natin na gagamitin ni Satanas ang pagmamahal natin sa ating mga kapamilya para sirain ang katapatan natin sa Diyos. Pag-usapan natin ang ilang mahihirap na sitwasyon may kinalaman sa ating mga kapamilya at kung paano natin haharapin ang mga ito.

DI-SUMASAMPALATAYANG ASAWA

7. Ano ang dapat na maging pananaw ng mga Kristiyanong may di-sumasampalatayang asawa sa kanilang sitwasyon?
7 Sinasabi ng Bibliya na ang mga nag-aasawa aymagkakaroon ng kapighatian sa kanilang laman.” (1 Cor. 7:28) Kung hindi kapananampalataya ang asawa mo, baka mas maraming stress at kabalisahan sa pagsasama ninyo. Pero tingnan ang iyong sitwasyon ayon sa pananaw ni Jehova. Kung ayaw maglingkod ng asawa mo kay Jehova, hindi ito makatuwirang dahilan para hiwalayan o diborsiyuhin siya. (1 Cor. 7:12-16) At kahit hindi nangunguna sa espirituwal na mga bagay ang iyong di-sumasampalatayang asawang lalaki, kailangan mo pa rin siyang igalang dahil siya ang ulo ng pamilya. Dapat ding magpakita ng mapagsakripisyong pag-ibig at magiliw na pagmamahal ang Kristiyanong asawang lalaki sa kaniyang di-sumasampalatayang misis.—Efe. 5:22, 23, 28, 29.

8. Ano ang mga puwede mong itanong sa sarili kung nililimitahan ng asawa mo ang iyong pagsamba?
8 Pero paano kung nililimitahan ng asawa mo ang iyong pagsamba? Halimbawa, isang sister ang sinabihan ng kaniyang mister na puwede lang siyang makibahagi sa ministeryo sa ilang araw ng sanlinggo. Kung ganiyan ang sitwasyon mo, tanungin ang sarili: ‘Pinahihinto ba ako ng asawa ko sa pagsamba kay Jehova? Kung hindi naman, puwede ko bang pagbigyan ang kahilingan niya?’ Kung magiging makatuwiran ka, maiiwasan mo ang di-kinakailangang problema sa inyong pagsasama.—Fil. 4:5.

9. Paano matuturuan ng mga Kristiyano ang kanilang mga anak na parangalan ang kanilang di-sumasampalatayang magulang?
9 Mas mahirap ang pagsasanay sa mga anak kung hindi kapananampalataya ang asawa mo. Halimbawa, kailangan mong turuan ang iyong mga anak na sundin ang utos ng Bibliya: “Parangalan mo ang iyong ama at ang iyong ina.” (Efe. 6:1-3) Pero paano kung hindi sinusunod ng iyong asawa ang matataas na pamantayan ng Bibliya? Makapagpapakita ka ng mabuting halimbawa kung bibigyang-dangal mo ang iyong asawa. Isipin ang kaniyang magagandang katangian at pahalagahan ang mabubuting bagay na ginagawa niya. Huwag magsalita ng di-maganda tungkol sa iyong asawa sa harap ng mga anak ninyo. Sa halip, ipaliwanag sa kanila na ang bawat tao ay kailangang magpasiya kung maglilingkod siya kay Jehova o hindi. Kung pinararangalan ng mga anak ang kanilang di-sumasampalatayang magulang, puwede nila siyang maakay sa tunay na pagsamba.

Isang ina na nagtuturo sa kaniyang anak tungkol kay Jehova gamit ang isang halaman
Ituro sa iyong mga anak ang katotohanan sa Bibliya kapag may pagkakataon (Tingnan ang parapo 10)
10. Sa sambahayang nababahagi dahil sa relihiyon, paano maituturo ng mga magulang na Kristiyano ang katotohanan sa kanilang mga anak?
10 Gusto ng ilang di-sumasampalatayang asawa na magdiwang ng mga paganong selebrasyon ang kanilang mga anak o maturuan ang mga ito ng paniniwala ng huwad na relihiyon. Baka pagbawalan ng ilang mister ang kanilang asawang Kristiyano na turuan ang mga bata tungkol sa Bibliya. Sa kabila nito, sisikapin pa rin ng sister na ituro ang katotohanan sa kanilang mga anak. (Gawa 16:1; 2 Tim. 3:14, 15) Halimbawa, baka pagbawalan siya ng kaniyang mister na magdaos ng pormal na pag-aaral sa Bibliya sa kanilang menor-de-edad na mga anak o isama ang mga ito sa Kristiyanong pagpupulong. Igagalang ng sister ang pasiya ng kaniyang mister, pero puwede pa rin niyang ipakipag-usap sa kaniyang mga anak ang pananampalataya niya kapag may pagkakataon. Sa ganitong paraan, mabibigyan niya sila ng pagsasanay sa moral at ng kaalaman tungkol kay Jehova. (Gawa 4:19, 20) Sa bandang huli, ang mga anak ang kailangang gumawa ng sariling desisyon kung maglilingkod sila kay Jehova o hindi.—Deut. 30:19, 20. *

MGA KAMAG-ANAK NA SALANSANG

11. Ano ang maaaring pagmulan ng problema natin sa mga kamag-anak na di-Saksi?
11 Noong una, baka hindi natin sinabi sa mga kapamilya natin na nakikipag-aral tayo sa mga Saksi ni Jehova. Pero habang tumitibay ang ating pananampalataya, nakita natin na dapat nating ipaalám sa kanila ang ating mga paniniwala. (Mar. 8:38) Kung dahil sa iyong paninindigan ay nagkakaproblema ka sa mga kamag-anak na di-Saksi, tingnan ang ilang bagay na puwede mong gawin para mabawasan ang tensiyon at makapanatili ka pa ring tapat kay Jehova.

12. Bakit tayo sinasalansang ng mga kamag-anak na di-sumasampalataya? Pero paano tayo makapagpapakita ng empatiya sa kanila?
12 Magpakita ng empatiya sa mga kamag-anak na di-sumasampalataya. Tuwang-tuwa tayo dahil sa mga katotohanang natututuhan natin sa Bibliya. Pero baka iniisip ng mga kamag-anak natin na nalinlang tayo o naging miyembro ng isang kulto. Baka inaakala nila na hindi na natin sila mahal dahil hindi na tayo nagdiriwang ng mga kapistahan kasama nila. Baka natatakot pa nga sila na parurusahan tayo ng Diyos pagkamatay natin. Kaya naman pagpakitaan natin sila ng empatiyaunawain natin ang kanilang nadarama at pakinggang mabuti ang kanilang ikinababahala. (Kaw. 20:5) Sinikap ni apostol Pablo na unawain anglahat ng uri ng taopara maibahagi niya sa kanila ang mabuting balita. Makatutulong sa atin kung tutularan natin siya.—1 Cor. 9:19-23.

13. Paano tayo dapat makipag-usap sa di-sumasampalatayang mga kamag-anak?
13 Magsalita nang may kahinahunan. “Ang inyong pananalita nawa ay laging may kagandahang-loob,” ang sabi ng Bibliya. (Col. 4:6) Hingin natin kay Jehova ang kaniyang banal na espiritu para maipakita natin ang bunga nito kapag nakikipag-usap sa mga kamag-anak natin. Hindi tayo dapat makipagtalo tungkol sa kanilang huwad na mga paniniwala. Kung nasaktan nila tayo dahil sa kanilang sinabi o ginawa, matutularan natin ang halimbawa ng mga apostol. Isinulat ni Pablo: “Kapag nilalait, kami ay nagpapala; kapag pinag-uusig, kami ay nagtitiis; kapag sinisiraang-puri, kami ay namamanhik [o, sumasagot nang may kahinahunan].”—1 Cor. 4:12, 13.

14. Ano ang magagandang resulta ng mainam na paggawi?
14 Panatilihin ang mainam na paggawi. Mahalaga ang mahinahong pakikipag-usap, pero mas mahalaga ang mabuting paggawi kapag nakikitungo sa mga kamag-anak na salansang. (Basahin ang 1 Pedro 3:1, 2, 16.) Sa pamamagitan ng iyong halimbawa, hayaang makita ng iyong mga kamag-anak na ang mga Saksi ni Jehova ay mabubuting asawa at magulang, at namumuhay nang malinis at masaya. Pero kahit hindi tanggapin ng mga kamag-anak natin ang katotohanan, masaya tayo dahil alam nating napalulugdan natin si Jehova dahil sa ating katapatan.

15. Paano natin mapaghahandaan ang mga sitwasyon na maaaring mauwi sa di-pagkakaunawaan?
15 Magplano nang patiuna. Isipin ang mga sitwasyon na maaaring mauwi sa di-pagkakaunawaan, at paghandaan ang mga ito. (Kaw. 12:16, 23) Ikinuwento ng isang sister sa Australia: “Napakasalansang sa katotohanan ng aking biyenang lalaki. Kaya bago namin siya tawagan para kumustahin, nananalangin kaming mag-asawa na tulungan kami ni Jehova na huwag ding magalit kapag nagagalit siya. Naghahanda kami ng magagandang paksa na mapag-uusapan. At para maiwasan ang mahahabang usapan na madalas mauwi sa pagtatalo sa relihiyon, nagtatakda kami ng oras kung gaano katagal kami makikipag-usap.”

16. Ano ang makatutulong sa iyo kung nakokonsensiya kang hindi mapalugdan ang iyong mga kamag-anak?
16 Siyempre pa, hindi mo maiiwasan ang lahat ng di-pagkakasundo sa iyong di-sumasampalatayang mga kamag-anak. Kaya baka makonsensiya ka dahil mahal na mahal mo sila at gusto mo silang palugdan. Kung ganito ang nadarama mo, unahin ang pagkamatapat kay Jehova bago ang pag-ibig mo sa iyong mga kapamilya. Baka sakaling makita ng mga kamag-anak mo na napakahalaga ng pagsunod sa katotohanang nasa Bibliya. Pero tandaan na hindi mo mapipilit ang iba na tanggapin ang katotohanan. Sa halip, hayaan mong makita nila na nakatulong sa iyo ang pagsunod sa mga daan ni Jehova. Iniaalok din sa kanila ng ating maibiging Diyos ang pagkakataong pumili kung maglilingkod sila sa kaniya.—Isa. 48:17, 18.

KAPAG TINALIKURAN NG ISANG KAPAMILYA SI JEHOVA

17, 18. Ano ang makatutulong sa iyo kapag tinalikuran ng isang kapamilya si Jehova?
17 Kapag may kapamilya tayong natiwalag o kusang humiwalay sa kongregasyon, para tayong sinaksak ng tabak. Paano mo makakayanan ang sakit na dulot nito?

18 Ipagpatuloy ang iyong espirituwal na rutin. Patibayin ang iyong sarili sa pamamagitan ng regular na pagbabasa ng Bibliya, paghahanda at pagdalo sa Kristiyanong pagpupulong, pakikibahagi sa ministeryo, at pananalangin para sa lakas na makapagbata. (Jud. 20, 21) Pero paano kung wala sa puso ang ginagawa mo, at parang napipilitan ka lang? Huwag sumuko! Ang mabuting espirituwal na rutin ay tutulong sa iyo na makontrol ang iyong isip at damdamin. Kuning halimbawa ang manunulat ng Awit 73. Nagkaroon siya ng maling pananaw at lubhang nabalisa, pero naituwid niya ang kaniyang pag-iisip nang pumasok siya sa lugar ng pagsamba sa Diyos. (Awit 73:16, 17) Magagawa mo rin iyan kung maglilingkod ka nang tapat kay Jehova.

19. Paano ka makapagpapakita ng paggalang sa kaayusan ni Jehova sa pagdidisiplina?
19 Igalang ang pagdidisiplina ni Jehova. Bagaman masakit ito sa simula, ang kaayusan ng Diyos sa pagdidisiplina ay para sa ikabubuti ng lahat, pati na ng nagkasala. (Basahin ang Hebreo 12:11.) Halimbawa, inuutusan tayo ni Jehova natigilan ang pakikihalubilosa di-nagsisising mga nagkasala. (1 Cor. 5:11-13) Kahit masakit ito at mahirap gawin, dapat nating iwasang makipag-ugnayan sa natiwalag na kapamilya sa pamamagitan ng telepono, text message, liham, e-mail, o social media.

20. Anong pag-asa ang hindi dapat mawala sa atin?
20 Huwag mawalan ng pag-asa. “Inaasahan [ng pag-ibig] ang lahat ng bagay,” kaya umaasa tayo na babalik kay Jehova ang mga tumalikod sa kaniya. (1 Cor. 13:7) Kung may nakikita kang katibayan na nagbabago na ang isang malapít na kapamilya, puwede mong ipanalangin na magkaroon sana siya ng lakas mula sa Bibliya para tugunin niya ang panawagan ni Jehova: “Manumbalik ka sa akin.”—Isa. 44:22.

21. Ano ang dapat mong gawin kung nababahagi ang inyong pamilya dahil sa pagsunod mo kay Jesus?
21 Sinabi ni Jesus na kung mas mahal natin ang sinumang tao kaysa sa kaniya, hindi tayo magiging karapat-dapat sa kaniya. Pero nakatitiyak si Jesus na ang kaniyang mga alagad ay may lakas ng loob na manatiling matapat sa kaniya sa kabila ng pagsalansang ng mga kapamilya. Kung ang pagsunod mo kay Jesus ay nagdala ngtabaksa inyong pamilya, manalig na tutulungan ka ni Jehova na makapagbata at magtagumpay. (Isa. 41:10, 13) Magiging masaya ka dahil nalulugod sa iyo si Jehova at si Jesus, at gagantimpalaan nila ang iyong katapatan.

Nauna
Susunod
Kapayapáan

00:0019:36
Huwág ninyóng isípin ná pumarito akó úpang maglagay ng kapayapáan sa lúpa; pumarito akó úpang maglagay, hindî ng kapayapáan, kundî ng tabák.”—MAT. 10:34.

ÁWIT: 125, 135
PAÁNO MO SASAGUTÍN?
Anó ángtabákná tinutúkoy ni Jesús?
Paáno ka mananatíling matapát kay Jehóva kung salansáng áng mgá kamág-anák mo?
Anó áng makatutúlong sa iyó kapág tinalikuran ng isáng kapamílya si Jehóva?
1, 2. (a) Anóng kapayapáan áng maaári náting tamasáhin ngayón? (b) Bákit hindî posíble áng ganáp ná kapayapáan sa panahóng itó? (Tingnán áng laráwan sa simulá ng artíkulo.)
GUSTÓ náting lahát ná mamúhay nang payápa at hindî nababalísa. Kayâ nagpapasalámat táyo dáhil sakapayapáan ng Diyós,” isáng urì ng kapanatagán ná ibínibigáy ni Jehóva at nag-iíngat sa áting ísip at púso. (Fil. 4:6, 7) At dáhil nag-alay táyo kay Jehóva, mayroón din táyongkapayapáan sa Diyós,” isáng mabúting kaugnáyan sa kaniyá.—Róma 5:1.

2 Péro hindî pa panahón pára pairalin ng Diyós áng ganáp ná kapayapáan. Áng mgá hulíng áraw ná itó ay punó ng alítan, at marámi áng mahílig makipagtalo. (2 Tim. 3:1-4) Bílang mgá Kristiyáno, kailángan náting labánan si Satanás at áng huwád ná mgá túro niyá. (2 Cor. 10:4, 5) Péro malamáng ná áng pínakamatindíng ikinababalisa nátin ay áng dí-sumásampalatáyang mgá kamág-anák nátin. Bakâ tinútuya nilá áng áting paniniwála, pinagbíbintángan táyong sumisira ng pamílya, o pinagbabantaan táyong itakwíl kung hindî nátin tatalikuran áng áting pananámpalatáya. Anó áng dápat ná magíng pananáw nátin sa pagsalansáng ng mgá kapamílya? Paáno nátin haharapín áng mgá hámon ná kaakíbat nitó?

TÁMANG PANANÁW SA PAGSALANSÁNG NG MGÁ KAPAMÍLYA

3, 4. (a) Anó áng epékto ng mgá túro ni Jesús? (b) Kailán lálong nagíging mahírap áng pagsunód kay Jesús?
3 Alám ni Jesús ná magkakabaha-bahági áng mgá táo dáhil sa mgá túro niyá. Áng mgá magpapasiyang sumunód sa kaniyá ay mangangailangan ng lakás ng loób dáhil sasalansangin silá. Áng pagsalansáng ná itó ay makaáapékto sa kapayapáan ng magkakapamilya. Sinábi ni Jesús: “Huwág ninyóng isípin ná pumarito akó úpang maglagay ng kapayapáan sa lúpa; pumarito akó úpang maglagay, hindî ng kapayapáan, kundî ng tabák. Sapagkát pumarito akó úpang magpangyari ng pagkakabáha-bahági, ng laláki lában sa kaniyáng amá, at ng anák ná babáe lában sa kaniyáng iná, at ng kabatáang asáwang babáe lában sa kaniyáng biyénang babáe. Túnay ngâ, áng magíging mgá kaáway ng isáng táo ay mgá táo sa kaniyáng saríling sambahayán.”—Mat. 10:34-36.

4 Nang sabíhin ni Jesús náHuwág ninyóng isípin ná pumarito akó úpang maglagay ng kapayapáan,” gustó niyáng isaálang-álang ng mgá tagapakiníg niyá áng magíging resúlta ng pagsunód sa kaniyá. Puwédeng magdúlot ng pagkakabáha-bahági áng kaniyáng mensáhe. Síyempre pa, áng tungúhin ni Jesús ay ipahayág áng katotohánan tungkól sa Diyós, hindî áng pagwatak-watakin áng magkakapamilya. (Juán 18:37) Péro mas mahírap manghawákan sa mgá túro ni Krísto kung tinátanggihán ng áting malalapít ná kaibígan o kapamílya áng katotohánan.

5. Anó áng naranásan ng mgá tagasunód ni Jesús?
5 Sinábi ni Jesús ná áng pagsalansáng ng mgá kapamílya ay kasáma sa mgá dápat batahín ng kaniyáng mgá tagasunód. (Mat. 10:38) Pára magíng karápat-dápat kay Krísto, kinailángang batahín ng mgá alagád niyá áng panunuya o pagtatakwíl pa ngâ ng mgá kapamílya. Péro mas malakí áng natamo káysa sa naiwalâ nilá.—Basáhin áng Marcos 10:29, 30.

6. Anó áng dápat náting tandaán kung salansáng áng mgá kapamílya nátin sa áting pagsambá kay Jehóva?
6 Káhit sinásalansáng táyo ng mgá kamág-anák nátin, mahál pa rín nátin silá. Péro tandaán ná dápat maúna áng pag-íbig nátin sa Diyós at kay Krísto. (Mat. 10:37) Tandaán din nátin ná gágamitin ni Satanás áng pagmamahál nátin sa áting mgá kapamílya pára sirain áng katapátan nátin sa Diyós. Pag-usápan nátin áng iláng mahihírap ná sitwasyón may kinaláman sa áting mgá kapamílya at kung paáno nátin haharapín áng mgá itó.

DÍ-SUMÁSAMPALATÁYANG ASÁWA

7. Anó áng dápat ná magíng pananáw ng mgá Kristiyánong may dí-sumásampalatáyang asáwa sa kaniláng sitwasyón?
7 Sinasábi ng Bíbliya ná áng mgá nag-aasáwa aymagkakaroón ng kapighatían sa kaniláng lamán.” (1 Cor. 7:28) Kung hindî kapanánampalatáya áng asáwa mo, bakâ mas maráming stress at kabalisáhan sa pagsasáma ninyó. Péro tingnán áng iyóng sitwasyón áyon sa pananáw ni Jehóva. Kung áyaw maglingkód ng asáwa mo kay Jehóva, hindî itó makatuwírang dahilán pára hiwalayan o dibórsiyuhín siyá. (1 Cor. 7:12-16) At káhit hindî nangungúna sa espirituwál ná mgá bágay áng iyóng dí-sumásampalatáyang asáwang laláki, kailángan mo pa rín siyáng igálang dáhil siyá áng úlo ng pamílya. Dápat ding magpakíta ng mapagsakripísyong pag-íbig at magíliw ná pagmamahál áng Kristiyánong asáwang laláki sa kaniyáng dí-sumásampalatáyang mísis.—Efe. 5:22, 23, 28, 29.

8. Anó áng mgá puwéde mong itanóng sa saríli kung nililimitahan ng asáwa mo áng iyóng pagsambá?
8 Péro paáno kung nililimitahan ng asáwa mo áng iyóng pagsambá? Halimbáwa, isáng síster áng sinabíhan ng kaniyáng mister ná puwéde lang siyáng makibahági sa ministéryo sa iláng áraw ng sanlinggó. Kung ganiyán áng sitwasyón mo, tanungín áng saríli: ‘Pinahihinto ba akó ng asáwa ko sa pagsambá kay Jehóva? Kung hindî namán, puwéde ko bang pagbigyan áng kahilíngan niyá?’ Kung magíging makatuwíran ka, maiiwásan mo áng dí-kinakailángang probléma sa inyóng pagsasáma.—Fil. 4:5.

9. Paáno matuturuan ng mgá Kristiyáno áng kaniláng mgá anák ná parangalán áng kaniláng dí-sumásampalatáyang magúlang?
9 Mas mahírap áng pagsasánay sa mgá anák kung hindî kapanánampalatáya áng asáwa mo. Halimbáwa, kailángan mong turúan áng iyóng mgá anák ná sundín áng útos ng Bíbliya: “Parangalán mo áng iyóng amá at áng iyóng iná.” (Efe. 6:1-3) Péro paáno kung hindî sinúsunod ng iyóng asáwa áng matataás ná pamantáyan ng Bíbliya? Makapagpapakita ka ng mabúting halimbáwa kung bibigyang-dangal mo áng iyóng asáwa. Isípin áng kaniyáng magagandáng katangían at pahalagahán áng mabubúting bágay ná ginágawâ niyá. Huwág magsalitâ ng dí-magandá tungkól sa iyóng asáwa sa haráp ng mgá anák ninyó. Sa halíp, ipaliwánag sa kanilá ná áng báwat táo ay kailángang magpasiyá kung maglílingkod siyá kay Jehóva o hindî. Kung pinararangalan ng mgá anák áng kaniláng dí-sumásampalatáyang magúlang, puwéde nilá siyáng maakay sa túnay ná pagsambá.

Isáng iná ná nagtutúro sa kaniyáng anák tungkól kay Jehóva gámit áng isáng haláman
Itúro sa iyóng mgá anák áng katotohánan sa Bíbliya kapág may pagkakátaon (Tingnán áng párapo 10)
10. Sa sambaháyang nababahági dáhil sa relihiyón, paáno maituturo ng mgá magúlang ná Kristiyáno áng katotohánan sa kaniláng mgá anák?
10 Gustó ng iláng dí-sumásampalatáyang asáwa ná magdiwang ng mgá pagánong selebrasyon áng kaniláng mgá anák o maturuan áng mgá itó ng paniniwála ng huwád ná relihiyón. Bakâ pagbawalan ng iláng mister áng kaniláng asáwang Kristiyáno ná turúan áng mgá batà tungkól sa Bíbliya. Sa kabilá nitó, sisikápin pa rín ng síster ná itúro áng katotohánan sa kaniláng mgá anák. (Gawâ 16:1; 2 Tim. 3:14, 15) Halimbáwa, bakâ pagbawalan siyá ng kaniyáng mister ná magdáos ng pormal ná pag-aáral sa Bíbliya sa kaniláng menor-de-edád ná mgá anák o isáma áng mgá itó sa Kristiyánong pagpupúlong. Igagalang ng síster áng pasiyá ng kaniyáng mister, péro puwéde pa rín niyáng ipakipág-úsap sa kaniyáng mgá anák áng pananámpalatáya niyá kapág may pagkakátaon. Sa ganitóng paraán, mabíbigyán niyá silá ng pagsasánay sa morál at ng kaalamán tungkól kay Jehóva. (Gawâ 4:19, 20) Sa bandáng hulí, áng mgá anák áng kailángang gumawâ ng saríling desisyón kung maglílingkod silá kay Jehóva o hindî.—Deut. 30:19, 20. *

MGÁ KAMÁG-ANÁK NÁ SALANSÁNG

11. Anó áng maaáring pagmulán ng probléma nátin sa mgá kamág-anák ná dí-Saksí?
11 Noóng úna, bakâ hindî nátin sinábi sa mgá kapamílya nátin ná nakikípag-áral táyo sa mgá Saksí ni Jehóva. Péro hábang tumitíbay áng áting pananámpalatáya, nakíta nátin ná dápat náting ipáalám sa kanilá áng áting mgá paniniwála. (Mar. 8:38) Kung dáhil sa iyóng paninindígan ay nagkakaprobléma ka sa mgá kamág-anák ná dí-Saksí, tingnán áng iláng bágay ná puwéde mong gawín pára mabawasan áng tensiyón at makapanatíli ka pa ring tapát kay Jehóva.

12. Bákit táyo sinásalansáng ng mgá kamág-anák ná dí-sumásampalatáya? Péro paáno táyo makapagpapakita ng empatíya sa kanilá?
12 Magpakíta ng empatíya sa mgá kamág-anák ná dí-sumásampalatáya. Tuwáng-tuwá táyo dáhil sa mgá katotohánang natútutúhan nátin sa Bíbliya. Péro bakâ iniísip ng mgá kamág-anák nátin ná nalinlang táyo o nagíng miyémbro ng isáng kulto. Bakâ inaakála nilá ná hindî ná nátin silá mahál dáhil hindî ná táyo nagdiriwang ng mgá kapistáhan kasáma nilá. Bakâ natatákot pa ngâ silá ná parúrusáhan táyo ng Diyós pagkamatáy nátin. Kayâ namán pagpakitaan nátin silá ng empatíyaunawáin nátin áng kaniláng nadárama at pakinggang mabúti áng kaniláng ikinababahala. (Kaw. 20:5) Siníkap ni apostól Páblo ná unawáin ánglahát ng urì ng táopára maibahagi niyá sa kanilá áng mabúting balíta. Makatutúlong sa átin kung tútuláran nátin siyá.—1 Cor. 9:19-23.

13. Paáno táyo dápat mákipag-úsap sa dí-sumásampalatáyang mgá kamág-anák?
13 Magsalitâ nang may kahinahúnan. “Áng inyóng panánalitá nawâ ay láging may kagandaháng-loób,” áng sábi ng Bíbliya. (Col. 4:6) Hingín nátin kay Jehóva áng kaniyáng banál ná espíritu pára maipakíta nátin áng búnga nitó kapág nakikípag-úsap sa mgá kamág-anák nátin. Hindî táyo dápat makipagtalo tungkól sa kaniláng huwád ná mgá paniniwála. Kung nasaktán nilá táyo dáhil sa kaniláng sinábi o ginawâ, matútuláran nátin áng halimbáwa ng mgá apostól. Isinúlat ni Páblo: “Kapág nilalait, kamí ay nagpapala; kapág pínag-uúsig, kamí ay nagtitiis; kapág sinisiraang-púri, kamí ay namámanhík [o, sumasagot nang may kahinahúnan].”—1 Cor. 4:12, 13.

14. Anó áng magagandáng resúlta ng maínam ná paggáwì?
14 Panatilíhin áng maínam ná paggáwì. Mahalagá áng mahináhong pakíkipag-úsap, péro mas mahalagá áng mabúting paggáwì kapág nakikitúngo sa mgá kamág-anák ná salansáng. (Basáhin áng 1 Pédro 3:1, 2, 16.) Sa pamamagítan ng iyóng halimbáwa, hayáang makíta ng iyóng mgá kamág-anák ná áng mgá Saksí ni Jehóva ay mabubúting asáwa at magúlang, at namumuhay nang malínis at masáya. Péro káhit hindî tanggapín ng mgá kamág-anák nátin áng katotohánan, masáya táyo dáhil alám náting napalulugdan nátin si Jehóva dáhil sa áting katapátan.

15. Paáno nátin mapaghahandaan áng mgá sitwasyón ná maaáring mauwî sa dí-pagkakaunawáan?
15 Magpláno nang patiúna. Isípin áng mgá sitwasyón ná maaáring mauwî sa dí-pagkakaunawáan, at paghandaán áng mgá itó. (Kaw. 12:16, 23) Ikinuwénto ng isáng síster sa Australia: “Napakasalansang sa katotohánan ng áking biyénang laláki. Kayâ bágo námin siyá tawagan pára kumústahín, nanánalángin kamíng mag-asáwa ná tulúngan kamí ni Jehóva ná huwág ding magálit kapág nagagalit siyá. Naghahandâ kamí ng magagandáng paksá ná mapág-uusapan. At pára maiwásan áng mahahabang usápan ná madalás mauwî sa pagtatálo sa relihiyón, nagtatakdâ kamí ng óras kung gaáno katagál kamí makíkipag-úsap.”

16. Anó áng makatutúlong sa iyó kung nakokonsénsiya kang hindî mapalugdán áng iyóng mgá kamág-anák?
16 Síyempre pa, hindî mo maiiwásan áng lahát ng dí-pagkakasundo sa iyóng dí-sumásampalatáyang mgá kamág-anák. Kayâ bakâ makonsensiya ka dáhil mahál ná mahál mo silá at gustó mo siláng palugdán. Kung ganitó áng nadárama mo, unáhin áng pagkámatapát kay Jehóva bágo áng pag-íbig mo sa iyóng mgá kapamílya. Bakâ sakáling makíta ng mgá kamág-anák mo ná nápakahalagá ng pagsunód sa katotohánang nása Bíbliya. Péro tandaán ná hindî mo mapipilit áng ibá ná tanggapín áng katotohánan. Sa halíp, hayáan mong makíta nilá ná nakatúlong sa iyó áng pagsunód sa mgá daán ni Jehóva. Iniáalok din sa kanilá ng áting maibigíng Diyós áng pagkakátaong pumíli kung maglílingkod silá sa kaniyá.—Isá. 48:17, 18.

KAPÁG TINALIKURAN NG ISÁNG KAPAMÍLYA SI JEHÓVA

17, 18. Anó áng makatutúlong sa iyó kapág tinalikuran ng isáng kapamílya si Jehóva?
17 Kapág may kapamílya táyong natiwalág o kúsang humiwaláy sa kongregasyón, pára táyong sinaksak ng tabák. Paáno mo makakayánan áng sakít ná dúlot nitó?

18 Ipagpatuloy áng iyóng espirituwál ná rutín. Patibáyin áng iyóng saríli sa pamamagítan ng regulár ná pagbabasá ng Bíbliya, paghahandâ at pagdaló sa Kristiyánong pagpupúlong, pakíkibahagi sa ministéryo, at pananalángin pára sa lakás ná makapagbatá. (Jud. 20, 21) Péro paáno kung walâ sa púso áng ginágawâ mo, at párang napipilitan ka lang? Huwág sumúko! Áng mabúting espirituwál ná rutín ay tutúlong sa iyó ná makontról áng iyóng ísip at damdámin. Kúning halimbáwa áng mánunulát ng Áwit 73. Nagkaroón siyá ng malíng pananáw at lubháng nabalisá, péro naituwid niyá áng kaniyáng pag-iísip nang pumások siyá sa lugár ng pagsambá sa Diyós. (Áwit 73:16, 17) Magágawa mo rín iyán kung maglílingkod ka nang tapát kay Jehóva.

19. Paáno ka makapagpapakita ng paggálang sa kaayusán ni Jehóva sa pagdidisiplina?
19 Igálang áng pagdidisiplina ni Jehóva. Bagamán masakít itó sa simulá, áng kaayusán ng Diyós sa pagdidisiplina ay pára sa ikabubúti ng lahát, patí ná ng nagkasála. (Basáhin áng Hébreo 12:11.) Halimbáwa, inuutusan táyo ni Jehóva nátigilan áng pakikihalubilosa dí-nagsisísing mgá nagkasála. (1 Cor. 5:11-13) Káhit masakít itó at mahírap gawín, dápat náting iwásang mákipag-ugnáyan sa natiwalág ná kapamílya sa pamamagítan ng telépono, text message, líham, e-mail, o social média.

20. Anóng pag-ása áng hindî dápat mawalá sa átin?
20 Huwág mawalán ng pag-ása. “Ináasáhan [ng pag-íbig] áng lahát ng bágay,” kayâ umaása táyo ná bábalík kay Jehóva áng mgá tumalíkod sa kaniyá. (1 Cor. 13:7) Kung may nakikíta kang katibáyan ná nagbabágo ná áng isáng malapít ná kapamílya, puwéde mong ipanalángin ná magkaroón sána siyá ng lakás mulâ sa Bíbliya pára tugunin niyá áng panawagan ni Jehóva: “Manumbalik ka sa ákin.”—Isá. 44:22.

21. Anó áng dápat mong gawín kung nababahági áng inyóng pamílya dáhil sa pagsunód mo kay Jesús?
21 Sinábi ni Jesús ná kung mas mahál nátin áng sinumáng táo káysa sa kaniyá, hindî táyo magíging karápat-dápat sa kaniyá. Péro nakatítiyak si Jesús ná áng kaniyáng mgá alagád ay may lakás ng loób ná manatíling matapát sa kaniyá sa kabilá ng pagsalansáng ng mgá kapamílya. Kung áng pagsunód mo kay Jesús ay nagdalá ngtabáksa inyóng pamílya, manálig ná tútulungan ka ni Jehóva ná makapagbatá at magtagumpáy. (Isá. 41:10, 13) Magíging masáya ka dáhil nalúlugod sa iyó si Jehóva at si Jesús, at gágantimpaláan nilá áng iyóng katapátan.

Naúna
Súsunod