Bantayan Ikao


Isang lumilipad na balumbon; isang babae na nasa loob ng isang lalagyan; dalawang babaeng lumilipad na may mga pakpak na gaya ng sa siguana

Ikaw at ang mga Pangitain ni Zacarias

00:0019:10
Manumbalik kayo sa akin, . . . at manunumbalik ako sa inyo.”—ZAC. 1:3.

AWIT: 120, 117
PAANO MO SASAGUTIN?
Ano ang pananaw ni Jehova sa lahat ng uri ng pagnanakaw?
Paano tayo makapamumuhay ayon sa ating panata sa pag-aalay sa Diyosaraw-araw”?
Ano ang personal nating magagawa para hindi makapasok ang kabalakyutan sa bahay ni Jehova?
1-3. (a) Ano ang sitwasyon ng bayan ni Jehova nang maglingkod si Zacarias bilang propeta? (b) Bakit hinilingan ni Jehova ang kaniyang bayan namanumbalik sa kaniya’?
ISANG lumilipad na balumbon, isang babae na nasa loob ng isang lalagyan, at dalawang babaeng lumilipad na may mga pakpak na gaya ng sa siguanamakikita ang kapana-panabik na mga paglalarawang ito sa aklat na isinulat ni Zacarias. (Zac. 5:1, 7-9) Bakit ibinigay ni Jehova ang mga pangitaing ito sa kaniyang propeta? Ano ang sitwasyon ng mga Israelita noon? At paano tayo makikinabang sa mga pangitaing nakita ni Zacarias?

2 Napakasaya ng taóng 537 B.C.E. para sa nakaalay na bayan ni Jehova. Tapos na ang 70-taóng pagkabihag sa Babilonya at malaya na sila. Dahil sa sigasig, agad nilang sinimulang isauli ang tunay na pagsamba sa Jerusalem. Noong 536 B.C.E., inilatag ang pundasyon ng templo. Nang panahong iyon, “ang bayan ay sumisigaw nang may malakas na sigaw, at ang ingay ay narinig maging sa malayo.” (Ezra 3:10-13) Pero di-nagtagal, sinalansang ang kanilang pagtatayo. Dahil sa maraming hamon, pinanghinaan ng loob ang bayan at huminto sila sa pagtatayo ng templo. Sa halip, inasikaso nila ang kanilang sariling mga bahay at bukid. Makalipas ang 16 na taon, hindi pa rin nila naipagpapatuloy ang pagtatayo ng templo ni Jehova. Kailangang paalalahanan ang bayan na dapat silang manumbalik kay Jehova at huwag unahin ang kanilang sariling interes. Gusto ni Jehova na muli silang sumamba sa kaniya nang buong puso at walang takot.

3 Para tulungan silang maalaala kung bakit sila pinalaya mula sa Babilonya, isinugo ng Diyos ang kaniyang propeta na si Zacarias noong 520 B.C.E. Ang pangalan ni Zacarias ay nangangahulugangInalaala ni Jehova.” Malamang na ipinaalaala nito sa kanila na kahit nakalimutan nila ang mga pagliligtas ni Jehova, naaalaala pa rin ng Diyos ang kaniyang bayan. (Basahin ang Zacarias 1:3, 4.) Tiniyak niya na tutulungan niya silang maitatag muli ang dalisay na pagsamba, pero binabalaan din niya sila na hindi niya kukunsintihin ang pagsamba ng mga may pusong hati. Tingnan natin kung paano sila pinasigla ni Jehova sa tulong ng ikaanim at ikapitong pangitain na ibinigay kay Zacarias. Tingnan din natin ang mga aral na matututuhan natin dito.

PARURUSAHAN NG DIYOS ANG MGA MAGNANAKAW

4. Ano ang nakita ni Zacarias sa ikaanim na pangitain? Bakit may sulat ang magkabilang panig ng balumbon? (Tingnan ang larawan 1 sa simula ng artikulo.)
4 Nagsimula ang kabanata 5 ng Zacarias sa isang kakaibang pangitain. (Basahin ang Zacarias 5:1, 2.) Nakakita si Zacarias ng lumilipad na balumbon na halos 9 na metro ang haba at 4.5 metro ang lapad! Nakaladlad ito kaya puwedeng mabasa ang nakasulat dito. Naglalaman ito ng mensahe ng paghatol sa magkabilang panig. (Zac. 5:3) Kadalasan, iisang panig lang ng balumbon ang sinusulatan, kaya maliwanag na ang balumbong ito ay may mabigat at seryosong mensahe.

Isang babae na nagnanakaw ng salamin sa isang tindahan
Walang lugar sa gitna ng mga Kristiyano ang anumang uri ng pagnanakaw (Tingnan ang parapo 5-7)
5, 6. Ano ang pananaw ni Jehova sa lahat ng uri ng pagnanakaw?
5 Basahin ang Zacarias 5:3, 4. Ang lahat ng tao ay mananagot kay Jehova, pero lalo na ang bayang nagtataglay ng kaniyang pangalan. Alam ng mga umiibig sa Diyos na lahat ng anyo ng pagnanakaw aylumalapastangan sa pangalan ng kanilang Diyos.’ (Kaw. 30:8, 9) Anuman ang motibo o dahilan ng isang magnanakaw, inuuna niya ang kaniyang sakim na hangarin bago ang Diyos at ipinakikitang mas mahalaga ang materyal na mga bagay. Binabale-wala niya si Jehova, ang Kaniyang pangalan, at kautusan.

6 Napansin mo ba sa Zacarias 5:3, 4 naang sumpa [sa Ingles, curse] . . . ay papasok sa bahay ng magnanakaw . . . at iyon ay manunuluyan sa loob ng kaniyang bahay at wawasakin ito”? Hindi mahahadlangan ng anumang harang o kandado ang hatol ni Jehova. Mararating nito kahit ang mga tagóng lugar para ibunyag ang anumang maling ginagawa sa gitna ng bayan ni Jehova. Maitago man ng isang tao sa mga awtoridad, employer, elder, o magulang ang kaniyang pagnanakaw, hindi niya ito maitatago sa Diyos. Titiyakin Niya na malalantad ito. (Heb. 4:13) Nakagiginhawa ngang makasama ang mga tao na nagsisikap na magingmatapat sa lahat ng bagay”!—Heb. 13:18.

7. Paano natin maiiwasan ang sumpa ng lumilipad na balumbon?
7 Galít si Jehova sa lahat ng uri ng pagnanakaw. Kaya isang karangalan para sa atin na mamuhay ayon sa mataas na pamantayang moral ni Jehova at gumawi sa paraang hindi malalapastangan ang pangalan niya. Dahil dito, maiiwasan natin ang hatol ni Jehova sa mga kusang lumalabag sa kaniyang kautusan.

MAGING TAPAT SA IYONG SALITAARAW-ARAW

8-10. (a) Ano ang isang sumpa? (b) Anong sumpa ni Haring Zedekias ang hindi niya tinupad?
8 Sumunod, ang mensaheng nakasulat sa lumilipad na balumbon ay may babala sa mganananata ng sumpa sa pangalan ng Diyos nang may kabulaanan.’ (Zac. 5:4) Ang sumpa [sa Ingles, oath] ay isang sinumpaang kapahayagan para patunayang totoo ang isang bagay, o isang taimtim na pangako na gagawin o hindi gagawin ng isa ang isang partikular na bagay.

9 Seryosong bagay ang manumpa sa pangalan ni Jehova. Makikita natin iyan sa nangyari kay Zedekias, ang huling hari na namahala sa Jerusalem. Sumumpa si Zedekias sa pangalan ni Jehova na magpapasakop siya sa hari ng Babilonya. Pero hindi niya ito tinupad. Dahil dito, hinatulan siya ni Jehova. “Buháy ako,” ang sabi ni Jehova, “sa dako ng hari na naglagay bilang hari [kay Zedekias] na humamak sa kaniyang sumpa at sumira sa kaniyang tipan, samantalang nasa loob siya ng Babilonya ay mamamatay siya.”—Ezek. 17:16.

10 Obligado si Haring Zedekias na tuparin kay Jehova ang sumpang ipinanata niya sa pangalan ng Diyos. (2 Cro. 36:13) Pero sa halip, humingi siya ng tulong sa Ehipto para makalaya sa pamatok ng Babilonya. At hindi ito nagtagumpay.—Ezek. 17:11-15, 17, 18.

11, 12. (a) Ano ang pinakamahalagang panata na magagawa natin? (b) Paano dapat makaapekto sa ating pang-araw-araw na pamumuhay ang pag-aalay natin?
11 Nakikinig din si Jehova kapag nangangako tayo. Para sa kaniya, seryoso ang mga panata natin, at dapat nating tuparin ang mga ito para sang-ayunan niya tayo. (Awit 76:11) Ang pinakamahalagang pangakong ginawa natin ay ang pag-aalay ng ating sarili kay Jehova. Ang pag-aalay ay isang taimtim na panata na paglilingkuran natin si Jehova nang walang kondisyon.

12 Paano tayo makapamumuhay ayon sa ating panata sa pag-aalay? Kapag naninindigan tayo sa maliliit at malalaking pagsubok, ipinakikita nating sineseryoso natin ang ating panatang purihin si Jehovaaraw-araw.” (Awit 61:8) Pero paano kung may nakikipag-flirt sa atin sa trabaho o sa paaralan? Tinatanggihan ba natin ito at itinuturing iyon na pagkakataon paramalugod sa mga daan ni Jehova’? (Kaw. 23:26) Kung tayo lang ang Saksi sa pamilya, humihingi ba tayo ng tulong kay Jehova para mapanatili ang Kristiyanong personalidad kahit mag-isa lang tayong gumagawa nito? Araw-araw ba tayong nananalangin sa ating Ama sa langit at nagpapasalamat sa kaniyang patnubay at pag-ibig? Naglalaan ba tayo ng panahon para basahin ang Bibliya araw-araw? Nang mag-alay tayo, para na rin nating ipinangako na gagawin natin ang mga ito. Mahalaga ang maging masunurin. Makikita sa ating lubusang pakikibahagi sa pagsamba kay Jehova na mahal natin siya at talagang nakaalay tayo sa kaniya. Ang ating pagsamba ay hindi lang pormalidad kundi isang paraan ng pamumuhay. Ang pagtupad sa pangako natin ay para sa ating ikabubuti dahil ang ating katapatan ay aakay sa isang tiwasay na kinabukasan.—Deut. 10:12, 13.

13. Ano ang matututuhan natin sa ikaanim na pangitain ni Zacarias?
13 Sa ikaanim na pangitain ni Zacarias, nakita natin na ang mga umiibig kay Jehova ay hindi dapat masangkot sa anumang uri ng pagnanakaw o panunumpa nang di-totoo. Nakita rin natin na sa kabila ng kanilang mga pagkakamali, hindi sumuko si Jehova sa mga Israelita. Naiintindihan niya ang panggigipit na nararanasan nila dahil sa mga kaaway sa paligid. Mabuting halimbawa siya sa pagtupad ng kaniyang mga pangako, at tutulungan din niya tayong tuparin ang mga pangako natin. Ang isang tulong ay ang pag-asang wawakasan niya ang lahat ng kasamaan sa buong lupa. Tinitiyak ito ng sumunod na pangitain ni Zacarias.

ANG KABALAKYUTAN AYILALAGAY SA KANIYANG WASTONG DAKO

14, 15. (a) Ano ang nakita ni Zacarias sa ikapitong pangitain? (Tingnan ang larawan 2 sa simula ng artikulo.) (b) Ano ang inilalarawan ng babae sa loob ng lalagyan na epa, at bakit siya ikinulong doon at tinakpan?
14 Pagkatapos makita ni Zacarias ang lumilipad na balumbon, sinabihan siya ng isang anghel na tumingala. Ano kaya ang ikapitong pangitain? Nakakita siya ng isang lalagyan, na tinatawag naepa.” (Basahin ang Zacarias 5:5-8.) Katamtaman ang laki ng lalagyang ito at maypabilog na takip na tingga.” Nang iangat ang takip, nakakita si Zacarias ngisang babae na nakaupo sa loob.” Ipinaliwanag ng anghel na ang babae sa loob ng lalagyan ay angKabalakyutan.” Isip-isipin ang pangingilabot ni Zacarias habang nakikita niyang tinatangka ng babae na gumapang papalabas! Agad na kumilos ang anghel. Inihagis niya ang babae pabalik sa loob ng lalagyan at sinarhan ito ng mabigat na takip. Ano ang ibig sabihin nito?

15 Idiniriin ng bahaging ito ng pangitain na hindi kukunsintihin ni Jehova ang anumang uri ng kabalakyutan, o matinding kasamaan, sa gitna ng kaniyang bayan. Titiyakin niya na mapipigilan ito at agad na maaalis. (1 Cor. 5:13) Makikita ito sa ginawa ng anghel nang agad niyang ibalik ang takip sa ibabaw ng lalagyan.

Inangat ng dalawang babae na may mga pakpak na gaya ng sa siguana ang lalagyang naglalaman ngKabalakyutanat dinala nila ito sa Sinar
Tinitiyak ni Jehova na mananatiling malinis ang dalisay na pagsamba (Tingnan ang parapo 16-18)
16. (a) Ano ang ginawa sa lalagyan na epa? (Tingnan ang larawan 3 sa simula ng artikulo.) (b) Saan dinala ng mga babaeng may pakpak ang lalagyan na epa?
16 Pagkatapos, nakakita si Zacarias ng dalawang babae na may mga pakpak na gaya ng sa siguana. (Basahin ang Zacarias 5:9-11.) Ibang-iba ang mga babaeng ito sa babaeng nasa loob ng lalagyan! Ginagamit ng mga babaeng ito ang kanilang malalakas na pakpak para kunin at iangat ang lalagyang naglalaman ngKabalakyutan.” Saan nila ito dadalhin? Ang Kabalakyutan ay dinala salupain ng Sinar,” o Babilonya. Pero bakit doon?

17, 18. (a) Bakit ang Sinar angwastong dakopara manirahan angKabalakyutan”? (b) Ano ang dapat nating maging determinasyon tungkol sa kabalakyutan?
17 Para sa mga Israelita noong panahon ni Zacarias, angkop na lugar ang Sinar para doon ilagay ang Kabalakyutan. Alam ni Zacarias at ng mga Judio noon na ang Babilonya ay lugar ng kabalakyutan, o matinding kasamaan. Lumaki sila sa paganong lunsod na iyon, na punô ng imoralidad at idolatriya, at kailangan nilang labanan ang impluwensiya nito araw-araw. Kay laking ginhawa nga ng pangitaing iyon sa kanilaisang katiyakan na pananatilihing malinis ni Jehova ang dalisay na pagsamba!

18 Pero ipinaalaala rin ng pangitain sa mga Judio na may pananagutan silang panatilihing dalisay ang kanilang pagsamba. Hindi puwedeng makapasok at manatili ang kabalakyutan sa gitna ng bayan ni Jehova. Dahil inakay tayo ng Diyos sa kaniyang malinis na organisasyon, kung saan binibigyan tayo ng kalinga at proteksiyon, pananagutan nating panatilihing malinis ang atingbahay.” Ginagawa ba natin ito? Hindi dapat makapasok sa ating espirituwal na paraiso ang anumang uri ng kasamaan.

ANG MALINIS NA BAYAN AY NAGPAPARANGAL KAY JEHOVA

19. Anong mga aral ang itinuturo ng kapana-panabik na mga pangitain ni Zacarias?
19 Ang ikaanim at ikapitong pangitain ni Zacarias ay seryosong babala sa mga gumagawa ng masamaisang paalaala na hindi kinukunsinti ni Jehova ang kabalakyutan. Talagang dapat mamuhi sa kasamaan ang kaniyang tapat na mga mananamba! Ang mga pangitaing ito ay katiyakan din mula sa ating Ama sa langit. Kung sisikapin nating taglayin ang pagkatao na sinasang-ayunan ng Diyos, hindi tayo daranas ng nakamamatay na sumpa. Sa halip, poprotektahan at pagpapalain tayo ni Jehova. Sulit ang lahat ng pagsisikap natin na manatiling malinis sa mundong punô ng kasamaan. Sa tulong ni Jehova, magtatagumpay tayo! Pero paano tayo makatitiyak na mananaig ang tunay na pagsamba sa di-makadiyos na mundong ito? Ano ang garantiya na poprotektahan ni Jehova ang kaniyang organisasyon habang papalapit ang malaking kapighatian? Sasagutin ang mga iyan sa susunod na artikulo.

Nauna
Susunod

Isáng lumílipad ná balumbón; isáng babáe ná nása loób ng isáng lalagyan; dalawáng babaeng lumílipad ná may mgá pakpak ná gáya ng sa siguana

Ikáw at áng mgá Pangitaín ni Zacárias

00:0019:10
Manumbalik kayó sa ákin, . . . at manunumbalik akó sa inyó.”—ZAC. 1:3.

ÁWIT: 120, 117
PAÁNO MO SASAGUTÍN?
Anó áng pananáw ni Jehóva sa lahát ng urì ng pagnanákaw?
Paáno táyo makapamumuhay áyon sa áting panáta sa pag-aalay sa Diyósáraw-áraw”?
Anó áng personál náting magágawa pára hindî makapások áng kabalakyutan sa báhay ni Jehóva?
1-3. (a) Anó áng sitwasyón ng báyan ni Jehóva nang maglingkód si Zacárias bílang propéta? (b) Bákit hinilingan ni Jehóva áng kaniyáng báyan námanumbalik sa kaniyá’?
ISÁNG lumílipad ná balumbón, isáng babáe ná nása loób ng isáng lalagyan, at dalawáng babaeng lumílipad ná may mgá pakpak ná gáya ng sa siguanamakikíta áng kapaná-panabík ná mgá paglalarawang itó sa aklát ná isinúlat ni Zacárias. (Zac. 5:1, 7-9) Bákit ibinigáy ni Jehóva áng mgá pangitáing itó sa kaniyáng propéta? Anó áng sitwasyón ng mgá Israelíta noón? At paáno táyo makikinábang sa mgá pangitáing nakíta ni Zacárias?

2 Napakasáya ng táong 537 B.C.E. pára sa nakaálay ná báyan ni Jehóva. Tapós ná áng 70-táong pagkabihag sa Babilónya at maláya ná silá. Dáhil sa sigásig, agád niláng sinimuláng isauli áng túnay ná pagsambá sa Jerusalém. Noóng 536 B.C.E., inilatag áng pundasyón ng témplo. Nang panahóng iyón, “áng báyan ay sumisigaw nang may malakás ná sigáw, at áng ingay ay nariníg magíng sa maláyo.” (Ezra 3:10-13) Péro dí-nagtagál, sinalansang áng kaniláng pagtatayó. Dáhil sa maráming hámon, pinanghinaan ng loób áng báyan at humintô silá sa pagtatayó ng témplo. Sa halíp, inasikáso nilá áng kaniláng saríling mgá báhay at búkid. Makalípas áng 16 ná taón, hindî pa rín nilá naipagpápatúloy áng pagtatayó ng témplo ni Jehóva. Kailángang paalalahanan áng báyan ná dápat siláng manumbalik kay Jehóva at huwág unáhin áng kaniláng saríling interés. Gustó ni Jehóva ná mulî siláng sumambá sa kaniyá nang buóng púso at waláng tákot.

3 Pára tulúngan siláng maálaála kung bákit silá pinaláya mulâ sa Babilónya, isinúgò ng Diyós áng kaniyáng propéta ná si Zacárias noóng 520 B.C.E. Áng pangálan ni Zacárias ay nangangahulugángInalaala ni Jehóva.” Malamáng ná ipinaálaála nitó sa kanilá ná káhit nakalimútan nilá áng mgá pagliligtas ni Jehóva, naaálaála pa rín ng Diyós áng kaniyáng báyan. (Basáhin áng Zacárias 1:3, 4.) Tiniyák niyá ná tútulungan niyá siláng maitatág mulî áng dalísay ná pagsambá, péro binabalaán din niyá silá ná hindî niyá kúkunsintihín áng pagsambá ng mgá may púsong hati. Tingnán nátin kung paáno silá pinasígla ni Jehóva sa túlong ng ikaánim at ikapitong pangitaín ná ibinigáy kay Zacárias. Tingnán din nátin áng mgá áral ná matútutúhan nátin díto.

PARÚRUSÁHAN NG DIYÓS ÁNG MGÁ MAGNANÁKAW

4. Anó áng nakíta ni Zacárias sa ikaánim ná pangitaín? Bákit may sulat áng magkabilang pánig ng balumbón? (Tingnán áng laráwan 1 sa simulá ng artíkulo.)
4 Nagsimulâ áng kabanáta 5 ng Zacárias sa isáng kakaibáng pangitaín. (Basáhin áng Zacárias 5:1, 2.) Nakakíta si Zacárias ng lumílipad ná balumbón ná hálos 9 ná métro áng habà at 4.5 métro áng lapad! Nakaladlad itó kayâ puwédeng mabása áng nakasulat díto. Naglálaman itó ng mensáhe ng paghátol sa magkabilang pánig. (Zac. 5:3) Kadalásan, íisang pánig lang ng balumbón áng sinusulatan, kayâ maliwánag ná áng balumbóng itó ay may mabigát at seryosong mensáhe.

Isáng babáe ná nagnanakaw ng salamín sa isáng tindáhan
Waláng lugár sa gitnâ ng mgá Kristiyáno áng anumáng urì ng pagnanákaw (Tingnán áng párapo 5-7)
5, 6. Anó áng pananáw ni Jehóva sa lahát ng urì ng pagnanákaw?
5 Basáhin áng Zacárias 5:3, 4. Áng lahát ng táo ay manánagot kay Jehóva, péro lálo ná áng báyang nagtatagláy ng kaniyáng pangálan. Alám ng mgá umiíbig sa Diyós ná lahát ng anyó ng pagnanákaw aylumálapastangan sa pangálan ng kaniláng Diyós.’ (Kaw. 30:8, 9) Anumán áng motíbo o dahilán ng isáng magnanákaw, inuúna niyá áng kaniyáng sakim ná hangarin bágo áng Diyós at ipinakikitang mas mahalagá áng materyál ná mgá bágay. Binabále-walâ niyá si Jehóva, áng Kaniyáng pangálan, at kautusán.

6 Napansín mo ba sa Zacárias 5:3, 4 nááng sumpá [sa Ingles, curse] . . . ay papasók sa báhay ng magnanákaw . . . at iyón ay manunuluyan sa loób ng kaniyáng báhay at wawasakin itó”? Hindî mahahadlangan ng anumáng harang o kandado áng hátol ni Jehóva. Mararating nitó káhit áng mgá tagóng lugár pára ibunyag áng anumáng malíng ginágawâ sa gitnâ ng báyan ni Jehóva. Maitago man ng isáng táo sa mgá awtoridád, employer, élder, o magúlang áng kaniyáng pagnanákaw, hindî niyá itó maitatago sa Diyós. Titiyákin Niyá ná malalantad itó. (Heb. 4:13) Nakagíginháwa ngang makasáma áng mgá táo ná nagsisíkap ná magíngmatapát sa lahát ng bágay”!—Heb. 13:18.

7. Paáno nátin maiiwásan áng sumpá ng lumílipad ná balumbón?
7 Galít si Jehóva sa lahát ng urì ng pagnanákaw. Kayâ isáng karangálan pára sa átin ná mamúhay áyon sa mataás ná pámantáyang morál ni Jehóva at gumáwi sa paraáng hindî malalapastangan áng pangálan niyá. Dáhil díto, maiiwásan nátin áng hátol ni Jehóva sa mgá kúsang lumalabág sa kaniyáng kautusán.

MAGÍNG TAPÁT SA IYÓNG SALITÂÁRAW-ÁRAW

8-10. (a) Anó áng isáng sumpá? (b) Anóng sumpá ni Háring Zedekias áng hindî niyá tinupád?
8 Sumunód, áng mensáheng nakasulat sa lumílipad ná balumbón ay may babalá sa mgánananata ng sumpá sa pangálan ng Diyós nang may kabulaanan.’ (Zac. 5:4) Áng sumpá [sa Ingles, oath] ay isáng sinumpaang kapahayagán pára patunayang totoó áng isáng bágay, o isáng taimtím ná pangáko ná gágawin o hindî gágawin ng isá áng isáng partikulár ná bágay.

9 Seryosong bágay áng manumpa sa pangálan ni Jehóva. Makikíta nátin iyán sa nangyári kay Zedekias, áng hulíng hári ná namahála sa Jerusalém. Sumumpá si Zedekias sa pangálan ni Jehóva ná magpapasákop siyá sa hári ng Babilónya. Péro hindî niyá itó tinupád. Dáhil díto, hinatúlan siyá ni Jehóva. “Búhay akó,” áng sábi ni Jehóva, “sa dáko ng hári ná naglagay bílang hári [kay Zedekias] ná humamak sa kaniyáng sumpá at sumira sa kaniyáng tipán, samantálang nása loób siyá ng Babilónya ay mamamátay siyá.”—Ezek. 17:16.

10 Obligado si Háring Zedekias ná tuparín kay Jehóva áng sumpang ipinanata niyá sa pangálan ng Diyós. (2 Cro. 36:13) Péro sa halíp, humingî siyá ng túlong sa Ehípto pára makalaya sa památok ng Babilónya. At hindî itó nagtagumpáy.—Ezek. 17:11-15, 17, 18.

11, 12. (a) Anó áng pínakamahalagáng panáta ná magágawa nátin? (b) Paáno dápat makaapékto sa áting pang-áraw-áraw ná pamumúhay áng pag-aalay nátin?
11 Nakíkiníg din si Jehóva kapág nangangako táyo. Pára sa kaniyá, seryoso áng mgá panáta nátin, at dápat náting tuparín áng mgá itó pára sang-ayúnan niyá táyo. (Áwit 76:11) Áng pínakamahalagáng pangákong ginawâ nátin ay áng pag-aalay ng áting saríli kay Jehóva. Áng pag-aalay ay isáng taimtím ná panáta ná paglílingkuran nátin si Jehóva nang waláng kondisyon.

12 Paáno táyo makapamumuhay áyon sa áting panáta sa pag-aalay? Kapág naninindigan táyo sa maliliít at malalakíng pagsúbok, ipinakikíta náting sineseryóso nátin áng áting panatang puríhin si Jehóvaáraw-áraw.” (Áwit 61:8) Péro paáno kung may nakikípag-flirt sa átin sa trabáho o sa páaralán? Tinátanggihán ba nátin itó at itinutúring iyón ná pagkakátaon páramalugod sa mgá daán ni Jehóva’? (Kaw. 23:26) Kung táyo lang áng Saksí sa pamílya, humíhingí ba táyo ng túlong kay Jehóva pára mapanatíli áng Kristiyánong personalidád káhit mag-isá lang táyong gumágawa nitó? Áraw-áraw ba táyong nanánalángin sa áting Amá sa lángit at nagpapasalámat sa kaniyáng patnúbáy at pag-íbig? Naglálaan ba táyo ng panahón pára basáhin áng Bíbliya áraw-áraw? Nang mag-alay táyo, pára ná rín náting ipinangáko ná gágawin nátin áng mgá itó. Mahalagá áng magíng masunúrin. Makikíta sa áting lubúsang pakíkibahagi sa pagsambá kay Jehóva ná mahál nátin siyá at talagáng nakaálay táyo sa kaniyá. Áng áting pagsambá ay hindî lang pormalidad kundî isáng paraán ng pamumúhay. Áng pagtupád sa pangáko nátin ay pára sa áting ikabubúti dáhil áng áting katapátan ay aakay sa isáng tiwasay ná kinabukásan.—Deut. 10:12, 13.

13. Anó áng matútutúhan nátin sa ikaánim ná pangitaín ni Zacárias?
13 Sa ikaánim ná pangitaín ni Zacárias, nakíta nátin ná áng mgá umiíbig kay Jehóva ay hindî dápat másangkót sa anumáng urì ng pagnanákaw o panunumpa nang dí-totoó. Nakíta rín nátin ná sa kabilá ng kaniláng mgá pagkakámalî, hindî sumúko si Jehóva sa mgá Israelíta. Naíintindihán niyá áng panggigipít ná naráranasan nilá dáhil sa mgá kaáway sa palígid. Mabúting halimbáwa siyá sa pagtupád ng kaniyáng mgá pangáko, at tútulungan din niyá táyong tuparín áng mgá pangáko nátin. Áng isáng túlong ay áng pag-ásang wáwakasán niyá áng lahát ng kasamáan sa buóng lúpa. Tinítiyák itó ng sumunód ná pangitaín ni Zacárias.

ÁNG KABALAKYUTAN AYILALAGAY SA KANIYÁNG WASTÓNG DÁKO

14, 15. (a) Anó áng nakíta ni Zacárias sa ikapitong pangitaín? (Tingnán áng laráwan 2 sa simulá ng artíkulo.) (b) Anó áng inilálaráwan ng babáe sa loób ng lalagyan ná epa, at bákit siyá ikinulóng doón at tinakpan?
14 Pagkatápos makíta ni Zacárias áng lumílipad ná balumbón, sinabíhan siyá ng isáng anghél ná tumingala. Anó kayâ áng ikapitong pangitaín? Nakakíta siyá ng isáng lalagyan, ná tinatáwag náepa.” (Basáhin áng Zacárias 5:5-8.) Katamtaman áng lakí ng lalagyang itó at maypabilog ná takíp ná tingga.” Nang iangat áng takíp, nakakíta si Zacárias ngisáng babáe ná nakaupó sa loób.” Ipinaliwánag ng anghél ná áng babáe sa loób ng lalagyan ay ángKabalakyutan.” Ísip-isípin áng pangingilabot ni Zacárias hábang nakikíta niyáng tinátangká ng babáe ná gumapang papalabas! Agád ná kumílos áng anghél. Inihágis niyá áng babáe pabalík sa loób ng lalagyan at sinarhán itó ng mabigát ná takíp. Anó áng íbig sabíhin nitó?

15 Idiníriín ng baháging itó ng pangitaín ná hindî kúkunsintihín ni Jehóva áng anumáng urì ng kabalakyutan, o matindíng kasamáan, sa gitnâ ng kaniyáng báyan. Titiyákin niyá ná mapípigilan itó at agád ná maaalis. (1 Cor. 5:13) Makikíta itó sa ginawâ ng anghél nang agád niyáng ibalík áng takíp sa ibábaw ng lalagyan.

Inangat ng dalawáng babáe ná may mgá pakpak ná gáya ng sa siguana áng lalagyang naglálaman ngKabalakyutanat dinalá nilá itó sa Sinar
Tinítiyák ni Jehóva ná mananatíling malínis áng dalísay ná pagsambá (Tingnán áng párapo 16-18)
16. (a) Anó áng ginawâ sa lalagyan ná epa? (Tingnán áng laráwan 3 sa simulá ng artíkulo.) (b) Saán dinalá ng mgá babaeng may pakpak áng lalagyan ná epa?
16 Pagkatápos, nakakíta si Zacárias ng dalawáng babáe ná may mgá pakpak ná gáya ng sa siguana. (Basáhin áng Zacárias 5:9-11.) Ibáng-ibá áng mgá babaeng itó sa babaeng nása loób ng lalagyan! Ginagámit ng mgá babaeng itó áng kaniláng malalakás ná pakpak pára kunin at iangat áng lalagyang naglálaman ngKabalakyutan.” Saán nilá itó dádalhín? Áng Kabalakyutan ay dinalá salupaín ng Sinar,” o Babilónya. Péro bákit doón?

17, 18. (a) Bákit áng Sinar ángwastóng dákopára manirahan ángKabalakyutan”? (b) Anó áng dápat náting magíng determinasyón tungkól sa kabalakyutan?
17 Pára sa mgá Israelíta noóng panahón ni Zacárias, angkóp ná lugár áng Sinar pára doón ilagáy áng Kabalakyutan. Alám ni Zacárias at ng mgá Judió noón ná áng Babilónya ay lugár ng kabalakyutan, o matindíng kasamáan. Lumakí silá sa pagánong lunsód ná iyón, ná punó ng imoralidád at idolátriya, at kailángan niláng labánan áng impluwénsiya nitó áraw-áraw. Kay lakíng ginhawa ngâ ng pangitáing iyón sa kaniláisáng katiyakan ná pananatilihing malínis ni Jehóva áng dalísay ná pagsambá!

18 Péro ipinaálaála rín ng pangitaín sa mgá Judió ná may pananagútan siláng panatilihing dalísay áng kaniláng pagsambá. Hindî puwédeng makapások at manatíli áng kabalakyutan sa gitnâ ng báyan ni Jehóva. Dáhil inákay táyo ng Diyós sa kaniyáng malínis ná organisasyón, kung saán binibigyán táyo ng kalinga at proteksiyón, pananagútan náting panatilihing malínis áng átingbáhay.” Ginágawâ ba nátin itó? Hindî dápat makapások sa áting espirituwál ná paraíso áng anumáng urì ng kasamáan.

ÁNG MALÍNIS NÁ BÁYAN AY NAGPAPARANGAL KAY JEHÓVA

19. Anóng mgá áral áng itinutúro ng kapaná-panabík ná mgá pangitaín ni Zacárias?
19 Áng ikaánim at ikapitong pangitaín ni Zacárias ay seryosong babalá sa mgá gumágawa ng masamâisáng paálaála ná hindî kinukunsintí ni Jehóva áng kabalakyutan. Talagáng dápat mamuhi sa kasamáan áng kaniyáng tapát ná mgá mánanambá! Áng mgá pangitáing itó ay katiyakan din mulâ sa áting Amá sa lángit. Kung sisikápin náting taglayín áng pagkatáo ná sinásang-ayúnan ng Diyós, hindî táyo daranas ng nakamamatay ná sumpá. Sa halíp, poprótektahán at pagpápaláin táyo ni Jehóva. Súlit áng lahát ng pagsisíkap nátin ná manatíling malínis sa mundong punó ng kasamáan. Sa túlong ni Jehóva, magtátagumpáy táyo! Péro paáno táyo makatítiyak ná mananaig áng túnay ná pagsambá sa dí-makadiyós ná mundong itó? Anó áng garantíya ná poprótektahán ni Jehóva áng kaniyáng organisasyón hábang papalapít áng malakíng kapighatían? Sasagutín áng mgá iyán sa súsunod ná artíkulo.

Naúna
Súsunod