Dec 21 Jesus


JesusAng Daan
Ang Daan, ang Katotohanan, ang Buhay
Ang Daan, ang Katotohanan, ang Buhay
Tiyak na gustong-gusto mo ng magandang balita. At may napakagandang balita para sa iyo at sa iyong mga mahal sa buhay.
Ang magandang balitang ito ay nasa Bibliya, isang aklat na ipinasulat ng Maylalang ng uniberso, ang Diyos na Jehova. Sa publikasyong ito, magpopokus tayo sa apat na aklat ng Bibliya na naglalaman ng napakagandang balita para sa atin. Tinatawag ang mga ito sa pangalan ng mga lalaking ginamit ng Diyos para isulat itoMateo, Marcos, Lucas, at Juan.
Kilala ang apat na ulat na ito bilang apat na Ebanghelyo. Iniuulat ng apat na ito ang ebanghelyo, o mabuting balita, tungkol kay Jesusna siya ang ginamit ng Diyos para iligtas ang mga tao at na bilang Hari ng Kaharian ng Diyos sa langit, magdudulot si Jesus ng permanenteng pagpapala sa lahat ng nananampalataya sa kaniya.—Marcos 10:17, 30; 13:13.
BAKIT APAT NA EBANGHELYO?
Baka nagtataka ka kung bakit apat na ulat tungkol sa buhay at mga turo ni Jesus ang ipinasulat ng Diyos.
Makikinabang tayo sa pagkakaroon ng ibat ibang ulat tungkol sa sinabi at ginawa ni Jesus. Para ilarawan, isiping may apat na lalaki sa tabi ng isang tanyag na guro. Ang lalaking nasa harap ng guro ay isang maniningil ng buwis. Ang nasa kanan ay isang doktor. Ang nasa bandang kaliwa naman ay isang mangingisda at malapít na kaibigan ng guro. At ang ikaapat na lalaki, na nasa likod, ay isang tagapagmasid na mas bata kaysa sa tatlo. Tapat ang apat na ito, at bawat isa ay may partikular na interes o pokus. Kung bawat isa ay gagawa ng ulat tungkol sa sinabi at ginawa ng guro, malamang na magbibigay ang mga ito ng magkakaibang detalye o pangyayari. Kapag pinag-aralan ang apat na ulat at pinag-isipan ang ibat ibang pananaw o layunin ng bawat manunulat, makikita natin kung ano talaga ang sinabi at ginawa ng guro. Kaya talagang makikinabang tayo sa pagkakaroon ng apat na magkakahiwalay na ulat tungkol sa buhay ng Dakilang Guro, si Jesus.
Ipagpatuloy natin ang ilustrasyon. Gusto ng maniningil ng buwis na maabot ang puso ng mga Judio, kaya inayos niya ang ulat niya ng mga turo at pangyayari sa paraang maiintindihan ng mga Judio. Mas nakapokus naman ang doktor sa ulat ng pagpapagaling ng sakit o kapansanan, kaya hindi niya isinama ang ilang iniulat ng maniningil ng buwis o maaaring iba ang pagkakasunod-sunod niya. Idiniin naman ng malapít na kaibigan ang damdamin at mga katangian ng guro. Mas maiksi naman at deretso sa punto ang ulat ng nakababatang lalaki. Pero tumpak ang ulat ng bawat isa. Ipinapakita ng ilustrasyong ito kung paano makakatulong ang lahat ng apat na ulat na ito tungkol sa buhay ni Jesus para mas maintindihan natin ang kaniyang mga ginawa, turo, at mga katangian.
May mga nagsasabingEbanghelyo ni MateooEbanghelyo ni Juan.’ Hindi naman ito mali, dahil bawat isa ay naglalaman ngmabuting balita tungkol kay Jesu-Kristo.” (Marcos 1:1) Pero kung tutuusin, iisa lang ang ebanghelyo, o mabuting balita, tungkol kay Jesusna makikita sa apat na ulat.
Pinagkumpara at pinagtugma ng maraming nag-aaral ng Bibliya ang mga pangyayari at impormasyong iniulat sa Mateo, Marcos, Lucas, at Juan. Noong mga 170 C.E., ginawa iyan ng Siryanong manunulat na si Tatian. Napatunayan niyang tumpak at mula sa Diyos ang apat na aklat na ito. Ginawa niya ang Diatessaron, na pinag-isang ulat ng buhay at ministeryo ni Jesus.
Iyan din ang makikita sa aklat na JesusAng Daan, ang Katotohanan, ang Buhay, pero mas tumpak ito at kumpleto dahil mas nauunawaan na natin ngayon kung paano natutupad ang marami sa mga hula at ilustrasyon ni Jesus. Dahil sa pagkaunawang ito, mas naintindihan natin ang mga sinabi at ginawa niya, pati na ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Nakatulong din ang mga natuklasan ng mga arkeologo para maunawaan ang ilang detalye pati na ang pananaw ng mga manunulat. Siyempre, walang makapagsasabi kung ano ang eksaktong pagkakasunod-sunod ng bawat pangyayari. Pero iniulat ng JesusAng Daan, ang Katotohanan, ang Buhay kung ano ang makatuwiran at lohikal.
ANG DAAN, ANG KATOTOHANAN, ANG BUHAY
Habang binabasa mo ang aklat na ito, pag-isipan ang pinakamensahe nito para sa iyo at sa iyong mga mahal sa buhay. Tandaan na sinabi mismo ni Jesu-Kristo kay apostol Tomas: “Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Walang sinumang makalalapit sa Ama kundi sa pamamagitan ko.”—Juan 14:6.
Matutulungan ka ng aklat na JesusAng Daan, ang Katotohanan, ang Buhay na maintindihan kung paanong si Jesus ay talagangang daan.” Siya lang ang paraan para makalapit tayo sa Diyos na Jehova sa panalangin. At si Jesus din ang daan para maipagkasundo tayo sa Diyos. (Juan 16:23; Roma 5:8) Kaya tanging sa pamamagitan ni Jesus puwede tayong magkaroon ng mabuting kaugnayan sa Diyos.
Si Jesusang katotohanan.” Nagsalita siya at namuhay ayon sa katotohanan; para bang dumating ang katotohanan nang dumating si Jesus. Napakarami niyang tinupad na hula, nanaging Oo sa pamamagitan niya.” (2 Corinto 1:20; Juan 1:14) Dahil sa mga hulang ito, naintindihan natin kung gaano kalaki ang papel niya sa katuparan ng layunin ng Diyos.—Apocalipsis 19:10.
At si Jesu-Kristoang buhay.” Dahil sa pantubosang pagbibigay niya ng kaniyang sakdal na buhay at dugoginawa niyang posible na magkaroon tayo ngtunay na buhay,” samakatuwid nga, “buhay na walang hanggan.” (1 Timoteo 6:12, 19; Efeso 1:7; 1 Juan 1:7) Siya rinang buhaypara sa milyon-milyong namatay na bubuhaying muli at may pag-asang mabuhay magpakailanman sa Paraiso.—Juan 5:28, 29.
Kailangan nating maintindihan at pahalagahan ang papel ni Jesus sa layunin ng Diyos. Sanay masiyahan ka habang natututo ka tungkol kay Jesus—“ang daan at ang katotohanan at ang buhay

JesúsÁng Daán
Áng Daán, áng Katotohánan, áng Búhay
Áng Daán, áng Katotohánan, áng Búhay
Tiyák ná gustóng-gustó mo ng magandáng balíta. At may nápakagandáng balíta pára sa iyó at sa iyóng mgá mahál sa búhay.
Áng magandáng balítang itó ay nása Bíbliya, isáng aklát ná ipinasulat ng Maylaláng ng unibérso, áng Diyós ná Jehóva. Sa publikasyóng itó, magpopókus táyo sa ápat ná aklát ng Bíbliya ná naglálaman ng nápakagandáng balíta pára sa átin. Tinatáwag áng mgá itó sa pangálan ng mgá laláking ginámit ng Diyós pára isúlat itóMatéo, Marcos, Lúcas, at Juán.
Kilála áng ápat ná úlat ná itó bílang ápat ná Ebanghélyo. Iniuúlat ng ápat ná itó áng ebanghélyo, o mabúting balíta, tungkól kay Jesúsná siyá áng ginámit ng Diyós pára iligtás áng mgá táo at ná bílang Hári ng Kaharián ng Diyós sa lángit, magdudúlot si Jesús ng permanenteng pagpapála sa lahát ng nanánampalatáya sa kaniyá.—Marcos 10:17, 30; 13:13.
BÁKIT ÁPAT NÁ EBANGHÉLYO?
Bakâ nagtataká ka kung bákit ápat ná úlat tungkól sa búhay at mgá túro ni Jesús áng ipinasulat ng Diyós.
Makikinábang táyo sa pagkákaroón ng ibát ibáng úlat tungkól sa sinábi at ginawâ ni Jesús. Pára ilaráwan, isíping may ápat ná laláki sa tabí ng isáng tanyág ná gúro. Áng laláking nása haráp ng gúro ay isáng maníningíl ng buwís. Áng nása kanan ay isáng doktor. Áng nása bandáng kaliwa namán ay isáng mangingisdá at malapít ná kaibígan ng gúro. At áng ikaápat ná laláki, ná nása likód, ay isáng tagapagmasid ná mas batà káysa sa tatló. Tapát áng ápat ná itó, at báwat isá ay may partikulár ná interés o pókus. Kung báwat isá ay gágawâ ng úlat tungkól sa sinábi at ginawâ ng gúro, malamáng ná magbibigáy áng mgá itó ng magkakaibang detálye o pangyayári. Kapág pínag-arálan áng ápat ná úlat at pínag-isípan áng ibát ibáng pananáw o layúnin ng báwat mánunulát, makikíta nátin kung anó talagá áng sinábi at ginawâ ng gúro. Kayâ talagáng makikinábang táyo sa pagkákaroón ng ápat ná magkakahiwalay ná úlat tungkól sa búhay ng Dakílang Gúro, si Jesús.
Ipagpatuloy nátin áng ilustrasyón. Gustó ng maníningíl ng buwís ná maabót áng púso ng mgá Judió, kayâ inayos niyá áng úlat niyá ng mgá túro at pangyayári sa paraáng maiintindihan ng mgá Judió. Mas nakapókus namán áng doktor sa úlat ng pagpapagalíng ng sakít o kapansanan, kayâ hindî niyá isináma áng iláng iniúlat ng maníningíl ng buwís o maaáring ibá áng pagkakasunod-sunód niyá. Idiniín namán ng malapít ná kaibígan áng damdámin at mgá katangían ng gúro. Mas maiksi namán at deretso sa púnto áng úlat ng nakababatang laláki. Péro tumpák áng úlat ng báwat isá. Ipinapakíta ng ilustrasyóng itó kung paáno makakatulong áng lahát ng ápat ná úlat ná itó tungkól sa búhay ni Jesús pára mas maintindihán nátin áng kaniyáng mgá ginawâ, túro, at mgá katangían.
May mgá nagsasábingEbanghélyo ni MatéooEbanghélyo ni Juán.’ Hindî namán itó malî, dáhil báwat isá ay naglálaman ngmabúting balíta tungkól kay Jésu-Krísto.” (Marcos 1:1) Péro kung tutuusin, íisa lang áng ebanghélyo, o mabúting balíta, tungkól kay Jesúsná makikíta sa ápat ná úlat.
Pinagkumpara at pinagtugma ng maráming nag-aáral ng Bíbliya áng mgá pangyayári at impormasyóng iniúlat sa Matéo, Marcos, Lúcas, at Juán. Noóng mgá 170 C.E., ginawâ iyán ng Siryanong mánunulát ná si Tatian. Napatunáyan niyáng tumpák at mulâ sa Diyós áng ápat ná aklát ná itó. Ginawâ niyá áng Diatessaron, ná pínag-isáng úlat ng búhay at ministéryo ni Jesús.
Iyán din áng makikíta sa aklát ná JesúsÁng Daán, áng Katotohánan, áng Búhay, péro mas tumpák itó at kumpleto dáhil mas naúunawáan ná nátin ngayón kung paáno natútupád áng marámi sa mgá húla at ilustrasyón ni Jesús. Dáhil sa pagkaunawang itó, mas naintindihán nátin áng mgá sinábi at ginawâ niyá, patí ná áng pagkakasunod-sunód ng mgá pangyayári. Nakatúlong din áng mgá natuklasan ng mgá arkeologo pára maunawáan áng iláng detálye patí ná áng pananáw ng mgá mánunulát. Síyempre, waláng makapagsasabi kung anó áng eksáktong pagkakasunod-sunód ng báwat pangyayári. Péro iniúlat ng JesúsÁng Daán, áng Katotohánan, áng Búhay kung anó áng makatuwíran at lohikal.
ÁNG DAÁN, ÁNG KATOTOHÁNAN, ÁNG BÚHAY
Hábang binabása mo áng aklát ná itó, pag-isípan áng pinakamensahe nitó pára sa iyó at sa iyóng mgá mahál sa búhay. Tandaán ná sinábi mísmo ni Jésu-Krísto kay apostól Tomas: “Akó áng daán at áng katotohánan at áng búhay. Waláng sinumáng makalalapit sa Amá kundî sa pamamagítan ko.”—Juán 14:6.
Matutulúngan ka ng aklát ná JesúsÁng Daán, áng Katotohánan, áng Búhay ná maintindihán kung paánong si Jesús ay talagángáng daán.” Siyá lang áng paraán pára makalapit táyo sa Diyós ná Jehóva sa panalángin. At si Jesús din áng daán pára maipagkasundo táyo sa Diyós. (Juán 16:23; Róma 5:8) Kayâ tánging sa pamamagítan ni Jesús puwéde táyong magkaroón ng mabúting kaugnáyan sa Diyós.
Si Jesúsáng katotohánan.” Nagsalitá siyá at namuhay áyon sa katotohánan; pára bang dumatíng áng katotohánan nang dumatíng si Jesús. Nápakarami niyáng tinupád ná húla, nánagíng Óo sa pamamagítan niyá.” (2 Corinto 1:20; Juán 1:14) Dáhil sa mgá húlang itó, naintindihán nátin kung gaáno kalaki áng papél niyá sa katupáran ng layúnin ng Diyós.—Apocalípsis 19:10.
At si Jésu-Krístoáng búhay.” Dáhil sa pantubósáng pagbibigáy niyá ng kaniyáng sakdál ná búhay at dugôginawâ niyáng posíble ná magkaroón táyo ngtúnay ná búhay,” samakatuwíd ngâ, “búhay ná waláng hanggán.” (1 Timotéo 6:12, 19; Eféso 1:7; 1 Juán 1:7) Siyá rínáng búhaypára sa milyón-milyóng namatáy ná búbuháying mulî at may pag-ásang mabúhay magpakailanmán sa Paraíso.—Juán 5:28, 29.
Kailángan náting maintindihán at pahalagahán áng papél ni Jesús sa layúnin ng Diyós. Sánay masiyahan ka hábang natutúto ka tungkól kay Jesús—“áng daán at áng katotohánan at áng búhay