Dec 28 Jesus

Ang buong Bibliya ay maituturing na mensahe
mula sa Diyos. Ibinigay ito ng ating makalangit
na Ama para turuan tayo. Tingnan ang dalawang
espesyal na mensahe na inihayag mahigit 2,000
taon na ang nakalilipas. Inihatid ito ng anghel
na si Gabriel, nanakatayo malapit sa harap ng
Diyos.” (Lucas 1:19) Ano ang kalagayan noong iha-
yag ng anghel ang dalawang mahalagang mensa-
heng iyon?
Mga ta ´
o
ng 3 B.C.E. noon. Saan inihayag ni Gab-
riel ang unang mensahe? Sa mga burol ng Juda,
di-kalayuan sa Jerusalem, nakatira ang isang sa-
serdote ni Jehova na si Zacarias. Sila ng kaniyang
asawang si Elisabet ay matanda na, at wala silang
anak. Si Zacarias ang naglilingkod noon bilang
saserdote sa templo ng Diyos sa Jerusalem. Ha-
bang nasa templo siya, biglang nagpakita si Gab-
riel malapit sa altar ng insenso.
Tiyak na tak ´
o
t na tak ´
o
t si Zacarias. Para mawala
ang takot niya, sinabi ng anghel: “Huwag kang ma-
takot, Zacarias, dahil pinakinggan ang pagsusuma-
momo, at kayongasawamongsi Elisabet aymagka-
kaanak ng lalaki, at papangalananmo siyang Juan.”
Sinabi pa ni Gabriel na si Juan aymagiging dakila
. . . sa paningin ni Jehovaatihahanda niya ang
mga tao para kay Jehova.’—Lucas 1:13-17.
Hindi makapaniwala si Zacarias. Bakit? Dahil
matanda na sila ni Elisabet. Kaya sinabi ni Gabriel
sa kaniya: “Dahil hindi ka naniwala sa mga sinabi
ko, . . . hindi ka makapagsasalita hanggang sa
araw na mangyari ang mga iyon.”—Lucas 1:20.
Samantala, nagtataka ang mga taong nasa la-
bas kung bakit napakatagal ni Zacarias sa loob.
Paglabas niya, hindi na siya makapagsalita. Su-
mesenyas lang siya gamit ang kaniyang mga ka-
may. Maliwanag na may nakita siyang di-pangka-
raniwan sa loob ng templo.
Nang matapos ni Zacarias ang mga gawain niya
sa templo, umuwi na siya. Di-nagtagal, nagda-
lang-tao si Elisabet! Sa loob ng limang buwan, ha-
bang hinihintay na maisilang ang kaniyang anak,
nanatili si Elisabet sa kanilang bahay malayo sa
mga tao.
Pagkatapos, nagpakita ulit si Gabriel. Kanino?
Sa dalagang si Maria, na nakatira sa lunsod ng Na-
zaret na nasa rehiyon ng Galilea, hilaga ng Jeru-
salem. Ano ang sinabi sa kaniya ng anghel? “Na-
lulugod sa iyo ang Diyos,” ang sabi ng anghel.
Sinabi pa nito kay Maria: “Magdadalang-tao ka at
magsisilang ng isang anak na lalaki, at papanga-
lanan mo siyang Jesus.” Idinagdag pa ni Gabriel:
Siya ay magiging dakila at tatawaging Anak ng
Kataas-taasan, . . . at maghahari siya sa samba-
hayan ni Jacob magpakailanman, at hindi magka-
karoon ng wakas ang kaniyang Kaharian.”—Lucas
1:30-33.
Tiyak na napakalaking pribilehiyo para kay Gab-
riel na ihayag ang dalawang mensaheng ito. Ha-
bang patuloy nating binabasa ang ulat tungkol
kay Juan at kay Jesus, magiging malinaw sa atin
kung bakit napakahalaga ng mga mensaheng ito
mula sa Diyos.
Sino ang naghatid ng dalawang mahalagang mensahe mula sa Diyos?
Kani-kanino inihayag ang dalawang mensahe?
Bakit kaya hindi madaling paniwalaan ang dalawang mensahe mula sa Diyos?
Áng buóng Bíbliya ay maituturing ná mensáhe
mulâ sa Diyós. Ibinigáy itó ng áting makalángit
ná Amá pára turúan táyo. Tingnán áng dalawáng
espesyál ná mensáhe ná inihayág mahigít 2,000
taón ná áng nakalilípas. Inihatíd itó ng anghél
ná si Gabriel, nánakatayó malapít sa haráp ng
Diyós.” (Lúcas 1:19) Anó áng kalagáyan noóng iha-
yag ng anghél áng dalawáng mahalagáng mensa-
heng iyón?
Mgá ta ´
o
ng 3 B.C.E. noón. Saán inihayág ni Gab-
riel áng únang mensáhe? Sa mgá búrol ng Júda,
dí-kalayuán sa Jerusalém, nakatirá áng isáng sa-
serdote ni Jehóva ná si Zacárias. Silá ng kaniyáng
asáwang si Elísabet ay matanda ná, at walâ siláng
anák. Si Zacárias áng naglílingkód noón bílang
saserdóte sa témplo ng Diyós sa Jerusalém. Ha-
bang nása témplo siyá, bigláng nagpakíta si Gab-
riel malapít sa altár ng insénso.
Tiyák ná tak ´
o
t ná tak ´
o
t si Zacárias. Pára mawalá
áng tákot niyá, sinábi ng anghél: “Huwág kang ma-
tákot, Zacárias, dáhil pinakinggán áng pagsusuma-
momo, at kayongasawamongsi Elísabet aymagka-
kaanak ng laláki, at papangalananmo siyáng Juán.”
Sinábi pa ni Gabriel ná si Juán aymagíging dakíla
. . . sa paningín ni Jehóvaatihahandâ niyá áng
mgá táo pára kay Jehóva.’—Lúcas 1:13-17.
Hindî makapaniwála si Zacárias. Bákit? Dáhil
matanda ná silá ni Elísabet. Kayâ sinábi ni Gabriel
sa kaniyá: “Dáhil hindî ka naniwálà sa mgá sinábi
ko, . . . hindî ka makapagsasalita hanggáng sa
áraw ná mangyári áng mgá iyón.”—Lúcas 1:20.
Samantála, nagtataká áng mgá táong nása la-
bas kung bákit nápakatagál ni Zacárias sa loób.
Paglabas niyá, hindî ná siyá makapagsalita. Su-
mesenyas lang siyá gámit áng kaniyáng mgá ka-
may. Maliwánag ná may nakíta siyáng dí-pangka-
raniwan sa loób ng témplo.
Nang matápos ni Zacárias áng mgá gawáin niyá
sa témplo, umuwí ná siyá. Dí-nagtagál, nagda-
lang-táo si Elísabet! Sa loób ng limáng buwán, ha-
bang hiníhintáy ná maisilang áng kaniyáng anák,
nanatíli si Elísabet sa kaniláng báhay maláyo sa
mgá táo.
Pagkatápos, nagpakíta úlit si Gabriel. Kaníno?
Sa dalagang si María, ná nakatirá sa lunsód ng Ná-
zaret ná nása rehiyon ng Galiléa, hilága ng Jeru-
salem. Anó áng sinábi sa kaniyá ng anghél? “Ná-
lulugod sa iyó áng Diyós,” áng sábi ng anghél.
Sinábi pa nitó kay María: “Magdadalang-táo ka at
magsisilang ng isáng anák ná laláki, at papanga-
lanan mo siyáng Jesús.” Idinagdág pa ni Gabriel:
Siyá ay magíging dakíla at tatawáging Anák ng
Kátaás-taásan, . . . at maghahari siyá sa samba-
hayan ni Jacób magpakailanmán, at hindî magka-
karoon ng wakás áng kaniyáng Kaharián.”—Lúcas
1:30-33.
Tiyák ná nápakalakíng pribiléhiyo pára kay Gab-
riel ná ihayag áng dalawáng mensáheng itó. Ha-
bang patúloy náting binabása áng úlat tungkól
kay Juán at kay Jesús, magíging malínaw sa átin
kung bákit nápakahalagá ng mgá mensáheng itó
mulâ sa Diyós.
Síno áng naghatid ng dalawáng mahalagáng mensáhe mulâ sa Diyós?
Kaní-kaníno inihayág áng dalawáng mensáhe?
Bákit kayâ hindî madalíng paniwaláan áng dalawáng mensáhe mulâ sa Diyós?