Ang daan

ang Buhay

Mababasa sa aklat na ito ang bawat pangyayari sa buhay ni Jesus na nakaulat sa Bibliya.

IPAKITA LAHAT ITAGO LAHAT
Si Jesus at ang tapat na mga apostol
INTRODUKSIYON
Ang Daan, ang Katotohanan, ang Buhay
Puwedeng magbago ang buhay mo dahil sa mga turo at ginawa ni Jesus, na matatagpuan sa mga Ebanghelyo.
áng Búhay

Mababása sa aklát ná itó áng báwat pangyayári sa búhay ni Jesús ná nakaúlat sa Bíbliya.

IPAKÍTA LAHÁT ITAGO LAHÁT
Si Jesús at áng tapát ná mgá apostól
INTRODUKSIYON
Áng Daán, áng Katotohánan, áng Búhay
Puwédeng magbágo áng búhay mo dáhil sa mgá túro at ginawâ ni Jesús, ná matatagpuan sa mgá Ebanghélyo.