Ang daan jesus

Dalawang Mensahe Mula sa Diyos

00:0004:38
LUCAS 1:5-33

INIHULA NG ANGHEL NA SI GABRIEL ANG PAGSILANG NI JUAN BAUTISTA
SINABI NI GABRIEL KAY MARIA ANG TUNGKOL SA PAGSILANG NI JESUS
Ang buong Bibliya ay maituturing na mensahe mula sa Diyos. Ibinigay ito ng ating makalangit na Ama para turuan tayo. Tingnan ang dalawang espesyal na mensahe na inihayag mahigit 2,000 taon na ang nakalilipas. Inihatid ito ng anghel na si Gabriel, nanakatayo malapit sa harap ng Diyos.” (Lucas 1:19) Ano ang kalagayan noong ihayag ng anghel ang dalawang mahalagang mensaheng iyon?

Mga taóng 3 B.C.E. noon. Saan inihayag ni Gabriel ang unang mensahe? Sa mga burol ng Juda, di-kalayuan sa Jerusalem, nakatira ang isang saserdote ni Jehova na si Zacarias. Sila ng kaniyang asawang si Elisabet ay matanda na, at wala silang anak. Si Zacarias ang naglilingkod noon bilang saserdote sa templo ng Diyos sa Jerusalem. Habang nasa templo siya, biglang nagpakita si Gabriel malapit sa altar ng insenso.

Tiyak na takót na takót si Zacarias. Para mawala ang takot niya, sinabi ng anghel: “Huwag kang matakot, Zacarias, dahil pinakinggan ang pagsusumamo mo, at kayo ng asawa mong si Elisabet ay magkakaanak ng lalaki, at papangalanan mo siyang Juan.” Sinabi pa ni Gabriel na si Juan aymagiging dakila . . . sa paningin ni Jehovaatihahanda niya ang mga tao para kay Jehova.’—Lucas 1:13-17.

Sumesenyas si Zacarias gamit ang kaniyang mga kamay
Hindi makapaniwala si Zacarias. Bakit? Dahil matanda na sila ni Elisabet. Kaya sinabi ni Gabriel sa kaniya: “Dahil hindi ka naniwala sa mga sinabi ko, . . . hindi ka makapagsasalita hanggang sa araw na mangyari ang mga iyon.”—Lucas 1:20.

Samantala, nagtataka ang mga taong nasa labas kung bakit napakatagal ni Zacarias sa loob. Paglabas niya, hindi na siya makapagsalita. Sumesenyas lang siya gamit ang kaniyang mga kamay. Maliwanag na may nakita siyang di-pangkaraniwan sa loob ng templo.

Nang matapos ni Zacarias ang mga gawain niya sa templo, umuwi na siya. Di-nagtagal, nagdalang-tao si Elisabet! Sa loob ng limang buwan, habang hinihintay na maisilang ang kaniyang anak, nanatili si Elisabet sa kanilang bahay malayo sa mga tao.

Nagpakita si Gabriel kay Maria
Pagkatapos, nagpakita ulit si Gabriel. Kanino? Sa dalagang si Maria, na nakatira sa lunsod ng Nazaret na nasa rehiyon ng Galilea, hilaga ng Jerusalem. Ano ang sinabi sa kaniya ng anghel? “Nalulugod sa iyo ang Diyos,” ang sabi ng anghel. Sinabi pa nito kay Maria: “Magdadalang-tao ka at magsisilang ng isang anak na lalaki, at papangalanan mo siyang Jesus.” Idinagdag pa ni Gabriel: “Siya ay magiging dakila at tatawaging Anak ng Kataas-taasan, . . . at maghahari siya sa sambahayan ni Jacob magpakailanman, at hindi magkakaroon ng wakas ang kaniyang Kaharian.”—Lucas 1:30-33.

Tiyak na napakalaking pribilehiyo para kay Gabriel na ihayag ang dalawang mensaheng ito. Habang patuloy nating binabasa ang ulat tungkol kay Juan at kay Jesus, magiging malinaw sa atin kung bakit napakahalaga ng mga mensaheng ito mula sa Diyos.

Sino ang naghatid ng dalawang mahalagang mensahe mula sa Diyos?
Kani-kanino inihayag ang dalawang mensahe?
Bakit kaya hindi madaling paniwalaan ang dalawang mensahe mula sa Diyos?
Dalawáng Mensáhe Mulâ sa Diyós

00:0004:38
LÚCAS 1:5-33

INIHÚLA NG ANGHÉL NÁ SI GABRIEL ÁNG PAGSÍLANG NI JUÁN BAUTÍSTA
SINÁBI NI GABRIEL KAY MARÍA ÁNG TUNGKÓL SA PAGSÍLANG NI JESÚS
Áng buóng Bíbliya ay maituturing ná mensáhe mulâ sa Diyós. Ibinigáy itó ng áting makalángit ná Amá pára turúan táyo. Tingnán áng dalawáng espesyál ná mensáhe ná inihayág mahigít 2,000 taón ná áng nakalilípas. Inihatíd itó ng anghél ná si Gabriel, nánakatayó malapít sa haráp ng Diyós.” (Lúcas 1:19) Anó áng kalagáyan noóng ihayag ng anghél áng dalawáng mahalagáng mensáheng iyón?

Mgá táong 3 B.C.E. noón. Saán inihayág ni Gabriel áng únang mensáhe? Sa mgá búrol ng Júda, dí-kalayuán sa Jerusalém, nakatirá áng isáng saserdóte ni Jehóva ná si Zacárias. Silá ng kaniyáng asáwang si Elísabet ay matanda ná, at walâ siláng anák. Si Zacárias áng naglílingkód noón bílang saserdóte sa témplo ng Diyós sa Jerusalém. Hábang nása témplo siyá, bigláng nagpakíta si Gabriel malapít sa altár ng insénso.

Tiyák ná tákot ná tákot si Zacárias. Pára mawalá áng tákot niyá, sinábi ng anghél: “Huwág kang matákot, Zacárias, dáhil pinakinggán áng pagsusumámo mo, at kayó ng asáwa mong si Elísabet ay magkakaanak ng laláki, at papangalanan mo siyáng Juán.” Sinábi pa ni Gabriel ná si Juán aymagíging dakíla . . . sa paningín ni Jehóvaatihahandâ niyá áng mgá táo pára kay Jehóva.’—Lúcas 1:13-17.

Sumesenyas si Zacárias gámit áng kaniyáng mgá kamáy
Hindî makapaniwála si Zacárias. Bákit? Dáhil matanda ná silá ni Elísabet. Kayâ sinábi ni Gabriel sa kaniyá: “Dáhil hindî ka naniwálà sa mgá sinábi ko, . . . hindî ka makapagsasalita hanggáng sa áraw ná mangyári áng mgá iyón.”—Lúcas 1:20.

Samantála, nagtataká áng mgá táong nása labás kung bákit nápakatagál ni Zacárias sa loób. Paglabas niyá, hindî ná siyá makapagsalita. Sumesenyas lang siyá gámit áng kaniyáng mgá kamáy. Maliwánag ná may nakíta siyáng dí-pangkaraníwan sa loób ng témplo.

Nang matápos ni Zacárias áng mgá gawáin niyá sa témplo, umuwí ná siyá. Dí-nagtagál, nagdaláng-táo si Elísabet! Sa loób ng limáng buwán, hábang hiníhintáy ná maisilang áng kaniyáng anák, nanatíli si Elísabet sa kaniláng báhay maláyo sa mgá táo.

Nagpakíta si Gabriel kay María
Pagkatápos, nagpakíta úlit si Gabriel. Kaníno? Sa dalagang si María, ná nakatirá sa lunsód ng Názaret ná nása rehiyon ng Galiléa, hilága ng Jerusalém. Anó áng sinábi sa kaniyá ng anghél? “Nalúlugod sa iyó áng Diyós,” áng sábi ng anghél. Sinábi pa nitó kay María: “Magdadalang-táo ka at magsisilang ng isáng anák ná laláki, at papangalanan mo siyáng Jesús.” Idinagdág pa ni Gabriel: “Siyá ay magíging dakíla at tatawáging Anák ng Kátaás-taásan, . . . at maghahari siyá sa sambahayán ni Jacób magpakailanmán, at hindî magkakaroón ng wakás áng kaniyáng Kaharián.”—Lúcas 1:30-33.

Tiyák ná nápakalakíng pribiléhiyo pára kay Gabriel ná ihayag áng dalawáng mensáheng itó. Hábang patúloy náting binabása áng úlat tungkól kay Juán at kay Jesús, magíging malínaw sa átin kung bákit nápakahalagá ng mgá mensáheng itó mulâ sa Diyós.

Síno áng naghatid ng dalawáng mahalagáng mensáhe mulâ sa Diyós?
Kaní-kaníno inihayág áng dalawáng mensáhe?
Bákit kayâ hindî madalíng paniwaláan áng dalawáng mensáhe mulâ sa Diyós?