Ang pangalan ng Diyos

Nasiyahan ka ba sa pagkatuto ng pangalan ng Diyos?
Natagapuan ko ang kanyang pangalan sa aking bibliya.
Iyon as mahusay! Sa palagay ko maaari nating pag-usapan ang natitirang bahagi ng artikulo ngayon. Ano ang kahulugan ng pangalan ng Diyos? Gusto mo ba basahin ang unang talata?
[Read 1st paragraph] Naniniwala ang ilang iskolar na sa Hebreo, ang pangalang Jehova ay nangangahulugangPinangyayari Niyang Maging Gayon.” Ipinahihiwatig nito na pinangyayari ng Diyos ang kaniyang sarili o ang kaniyang mga nilalang na maging anuman na kailangan para matupad ang kaniyang kalooban. Tanging ang Maylalang na makapangyarihan-sa-lahat ang karapat-dapat sa pangalang iyan.
Mabuti yan. Maaari niyang gawin ang anumang kailangan upang matupad ang kanyang mga pangako. Pansinin ang susunod na seksyon.
Ang kahulugan nito para sa iyo. Kapag alam mo ang pangalan ng Diyos, mababago ang pananaw mo tungkol sa kaniya....Magkakaroon ka ng gayong tiwala habang natututuhan mo na ang pangalan ni Jehova ay nauugnay sa kaniyang mga katangian gaya ng matapat na pag-ibig, awa, habag, at katarungan. Nakapagpapatibay malaman na habang tinutupad ni Jehova ang kaniyang mga pangako, hindi siya kikilos ng anumang salungat sa kaniyang mga katangian.
*Hinging-hindi gagawin ni Jehova ang anumang bagay na salungat sa kanyang mga katangian. Anong ibig sabihin niyan?
Hindi siya kumilos maliban kung siya ay gumagamit ng mga katangiang ito.
Sa aming mga pulong natututo kami tungkol sa kaniyang mga katangian. Kung paano nila na babagay ang kaniyang mga pangako at kung ano ang ibig sabihin nito para sa atin. Maaari kang sumama sa akin.
Nasiyahan ka ba sa pagkatúto ng pangálan ng Diyós?
Natagapuan ko áng kanyáng pangálan sa áking bíbliya.
Iyón as mahúsay! Sa palagáy ko maaári náting pag-usápan áng natítirang bahági ng artíkulo ngayón. Anó áng kahulugán ng pangálan ng Diyós? Gustó mo ba basáhin áng únang taláta?
[Read 1st paragraph] Naniniwála áng iláng iskólar ná sa Hébreo, áng pangálang Jehóva ay nangangahulugángPinangyayari Niyáng Magíng Gayón.” Ipinahihiwátig nitó ná pinangyayari ng Diyós áng kaniyáng saríli o áng kaniyáng mgá nilaláng ná magíng anumán ná kailángan pára matupád áng kaniyáng kaloóban. Tánging áng Maylaláng ná makapangyaríhan-sa-lahát áng karápat-dápat sa pangálang iyán.
Mabúti yan. Maaári niyáng gawín áng anumáng kailángan úpang matupád áng kanyáng mgá pangáko. Pansinín áng súsunod ná seksyon.
Áng kahulugán nitó pára sa iyó. Kapág alám mo áng pangálan ng Diyós, mababago áng pananáw mo tungkól sa kaniyá....Magkakaroón ka ng gayóng tiwalà hábang natútutúhan mo ná áng pangálan ni Jehóva ay nauugnáy sa kaniyáng mgá katangían gáya ng matapát ná pag-íbig, áwa, habág, at katarúngan. Nakapagpápatíbay malamán ná hábang tinútupád ni Jehóva áng kaniyáng mgá pangáko, hindî siyá kikílos ng anumáng salungát sa kaniyáng mgá katangían.
*Hinging-hindî gágawin ni Jehóva áng anumáng bágay ná salungát sa kanyáng mgá katangían. Anóng íbig sabíhin niyán?
Hindî siyá kumílos malíban kung siyá ay gumagámit ng mgá katangíang itó.
Sa áming mgá púlong natutúto kamí tungkól sa kaniyáng mgá katangían. Kung paáno nilá ná babagay áng kaniyáng mgá pangáko at kung anó áng íbig sabíhin nitó pára sa átin. Maaári kang sumáma sa ákin.