bantayan lingata


Hinihila ng mga kabayong iba-iba ang kulay ang mga karo sa pagitan ng dalawang bundok na tanso

Iingatan Ka ng mga Karo at ng Isang Korona

02:5617:21
Mangyayari iyonkung walang pagsalang diringgin ninyo ang tinig ni Jehova na inyong Diyos.”—ZAC. 6:15.

AWIT: 17, 136
PAANO MO SASAGUTIN?
Ano ang tinitiyak ng huling pangitain ni Zacarias para sa bayan ng Diyos?
Bakit nakapagpapatibay ang pangitain tungkol sa dalawang bundok na tanso at mga karo?
Ano ang masasabi mo sa pinakadakilang pagtatayo na nagaganap ngayon?
1, 2. Sa pagtatapos ng ikapitong pangitain ni Zacarias, ano ang sitwasyon ng mga Judio sa Jerusalem?
MARAMING tumatakbo sa isip ni propeta Zacarias habang papatapos ang ikapitong pangitain. Tiniyak ni Jehova na mananagot ang di-tapat na mga tao sa kanilang masasamang ginagawa. Siguradong napatibay rito si Zacarias. Pero wala pa ring nagbabago. Marami pa rin ang di-tapat at gumagawa ng masama, at hindi pa rin naipagpapatuloy ang pagtatayo ng templo ni Jehova sa Jerusalem. Bakit kaya agad na inihinto ng mga Judio ang kanilang bigay-Diyos na atas? Bumalik ba sila sa Jerusalem para sa pansariling interes?

2 Alam ni Zacarias na ang mga Judio na bumalik sa Jerusalem ay may pananampalataya. Ang kanilangespiritu ay pinukaw ng tunay na Diyospara iwan ang mga bahay nila at kabuhayan sa Babilonya. (Ezra 1:2, 3, 5) Iniwan nila ang lupaing kinalakhan nila at lumipat sa lugar na hindi pa nila nakikita kailanman. Tiyak na hindi sila magpapakahirap maglakbay nang 1,600 kilometro sa isang delikadong ruta kung hindi mahalaga sa kanila ang pagtatayo ng templo ni Jehova.

3, 4. Anong mga hamon ang napaharap sa mga Judio na bumalik sa Jerusalem?
3 Isip-isipin ang mahabang paglalakbay ng mga Judio. Tiyak na iniisip nila ang kanilang magiging bagong tahanan. Narinig nila ang mga kuwento tungkol sa kagandahan ng Jerusalem noon. Nakita ng pinakamatatanda sa kanila ang maluwalhating templo noon. (Ezra 3:12) Kung kasama ka sa paglalakbay na iyon, ano kaya ang madarama mo pagkakita mo sa Jerusalem, ang bago mong tahanan? Malulungkot ka bang makita ang mga guho na tinubuan na ng mga damo? Ikukumpara mo ba sa malalaki at dobleng pader ng Babilonya ang wasak na mga pader ng Jerusalem, na dati ay may mga pintuang-daan at mga bantayan? Pero nagpakalakas-loob ang bayan. Nakita nila kung paano sila iningatang ligtas ni Jehova sa kanilang mahabang paglalakbay. Ang unang-una nilang ginawa pagkarating ay ang magtayo ng altar sa dating kinaroroonan ng templo, at nagsimula silang maghandog kay Jehova araw-araw. (Ezra 3:1, 2) Napakasigasig nila at mukhang walang makasisira ng kanilang loob.

4 Bukod sa pagtatayo ng templo, kailangan ding itayong muli ng mga Israelita ang kanilang mga lunsod at bahay. Kailangan din nilang magtanim para may makain ang kanilang pamilya. (Ezra 2:70) Napakarami nilang kailangang gawin. Pero biglang nagkaroon ng matinding pagsalansang, na tumagal nang 15 taon. Naging matatag sila sa simula, pero pinanghinaan din sila ng loob. (Ezra 4:1-4) Nagkaroon ng isa pang matinding dagok noong 522 B.C.E., nang ipagbawal na ng hari ng Persia ang lahat ng pagtatayo sa Jerusalem. Ano na ang magiging kinabukasan ng lunsod?—Ezra 4:21-24.

5. Paano tinulungan ni Jehova ang kaniyang bayan na pinanghihinaan ng loob?
5 Alam ni Jehova ang kailangan ng kaniyang bayan. Binigyan ng Diyos si Zacarias ng huling pangitain para tiyakin sa mga Judio na mahal Niya sila at pinahahalagahan Niya ang lahat ng nagawa na nila, at nangangako Siyang poprotektahan sila kapag bumalik sila sa gawain. Tungkol sa pagtatayo ng templo, ipinangako ni Jehova: “Mangyayari iyonkung walang pagsalang diringgin ninyo ang tinig ni Jehova na inyong Diyos.”—Zac. 6:15.

ISANG HUKBO NG MGA ANGHEL

6. (a) Paano nagsimula ang ikawalong pangitain ni Zacarias? (Tingnan ang larawan sa simula ng artikulo.) (b) Bakit iba-iba ang kulay ng mga kabayo?
6 Sa walong pangitain ni Zacarias, malamang na ang huli ang pinakanakapagpapatibay ng pananampalataya. (Basahin ang Zacarias 6:1-3.) Pag-isipan ito: “Lumalabas mula sa pagitan ng dalawang bundok . . . na tansoang apat na karo, na malamang ay handang makipagdigma. Iba-iba ang kulay ng mga kabayong humihila sa mga karo kung kaya madaling makita ang pagkakaiba ng mga nakasakay sa mga ito. Nagtanong si Zacarias: “Ano ang mga ito?” (Zac. 6:4) Gusto rin nating malaman, dahil apektado rin tayo ng pangitaing ito.

Ginagamit pa rin ni Jehova ang kaniyang mga anghel para protektahan at patibayin ang kaniyang bayan
7, 8. (a) Sa ano kumakatawan ang dalawang bundok? (b) Bakit gawa sa tanso ang mga bundok?
7 Sa Bibliya, ang mga bundok ay maaaring lumarawan sa mga kaharian, o gobyerno. Ang mga bundok sa ulat ni Zacarias ay katulad ng dalawang bundok na binanggit sa hula ni Daniel. Ang isa sa mga bundok ay kumakatawan sa walang-hanggang pamamahala ni Jehova sa uniberso. Ang isang bundok naman ay kumakatawan sa Mesiyanikong Kaharian na pinamamahalaan ni Jesus. (Dan. 2:35, 45) Nang maging Hari si Jesus noong 1914, pareho nang umiiral ang mga bundok na ito at gumaganap ng espesyal na papel para matupad ang kalooban ng Diyos sa lupa.

8 Bakit gawa sa tanso ang mga bundok? Tulad ng ginto, ang tanso ay isang makinang na metal na mataas ang halaga. Iniutos ni Jehova na gumamit ng tanso sa pagtatayo ng tabernakulo, at nang maglaon, sa pagtatayo ng templo sa Jerusalem. (Ex. 27:1-3; 1 Hari 7:13-16) Kaya ipinaaalaala sa atin ng dalawang bundok na tanso na parehong mataas ang kalidad ng soberanya ni Jehova at ng Mesiyanikong Kaharian, na maglalaan ng katiwasayan at pagpapala sa lahat ng tao.

9. Sino ang mga nakasakay sa mga karo? At ano ang kanilang misyon?
9 Balikan natin ang mga karo. Saan lumalarawan ang mga karo at ang mga sakay ng mga ito? Ang mga sakay ng mga karo ay mga anghel, malamang na mga grupo ng mga anghel. (Basahin ang Zacarias 6:5-8.) Lumalabas sila mula saharap ng Panginoon ng buong lupaat mayroon silang espesyal na misyon. Ano iyon? Ang mga karo at ang mga nakasakay sa mga ito ay isinugo sa espesipikong mga teritoryo. Pananagutan nilang protektahan ang bayan ni Jehova, lalo na laban salupain ng hilaga,” ang Babilonya. Titiyakin ni Jehova na hindi na muling aalipinin ng Babilonya ang kaniyang bayan. Siguradong napatibay rito ang mga nagtatayo ng templo noong panahon ni Zacarias! Hindi na sila mangangamba sa pakikialam ng mga kaaway.

10. Bakit nakapagpapatibay sa bayan ng Diyos ngayon ang hula ni Zacarias tungkol sa mga karo at sa mga sakay ng mga ito?
10 Gaya noong panahon ni Zacarias, ginagamit pa rin ni Jehova ng mga hukbo ang kaniyang mga anghel para protektahan at patibayin ang kaniyang bayan. (Mal. 3:6; Heb. 1:7, 14) Mula nang makalaya ang espirituwal na Israel sa pagkabihag sa Babilonyang Dakila noong 1919, hindi na mapigilan ang paglawak ng tunay na pagsamba sa kabila ng matinding pagsalansang. (Apoc. 18:4) Dahil sa proteksiyon ng mga anghel, sigurado tayong hindi na muling daranas ng espirituwal na paniniil ang organisasyon ni Jehova. (Awit 34:7) Sa halip, alam nating patuloy na susulong sa espirituwal ang mga lingkod ng Diyos sa buong mundo. Habang binubulay-bulay natin ang pangitain ni Zacarias, natitiyak nating ligtas tayo sa lilim ng dalawang bundok.

11. Bakit hindi tayo dapat matakot sa gagawing pagsalakay sa bayan ng Diyos?
11 Di-magtatagal, ang politikal na mga kapangyarihan sa sanlibutan ni Satanas ay bubuo ng isang koalisyon para puksain ang bayan ng Diyos. (Ezek. 38:2, 10-12; Dan. 11:40, 44, 45; Apoc. 19:19) Sa hula ni Ezekiel, sinasabi na ang mga puwersang ito ay tulad ng mga ulap na tatakip sa lupain at darating sakay ng mga kabayo habang galit na galit sa atin. (Ezek. 38:15, 16) * Dapat ba tayong matakot? Hinding-hindi! Nasa panig natin ang hukbo ng mga anghel. Sa kritikal na sandaling iyon ng malaking kapighatian, sama-samang darating ang mga anghel ni Jehova ng mga hukbo para protektahan ang bayan ng Diyos at puksain ang mga sumasalansang sa kaniyang soberanya. (2 Tes. 1:7, 8) Kapana-panabik nga ang araw na iyon! Pero sino ang mangunguna sa makalangit na hukbo ni Jehova?

KINORONAHAN NI JEHOVA ANG HINIRANG NIYANG HARI AT SASERDOTE

12, 13. (a) Ano ang iniutos kay Zacarias? (b) Ipaliwanag kung bakit kay Jesu-Kristo tumutukoy ang lalaking may pangalang Sibol.
12 Si Zacarias lang ang nakakita sa walong pangitain na iyon. Pero ngayon, nakibahagi siya sa isang hula na magpapatibay sa mga nagtatayong muli ng templo ng Diyos. (Basahin ang Zacarias 6:9-12.) Inutusan si Zacarias na mangolekta ng pilak at ginto mula kina Heldai, Tobias, at Jedaiasna kababalik lang mula sa Babilonyaat gumawa ngisang maringal na koronamula sa mga iyon. (Zac. 6:11) Ilalagay ba ang koronang ito sa ulo ni Gobernador Zerubabel, na mula sa tribo ni Juda at isang inapo ni David? Hindi. Siguradong nagtaka ang mga nakakita nang ilagay ni Zacarias ang korona sa ulo ng mataas na saserdoteng si Josue!

13 Naging hari ba ang mataas na saserdoteng si Josue dahil dito? Hindi. Hindi siya nagmula sa maharlikang angkan ni David kaya hindi siya kuwalipikadong maging hari. Makahula ang pagbibigay ng korona sa kaniya at lumalarawan ito sa isang walang-hanggang hari at saserdote sa hinaharap. Ang mataas na saserdote na ginawang hari ay may pangalang Sibol. Ipinakikita ng Kasulatan na ang Sibol na ito ay si Jesu-Kristo.—Isa. 11:1; Mat. 2:23. *

14. Ano ang gawain ni Jesus bilang Hari at Mataas na Saserdote?
14 Bilang Hari at Mataas na Saserdote, si Jesus ang lider ng makalangit na hukbo ni Jehova. Kaya ginagawa niya ang lahat para maging tiwasay ang bayan ng Diyos kahit nabubuhay sila sa malupit na mundong ito. (Jer. 23:5, 6) Sa malapit na hinaharap, pangungunahan ni Kristo ang pagdaig sa mga bansa bilang pagsuporta sa soberanya ng Diyos at ipagtatanggol niya ang bayan ni Jehova. (Apoc. 17:12-14; 19:11, 14, 15) Pero bago maglapat ng hatol, mayroon pang mahalagang gawain na gagampanan si Sibol.

ITATAYO NIYA ANG TEMPLO

15, 16. (a) Anong pagsasauli at pagdadalisay ang nagaganap sa panahon natin, at sino ang gumagawa nito? (b) Ano ang magiging resulta kapag nagwakas na ang Sanlibong Taóng Paghahari ni Kristo?
15 Bukod sa pagiging Hari at Mataas na Saserdote, inatasan din si Jesus naitayo ang templo ni Jehova.’ (Basahin ang Zacarias 6:13.) Noong 1919, kasama sa gawaing pagtatayo ni Jesus ang pagpapalaya sa mga tunay na mananamba mula sa Babilonyang Dakila at ang pagsasauli sa kongregasyong Kristiyano. Nag-atas din siya ngtapat at maingat na alipinna mangunguna sa gawain sa makalupang bahagi ng dakilang espirituwal na templo. (Mat. 24:45) Abala rin si Jesus sa pagdadalisay sa bayan ng Diyos at sa pagtulong sa kanila na sumamba sa malinis na paraan.—Mal. 3:1-3.

16 Sa panahon ng Sanlibong Taóng Paghahari, pasasakdalin ni Jesus at ng 144,000 kasama niyang hari at saserdote ang tapat na mga tao. Kapag nangyari na iyon, tanging ang tunay na mga mananamba ng Diyos ang matitira sa nilinis na lupa. Sa wakas, lubusan nang maisasauli ang tunay na pagsamba!

MAKIBAHAGI SA PAGTATAYO

17. Ano ang sumunod na ipinangako ni Jehova sa mga Judio? At ano ang naging epekto sa kanila ng kaniyang mensahe?
17 Pero paano nakaapekto sa mga Judio noon ang mensahe ni Zacarias? Nagbigay si Jehova ng garantiya na tutulungan at poprotektahan niya sila hanggang sa matapos ang pagtatayo ng templo. Tiyak na nabuhayan sila ng pag-asa! Pero paano nila ito magagawa kung kaunti lang sila? Pinawi ng sumunod na sinabi ni Zacarias ang anumang takot o pagdududa nila. Bukod sa suporta ng mga tapat, gaya nina Heldai, Tobias, at Jedaias, sinabi ng Diyos na marami pang iba angdarating at magtatayo sa templo ni Jehova.” (Basahin ang Zacarias 6:15.) Dahil alam nilang nasa likod nila ang Diyos, agad na kumilos ang mga Judio at ipinagpatuloy ang pagtatayo kahit may opisyal na pagbabawal. Di-nagtagal, inalis ni Jehova ang tulad-bundok na hadlang na iyon, at natapos ang templo noong 515 B.C.E. (Ezra 6:22; Zac. 4:6, 7) Pero ang pangakong ito ni Jehova ay may inilalarawang mas dakilang mga bagay na nangyayari sa ngayon.

Ibat ibang paraan na ipinakikita ng bayan ni Jehova ang kanilang pag-ibig sa kaniya
Hindi kalilimutan ni Jehova ang pag-ibig na ipinakikita natin para sa kaniya! (Tingnan ang parapo 18, 19)
18. Paano natutupad ang Zacarias 6:15 sa panahon natin?
18 Milyon-milyon ngayon ang sumasama sa tunay na pagsamba. Masaya nilang ibinabahagi ang kanilangmahahalagang pag-aari”—ang kanilang panahon, lakas, at tinataglaypara suportahan ang dakilang espirituwal na templo ni Jehova. (Kaw. 3:9) Bakit tayo kumbinsido na pinahahalagahan ni Jehova ang ating tapat na pagsuporta? Tandaan na sina Heldai, Tobias, at Jedaias ang nagdala ng materyales na ginamit ni Zacarias sa paggawa ng korona. Ang koronang iyon ay nagsilbingpinakaalaalang ginawa nila para sa tunay na pagsamba. (Zac. 6:14) Hindi rin kalilimutan ni Jehova ang gawa at pag-ibig na ipinakikita natin para sa kaniya. (Heb. 6:10) Mananatili ang mga iyon sa alaala ni Jehovamagpakailanman.

19. Ano ang dapat na maging epekto sa atin ng mga pangitain ni Zacarias?
19 Lahat ng naisakatuparan para sa tunay na pagsamba sa mga huling araw na ito ay katibayan ng pagpapala ni Jehova at ng pangunguna ni Kristo. Bahagi tayo ng isang matatag, tiwasay, at walang-hanggang organisasyon. Talagangmangyayariang layunin ni Jehova para sa dalisay na pagsamba! Pahalagahan mo ang iyong lugar sa bayan ni Jehova, atdinggin mo ang tinig ni Jehova na iyong Diyos.’ Kung gayon, mananatili ka sa proteksiyon ng ating Hari at Mataas na Saserdote at ng makalangit na hukbo na nakasakay sa mga karo. Lubusang makibahagi sa tunay na pagsamba sa abot ng iyong makakaya. Kung gagawin mo iyan, makatitiyak ka na iingatan ka ni Jehova sa natitirang bahagi ng sistemang itoat magpakailanman!

Nauna
Susunod

Hinihíla ng mgá kabayong ibá-ibá áng kulay áng mgá káro sa pagítan ng dalawáng bundók ná tanso

Iingatan Ka ng mgá Káro at ng Isáng Korona

02:5617:21
Mangyayári iyónkung waláng pagsálang diringgín ninyó áng tínig ni Jehóva ná inyóng Diyós.”—ZAC. 6:15.

ÁWIT: 17, 136
PAÁNO MO SASAGUTÍN?
Anó áng tinítiyák ng hulíng pangitaín ni Zacárias pára sa báyan ng Diyós?
Bákit nakapagpápatíbay áng pangitaín tungkól sa dalawáng bundók ná tanso at mgá káro?
Anó áng masasábi mo sa pínakadakílang pagtatayó ná nagáganáp ngayón?
1, 2. Sa págtatapós ng ikapitong pangitaín ni Zacárias, anó áng sitwasyón ng mgá Judió sa Jerusalém?
MARÁMING tumatakbó sa ísip ni propéta Zacárias hábang papatapós áng ikapitong pangitaín. Tiniyák ni Jehóva ná manánagot áng dí-tapát ná mgá táo sa kaniláng masasamáng ginágawâ. Sigurádong napatíbay ríto si Zacárias. Péro walâ pa ring nagbabágo. Marámi pa rín áng dí-tapát at gumágawa ng masamâ, at hindî pa rín naipagpápatúloy áng pagtatayó ng témplo ni Jehóva sa Jerusalém. Bákit kayâ agád ná inihintó ng mgá Judió áng kaniláng bigáy-Diyós ná átas? Bumalík ba silá sa Jerusalém pára sa pansaríling interés?

2 Alám ni Zacárias ná áng mgá Judió ná bumalík sa Jerusalém ay may pananámpalatáya. Áng kanilángespíritu ay pinukaw ng túnay ná Diyóspára íwan áng mgá báhay nilá at kabuháyan sa Babilónya. (Ezra 1:2, 3, 5) Iníwan nilá áng lupaíng kinalakhán nilá at lumípat sa lugár ná hindî pa nilá nakikíta kailanmán. Tiyák ná hindî silá magpapakahirap maglakbáy nang 1,600 kilométro sa isáng delikadong rúta kung hindî mahalagá sa kanilá áng pagtatayó ng témplo ni Jehóva.

3, 4. Anóng mgá hámon áng napaharáp sa mgá Judió ná bumalík sa Jerusalém?
3 Ísip-isípin áng mahábang paglalakbáy ng mgá Judió. Tiyák ná iniísip nilá áng kaniláng magíging bágong tahánan. Nariníg nilá áng mgá kuwénto tungkól sa kagandáhan ng Jerusalém noón. Nakíta ng pinakamatatanda sa kanilá áng maluwalháting témplo noón. (Ezra 3:12) Kung kasáma ka sa paglalakbáy ná iyón, anó kayâ áng madáramá mo pagkakíta mo sa Jerusalém, áng bágo mong tahánan? Malulungkót ka bang makíta áng mgá guho ná tinubúan ná ng mgá damó? Ikukumpara mo ba sa malalakí at dóbleng padér ng Babilónya áng wasák ná mgá padér ng Jerusalém, ná dáti ay may mgá pintúang-daán at mgá bantayán? Péro nagpakalakas-loób áng báyan. Nakíta nilá kung paáno silá iningatang ligtás ni Jehóva sa kaniláng mahábang paglalakbáy. Áng únang-úna niláng ginawâ pagkarating ay áng magtáyo ng altár sa datíng kinaroroonan ng témplo, at nagsimulâ siláng maghandog kay Jehóva áraw-áraw. (Ezra 3:1, 2) Napakasigasig nilá at mukháng waláng makasisíra ng kaniláng loób.

4 Bukód sa pagtatayó ng témplo, kailángan ding itayong mulî ng mgá Israelíta áng kaniláng mgá lunsód at báhay. Kailángan din niláng magtaním pára may makain áng kaniláng pamílya. (Ezra 2:70) Nápakarami niláng kailángang gawín. Péro bigláng nagkaroón ng matindíng pagsalansáng, ná tumagál nang 15 taón. Nagíng matatág silá sa simulá, péro pinanghinaan din silá ng loób. (Ezra 4:1-4) Nagkaroón ng isá pang matindíng dágok noóng 522 B.C.E., nang ipagbawal ná ng hári ng Persia áng lahát ng pagtatayó sa Jerusalém. Anó ná áng magíging kinabukásan ng lunsód?—Ezra 4:21-24.

5. Paáno tinulúngan ni Jehóva áng kaniyáng báyan ná pinanghihinaan ng loób?
5 Alám ni Jehóva áng kailángan ng kaniyáng báyan. Binigyán ng Diyós si Zacárias ng hulíng pangitaín pára tiyakín sa mgá Judió ná mahál Niyá silá at pinaháhalagahán Niyá áng lahát ng nagawâ ná nilá, at nangangako Siyáng poprótektahán silá kapág bumalík silá sa gawáin. Tungkól sa pagtatayó ng témplo, ipinangáko ni Jehóva: “Mangyayári iyónkung waláng pagsálang diringgín ninyó áng tínig ni Jehóva ná inyóng Diyós.”—Zac. 6:15.

ISÁNG HUKBÓ NG MGÁ ANGHÉL

6. (a) Paáno nagsimulâ áng ikawalong pangitaín ni Zacárias? (Tingnán áng laráwan sa simulá ng artíkulo.) (b) Bákit ibá-ibá áng kulay ng mgá kabáyo?
6 Sa walóng pangitaín ni Zacárias, malamáng ná áng hulí áng pinakanakapagpapatibay ng pananámpalatáya. (Basáhin áng Zacárias 6:1-3.) Pag-isípan itó: “Lumálabás mulâ sa pagítan ng dalawáng bundók . . . ná tansoáng ápat ná káro, ná malamáng ay handáng makipagdigmá. Ibá-ibá áng kulay ng mgá kabayong humihila sa mgá káro kung kayâ madalíng makíta áng pagkakaibá ng mgá nakasakáy sa mgá itó. Nagtanóng si Zacárias: “Anó áng mgá itó?” (Zac. 6:4) Gustó rín náting malamán, dáhil apektádo rín táyo ng pangitáing itó.

Ginagámit pa rín ni Jehóva áng kaniyáng mgá anghél pára protéktahan at patibáyin áng kaniyáng báyan
7, 8. (a) Sa anó kumákatawán áng dalawáng bundók? (b) Bákit gawâ sa tanso áng mgá bundók?
7 Sa Bíbliya, áng mgá bundók ay maaáring lumarawan sa mgá kaharián, o gobyérno. Áng mgá bundók sa úlat ni Zacárias ay katúlad ng dalawáng bundók ná binanggít sa húla ni Daniél. Áng isá sa mgá bundók ay kumákatawán sa waláng-hanggáng pamámahála ni Jehóva sa unibérso. Áng isáng bundók namán ay kumákatawán sa Mesiyánikong Kaharián ná pinamámahalaan ni Jesús. (Dan. 2:35, 45) Nang magíng Hári si Jesús noóng 1914, parého nang umiíral áng mgá bundók ná itó at gumaganap ng espesyál ná papél pára matupád áng kaloóban ng Diyós sa lúpa.

8 Bákit gawâ sa tanso áng mgá bundók? Túlad ng gintô, áng tanso ay isáng makinang ná metal ná mataás áng halagá. Iniútos ni Jehóva ná gumámit ng tanso sa pagtatayó ng tabernakulo, at nang magláon, sa pagtatayó ng témplo sa Jerusalém. (Ex. 27:1-3; 1 Hári 7:13-16) Kayâ ipinaáalaála sa átin ng dalawáng bundók ná tanso ná parehong mataás áng kalidád ng soberánya ni Jehóva at ng Mesiyánikong Kaharián, ná maglálaán ng katiwasayán at pagpapála sa lahát ng táo.

9. Síno áng mgá nakasakáy sa mgá káro? At anó áng kaniláng misyon?
9 Balikán nátin áng mgá káro. Saán lumalarawan áng mgá káro at áng mgá sakáy ng mgá itó? Áng mgá sakáy ng mgá káro ay mgá anghél, malamáng ná mgá grúpo ng mgá anghél. (Basáhin áng Zacárias 6:5-8.) Lumálabás silá mulâ saharáp ng Panginoón ng buóng lúpaat mayroón siláng espesyál ná misyon. Anó iyón? Áng mgá káro at áng mgá nakasakáy sa mgá itó ay isinúgò sa espesípikong mgá teritóryo. Pananagútan niláng protéktahan áng báyan ni Jehóva, lálo ná lában salupaín ng hilága,” áng Babilónya. Titiyákin ni Jehóva ná hindî ná mulíng aalipinin ng Babilónya áng kaniyáng báyan. Sigurádong napatíbay ríto áng mgá nagtatayo ng témplo noóng panahón ni Zacárias! Hindî ná silá mangangamba sa pakikialám ng mgá kaáway.

10. Bákit nakapagpápatíbay sa báyan ng Diyós ngayón áng húla ni Zacárias tungkól sa mgá káro at sa mgá sakáy ng mgá itó?
10 Gáya noóng panahón ni Zacárias, ginagámit pa rín ni Jehóva ng mgá hukbó áng kaniyáng mgá anghél pára protéktahan at patibáyin áng kaniyáng báyan. (Mal. 3:6; Heb. 1:7, 14) Mulâ nang makalaya áng espirituwál ná Israél sa pagkabihag sa Babilónyang Dakíla noóng 1919, hindî ná mapigilan áng paglawak ng túnay ná pagsambá sa kabilá ng matindíng pagsalansáng. (Apoc. 18:4) Dáhil sa proteksiyón ng mgá anghél, sigurádo táyong hindî ná mulíng daranas ng espirituwál ná paniniíl áng organisasyón ni Jehóva. (Áwit 34:7) Sa halíp, alám náting patúloy ná susúlong sa espirituwál áng mgá lingkód ng Diyós sa buóng mundó. Hábang binubúlay-búlay nátin áng pangitaín ni Zacárias, natítiyák náting ligtás táyo sa lilim ng dalawáng bundók.

11. Bákit hindî táyo dápat matákot sa gágawing pagsalákay sa báyan ng Diyós?
11 Dí-magtatagál, áng politikál ná mgá kapangyaríhan sa sanlibután ni Satanás ay bubuo ng isáng koalisyon pára puksaín áng báyan ng Diyós. (Ezek. 38:2, 10-12; Dan. 11:40, 44, 45; Apoc. 19:19) Sa húla ni Ezekiél, sinasábi ná áng mgá puwersang itó ay túlad ng mgá úlap ná tatakíp sa lupaín at dárating sakáy ng mgá kabáyo hábang galít ná galít sa átin. (Ezek. 38:15, 16) * Dápat ba táyong matákot? Hindíng-hindî! Nása pánig nátin áng hukbó ng mgá anghél. Sa kritikal ná sandalíng iyón ng malakíng kapighatían, sáma-samáng dárating áng mgá anghél ni Jehóva ng mgá hukbó pára protéktahan áng báyan ng Diyós at puksaín áng mgá sumásalansáng sa kaniyáng soberánya. (2 Tes. 1:7, 8) Kapaná-panabík ngâ áng áraw ná iyón! Péro síno áng mangungúna sa makalángit ná hukbó ni Jehóva?

KINORONAHAN NI JEHÓVA ÁNG HINÍRANG NIYÁNG HÁRI AT SASERDÓTE

12, 13. (a) Anó áng iniútos kay Zacárias? (b) Ipaliwánag kung bákit kay Jésu-Krísto tumutúkoy áng laláking may pangálang Sibol.
12 Si Zacárias lang áng nakakíta sa walóng pangitaín ná iyón. Péro ngayón, nakibahagi siyá sa isáng húla ná magpápatíbay sa mgá nagtatayong mulî ng témplo ng Diyós. (Basáhin áng Zacárias 6:9-12.) Inutúsan si Zacárias ná mangolékta ng pílak at gintô mulâ kína Heldai, Tobias, at Jedaiasná kababalik lang mulâ sa Babilónyaat gumawâ ngisáng maringal ná koronamulâ sa mgá iyón. (Zac. 6:11) Ilalagay ba áng koronang itó sa úlo ni Gobernadór Zerubabel, ná mulâ sa tríbo ni Júda at isáng inapó ni Davíd? Hindî. Sigurádong nagtaka áng mgá nakakíta nang ilagáy ni Zacárias áng korona sa úlo ng mataás ná saserdóteng si Josue!

13 Nagíng hári ba áng mataás ná saserdóteng si Josue dáhil díto? Hindî. Hindî siyá nagmulâ sa mahárlikang angkán ni Davíd kayâ hindî siyá kuwalipikádong magíng hári. Makahula áng pagbibigáy ng korona sa kaniyá at lumalarawan itó sa isáng waláng-hanggáng hári at saserdóte sa hináharáp. Áng mataás ná saserdóte ná ginawáng hári ay may pangálang Sibol. Ipinakikíta ng Kasulátan ná áng Sibol ná itó ay si Jésu-Krísto.—Isá. 11:1; Mat. 2:23. *

14. Anó áng gawáin ni Jesús bílang Hári at Mataás ná Saserdóte?
14 Bílang Hári at Mataás ná Saserdóte, si Jesús áng líder ng makalángit ná hukbó ni Jehóva. Kayâ ginágawâ niyá áng lahát pára magíng tiwasay áng báyan ng Diyós káhit nabubúhay silá sa malupít ná mundong itó. (Jer. 23:5, 6) Sa malapít ná hináharáp, pangungunahan ni Krísto áng pagdaig sa mgá bansâ bílang pagsuporta sa soberánya ng Diyós at ipagtatanggol niyá áng báyan ni Jehóva. (Apoc. 17:12-14; 19:11, 14, 15) Péro bágo maglápat ng hátol, mayroón pang mahalagáng gawáin ná gágampanán si Sibol.

ITATAYO NIYÁ ÁNG TÉMPLO

15, 16. (a) Anóng pagsasaúlì at pagdadalísay áng nagáganáp sa panahón nátin, at síno áng gumágawa nitó? (b) Anó áng magíging resúlta kapág nagwakás ná áng Sanlibong Táong Paghahári ni Krísto?
15 Bukód sa pagíging Hári at Mataás ná Saserdóte, inatásan din si Jesús náitayó áng témplo ni Jehóva.’ (Basáhin áng Zacárias 6:13.) Noóng 1919, kasáma sa gawáing pagtatayó ni Jesús áng págpapaláya sa mgá túnay ná mánanambá mulâ sa Babilónyang Dakíla at áng pagsasaúlì sa kongregasyóng Kristiyáno. Nag-átas din siyá ngtapát at maíngat ná alípinná mangungúna sa gawáin sa makalúpang bahági ng dakílang espirituwál ná témplo. (Mat. 24:45) Abalá rín si Jesús sa pagdadalísay sa báyan ng Diyós at sa pagtúlong sa kanilá ná sumambá sa malínis ná paraán.—Mal. 3:1-3.

16 Sa panahón ng Sanlibong Táong Paghahári, pasasakdalín ni Jesús at ng 144,000 kasáma niyáng hári at saserdóte áng tapát ná mgá táo. Kapág nangyári ná iyón, tánging áng túnay ná mgá mánanambá ng Diyós áng matitira sa nilinis ná lúpa. Sa wakás, lubúsan nang maisasauli áng túnay ná pagsambá!

MAKIBAHÁGI SA PAGTATAYÓ

17. Anó áng sumunód ná ipinangáko ni Jehóva sa mgá Judió? At anó áng nagíng epékto sa kanilá ng kaniyáng mensáhe?
17 Péro paáno nakaapékto sa mgá Judió noón áng mensáhe ni Zacárias? Nagbigáy si Jehóva ng garantíya ná tútulungan at poprótektahán niyá silá hanggáng sa matápos áng pagtatayó ng témplo. Tiyák ná nabuhayan silá ng pag-ása! Péro paáno nilá itó magágawa kung kaúnti lang silá? Pinawi ng sumunód ná sinábi ni Zacárias áng anumáng tákot o pagdududa nilá. Bukód sa supórta ng mgá tapát, gáya nína Heldai, Tobias, at Jedaias, sinábi ng Diyós ná marámi pang ibá ángdárating at magtátayó sa témplo ni Jehóva.” (Basáhin áng Zacárias 6:15.) Dáhil alám niláng nása likód nilá áng Diyós, agád ná kumílos áng mgá Judió at ipinagpatúloy áng pagtatayó káhit may opisyál ná pagbabawal. Dí-nagtagál, inalís ni Jehóva áng túlad-bundók ná hadláng ná iyón, at natápos áng témplo noóng 515 B.C.E. (Ezra 6:22; Zac. 4:6, 7) Péro áng pangákong itó ni Jehóva ay may inilalarawang mas dakílang mgá bágay ná nangyayári sa ngayón.

Ibát ibáng paraán ná ipinakikíta ng báyan ni Jehóva áng kaniláng pag-íbig sa kaniyá
Hindî kalílimútan ni Jehóva áng pag-íbig ná ipinakikíta nátin pára sa kaniyá! (Tingnán áng párapo 18, 19)
18. Paáno natútupád áng Zacárias 6:15 sa panahón nátin?
18 Milyón-milyón ngayón áng sumasáma sa túnay ná pagsambá. Masáya niláng ibinabahági áng kanilángmahahalagáng pag-aári”—áng kaniláng panahón, lakás, at tinatagláypára suportahán áng dakílang espirituwál ná témplo ni Jehóva. (Kaw. 3:9) Bákit táyo kumbinsído ná pinaháhalagahán ni Jehóva áng áting tapát ná pagsuporta? Tandaán ná sína Heldai, Tobias, at Jedaias áng nagdalá ng materyáles ná ginámit ni Zacárias sa paggawà ng korona. Áng koronang iyón ay nagsilbingpinakaálaálang ginawâ nilá pára sa túnay ná pagsambá. (Zac. 6:14) Hindî rín kalílimútan ni Jehóva áng gawâ at pag-íbig ná ipinakikíta nátin pára sa kaniyá. (Heb. 6:10) Mananatíli áng mgá iyón sa alaála ni Jehóvamagpakailanmán.

19. Anó áng dápat ná magíng epékto sa átin ng mgá pangitaín ni Zacárias?
19 Lahát ng naisakatupáran pára sa túnay ná pagsambá sa mgá hulíng áraw ná itó ay katibáyan ng pagpapála ni Jehóva at ng pangungúna ni Krísto. Bahági táyo ng isáng matatág, tiwasay, at waláng-hanggáng organisasyón. Talagángmangyayáriáng layúnin ni Jehóva pára sa dalísay ná pagsambá! Pahalagahán mo áng iyóng lugár sa báyan ni Jehóva, atdinggin mo áng tínig ni Jehóva ná iyóng Diyós.’ Kung gayón, mananatíli ka sa proteksiyón ng áting Hári at Mataás ná Saserdóte at ng makalángit ná hukbó ná nakasakáy sa mgá káro. Lubúsang makibahági sa túnay ná pagsambá sa ábot ng iyóng makakáya. Kung gágawin mo iyán, makatítiyak ka ná iingatan ka ni Jehóva sa natítirang bahági ng sistémang itóat magpakailanmán!

Naúna
Súsunod