Para

9 Posible ba talagang makapasok sa iyong isip at puso ang espiritu ng sanlibutan? Oo, kung hindi ka mag-iingat. (Kawikaan 4:23) Madalas na nagsisimula ang impluwensiya nito nang hindi natin namamalayan, marahil ay mula sa mga kasama na waring mabubuting tao pero ang totoo, hindi nila mahal si Jehova. (Kawikaan 13:20; 1 Corinto 15:33) Maaari ka ring maimpluwensiyahan ng masamang espiritung ito sa pamamagitan ng kuwestiyunableng babasahin, pornograpiko o apostatang mga site sa Internet, masamang libangan, at agresibong mga isport na nagtataguyod ng espiritu ng pakikipagkompetensiyaoo, sa pamamagitan ng sinuman o anuman na nagtataguyod ng kaisipan ni Satanas o ng kaniyang sistema
9 Posíble ba talagáng makapások sa iyóng ísip at púso áng espíritu ng sanlibután? Óo, kung hindî ka mag-iíngat. (Kawikaán 4:23) Madalás ná nagsísimulá áng impluwénsiya nitó nang hindî nátin namamaláyan, maráhil ay mulâ sa mgá kasáma ná wáring mabubúting táo péro áng totoó, hindî nilá mahál si Jehóva. (Kawikaán 13:20; 1 Corinto 15:33) Maaári ka ring maimpluwénsiyahan ng masamáng espirítung itó sa pamamagítan ng kuwestiyunableng babasahin, pornograpiko o apóstatang mgá site sa Internét, masamáng libángan, at agresibong mgá isport ná nagtátaguyod ng espíritu ng pakikipagkompetensiyaóo, sa pamamagítan ng sinumán o anumán ná nagtátaguyod ng kaisipán ni Satanás o ng kaniyáng sistéma