Para

10 Paano natin malalabanan ang mapanganib na espiritu ng sanlibutan at sa gayoy manatili sa pag-ibig ng Diyos? Magagawa lamang natin ito kung lubusan nating sasamantalahin ang espirituwal na mga paglalaan ni Jehova at regular na mananalangin sa Kaniya para humingi ng banal na espiritu. Di-hamak na mas makapangyarihan si Jehova kaysa sa Diyablo o sa masamang sanlibutan na nasa kontrol nito. (1 Juan 4:4) Kung gayon, napakahalaga nga na manatili tayong malapít kay Jehova sa pamamagitan ng panalangin!
10 Paáno nátin malalabanan áng mapangánib ná espíritu ng sanlibután at sa gayoy manatíli sa pag-íbig ng Diyós? Magágawa lámang nátin itó kung lubúsan náting sasamantalahin áng espirituwál ná mgá paglalaán ni Jehóva at regulár ná manánalángin sa Kaniyá pára humingî ng banál ná espíritu. Dí-hamák ná mas makapangyaríhan si Jehóva káysa sa Diyáblo o sa masamáng sanlibután ná nása kontrol nitó. (1 Juán 4:4) Kung gayón, nápakahalagá ngâ ná manatíli táyong malapít kay Jehóva sa pamamagítan ng panalángin!