Oo

11 Makikita sa pananamit, pag-aayos, at kalinisan ng isang tao kung anong espiritu ang nagpapakilos sa kaniya. Sa maraming lupain, napakababa na ng pamantayan sa pananamit anupat isang komentarista sa telebisyon ang nagpahiwatig na di-magtatagal, mahirap nang makilala kung sino ang babaing bayaran at kung sino ang hindi. Maging ang mga batang babae ay nahahawa rin sa kausuhang ito—“hantad ang katawan, walang kahinhinan,” ayon sa isang ulat sa pahayagan. Ang isa pang kausuhan ay ang burarang pananamit na nagpapakita ng espiritu ng paghihimagsik, gayundin ng kawalan ng dignidad at paggalang sa sarili
11 Makikíta sa pananamít, pag-aáyos, at kalinísan ng isáng táo kung anóng espíritu áng nagpápakílos sa kaniyá. Sa maráming lupaín, napakababa ná ng pamantáyan sa pananamít anupát isáng komentarísta sa telebisyón áng nagpahiwatig ná dí-magtatagál, mahírap nang makilála kung síno áng babáing bayáran at kung síno áng hindî. Magíng áng mgá bátang babáe ay nahahawa rín sa kausuhang itó—“hantad áng katawán, waláng kahinhinán,” áyon sa isáng úlat sa pahayagán. Áng isá pang kausuhan ay áng burarang pananamít ná nagpápakíta ng espíritu ng paghihimagsík, gayundín ng kawalán ng dignidad at paggálang sa saríli