Umawit bantayan

Umawit Nang Masaya!

00:0018:20
Mabuti ang umawit sa ating Diyos.”—AWIT 147:1.

AWIT: 9, 138
PAANO MO SASAGUTIN?
Ano ang papel ng pag-awit sa tunay na pagsamba?
Paano mo mapagtatagumpayan ang mga hamon sa pag-awit kay Jehova nang buong puso?
Anong mga pagbabago ang ginawa sa bagong aklat-awitan, at paano ka makikinabang dito?
1. Ano ang nagagawa natin sa tulong ng pag-awit?
ISANG sikat na lyricist ang nagsabi: “Ang mga salita ay lumilikha ng mga kaisipan. Ang musika ay lumilikha ng damdamin. Pero ang isang awit ay nagpapadama sa iyo ng isang kaisipan.” Ang pinakamahalagang kaisipan na dapat natingmadamaay ang mga kapahayagan ng papuri at pag-ibig para sa ating Ama sa langit, si Jehova! Kaya mahalagang bahagi ng tunay na pagsamba ang pag-awit, mag-isa man tayo o kasama ng mga kapatid.

2, 3. (a) Ano ang saloobin ng iba tungkol sa pag-awit nang malakas kasama ng kongregasyon? (b) Anong mga tanong ang tatalakayin natin?
2 Pero kumusta naman ang pag-awit nang malakas kasama ng kongregasyon? Nahihiya ka ba? Sa ilang kultura, naiilang ang mga lalaki na kumanta sa harap ng iba. May negatibong epekto ito sa buong kongregasyon, lalo na kung nag-aatubiling umawit ang mga elder o may iba silang pinagkakaabalahan habang umaawit ang kongregasyon.—Awit 30:12.

3 Kung tatandaan natin na ang pag-awit ay bahagi ng ating pagsamba, hindi tayo aalis o iiwas sa bahaging ito ng pagpupulong. Kaya dapat nating tanungin ang sarili: ‘Ano ang saloobin ko sa pag-awit sa mga pulong? Paano ko mapagtatagumpayan ang takot na umawit nang malakas at masaya? At paano ako makaaawit nang mula sa puso?’

PAG-AWITMAHALAGANG BAHAGI NG TUNAY NA PAGSAMBA

4, 5. Sa sinaunang Israel, ano ang mga kaayusan sa pag-awit sa templo?
4 Noon pa man, umaawit na ang tapat na mga mananamba ni Jehova bilang papuri sa kaniya. Kapansin-pansin, kapag tapat na naglilingkod ang mga Israelita kay Jehova, ang pag-awit ay mahalagang bahagi ng kanilang pagsamba. Halimbawa, bilang paghahanda sa paglilingkod sa templo, nag-organisa si Haring David ng 4,000 Levita na magbibigay ng papuri kay Jehova sa pamamagitan ng musika. Kasama rito ang 288 “na sinanay sa pag-awit kay Jehova, ang lahat ay mga bihasa.”—1 Cro. 23:5; 25:7.

5 Noong panahon ng inagurasyon ng templo, nagkaroon ng mahalagang bahagi ang musika at pag-awit. Ayon sa ulat: “At nangyari, nang ang mga manunugtog ng trumpeta at ang mga mang-aawit ay magkaisa sa pagpaparinig ng isang tunog ng papuri at pasasalamat kay Jehova, at nang ilakas nila ang tunog ng mga trumpeta at ng mga simbalo at ng mga panugtog para sa pag-awit at ng pagpuri kay Jehova, . . . pinunô ng kaluwalhatian ni Jehova ang bahay ng tunay na Diyos.” Tiyak na napatibay ang pananampalataya ng mga Israelita nang okasyong iyon!—2 Cro. 5:13, 14; 7:6.

6. Ilarawan ang espesyal na presentasyon ng pag-awit noong gobernador si Nehemias sa Jerusalem.
6 Nang organisahin ni Nehemias ang tapat na mga Israelita para muling itayo ang mga pader ng Jerusalem, nag-organisa rin siya ng mga Levitang mang-aawit na sinasabayan ng kumpletong mga panugtog. Nang ialay ang mga pader, lalong naging masaya ang pagdiriwang dahil sa espesyal na presentasyon ng pag-awit. Sa pagkakataong iyon, nagkaroon ngdalawang malalaking koro ng pasasalamat.” Naglakad ang mga ito sa magkaibang direksiyon at nagtagpo sa pader malapit sa templo. Napakalakas ng kanilang pag-awit, na maririnig kahit sa malayo. (Neh. 12:27, 28, 31, 38, 40, 43) Tiyak na natuwa si Jehova sa masiglang pag-awit ng papuri ng kaniyang mga mananamba!

7. Paano ipinakita ni Jesus ang kahalagahan ng pag-awit sa Kristiyanong pagsamba?
7 Sa pagkakatatag ng kongregasyong Kristiyano, nanatiling mahalagang bahagi ng tunay na pagsamba ang musika. Noong pinakamahalagang gabi sa kasaysayan ng tao, umawit si Jesus kasama ng kaniyang mga alagad matapos idaos ang Hapunan ng Panginoon.—Basahin ang Mateo 26:30.

8. Paano nagpakita ng magandang halimbawa ang unang-siglong mga Kristiyano sa pag-awit para sa pagsamba?
8 Magandang halimbawa ang unang-siglong mga Kristiyano sa sama-samang pag-awit para purihin ang Diyos. Kahit sa mga tahanan lang sila kadalasang nagpupulong, masigla pa rin silang umaawit kay Jehova. Tinagubilinan ni apostol Pablo ang kaniyang mga kapuwa Kristiyano: “Patuloy na magturo at magpaalalahanan sa isat isa sa pamamagitan ng mga salmo, mga papuri sa Diyos, mga espirituwal na awit na may kagandahang-loob, na umaawit sa inyong mga puso kay Jehova.” (Col. 3:16) Ang mga kanta sa ating aklat-awitan ay talagangmga espirituwal na awitna dapat awitin nang may pagpapahalaga. Ang mga ito ay kasama sa espirituwal na pagkaing inilalaan ngtapat at maingat na alipin.”—Mat. 24:45.

DAIGIN ANG TAKOT SA PAG-AWIT

9. (a) Bakit nag-aalangan ang ilan na umawit nang malakas at masaya sa mga pulong at asamblea? (b) Paano tayo dapat umawit ng mga papuri kay Jehova? Sino ang dapat manguna rito? (Tingnan ang larawan sa simula ng artikulo.)
9 Paano kung ang pag-awit ay hindi kaugalian sa inyong pamilya, kultura, o lugar? Dahil sa makabagong teknolohiya, baka nakikinig ka sa mga propesyonal na singer. Kaya baka mahiya ka o madismaya kung ikukumpara mo ang boses mo sa boses nila. Pero hindi ito dapat makahadlang sa pananagutan mong umawit ng mga papuri kay Jehova. Kaya itaas ang iyong aklat-awitan at taas-noong umawit mula sa puso! (Ezra 3:11; basahin ang Awit 147:1.) Para tulungan tayong umawit nang malakas, ipinakikita na ngayon sa mga monitor ng maraming Kingdom Hall ang liriko ng mga awit. Isinama pa nga sa kurikulum ng Kingdom Ministry School para sa mga elder ang pag-awit ng mga awiting pang-Kaharian. Idiniriin nito na kailangang manguna ang mga elder sa pag-awit ng kongregasyon.

10. Ano ang dapat nating tandaan kung takót tayong umawit nang malakas?
10 Ang isang dahilan kung bakit hindi makaawit nang malakas ang ilan ay dahil sa takot. Baka natatakot sila na mangibabaw ang kanilang tinig o hindi maganda ang magiging dating ng boses nila sa iba. Pero tandaan na kapag nagsasalita tayo, “tayong lahat ay natitisod nang maraming ulit.” (Sant. 3:2) Gayunman, hindi ito dahilan para huminto tayo sa pagsasalita. Kaya bakit tayo hihinto sa pag-awit ng papuri kay Jehova dahil lang sa hindi perpekto ang ating pagkanta?

11, 12. Ano ang ilang mungkahi para mapahusay natin ang ating pag-awit?
11 Baka takót tayong umawit dahil hindi tayo marunong kumanta. Mapahuhusay natin ang ating pag-awit kung susundin natin ang ilang mungkahi. *

12 Matututo kang umawit nang malakas sa pamamagitan ng tamang paghinga. Ang paghinga ay nagbibigay ng puwersa sa iyong boses kapag nagsasalita ka o kumakanta. Dapat na ang iyong pag-awit ay kasinlakas ng pagsasalita mo, o mas malakas pa nga. (Tingnan ang mga mungkahi sa Makinabang sa Edukasyon Mula sa Paaralang Teokratiko Ukol sa Ministeryo, pahina 181 hanggang 184, sa ilalim ng subtitulongKontrolin Nang Wasto ang Iyong Suplay ng Hangin.”) Sa katunayan, pinasisigla ng Kasulatan ang mga mananamba ni Jehova nahumiyaw nang may kagalakankapag umaawit.—Awit 33:1-3.

13. Ipaliwanag kung paano tayo magkakaroon ng higit na kumpiyansa sa pagkanta.
13 Sa inyong pampamilyang pagsamba, o kahit mag-isa ka lang, subukan ito: Pumili ng isa sa mga paborito mong kanta sa ating aklat-awitan. Basahin ang liriko nang malakas at may puwersa. Sumunod, sa gayunding lakas ng tinig, bigkasin ang lahat ng salita ng isang parirala sa isang hingahan. Pagkatapos, awitin ang parirala sa gayunding lakas ng tinig. (Isa. 24:14) Mas magiging buo ang boses mo habang kumakanta, at maganda iyon. Huwag mo itong ikatakot o ikahiya.

14. (a) Paano makatutulong ang pagbukang mabuti ng ating bibig kapag kumakanta? (Tingnan ang kahongPasulungin ang Iyong Pagkanta.”) (b) Anong mga mungkahi para sa mga problema sa boses ang nakita mong makatutulong?
14 Para magkaroon ng puwersa ang boses mo kapag kumakanta, ibukang mabuti ang iyong bibigmas malaki kaysa kung nagsasalita ka. Paano naman kung sa tingin mo ay mahina talaga ang boses mo o masyadong matinis? May praktikal na mga mungkahi tungkol dito sa Makinabang sa Edukasyon Mula sa Paaralang Teokratiko Ukol sa Ministeryo, pahina 184, sa kahongPananagumpay sa Espesipikong mga Suliranin.”

Pinasusulong ng isang brother ang kaniyang pagkanta sa pamamagitan ng pagtindig nang maayos, paghinga nang malalim, pagbukang mabuti ng bibig, at pag-awit nang malakas
PASULUNGIN ANG IYONG PAGKANTA
(Tingnan ang parapo 11-14)

Tumindig nang maayos
Huminga nang malalim
Ibukang mabuti ang bibig at lalamunan
Umawit nang malakas
UMAWIT NG MGA PAPURI MULA SA PUSO

15. (a) Ano ang ipinatalastas noong 2016 taunang miting? (b) Ano ang ilang layunin ng bagong aklat-awitan?
15 Sabik na sabik ang mga dumalo sa 2016 taunang miting ng Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania nang ipatalastas ni Brother Stephen Lett ng Lupong Tagapamahala na isang bagong aklat-awitan, na may pamagat na Umawit Nang Masaya kay Jehova, ang malapit nang gamitin sa mga pulong. Ipinaliwanag ni Brother Lett na ang isang layunin ng pagrerebisa ay para maging kasuwato ng nirebisang New World Translation of the Holy Scriptures ang mga kanta. Para magawa ito, inalis at nirebisa ang mga pananalitang wala na sa 2013 nirebisang edisyon ng New World Translation. May idinagdag ding mga bagong awit tungkol sa ating gawaing pangangaral at sa pagpapahalaga natin sa pantubos. Isa pa, dahil ang pag-awit ay mahalagang bahagi ng ating pagsamba, gusto ng Lupong Tagapamahala na magkaroon tayo ng aklat-awitan na mataas ang kalidad, na ang pabalat ay kagaya ng sa nirebisang New World Translation.

16, 17. Ano ang ilang pagbabago sa ating aklat-awitan?
16 Para mas madaling gamitin ang Umawit Nang Masaya kay Jehova, ang mga kanta ay pinagsunod-sunod ayon sa paksa. Halimbawa, ang unang 12 kanta ay tungkol kay Jehova, ang sumunod na 8 kanta ay tungkol kay Jesus at sa pantubos, at iba pa. May indise ng mga paksa na makatutulong lalo na sa paghahanap ng kanta para sa pahayag pangmadla.

17 Para makaawit tayo nang mula sa puso, ang ilang liriko ay nirebisa para maging malinaw ang mensahe at para alisin ang mga salitang hindi na karaniwang ginagamit. Halimbawa, ang salitangbalakyotay hindi na gaanong ginagamit ngayon, kaya pinalitan ito. Ang pamagat ng kantangLaksa-laksang Kapatiranay pinalitan ngAng Ating Buong Kapatiran,” at in-adjust din ang mga liriko nito. Binago rin ang pamagat ngIngatan Mo ang Iyong Pusoat ginawangBantayan ang Ating Puso.” Bakit? Sa ating mga pulong, asamblea, at kombensiyon, maraming baguhan, interesado, at mga sister. Baka nakakaasiwa sa kanilang kumanta na para bang sinasabihan nila ang iba kung ano ang dapat gawin. Kaya binago ang pamagat ng awit at ang mga liriko nito.

Isang pamilya ang nagpapraktis ng mga kanta sa kanilang Pampamilyang Pagsamba
Praktisin ang mga kanta sa inyong pampamilyang pagsamba (Tingnan ang parapo 18)
18. Bakit dapat kang maging pamilyar sa mga kanta sa ating bagong aklat-awitan? (Tingnan ang talababa.)
18 Maraming kanta sa Umawit Nang Masaya kay Jehova ang nasa anyong panalangin. Sa mga kantang ito, maipapahayag mo kay Jehova ang iyong personal na damdamin. Ang ibang kanta naman ay tutulong para mapasigla tayosa pag-ibig at sa maiinam na gawa.” (Heb. 10:24) Kaya tiyak na gusto nating maging pamilyar sa mga himig, ritmo, at liriko ng ating mga awit. Makatutulong sa iyo ang pakikinig sa rekording ng mga awit sa jw.org. Kung papraktisin mo ang mga ito sa bahay, makaaawit ka nang may kumpiyansa at mula sa puso. *

19. Ano ang isang paraan para ang lahat sa kongregasyon ay tuwirang makasamba kay Jehova?
19 Tandaan na ang pag-awit ay mahalagang bahagi ng ating pagsamba. Napakagandang paraan ito para ipakita ang ating pag-ibig at pagpapahalaga kay Jehova. (Basahin ang Isaias 12:5.) Kung aawit ka nang malakas at masaya, mapasisigla mo rin ang iba na kumanta nang may kumpiyansa. Oo, ang lahat sa kongregasyonbata, matanda, at baguhanay puwedeng sumamba nang tuwiran kay Jehova sa pamamagitan ng pag-awit. Kaya huwag matakot na umawit! Sundin ang tagubiling ibinigay ng salmista: “Umawit kayo kay Jehova”! Oo, umawit nang masaya!—Awit 96:1.

Nauna
Susunod

I-print
I-share
Umáwit Nang Masáya!

00:0018:20
Mabúti áng umáwit sa áting Diyós.”—ÁWIT 147:1.

ÁWIT: 9, 138
PAÁNO MO SASAGUTÍN?
Anó áng papél ng pag-áwit sa túnay ná pagsambá?
Paáno mo mapagtátagumpayán áng mgá hámon sa pag-áwit kay Jehóva nang buóng púso?
Anóng mgá pagbabágo áng ginawâ sa bágong aklát-awítan, at paáno ka makikinábang díto?
1. Anó áng nagágawâ nátin sa túlong ng pag-áwit?
ISÁNG sikat ná lyricist áng nagsábi: “Áng mgá salitâ ay lumílikhâ ng mgá kaisipán. Áng músika ay lumílikhâ ng damdámin. Péro áng isáng áwit ay nagpapadama sa iyó ng isáng kaisipán.” Áng pínakamahalagáng kaisipán ná dápat nátingmadamáay áng mgá kapahayagán ng papúri at pag-íbig pára sa áting Amá sa lángit, si Jehóva! Kayâ mahalagáng bahági ng túnay ná pagsambá áng pag-áwit, mag-isá man táyo o kasáma ng mgá kapatíd.

2, 3. (a) Anó áng saloobín ng ibá tungkól sa pag-áwit nang malakás kasáma ng kongregasyón? (b) Anóng mgá tanóng áng tátalakáyin nátin?
2 Péro kumustá namán áng pag-áwit nang malakás kasáma ng kongregasyón? Nahihiya ka ba? Sa iláng kultúra, naiilang áng mgá laláki ná kumantá sa haráp ng ibá. May negatíbong epékto itó sa buóng kongregasyón, lálo ná kung nag-aatubiling umáwit áng mgá élder o may ibá siláng pinagkákaabalahán hábang umaáwit áng kongregasyón.—Áwit 30:12.

3 Kung tátandaán nátin ná áng pag-áwit ay bahági ng áting pagsambá, hindî táyo aalis o iiwas sa baháging itó ng pagpupúlong. Kayâ dápat náting tanungín áng saríli: ‘Anó áng saloobín ko sa pag-áwit sa mgá púlong? Paáno ko mapagtátagumpayán áng tákot ná umáwit nang malakás at masáya? At paáno akó makaaawit nang mulâ sa púso?’

PAG-ÁWITMAHALAGÁNG BAHÁGI NG TÚNAY NÁ PAGSAMBÁ

4, 5. Sa sinaúnang Israél, anó áng mgá kaayusán sa pag-áwit sa témplo?
4 Noón pa man, umaáwit ná áng tapát ná mgá mánanambá ni Jehóva bílang papúri sa kaniyá. Kapansín-pansín, kapág tapát ná naglílingkód áng mgá Israelíta kay Jehóva, áng pag-áwit ay mahalagáng bahági ng kaniláng pagsambá. Halimbáwa, bílang paghahandâ sa paglilingkód sa témplo, nag-organisa si Háring Davíd ng 4,000 Levita ná magbibigáy ng papúri kay Jehóva sa pamamagítan ng músika. Kasáma ríto áng 288 “ná sinánay sa pag-áwit kay Jehóva, áng lahát ay mgá bihasá.”—1 Cro. 23:5; 25:7.

5 Noóng panahón ng inagurasyon ng témplo, nagkaroón ng mahalagáng bahági áng músika at pag-áwit. Áyon sa úlat: “At nangyári, nang áng mgá manunugtog ng trumpeta at áng mgá mang-aawit ay magkaisa sa pagpaparinig ng isáng tunog ng papúri at pasasalámat kay Jehóva, at nang ilakas nilá áng tunog ng mgá trumpeta at ng mgá simbalo at ng mgá panugtog pára sa pag-áwit at ng pagpúri kay Jehóva, . . . pinunô ng kaluwalhatían ni Jehóva áng báhay ng túnay ná Diyós.” Tiyák ná napatíbay áng pananámpalatáya ng mgá Israelíta nang okasyong iyón!—2 Cro. 5:13, 14; 7:6.

6. Ilaráwan áng espesyál ná presentasyon ng pag-áwit noóng gobernadór si Nehémias sa Jerusalém.
6 Nang organisahin ni Nehémias áng tapát ná mgá Israelíta pára mulíng itayó áng mgá padér ng Jerusalém, nag-organisa rín siyá ng mgá Levitang mang-aawit ná sinasabayan ng kumpletong mgá panugtog. Nang ialay áng mgá padér, lálong nagíng masáya áng pagdiríwang dáhil sa espesyál ná presentasyon ng pag-áwit. Sa pagkakátaong iyón, nagkaroón ngdalawáng malalakíng koro ng pasasalámat.” Naglakád áng mgá itó sa magkaibáng direksiyón at nagtagpo sa padér malapít sa témplo. Napakalakás ng kaniláng pag-áwit, ná maririnig káhit sa maláyo. (Neh. 12:27, 28, 31, 38, 40, 43) Tiyák ná natuwá si Jehóva sa masigláng pag-áwit ng papúri ng kaniyáng mgá mánanambá!

7. Paáno ipinakíta ni Jesús áng kahálagáhan ng pag-áwit sa Kristiyánong pagsambá?
7 Sa pagkakátatág ng kongregasyóng Kristiyáno, nanatíling mahalagáng bahági ng túnay ná pagsambá áng músika. Noóng pínakamahalagáng gabí sa kasaysáyan ng táo, umáwit si Jesús kasáma ng kaniyáng mgá alagád matápos idáos áng Hapúnan ng Panginoón.—Basáhin áng Matéo 26:30.

8. Paáno nagpakíta ng magandáng halimbáwa áng únang-síglong mgá Kristiyáno sa pag-áwit pára sa pagsambá?
8 Magandáng halimbáwa áng únang-síglong mgá Kristiyáno sa sáma-samáng pag-áwit pára puríhin áng Diyós. Káhit sa mgá tahánan lang silá kadalásang nagpupulong, masiglá pa rín siláng umaáwit kay Jehóva. Tinagubilinan ni apostól Páblo áng kaniyáng mgá kápuwa Kristiyáno: “Patúloy ná magtúrò at magpaalalahanan sa isát isá sa pamamagítan ng mgá salmo, mgá papúri sa Diyós, mgá espirituwál ná áwit ná may kagandaháng-loób, ná umaáwit sa inyóng mgá púso kay Jehóva.” (Col. 3:16) Áng mgá kánta sa áting aklát-awítan ay talagángmgá espirituwál ná áwitná dápat awítin nang may pagpapahalagá. Áng mgá itó ay kasáma sa espirituwál ná pagkáing inilálaán ngtapát at maíngat ná alípin.”—Mat. 24:45.

DAIGÍN ÁNG TÁKOT SA PAG-ÁWIT

9. (a) Bákit nag-aalangan áng ilán ná umáwit nang malakás at masáya sa mgá púlong at asámblea? (b) Paáno táyo dápat umáwit ng mgá papúri kay Jehóva? Síno áng dápat mangúna ríto? (Tingnán áng laráwan sa simulá ng artíkulo.)
9 Paáno kung áng pag-áwit ay hindî kaugalián sa inyóng pamílya, kultúra, o lugár? Dáhil sa makabágong teknolohiya, bakâ nakíkiníg ka sa mgá propesyonal ná singer. Kayâ bakâ mahiya ka o madismáya kung ikukumpara mo áng boses mo sa boses nilá. Péro hindî itó dápat makahadláng sa pananagútan mong umáwit ng mgá papúri kay Jehóva. Kayâ itaás áng iyóng aklát-awítan at taás-noóng umáwit mulâ sa púso! (Ezra 3:11; basáhin áng Áwit 147:1.) Pára tulúngan táyong umáwit nang malakás, ipinakikíta ná ngayón sa mgá monitor ng maráming Kingdom Hall áng liriko ng mgá áwit. Isináma pa ngâ sa kurikulum ng Kingdom Ministry School pára sa mgá élder áng pag-áwit ng mgá awíting pang-Kaharián. Idiníriín nitó ná kailángang mangúna áng mgá élder sa pag-áwit ng kongregasyón.

10. Anó áng dápat náting tandaán kung tákot táyong umáwit nang malakás?
10 Áng isáng dahilán kung bákit hindî makaawit nang malakás áng ilán ay dáhil sa tákot. Bakâ natatákot silá ná mangibabaw áng kaniláng tínig o hindî magandá áng magíging datíng ng boses nilá sa ibá. Péro tandaán ná kapág nagsásalitá táyo, “táyong lahát ay natitísod nang maráming úlit.” (Sant. 3:2) Gayunmán, hindî itó dahilán pára humintô táyo sa pagsásalitá. Kayâ bákit táyo híhintô sa pag-áwit ng papúri kay Jehóva dáhil lang sa hindî perpékto áng áting pagkanta?

11, 12. Anó áng iláng mungkáhì pára mapahusay nátin áng áting pag-áwit?
11 Bakâ tákot táyong umáwit dáhil hindî táyo marúnong kumantá. Mapahuhusay nátin áng áting pag-áwit kung súsundin nátin áng iláng mungkáhì. *

12 Matutúto kang umáwit nang malakás sa pamamagítan ng támang paghinga. Áng paghinga ay nagbíbigay ng puwérsa sa iyóng boses kapág nagsásalitá ka o kumákantá. Dápat ná áng iyóng pag-áwit ay kasinlakas ng pagsásalitá mo, o mas malakás pa ngâ. (Tingnán áng mgá mungkáhì sa Makinábang sa Edukasyón Mulâ sa Paaralang Teokratiko Úkol sa Ministéryo, pahína 181 hanggáng 184, sa ilálim ng subtitulongKontrolín Nang Wásto áng Iyóng Suplay ng Hángin.”) Sa katunáyan, pinasísigla ng Kasulátan áng mgá mánanambá ni Jehóva náhumiyaw nang may kagalákankapág umaáwit.—Áwit 33:1-3.

13. Ipaliwánag kung paáno táyo magkakaroón ng higít ná kumpiyansa sa pagkanta.
13 Sa inyóng pámpamílyang pagsambá, o káhit mag-isá ka lang, subúkan itó: Pumíli ng isá sa mgá paboríto mong kánta sa áting aklát-awítan. Basáhin áng liriko nang malakás at may puwérsa. Sumunód, sa gayundíng lakás ng tínig, bigkasin áng lahát ng salitâ ng isáng parirala sa isáng hingahan. Pagkatápos, awítin áng parirala sa gayundíng lakás ng tínig. (Isá. 24:14) Mas magíging buó áng boses mo hábang kumákantá, at magandá iyón. Huwág mo itóng ikatakot o ikahiya.

14. (a) Paáno makatutúlong áng pagbukang mabúti ng áting bíbig kapág kumákantá? (Tingnán áng kahóngPasulúngin áng Iyóng Pagkanta.”) (b) Anóng mgá mungkáhì pára sa mgá probléma sa boses áng nakíta mong makatutúlong?
14 Pára magkaroón ng puwérsa áng boses mo kapág kumákantá, ibukang mabúti áng iyóng bíbigmas malakí káysa kung nagsásalitá ka. Paáno namán kung sa tingín mo ay mahína talagá áng boses mo o masyádong matinis? May praktikál ná mgá mungkáhì tungkól díto sa Makinábang sa Edukasyón Mulâ sa Paaralang Teokratiko Úkol sa Ministéryo, pahína 184, sa kahóngPananagumpay sa Espesípikong mgá Suliranin.”

Pinasusulong ng isáng bróther áng kaniyáng pagkanta sa pamamagítan ng pagtindig nang maáyos, paghinga nang malálim, pagbukang mabúti ng bíbig, at pag-áwit nang malakás
PASULÚNGIN ÁNG IYÓNG PAGKANTA
(Tingnán áng párapo 11-14)

Tumindíg nang maáyos
Huminga nang malálim
Ibukang mabúti áng bíbig at lalamunan
Umáwit nang malakás
UMÁWIT NG MGÁ PAPÚRI MULÂ SA PÚSO

15. (a) Anó áng ipinatalastás noóng 2016 taúnang míting? (b) Anó áng iláng layúnin ng bágong aklát-awítan?
15 Sabík ná sabík áng mgá dumaló sa 2016 taúnang míting ng Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania nang ipatalastás ni Bróther Stephen Lett ng Lupóng Tagapamahála ná isáng bágong aklát-awítan, ná may pamagát ná Umáwit Nang Masáya kay Jehóva, áng malapít nang gamítin sa mgá púlong. Ipinaliwánag ni Bróther Lett ná áng isáng layúnin ng pagrerebisa ay pára magíng kasuwato ng nirebisang New World Translation of the Holy Scriptures áng mgá kánta. Pára magawâ itó, inalís at nirebisa áng mgá pananalitáng walâ ná sa 2013 nirebisang edisyón ng New World Translation. May idinagdág ding mgá bágong áwit tungkól sa áting gawáing pangangáral at sa pagpapahalagá nátin sa pantubós. Isá pa, dáhil áng pag-áwit ay mahalagáng bahági ng áting pagsambá, gustó ng Lupóng Tagapamahála ná magkaroón táyo ng aklát-awítan ná mataás áng kalidád, ná áng pabalát ay kagáya ng sa nirebisang New World Translation.

16, 17. Anó áng iláng pagbabágo sa áting aklát-awítan?
16 Pára mas madalíng gamítin áng Umáwit Nang Masáya kay Jehóva, áng mgá kánta ay pinagsunod-sunód áyon sa paksá. Halimbáwa, áng únang 12 kánta ay tungkól kay Jehóva, áng sumunód ná 8 kánta ay tungkól kay Jesús at sa pantubós, at ibá pa. May indise ng mgá paksá ná makatutúlong lálo ná sa paghahanáp ng kánta pára sa paháyag pangmadlá.

17 Pára makaawit táyo nang mulâ sa púso, áng iláng liriko ay nirebisa pára magíng malínaw áng mensáhe at pára alisín áng mgá salitáng hindî ná karaníwang ginagámit. Halimbáwa, áng salitángbalakyotay hindî ná gaánong ginagámit ngayón, kayâ pinalitan itó. Áng pamagát ng kantangLaksa-laksang Kapatíranay pinalitan ngÁng Áting Buóng Kapatíran,” at in-adjúst din áng mgá liriko nitó. Binágo rín áng pamagát ngIngátan Mo áng Iyóng Púsoat ginawángBantayán áng Áting Púso.” Bákit? Sa áting mgá púlong, asámblea, at kombénsiyon, maráming baguhán, interesádo, at mgá síster. Bakâ nakakaasiwa sa kaniláng kumantá ná pára bang sinasabihan nilá áng ibá kung anó áng dápat gawín. Kayâ binágo áng pamagát ng áwit at áng mgá liriko nitó.

Isáng pamílya áng nagpapráktis ng mgá kánta sa kaniláng Pámpamílyang Pagsambá
Praktisin áng mgá kánta sa inyóng pámpamílyang pagsambá (Tingnán áng párapo 18)
18. Bákit dápat kang magíng pamilyár sa mgá kánta sa áting bágong aklát-awítan? (Tingnán áng talababá.)
18 Maráming kánta sa Umáwit Nang Masáya kay Jehóva áng nása anyong panalángin. Sa mgá kantang itó, maipapahayag mo kay Jehóva áng iyóng personál ná damdámin. Áng ibáng kánta namán ay tutúlong pára mapasiglá táyosa pag-íbig at sa maiínam ná gawâ.” (Heb. 10:24) Kayâ tiyák ná gustó náting magíng pamilyár sa mgá himig, ritmo, at liriko ng áting mgá áwit. Makatutúlong sa iyó áng pakikinig sa rekording ng mgá áwit sa jw.org. Kung papraktisin mo áng mgá itó sa báhay, makaaawit ka nang may kumpiyansa at mulâ sa púso. *

19. Anó áng isáng paraán pára áng lahát sa kongregasyón ay tuwirang makasamba kay Jehóva?
19 Tandaán ná áng pag-áwit ay mahalagáng bahági ng áting pagsambá. Nápakagandáng paraán itó pára ipakíta áng áting pag-íbig at pagpapahalagá kay Jehóva. (Basáhin áng Isáias 12:5.) Kung aawit ka nang malakás at masáya, mapasísiglá mo rín áng ibá ná kumantá nang may kumpiyansa. Óo, áng lahát sa kongregasyónbatà, matanda, at baguhánay puwédeng sumambá nang tuwíran kay Jehóva sa pamamagítan ng pag-áwit. Kayâ huwág matákot ná umáwit! Sundín áng tagubíling ibinigáy ng salmísta: “Umáwit kayó kay Jehóva”! Óo, umáwit nang masáya!—Áwit 96:1.

Naúna
Súsunod

I-print
I-share