Lectura d Lucas

FLucas 5:1-39

04:0303:52
5 Sa isang pagkakataon nang ang pulutong ay sumisiksik sa kaniya at nakikinig sa salita ng Diyos, siya ay nakatayo sa tabi ng lawa ng Genesaret.+ 2 At nakakita siya ng dalawang bangka na nakadaong sa tabing-lawa, ngunit ang mga mangingisda ay bumaba na mula sa mga ito at naghuhugas ng kanilang mga lambat.+ 3 Paglulan sa isa sa mga bangka, na kay Simon, sinabi niya sa kaniya na lumayo nang kaunti mula sa lupa. Pagkatapos ay umupo siya, at mula sa bangka+ ay nagsimula siyang magturo sa mga pulutong. 4 Nang tumigil siya sa pagsasalita, sinabi niya kay Simon: “Pumaroon ka sa malalim, at ibaba ninyo ang inyong mga lambat+ upang makahuli.” 5 Ngunit bilang tugon ay sinabi ni Simon: “Tagapagturo, buong gabi kaming nagpagal at walang nakuhang anuman,+ ngunit dahil sa sinabi mo ay ibababa ko ang mga lambat.” 6 Buweno, nang gawin nila ito, sila ay nakahuli ng napakaraming isda. Sa katunayan, ang kanilang mga lambat ay nagsimulang mapunit. 7 Kaya sumenyas sila sa kanilang mga kasamahan sa isa pang bangka na pumaroon at tulungan sila;+ at pumaroon naman sila, at pinunô nila ang dalawang bangka, anupat ang mga ito ay nagsimulang lumubog. 8 Sa pagkakita rito, si Simon Pedro+ ay sumubsob sa mga tuhod ni Jesus, na sinasabi: “Lumayo ka sa akin, sapagkat ako ay taong makasalanan, Panginoon.”+ 9 Sapagkat dahil sa nahuling isda na nakuha nila, siya at ang lahat ng kasama niya ay pinanaigan ng panggigilalas, 10 at gayundin kapuwa sina Santiago at Juan, na mga anak ni Zebedeo,+ na mga kasosyo ni Simon. Ngunit sinabi ni Jesus kay Simon: “Huwag ka nang matakot. Mula ngayon ay manghuhuli ka ng mga taong buháy.”+ 11 Kaya ibinalik nila sa lupa ang mga bangka, at iniwan ang lahat ng bagay at sumunod sa kaniya.+
12 Sa isa pang pagkakataon samantalang siya ay nasa isa sa mga lunsod, narito! isang lalaking punô ng ketong! Nang makita niya si Jesus ay isinubsob niya ang kaniyang mukha at nagsumamo sa kaniya, na sinasabi: “Panginoon, kung ibig mo lamang, mapalilinis mo ako.”+ 13 At sa gayon, pagkaunat ng kaniyang kamay, hinipo niya siya, na sinasabi: “Ibig ko. Luminis ka.” At kaagad na naglaho sa kaniya ang ketong.+ 14 At binigyan niya ng utos ang lalaki na huwag sabihin kaninuman:+ “Ngunit humayo ka at magpakita ka sa saserdote,+ at maghandog+ ka may kaugnayan sa paglilinis sa iyo, gaya ng iniutos ni Moises, bilang patotoo sa kanila.”+ 15 Ngunit ang salita tungkol sa kaniya ay lalo pang lumalaganap, at malalaking pulutong ang nagtitipon upang makinig at mapagaling sa kanilang mga sakit.+ 16 Gayunman, patuloy siyang nakabukod sa mga disyerto at nananalangin.+
17 At nangyari nga na isang araw ay nagtuturo siya, at ang mga Pariseo at mga guro ng kautusan na nagsilabas mula sa bawat nayon ng Galilea at Judea at Jerusalem ay nakaupo roon; at naroon ang kapangyarihan ni Jehova upang gumawa siya ng pagpapagaling.+ 18 At, narito! may mga lalaking dala-dala sa isang higaan ang isang tao na paralisado, at naghahanap sila ng paraan upang madala siya sa loob at mailagay siya sa harap niya.+ 19 Kaya, nang hindi makasumpong ng paraan upang madala siya sa loob dahil sa pulutong, umakyat sila sa bubong, at sa pamamagitan ng paglulusot sa latag ng tisa ay ibinaba nila siya habang nasa maliit na higaan sa gitna niyaong mga nasa harap ni Jesus.+ 20 At nang makita niya ang kanilang pananampalataya ay sinabi niya: “Lalaki, ang iyong mga kasalanan ay pinatatawad na sa iyo.”+ 21 Sa gayon ay nagsimulang mangatuwiran ang mga eskriba at mga Pariseo, na sinasabi: “Sino ito na nagsasalita ng mga pamumusong?+ Sino ang maaaring magpatawad ng mga kasalanan maliban lamang sa Diyos?”+ 22 Ngunit si Jesus, palibhasay nauunawaan ang kanilang mga pangangatuwiran, ay nagsabi bilang sagot sa kanila: “Ano ang ipinangangatuwiran ninyo sa inyong mga puso?+ 23 Alin ang mas madali, ang sabihing, ‘Ang iyong mga kasalanan ay pinatatawad na sa iyo,’ o ang sabihing, ‘Bumangon ka at lumakad ka’?+ 24 Ngunit upang malaman ninyo na ang Anak ng tao ay may awtoridad sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan—” sinabi niya sa taong paralisado: “Sinasabi ko sa iyo, Bumangon ka at buhatin mo ang iyong maliit na higaan at umuwi ka sa iyong tahanan.”+ 25 At kaagad siyang bumangon sa harap nila, binuhat ang dati niyang hinihigan at umuwi sa kaniyang tahanan, na niluluwalhati ang Diyos.+ 26 Nang magkagayon ay pinanaigan ng masidhing kagalakan+ ang bawat isa, at pinasimulan nilang luwalhatiin ang Diyos, at sila ay napuno ng takot, na sinasabi: “Nakakita kami ngayon ng kakaibang mga bagay!”+
27 At pagkatapos ng mga bagay na ito ay lumabas siya at nakita niya ang isang maniningil ng buwis na nagngangalang Levi na nakaupo sa tanggapan ng buwis, at sinabi niya rito: “Maging tagasunod kita.”+ 28 At pagkaiwan sa lahat ng bagay+ ay tumindig ito at sumunod sa kaniya. 29 Gayundin, naghanda si Levi ng isang malaking piging bilang pagsalubong sa kaniya sa kaniyang bahay; at may isang malaking pulutong ng mga maniningil ng buwis at ng iba pa na kasama nilang nakahilig sa kainan.+ 30 Dahil dito ang mga Pariseo at ang kanilang mga eskriba ay nagsimulang bumulong sa kaniyang mga alagad, na sinasabi: “Bakit kayo kumakain at umiinom na kasama ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan?”+ 31 Bilang tugon ay sinabi ni Jesus sa kanila: “Yaong malulusog ay hindi nangangailangan ng manggagamot,+ kundi yaong mga may sakit.+ 32 Ako ay pumarito upang tawagin, hindi ang mga taong matuwid, kundi ang mga makasalanan upang magsisi.”+
33 Sinabi nila sa kaniya: “Ang mga alagad ni Juan ay nag-aayuno nang malimit at naghahandog ng mga pagsusumamo, at gayundin yaong mga kabilang sa mga Pariseo, ngunit yaong mga sa iyo ay kumakain at umiinom.”+ 34 Sinabi ni Jesus sa kanila: “Hindi ninyo mapag-aayuno ang mga kaibigan ng kasintahang lalaki habang kasama nila ang kasintahang lalaki, hindi ba?+ 35 Gayunmay darating ang mga araw na kukunin nga sa kanila+ ang kasintahang lalaki;+ kung magkagayon ay mag-aayuno sila sa mga araw na iyon.”+
36 Higit pa riyan, nagbigay siya sa kanila ng isang ilustrasyon: “Walang sinuman ang gumugupit ng panagpi mula sa isang bagong panlabas na kasuutan at itinatahi ito sa isang lumang panlabas na kasuutan; ngunit kapag ginawa niya, kung gayon kapuwa ang bagong panagpi ay natatastas at ang panagpi mula sa bagong kasuutan ay hindi bumabagay sa luma.+ 37 Isa pa, walang sinuman ang naglalagay ng bagong alak sa mga lumang sisidlang balat; ngunit kapag ginawa niya, kung gayon ay papuputukin ng bagong alak ang mga sisidlang balat,+ at ito ay matatapon at ang mga sisidlang balat ay masisira.+ 38 Kundi bagong alak ang dapat ilagay sa mga bagong sisidlang balat. 39 Walang sinumang nakainom na ng alak na laon ang magnanais ng bago; sapagkat sasabihin niya, ‘Ang laon+ ay mainam.’ ”
FLucas 5:1-39

04:0303:52
5 Sa isáng pagkakátaon nang áng pulutóng ay sumisiksik sa kaniyá at nakíkiníg sa salitâ ng Diyós, siyá ay nakatayó sa tabí ng láwa ng Genesaret.+ 2 At nakakíta siyá ng dalawáng bangkâ ná nakadaong sa tabing-láwa, ngúnit áng mgá mangingisdá ay bumabá ná mulâ sa mgá itó at naghuhugas ng kaniláng mgá lambát.+ 3 Paglulan sa isá sa mgá bangkâ, ná kay Simón, sinábi niyá sa kaniyá ná lumayó nang kaúnti mulâ sa lúpa. Pagkatápos ay umupó siyá, at mulâ sa bangkâ+ ay nagsimulâ siyáng magtúrò sa mgá pulutóng. 4 Nang tumígil siyá sa pagsásalitá, sinábi niyá kay Simón: “Pumaroón ka sa malálim, at ibabá ninyó áng inyóng mgá lambát+ úpang makahúli.” 5 Ngúnit bílang tugón ay sinábi ni Simón: “Tagapagtúro, buóng gabí kamíng nagpagál at waláng nakúhang anumán,+ ngúnit dáhil sa sinábi mo ay ibábabá ko áng mgá lambát.” 6 Buwéno, nang gawín nilá itó, silá ay nakahúli ng nápakaráming isdá. Sa katunáyan, áng kaniláng mgá lambát ay nagsimuláng mapunit. 7 Kayâ sumenyas silá sa kaniláng mgá kasamahán sa isá pang bangkâ ná pumaroón at tulúngan silá;+ at pumaroón namán silá, at pinunô nilá áng dalawáng bangkâ, anupát áng mgá itó ay nagsimuláng lumubóg. 8 Sa pagkakíta ríto, si Simón Pédro+ ay sumubsób sa mgá túhod ni Jesús, ná sinasábi: “Lumayó ka sa ákin, sapagkát akó ay táong makasalánan, Panginoón.”+ 9 Sapagkát dáhil sa nahúling isdá ná nakúha nilá, siyá at áng lahát ng kasáma niyá ay pinanaigan ng panggigilalas, 10 at gayundín kápuwa sína Santiágo at Juán, ná mgá anák ni Zebedéo,+ ná mgá kasósyo ni Simón. Ngúnit sinábi ni Jesús kay Simón: “Huwág ka nang matákot. Mulâ ngayón ay manghuhúli ka ng mgá táong búhay.”+ 11 Kayâ ibinalík nilá sa lúpa áng mgá bangkâ, at iníwan áng lahát ng bágay at sumunód sa kaniyá.+
12 Sa isá pang pagkakátaon samantálang siyá ay nása isá sa mgá lunsód, nárito! isáng laláking punó ng ketong! Nang makíta niyá si Jesús ay isinubsob niyá áng kaniyáng mukhâ at nagsumámo sa kaniyá, ná sinasábi: “Panginoón, kung íbig mo lámang, mapalilinis mo akó.”+ 13 At sa gayón, pagkaunat ng kaniyáng kamáy, hinipo niyá siyá, ná sinasábi: “Íbig ko. Luminis ka.” At kaagad ná naglaho sa kaniyá áng ketong.+ 14 At binigyán niyá ng útos áng laláki ná huwág sabíhin kaninumán:+ “Ngúnit humáyo ka at magpakíta ka sa saserdóte,+ at maghandog+ ka may kaugnáyan sa paglilínis sa iyó, gáya ng iniútos ni Móises, bílang patotoó sa kanilá.”+ 15 Ngúnit áng salitâ tungkól sa kaniyá ay lálo pang lumalaganap, at malalakíng pulutóng áng nagtitípon úpang makiníg at mapagaling sa kaniláng mgá sakít.+ 16 Gayunmán, patúloy siyáng nakabukod sa mgá disyérto at nanánalángin.+
17 At nangyári ngâ ná isáng áraw ay nagtutúro siyá, at áng mgá Pariséo at mgá gúro ng kautusán ná nagsilabas mulâ sa báwat náyon ng Galiléa at Judéa at Jerusalém ay nakaupó roón; at naroón áng kapangyaríhan ni Jehóva úpang gumawâ siyá ng pagpapagalíng.+ 18 At, nárito! may mgá laláking dála-dála sa isáng higáan áng isáng táo ná paralisado, at naghahánap silá ng paraán úpang madalá siyá sa loób at mailagay siyá sa haráp niyá.+ 19 Kayâ, nang hindî makasumpóng ng paraán úpang madalá siyá sa loób dáhil sa pulutóng, umakyat silá sa bubong, at sa pamamagítan ng paglulusot sa latag ng tisa ay ibinaba nilá siyá hábang nása maliít ná higáan sa gitnâ niyaóng mgá nása haráp ni Jesús.+ 20 At nang makíta niyá áng kaniláng pananámpalatáya ay sinábi niyá: “Laláki, áng iyóng mgá kasalánan ay pinatatáwad ná sa iyó.”+ 21 Sa gayón ay nagsimuláng mangatuwíran áng mgá eskriba at mgá Pariséo, ná sinasábi: “Síno itó ná nagsásalitá ng mgá pamumusong?+ Síno áng maaáring magpatáwad ng mgá kasalánan malíban lámang sa Diyós?”+ 22 Ngúnit si Jesús, palibhásay naúunawáan áng kaniláng mgá pangangatuwíran, ay nagsábi bílang sagót sa kanilá: “Anó áng ipinangangatuwiran ninyó sa inyóng mgá púso?+ 23 Alín áng mas madalí, áng sabíhing, ‘Áng iyóng mgá kasalánan ay pinatatáwad ná sa iyó,’ o áng sabíhing, ‘Bumángon ka at lumákad ka’?+ 24 Ngúnit úpang malamán ninyó ná áng Anák ng táo ay may awtoridád sa lúpa ná magpatáwad ng mgá kasalánan—” sinábi niyá sa táong paralisado: “Sinasábi ko sa iyó, Bumángon ka at buhatin mo áng iyóng maliít ná higáan at umuwí ka sa iyóng tahánan.”+ 25 At kaagad siyáng bumángon sa haráp nilá, binuhat áng dáti niyáng hinihigan at umuwí sa kaniyáng tahánan, ná nilúluwalháti áng Diyós.+ 26 Nang magkágayón ay pinanaigan ng masidhíng kagalákan+ áng báwat isá, at pinasimulán niláng luwalhatíin áng Diyós, at silá ay napuno ng tákot, ná sinasábi: “Nakakíta kamí ngayón ng kakaibáng mgá bágay!”+
27 At pagkatápos ng mgá bágay ná itó ay lumabás siyá at nakíta niyá áng isáng maníningíl ng buwís ná nagngangalang Lévi ná nakaupó sa tanggápan ng buwís, at sinábi niyá ríto: “Magíng tagasunód kíta.”+ 28 At pagkaiwan sa lahát ng bágay+ ay tumindíg itó at sumunód sa kaniyá. 29 Gayundín, naghandá si Lévi ng isáng malakíng pigíng bílang pagsalubong sa kaniyá sa kaniyáng báhay; at may isáng malakíng pulutóng ng mgá maníningíl ng buwís at ng ibá pa ná kasáma niláng nakahilig sa kainán.+ 30 Dáhil díto áng mgá Pariséo at áng kaniláng mgá eskriba ay nagsimuláng bumulong sa kaniyáng mgá alagád, ná sinasábi: “Bákit kayó kumakáin at umiinóm ná kasáma ng mgá maníningíl ng buwís at ng mgá makasalánan?”+ 31 Bílang tugón ay sinábi ni Jesús sa kanilá: “Yaóng malulusog ay hindî nangangailángan ng manggagamot,+ kundî yaóng mgá may sakít.+ 32 Akó ay pumarito úpang tawágin, hindî áng mgá táong matuwíd, kundî áng mgá makasalánan úpang magsísi.”+
33 Sinábi nilá sa kaniyá: “Áng mgá alagád ni Juán ay nag-aayuno nang malimit at naghahandog ng mgá pagsusumámo, at gayundín yaóng mgá kabílang sa mgá Pariséo, ngúnit yaóng mgá sa iyó ay kumakáin at umiinóm.”+ 34 Sinábi ni Jesús sa kanilá: “Hindî ninyó mapág-aayuno áng mgá kaibígan ng kasintáhang laláki hábang kasáma nilá áng kasintáhang laláki, hindî ba?+ 35 Gayunmáy dárating áng mgá áraw ná kúkúnin ngâ sa kanilá+ áng kasintáhang laláki;+ kung magkágayón ay mag-aayuno silá sa mgá áraw ná iyón.”+
36 Higít pa riyán, nagbigáy siyá sa kanilá ng isáng ilustrasyón: “Waláng sinumán áng gumugupit ng panagpi mulâ sa isáng bágong panlabás ná kasuútan at itinatahi itó sa isáng lúmang panlabás ná kasuútan; ngúnit kapág ginawâ niyá, kung gayón kápuwa áng bágong panagpi ay natatastas at áng panagpi mulâ sa bágong kasuútan ay hindî bumabagay sa luma.+ 37 Isá pa, waláng sinumán áng naglalagay ng bágong álak sa mgá lúmang sisidláng balát; ngúnit kapág ginawâ niyá, kung gayón ay papuputukin ng bágong álak áng mgá sisidláng balát,+ at itó ay matatapon at áng mgá sisidláng balát ay masisíra.+ 38 Kundî bágong álak áng dápat ilagáy sa mgá bágong sisidláng balát. 39 Waláng sinumáng nakainom ná ng álak ná laon áng magnanais ng bágo; sapagkát sásabíhin niyá, ‘Áng laon+ ay maínam.’ ”