Lucas 1: 2-23

Samantala ang mga tao ay patuloy na naghihintay kay Zacarias, at sila ay nagsimulang magtaka sa kaniyang pagluluwat sa santuaryo.

Ngunit nang lumabas siya ay hindi siya makapagsalita sa kanila, at napag-unawa nila na nakakita siya ng isang kahima-himalang tanawin sa santuwaryo; at patuloy siyang sumesanyas sa kanila, ngunit nanatiling pipi.

At nang maganap ang mga araw ng kaniyang pangmadlang paglilingkod siya ay umuwi sa kaniyang tahanan.
Samantála áng mgá táo ay patúloy ná naghihintáy kay Zacárias, at silá ay nagsimuláng magtaka sa kaniyáng pagluluwat sa santuaryo.

Ngúnit nang lumabás siyá ay hindî siyá makapagsalita sa kanilá, at nápag-unáwa nilá ná nakakíta siyá ng isáng kahima-himaláng tanawin sa santuwaryo; at patúloy siyáng sumesanyas sa kanilá, ngúnit nanatíling pipi.

At nang maganáp áng mgá áraw ng kaniyáng pangmadláng paglilingkód siyá ay umuwí sa kaniyáng tahánan.