Lukas 1:19-20

19 Bilang tugon ay sinabi sa kaniya ng anghel: “Ako ay si Gabriel, na tumatayong malapit sa harap ng Diyos, at isinugo ako upang makipag-usap sa iyo at ipahayag sa iyo ang mabuting balita tungkol sa mga bagay na ito. 20 Ngunit, narito! ikaw ay magiging tahimik at hindi makapagsasalita hanggang sa araw na maganap ang mga bagay na ito, sapagkat hindi ka naniwala sa aking mga salita, na matutupad sa kanilang takdang panahon
19 Bílang tugón ay sinábi sa kaniyá ng anghél: “Akó ay si Gabriel, ná tumatayong malapít sa haráp ng Diyós, at isinúgò akó úpang mákipag-úsap sa iyó at ipahayág sa iyó áng mabúting balíta tungkól sa mgá bágay ná itó. 20 Ngúnit, nárito! ikáw ay magíging tahímik at hindî makapagsasalita hanggáng sa áraw ná maganáp áng mgá bágay ná itó, sapagkát hindî ka naniwálà sa áking mgá salitâ, ná matútupád sa kaniláng takdáng panahón