para

Ang ating pananamit, pag-aayos, at kalinisan ay lalo nang dapat pagtuunan ng pansin kapag nakikibahagi tayo sa ministeryo sa larangan o dumadalo sa Kristiyanong pagpupulong. Tanungin ang sarili: ‘Napapabayaan ko ba ang aking hitsura at kalinisan sa katawan anupat labis itong nakaaagaw ng pansin ng iba? Naaasiwa ba sila rito? Mas mahalaga ba sa akin ang karapatan ko sa mga bagay na ito kaysa sa pagiging kuwalipikado ko sa mga pribilehiyo sa kongregasyon
Áng áting pananamít, pag-aáyos, at kalinísan ay lálo nang dápat pagtuunan ng pansín kapág nakikibahági táyo sa ministéryo sa larángan o dumádalo sa Kristiyánong pagpupúlong. Tanungín áng saríli: ‘Napápabayáan ko ba áng áking hitsúra at kalinísan sa katawán anupát lábis itóng nakaaagaw ng pansín ng ibá? Naaasiwa ba silá ríto? Mas mahalagá ba sa ákin áng karapatán ko sa mgá bágay ná itó káysa sa pagíging kuwalipikádo ko sa mgá pribiléhiyo sa kongregasyón