para

Ang Bibliya ay hindi nagbigay sa mga Kristiyano ng detalyadong listahan ng mga tagubilin hinggil sa pananamit, pag-aayos, at kalinisan. Nais ni Jehova na gamitin natin ang ating kalayaang magpasiya at kakayahang mag-isip. Gusto niya tayong maging may-gulang na mga tao na nangangatuwiran batay sa mga simulain ng Bibliya at nadahil sa paggamit ay nasanay ang . . . mga kakayahan sa pang-unawa na makilala kapuwa ang tama at ang mali.” (Hebreo 5:14) Higit sa lahat, nais ng Diyos na maudyukan tayo ng pag-ibigpag-ibig sa kaniya at sa kapuwa. (Marcos 12:30, 31) Kaya maraming istilo ng pananamit at pag-aayos ang maaaring pagpilian ng mga Kristiyano nang hindi lumalabag sa mga simulain ng Bibliya. Sa katunayan, iba-iba ang istilo ng pananamit ng mga lingkod ni Jehova kapag masaya silang nagtitipon saanmang bansa sila naroroon.
Áng Bíbliya ay hindî nagbigáy sa mgá Kristiyáno ng detalyádong listáhan ng mgá tagubílin hinggíl sa pananamít, pag-aáyos, at kalinísan. Náis ni Jehóva ná gamítin nátin áng áting kalayáang magpasiyá at kakayaháng mag-ísip. Gustó niyá táyong magíng may-gúlang ná mgá táo ná nangangatuwíran bátay sa mgá simuláin ng Bíbliya at nádáhil sa paggámit ay nasanay áng . . . mgá kakayahán sa pang-unáwa ná makilála kápuwa áng tamà at áng malî.” (Hébreo 5:14) Higít sa lahát, náis ng Diyós ná maudyukan táyo ng pag-íbigpag-íbig sa kaniyá at sa kápuwa. (Marcos 12:30, 31) Kayâ maráming istílo ng pananamít at pag-aáyos áng maaáring pagpilian ng mgá Kristiyáno nang hindî lumalabág sa mgá simuláin ng Bíbliya. Sa katunáyan, ibá-ibá áng istílo ng pananamít ng mgá lingkód ni Jehóva kapág masáya siláng nagtitípon saanmang bansâ silá naroroón.