Jesus 4

MARIANAGDADALANG-TAO PERO WALANG ASAWA
MATEO 1:18-25 LUCAS 1:56
NALAMAN NI JOSE NA NAGDADALANG-TAO SI MARIA
NAGING ASAWA NI JOSE SI MARIA
Nasa ikaapat na buwan na ng pagdadalang-tao si Maria. Alalahanin na dumalaw siya sa kamag-anak niyang si Elisabet na nakatira sa mga burol ng Juda sa timog at nanatili roon sa unang mga buwan ng kaniyang pagdadalang-tao. Pero ngayon, nakauwi na si Maria sa Nazaret. Malapit nang malaman ng mga tao na nagdadalang-tao siya. Kaya tiyak na balisang-balisa si Maria!
Ang malala pa rito, nakatakda nang ikasal si Maria sa karpinterong si Jose. Alam niya na ayon sa Kautusan ng Diyos sa Israel, ang isang dalaga na nakatakda nang ikasal pero pumayag na makipagtalik sa ibang lalaki ay babatuhin hanggang sa mamatay. (Deuteronomio 22:23, 24) Kaya kahit na hindi naman talaga nagtaksil si Maria, malamang na nag-aalala siya kung paano ipaliliwanag kay Jose ang tungkol sa kaniyang pagdadalang-tao at kung ano ang kalalabasan nito.
Tatlong buwang nawala si Maria, kaya tiyak na sabik na sabik si Jose na makita siya. Nang magkita sila, malamang na ginawa ni Maria ang buong makakaya niya para ipaliwanag kay Jose na nagdadalang-tao siya sa pamamagitan ng banal na espiritu ng Diyos. Pero gaya ng maiisip mo, tiyak na napakahirap para kay Jose na maintindihan at paniwalaan iyon.
Alam ni Jose na si Maria ay mabuting babae at may magandang reputasyon. Isa pa, mahal na mahal niya ito. Pero sa kabila ng mga paliwanag ni Maria, hindi maiaalis kay Jose na isiping nakipagtalik ito sa ibang lalaki. Ayaw ni Jose na si Maria ay malagay sa kahihiyan o batuhin hanggang sa mamatay; kaya ipinasiya niyang diborsiyuhin ito nang palihim. Noon, ang mga nakatakda nang ikasal ay itinuturing nang mag-asawa, at kailangan ang diborsiyo para putulin ang pakikipagtipan.
Nang maglaon, habang pinag-iisipan ni Jose ang mga bagay-bagay, nakatulog siya. Ang anghel ni Jehova ay nagpakita sa kaniya sa panaginip at nagsabi: “Huwag kang matakot na pakasalan si Maria, dahil nagdadalang-tao siya sa pamamagitan ng banal na espiritu. Siya ay magsisilang ng isang anak na lalaki, at Jesus ang ipapangalan mo sa kaniya, dahil ililigtas niya ang kaniyang bayan mula sa kanilang mga kasalanan.”—Mateo 1:20, 21.
Nang magising si Jose, laking pasasalamat niya na naging malinaw sa kaniya ang lahat! Agad niyang sinunod ang sinabi ng anghel. Iniuwi niya sa kaniyang bahay si Maria. Ang ginawang ito ni Jose ay nagsisilbing seremonya sa kasal para ipakita sa madla na sila ni Maria ay mag-asawa na. Pero hindi nakipagtalik si Jose kay Maria habang ipinagbubuntis nito si Jesus.
Pagkalipas ng ilang buwan, kinailangang maghanda nina Jose at Maria, na nooy malapit nang manganak, para maglakbay nang malayo mula sa Nazaret. Pero bakit kailangan nilang maglakbay gayong kabuwanan na ni Maria?
Ano kaya ang inisip ni Jose nang malaman niyang buntis si Maria, at bakit?
Paano madidiborsiyo ni Jose si Maria gayong hindi pa naman sila kasal?
Ano ang ginawa ni Jose para ipakita sa madla na mag-asawa na sila ni Maria?

MATEO 1:18-25
18 Ngunit ang kapanganakan ni Jesu-Kristo ay sa ganitong paraan. Noong panahon na ang kaniyang inang si Maria ay ipinangakong+ mapangasawa ni Jose, siya ay nasumpungang nagdadalang-tao sa pamamagitan ng banal na espiritu+ bago sila nagsama. 19 Gayunman, si Jose na kaniyang asawa, dahil siya ay matuwid at hindi niya nais na gawin siyang isang pangmadlang panoorin,+ ay nagbalak na diborsiyuhin+ siya nang palihim. 20 Ngunit pagkatapos niyang pag-isipan ang mga bagay na ito, narito! ang anghel ni Jehova ay nagpakita sa kaniya sa panaginip, na nagsasabi: “Jose, anak ni David, huwag kang matakot na iuwi si Maria na iyong asawa, sapagkat yaong pinangyaring maipaglihi niya ay sa pamamagitan ng banal na espiritu.+ 21 Siya ay magsisilang ng isang anak na lalaki, at tatawagin mong Jesus ang kaniyang pangalan,+ sapagkat ililigtas+ niya ang kaniyang bayan+ mula sa kanilang mga kasalanan.”+ 22 Ang lahat ng ito ay talagang nangyari upang matupad yaong sinalita ni Jehova+ sa pamamagitan ng kaniyang propeta,+ na nagsasabi: 23 “Narito! Ang dalaga+ ay magdadalang-tao at magsisilang ng isang anak na lalaki, at tatawagin nilang Emmanuel+ ang pangalan nito,” na kapag isinalin ay nangangahulugangSumasaatin ang Diyos.”+24 Nang magkagayon ay gumising si Jose mula sa kaniyang pagkakatulog at ginawa ang gaya ng iniutos sa kaniya ng anghel ni Jehova, at iniuwi niya ang kaniyang asawa. 25 Ngunit hindi siya nakipagtalik+ dito hanggang sa ito ay makapagsilang ng isang anak na lalaki;+ at tinawag niyang Jesus ang kaniyang pangalan.+
LUCAS 1:56
56 Nang magkagayon si Maria ay nanatiling kasama niya nang mga tatlong buwan, at bumalik sa kaniyang sariling tahanan.
MARÍANAGDÁDALANG-TÁO PÉRO WALÁNG ASÁWA
MATÉO 1:18-25 LÚCAS 1:56
NALÁMAN NI JOSÉ NÁ NAGDÁDALANG-TÁO SI MARÍA
NAGÍNG ASÁWA NI JOSÉ SI MARÍA
Nása ikaápat ná buwán ná ng pagdádaláng-táo si María. Alalahánin ná dumálaw siyá sa kamág-anák niyáng si Elísabet ná nakatirá sa mgá búrol ng Júda sa tímog at nanatíli roón sa únang mgá buwán ng kaniyáng pagdádaláng-táo. Péro ngayón, nakauwi ná si María sa Názaret. Malapít nang malamán ng mgá táo ná nagdádalang-táo siyá. Kayâ tiyák ná balisang-balisa si María!
Áng malalá pa ríto, nakatakda nang ikasal si María sa karpinterong si José. Alám niyá ná áyon sa Kautusán ng Diyós sa Israél, áng isáng dalagá ná nakatakda nang ikasal péro pumáyag ná makipagtálik sa ibáng laláki ay babatuhin hanggáng sa mamatáy. (Deuteronómio 22:23, 24) Kayâ káhit ná hindî namán talagá nagtaksil si María, malamáng ná nag-áalalá siyá kung paáno ipaliliwánag kay José áng tungkól sa kaniyáng pagdádaláng-táo at kung anó áng kalalabasan nitó.
Tatlóng buwang nawalá si María, kayâ tiyák ná sabík ná sabík si José ná makíta siyá. Nang magkita silá, malamáng ná ginawâ ni María áng buóng makakáya niyá pára ipaliwánag kay José ná nagdádalang-táo siyá sa pamamagítan ng banál ná espíritu ng Diyós. Péro gáya ng maiísip mo, tiyák ná napakahírap pára kay José ná maintindihán at paniwaláan iyón.
Alám ni José ná si María ay mabúting babáe at may magandáng reputasyón. Isá pa, mahál ná mahál niyá itó. Péro sa kabilá ng mgá paliwánag ni María, hindî maiaalis kay José ná isíping nakipagtalik itó sa ibáng laláki. Áyaw ni José ná si María ay malagay sa kahihiyan o batuhin hanggáng sa mamatáy; kayâ ipinasiyá niyáng dibórsiyuhín itó nang palihím. Noón, áng mgá nakatakda nang ikasal ay itinutúring nang mag-asáwa, at kailángan áng dibórsiyo pára putúlin áng pakikipagtipan.
Nang magláon, hábang pínag-iisípan ni José áng mgá bágay-bágay, nakatulóg siyá. Áng anghél ni Jehóva ay nagpakíta sa kaniyá sa panagínip at nagsábi: “Huwág kang matákot ná pakasalan si María, dáhil nagdádalang-táo siyá sa pamamagítan ng banál ná espíritu. Siyá ay magsisilang ng isáng anák ná laláki, at Jesús áng ipapangalan mo sa kaniyá, dáhil ilíligtás niyá áng kaniyáng báyan mulâ sa kaniláng mgá kasalánan.”—Matéo 1:20, 21.
Nang magising si José, lakíng pasasalámat niyá ná nagíng malínaw sa kaniyá áng lahát! Agád niyáng sinunód áng sinábi ng anghél. Iniuwi niyá sa kaniyáng báhay si María. Áng ginawáng itó ni José ay nagsisílbing seremonya sa kasál pára ipakíta sa madlâ ná silá ni María ay mag-asáwa ná. Péro hindî nakipagtalik si José kay María hábang ipinagbubuntis nitó si Jesús.
Pagkalipás ng iláng buwán, kinailángang maghandâ nína José at María, ná nooy malapít nang manganák, pára maglakbáy nang maláyo mulâ sa Názaret. Péro bákit kailángan niláng maglakbáy gayóng kabuwánan ná ni María?
Anó kayâ áng inísip ni José nang malamán niyáng buntis si María, at bákit?
Paáno madidiborsiyo ni José si María gayóng hindî pa namán silá kasál?
Anó áng ginawâ ni José pára ipakíta sa madlâ ná mag-asáwa ná silá ni María?

MATÉO 1:18-25
18 Ngúnit áng kapanganakan ni Jésu-Krísto ay sa ganitóng paraán. Noóng panahón ná áng kaniyáng inang si María ay ipinangákong+ mapangasawa ni José, siyá ay násumpungáng nagdádalang-táo sa pamamagítan ng banál ná espíritu+ bágo silá nagsáma. 19 Gayunmán, si José ná kaniyáng asáwa, dáhil siyá ay matuwíd at hindî niyá náis ná gawín siyáng isáng pangmadláng panoorin,+ ay nagbalak ná dibórsiyuhín+ siyá nang palihím. 20 Ngúnit pagkatápos niyáng pag-isípan áng mgá bágay ná itó, nárito! áng anghél ni Jehóva ay nagpakíta sa kaniyá sa panagínip, ná nagsasábi: “José, anák ni Davíd, huwág kang matákot ná iuwí si María ná iyóng asáwa, sapagkát yaóng pinangyaring maipaglihi niyá ay sa pamamagítan ng banál ná espíritu.+ 21 Siyá ay magsisilang ng isáng anák ná laláki, at tatawágin mong Jesús áng kaniyáng pangálan,+ sapagkát ilíligtás+ niyá áng kaniyáng báyan+ mulâ sa kaniláng mgá kasalánan.”+ 22 Áng lahát ng itó ay talagáng nangyári úpang matupád yaóng sinalitá ni Jehóva+ sa pamamagítan ng kaniyáng propéta,+ ná nagsasábi: 23 “Nárito! Áng dalagá+ ay magdadalang-táo at magsisilang ng isáng anák ná laláki, at tatawágin niláng Emmanuel+ áng pangálan nitó,” ná kapág isinálin ay nangangahulugángSumasaatin áng Diyós.”+24 Nang magkágayón ay gumísing si José mulâ sa kaniyáng pagkakatulog at ginawâ áng gáya ng iniútos sa kaniyá ng anghél ni Jehóva, at iniuwi niyá áng kaniyáng asáwa. 25 Ngúnit hindî siyá nakipagtalik+ díto hanggáng sa itó ay makapagsilang ng isáng anák ná laláki;+ at tináwag niyáng Jesús áng kaniyáng pangálan.+
LÚCAS 1:56
56 Nang magkágayón si María ay nanatíling kasáma niyá nang mgá tatlóng buwán, at bumalík sa kaniyáng saríling tahánan.