Jesus 5

SAAN AT KAILAN ISINILANG SI JESUS?
LUCAS 2:1-20

˙ ISINILANG SI JESUS SA BETLEHEM
˙ DINALAW NG MGA PASTOL ANG SANGGOL NA SI JESUS
Si Cesar Augusto, ang emperador ng Imperyo ng Roma, ay nag-utos na magparehistro ang lahat. Kaya kinailangang umuwi nina Jose at Maria sa lunsod ng Betlehem, sa timog ng Jerusalem, kung saan ipinanganak si Jose. Marami ang pumunta sa Betlehem para magparehistro. Walang ibang matuluyan sina Jose at Maria kundi sa isang kuwadra, na kulungan ng mga asno at iba pang hayop. Doon isinilang si Jesus. Binalot siya ni Maria ng tela at inihiga sa isang sabsaban, kung saan inilalagay ang pagkain ng mga hayop.
Malamang na tiniyak ng Diyos na iuutos ni Cesar Augusto ang pagpaparehistrong ito. Bakit? Para maisilang si Jesus sa Betlehem, ang bayan ng ninuno niyang si Haring David. Matagal nang inihula sa Kasulatan na sa lunsod na ito isisilang ang ipinangakong Tagapamahala.—Mikas 5:2.
Napakahalaga nga ng gabing iyon! Sa kaparangan, isang nakasisilaw na liwanag ang suminag sa isang grupo ng mga pastol. Iyon ang kaluwalhatian ni Jehova! Isang anghel ng Diyos ang nagsabi sa mga pastol: “Huwag kayong matakot, dahil ang dala ko ay magandang balita na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Ipinanganak ngayon sa lunsod ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristo na Panginoon. At ito ang isang tanda para sa inyo: May makikita kayong isang sanggol na nakabalot ng tela at nakahiga sa sabsaban.” Pagkatapos, biglang nagpakita ang marami pang anghel at nagsabi: “Luwalhatiin nawa ang Diyos sa langit, at sa lupa ay magkaroon ng kapayapaan ang mga taong may pagsang-ayon niya.”—Lucas 2:10-14.
Pagkaalis ng mga anghel, sinabi ng mga pastol sa isat isa: “Pumunta na tayo sa Betlehem para makita ang mga bagay na ipinaalam sa atin ni Jehova.” (Lucas 2:15) Agad silang umalis at nakita ang bagong-silang na si Jesus sa lugar na sinabi ng anghel. Nang ikuwento ng mga pastol ang sinabi ng anghel, lahat ng nakarinig ay namangha. Tinandaan ni Maria ang lahat ng pananalitang ito at pinag-isipang mabuti ang kahulugan ng mga ito.
Marami sa ngayon ang naniniwala na si Jesus ay isinilang nang Disyembre 25. Pero sa Betlehem, maulan at malamig ang buwan ng Disyembre. Kung minsan, umuulan pa nga ng niyebe. Sa gayong mga panahon, walang pastol na mananatili nang magdamag sa kaparangan kasama ng kanilang kawan. Isa pa, nagbabanta nang magrebelde sa emperador ng Roma ang mga tao roon, kaya malabong iutos niya na maglakbay ang mga ito sa kasagsagan ng taglamig para magparehistro. Lumilitaw, isinilang si Jesus sa buwan ng Oktubre.

Bakit kinailangan nina Jose at Maria na pumunta sa Betlehem?

Noong gabing ipanganak si Jesus, anong kamangha-manghang bagay ang nangyari?

Bakit hindi makatuwirang isipin na si Jesus ay isinilang nang Disyembre 25?

LUCAS 2:1-20
2 At nang mga araw na iyon ay lumabas ang isang batas+ mula kay Cesar Augusto na ang buong tinatahanang lupa ay magparehistro; 2 (naganap ang unang pagpaparehistrong ito noong si Quirinio ay gobernador ng Sirya;) 3 at ang lahat ng mga tao ay naglakbay upang magparehistro,+ bawat isa sa kaniyang sariling lunsod. 4 Sabihin pa, si Jose rin ay umahon mula sa Galilea, mula sa lunsod ng Nazaret, patungo sa Judea, sa lunsod ni David, na tinatawag na Betlehem,+ dahil sa kaniyang pagiging miyembro ng sambahayan at pamilya ni David,+ 5 upang magparehistrong kasama ni Maria,+ na ibinigay sa kaniya upang mapangasawa gaya ng ipinangako,+ na sa kasalukuyan ay kagampan.+ 6 Habang naroon sila, ang mga araw ay dumating sa kalubusan upang magsilang siya. 7 At isinilang niya ang kaniyang anak na lalaki, ang panganay,+ at binalot niya ito ng mga telang pamigkis at inihiga ito sa isang sabsaban,+ sapagkat walang dako sa silid-tuluyan para sa kanila.8 Mayroon ding mga pastol sa mismong lupaing iyon na naninirahan sa labas at patuloy na nagbabantay sa gabi sa kanilang mga kawan. 9 At bigla na lang, ang anghel ni Jehova+ay tumayo sa tabi nila, at ang kaluwalhatian ni Jehova+ ay suminag sa palibot nila, at lubha silang natakot. 10 Ngunit sinabi ng anghel sa kanila: “Huwag kayong matakot, sapagkat, narito! ipinahahayag ko sa inyo ang mabuting balita tungkol sa malaking kagalakan na tataglayin ng lahat ng mga tao,+ 11 sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon ang isang Tagapagligtas,+na siyang Kristo na Panginoon,+ sa lunsod ni David.+ 12 At ito ang isang tanda para sa inyo: masusumpungan ninyo ang isang sanggol na nakabalot ng mga telang pamigkis at nakahiga sa sabsaban.” 13 At bigla na lang nakisama sa anghel ang isang karamihan ng makalangit na hukbo,+ na pumupuri sa Diyos+at nagsasabi: 14 “Kaluwalhatian sa kaitaasan+ sa Diyos, at sa lupa ay kapayapaan+ sa gitna ng mga taong may kabutihang-loob.”+15 Kaya nang makaalis ang mga anghel mula sa kanila patungo sa langit, ang mga pastol ay nagsimulang magsabi sa isat isa: “Pumaroon nga tayo hanggang sa Betlehem at tingnan ang bagay na ito na naganap, na inihayag sa atin ni Jehova.”+ 16 At dali-dali silang pumaroon at nasumpungan si Maria at gayundin si Jose, at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. 17 Nang makita nila ito, ipinaalam nila ang pananalita na sinalita sa kanila may kinalaman sa batang ito. 18 At ang lahat ng nakarinig ay namangha sa mga bagay na sinabi sa kanila ng mga pastol, 19 ngunit pinasimulang ingatan ni Maria ang lahat ng mga pananalitang ito, na bumubuo ng mga palagay sa kaniyang puso.+ 20 Sa gayon ay bumalik ang mga pastol, na niluluwalhati at pinupuri ang Diyos dahil sa lahat ng mga bagay na kanilang narinig at nakita, kung paanong ang mga ito ay sinabi sa kanila.
SAÁN AT KAILÁN ISINÍLANG SI JESÚS?
LÚCAS 2:1-20

˙ ISINÍLANG SI JESÚS SA BÉTLEHEM
˙ DINALAW NG MGÁ PASTÓL ÁNG SANGGÓL NÁ SI JESÚS
Si César Augústo, áng emperadór ng Impéryo ng Róma, ay nag-útos ná magparehístro áng lahát. Kayâ kinailángang umuwí nína José at María sa lunsód ng Bétlehem, sa tímog ng Jerusalém, kung saán ipinanganák si José. Marámi áng pumuntá sa Bétlehem pára magparehístro. Waláng ibáng matuluyan sína José at María kundî sa isáng kuwadra, ná kulungan ng mgá ásno at ibá pang háyop. Doón isinílang si Jesús. Binalot siyá ni María ng tela at inihiga sa isáng sabsaban, kung saán inilalagay áng pagkáin ng mgá háyop.
Malamáng ná tiniyák ng Diyós ná iuutos ni César Augústo áng pagpaparehistrong itó. Bákit? Pára maisilang si Jesús sa Bétlehem, áng báyan ng ninúno niyáng si Háring Davíd. Matagál nang inihúla sa Kasulátan ná sa lunsód ná itó isisílang áng ipinangákong Tagapamahála.—Míkas 5:2.
Nápakahalagá ngâ ng gabíng iyón! Sa kaparangan, isáng nakasisilaw ná liwánag áng sumínag sa isáng grúpo ng mgá pastól. Iyón áng kaluwalhatían ni Jehóva! Isáng anghél ng Diyós áng nagsábi sa mgá pastól: “Huwág kayóng matákot, dáhil áng dála ko ay magandáng balíta ná magdudúlot ng malakíng kagalákan sa lahát ng táo. Ipinanganák ngayón sa lunsód ni Davíd áng inyóng tagapagligtás, áng Krísto ná Panginoón. At itó áng isáng tandâ pára sa inyó: May makikíta kayóng isáng sanggól ná nakabálot ng tela at nakahiga sa sabsaban.” Pagkatápos, bigláng nagpakíta áng marámi pang anghél at nagsábi: “Luwalhatíin nawâ áng Diyós sa lángit, at sa lúpa ay magkaroón ng kapayapáan áng mgá táong may págsang-áyon niyá.”—Lúcas 2:10-14.
Pagkaalís ng mgá anghél, sinábi ng mgá pastól sa isát isá: “Pumuntá ná táyo sa Bétlehem pára makíta áng mgá bágay ná ipinaalám sa átin ni Jehóva.” (Lúcas 2:15) Agád siláng umalís at nakíta áng bágong-siláng ná si Jesús sa lugár ná sinábi ng anghél. Nang ikuwénto ng mgá pastól áng sinábi ng anghél, lahát ng nakarinig ay namanghâ. Tinandaan ni María áng lahát ng pananalitáng itó at pínag-isipang mabúti áng kahulugán ng mgá itó.
Marámi sa ngayón áng naniniwála ná si Jesús ay isinílang nang Disyembre 25. Péro sa Bétlehem, maulan at malamig áng buwán ng Disyembre. Kung mínsan, umuulan pa ngâ ng niyébe. Sa gayóng mgá panahón, waláng pastól ná mananatíli nang magdamág sa kaparangan kasáma ng kaniláng káwan. Isá pa, nagbabanta nang magrebélde sa emperadór ng Róma áng mgá táo roón, kayâ malabong iutos niyá ná maglakbáy áng mgá itó sa kasagsagan ng taglamig pára magparehístro. Lumílitáw, isinílang si Jesús sa buwán ng Oktubre.

Bákit kinailángan nína José at María ná pumuntá sa Bétlehem?

Noóng gabíng ipanganák si Jesús, anóng kamanghâ-mangháng bágay áng nangyári?

Bákit hindî makatuwírang isípin ná si Jesús ay isinílang nang Disyembre 25?

LÚCAS 2:1-20
2 At nang mgá áraw ná iyón ay lumabás áng isáng batás+ mulâ kay César Augústo ná áng buóng tinatahánang lúpa ay magparehístro; 2 (naganáp áng únang pagpaparehistrong itó noóng si Quirinio ay gobernadór ng Sirya;) 3 at áng lahát ng mgá táo ay naglakbáy úpang magparehístro,+ báwat isá sa kaniyáng saríling lunsód. 4 Sabíhin pa, si José rín ay umáhon mulâ sa Galiléa, mulâ sa lunsód ng Názaret, patúngo sa Judéa, sa lunsód ni Davíd, ná tinatáwag ná Bétlehem,+ dáhil sa kaniyáng pagíging miyémbro ng sambahayán at pamílya ni Davíd,+ 5 úpang magparehistrong kasáma ni María,+ ná ibinigáy sa kaniyá úpang mapangasawa gáya ng ipinangáko,+ ná sa kasalukúyan ay kagámpan.+ 6 Hábang naroón silá, áng mgá áraw ay dumatíng sa kalubúsan úpang magsilang siyá. 7 At isinílang niyá áng kaniyáng anák ná laláki, áng panganáy,+ at binalot niyá itó ng mgá telang pamigkis at inihiga itó sa isáng sabsaban,+ sapagkát waláng dáko sa silíd-tuluyan pára sa kanilá.8 Mayroón ding mgá pastól sa mísmong lupaíng iyón ná nániniráhan sa labás at patúloy ná nagbábantáy sa gabí sa kaniláng mgá káwan. 9 At biglá ná lang, áng anghél ni Jehóva+ay tumayo sa tabí nilá, at áng kaluwalhatían ni Jehóva+ ay sumínag sa palíbot nilá, at lubhâ siláng natákot. 10 Ngúnit sinábi ng anghél sa kanilá: “Huwág kayóng matákot, sapagkát, nárito! ipinaháhayag ko sa inyó áng mabúting balíta tungkól sa malakíng kagalákan ná tataglayin ng lahát ng mgá táo,+ 11 sapagkát ipinanganák sa inyó ngayón áng isáng Tagapagligtás,+ná siyáng Krísto ná Panginoón,+ sa lunsód ni Davíd.+ 12 At itó áng isáng tandâ pára sa inyó: masúsumpungán ninyó áng isáng sanggól ná nakabálot ng mgá telang pamigkis at nakahiga sa sabsaban.” 13 At biglá ná lang nakisama sa anghél áng isáng karamíhan ng makalángit ná hukbó,+ ná pumupúri sa Diyós+at nagsasábi: 14 “Kaluwalhatían sa kaitaasan+ sa Diyós, at sa lúpa ay kapayapáan+ sa gitnâ ng mgá táong may kabutihang-loób.”+15 Kayâ nang makaalis áng mgá anghél mulâ sa kanilá patúngo sa lángit, áng mgá pastól ay nagsimuláng magsábi sa isát isá: “Pumaroón ngâ táyo hanggáng sa Bétlehem at tingnán áng bágay ná itó ná naganáp, ná inihayág sa átin ni Jehóva.”+ 16 At dáli-dáli siláng pumaroón at nasúmpungan si María at gayundín si José, at áng sanggól ná nakahiga sa sabsaban. 17 Nang makíta nilá itó, ipinaalám nilá áng panánalitá ná sinalitá sa kanilá may kinaláman sa bátang itó. 18 At áng lahát ng nakarinig ay namanghâ sa mgá bágay ná sinábi sa kanilá ng mgá pastól, 19 ngúnit pinasimuláng ingátan ni María áng lahát ng mgá pananalitáng itó, ná bumubúo ng mgá palagáy sa kaniyáng púso.+ 20 Sa gayón ay bumalík áng mgá pastól, ná nilúluwalháti at pinupúri áng Diyós dáhil sa lahát ng mgá bágay ná kaniláng nariníg at nakíta, kung paánong áng mgá itó ay sinábi sa kanilá.