Jesus 6

ANG BATANG IPINANGAKO
LUCAS 2:21-39

˙ TINULI SI JESUS AT DINALA SA TEMPLO
Sa halip na bumalik sa Nazaret, sina Jose at Maria ay nanatili muna sa Betlehem. Walong araw pagkasilang kay Jesus, siya ay tinuli, kaayon ng Kautusan ng Diyos sa Israel. (Levitico 12:2, 3) Kaugalian din na bigyan ng pangalan ang sanggol na lalaki sa araw na iyon. Jesus ang ipinangalan nila sa kaniya, gaya ng sinabi ni anghel Gabriel.
Lumipas ang mahigit isang buwan. Si Jesus ay 40 araw nang naisisilang. Saan siya ngayon dadalhin ng kaniyang mga magulang? Doon sa templo sa Jerusalem, di-kalayuan mula sa tinutuluyan nila. Ayon sa Kautusan, 40 araw pagkapanganak sa isang sanggol na lalaki, ang ina ay kailangang pumunta sa templo at maghandog para sa pagpapadalisay.—Levitico 12:4-8.
Ganiyan ang ginawa ni Maria. Nagdala siya ng dalawang maliit na ibon bilang handog. Ipinakikita nito ang kalagayan sa buhay nina Jose at Maria. Ayon sa Kautusan, isang batang barakong tupa at isang ibon ang dapat ihandog. Pero kung hindi kaya ng ina na maghandog ng barakong tupa, puwede na ang dalawang batubato o da-lawang kalapati. Ganiyan ang kalagayan ni Maria kaya iyan ang inihandog niya.
Sa templo, isang matandang lalaki ang lumapit kina Jose at Maria. Ang pangalan niya ay Simeon. Isiniwalat ng Diyos sa kaniya na bago siya mamatay, makikita niya ang Kristo, o Mesiyas, na ipinangako ni Jehova. Nang araw na ito, inakay si Simeon ng banal na espiritu papunta sa templo, kung saan niya nakita sina Jose at Maria kasama ang kanilang sanggol. Kinarga ni Simeon ang bata.
Habang karga si Jesus, pinasalamatan ni Simeon ang Diyos: “Ngayon, Kataas-taasang Panginoon, maaari nang mamatay nang payapa ang iyong alipin; natupad na ang sinabi mo, dahil nakita ko na ang isa na magdudulot ng kaligtasan na inihanda mo para makita ng lahat ng bansa, isang liwanag na mag-aalis ng talukbong mula sa mga bansa at isang kaluwalhatian sa iyong bayang Israel.”—Lucas 2:29-32.
Namangha sina Jose at Maria nang marinig iyon. Pinagpala sila ni Simeon at sinabi kay Maria na ang kaniyang anak ayisinugo ng Diyos para sa pagbagsak at sa muling pagbangon ng marami sa Israelat na daranas siya ng pagdadalamhating gaya ng saksak ng matalim na espada.—Lucas 2:34.
Naroon din noon si Ana, ang 84-anyos na propetisa. Ang totoo, lagi siyang nasa templo. Nang mismong oras na iyon, lumapit siya kina Jose, Maria, at sa sanggol na si Jesus. Pagkatapos, nagpasalamat si Ana sa Diyos at nagsalita tungkol kay Jesus sa lahat ng makikinig.
Tiyak na tuwang-tuwa sina Jose at Maria dahil sa mga pangyayaring ito sa templo! Oo, lahat ng ito ay patunay na ang kanilang anak ang Ipinangakong Isa ng Diyos.
PANAHON NA PARA SA
PAGPAPABANAL SA KANILA
Kapag nanganak ang isang Israelita, ilang araw siyang itinuturing na marumi sa seremonyal na paraan. Makalipas ang mga araw na ito, maghahandog siya ng handog na sinusunog para sa pagpapadalisay. Paalaala ito sa lahat na ang kasalanan at di-kasakdalan ay naipamamana. Pero ang sanggol na si Jesus ay sakdal at banal. (Lucas 1:35) Pero nagpunta sina Jose at Maria sa templopara sa pagpapabanal sa kanila,” gaya ng hinihiling ng Kautusan, at dinala nila si Jesus paraiharap kay Jehova.”—Lucas 2:22.
Tanong
Ayon sa kaugalian sa Israel, kailan binibigyan ng pangalan ang sanggol na lalaki?
Ano ang kailangang gawin ng isang ina kapag 40 araw na ang kaniyang sanggol na lalaki?
Ano ang ipinakikita ng handog ni Maria tungkol sa kalagayan niya sa buhay?

Sa templo, sino ang mga nakakilala kay Jesus, at ano ang ginawa nila?

LUCAS 2:21-39
21 At nang dumating sa kalubusan ang walong araw+ upang tuliin+ na siya, ang kaniyang pangalan ay tinawag din na Jesus,+ ang pangalan na itinawag ng anghel bago siya ipinaglihi sa bahay-bata.+22 Gayundin, nang dumating sa kalubusan ang mga araw para sa pagpapadalisay+ sa kanila ayon sa kautusan ni Moises, dinala nila siya sa Jerusalem upang iharap siya kay Jehova, 23 gaya ng nakasulat sa kautusan ni Jehova: “Bawat lalaki na nagbubukas ng bahay-bata ay tatawaging banal kay Jehova,”+ 24 at upang maghandog ng hain ayon sa sinasabi sa kautusan ni Jehova: “Isang pares ng batu-bato o dalawang inakáy na kalapati.”+25 At, narito! may isang tao sa Jerusalem na nagngangalang Simeon, at ang taong ito ay matuwid at mapagpitagan, na naghihintay sa kaaliwan ng Israel,+ at ang banal na espiritu ay sumasakaniya. 26 Karagdagan pa, isiniwalat sa kaniya mula sa Diyos sa pamamagitan ng banal na espiritu na hindi niya makikita ang kamatayan hanggang sa makita muna niya ang Kristo+ ni Jehova. 27 Sa ilalim ng kapangyarihan ng espiritu+ ay pumasok siya ngayon sa templo; at habang dinadala ng mga magulang sa loob ang batang si Jesus upang gawin sa kaniya ang ayon sa kaugaliang pagsasagawa ng kautusan,+ 28 tinanggap nga niya ito sa kaniyang mga bisig at pinagpala ang Diyos at sinabi: 29 “Ngayon, Soberanong Panginoon, pinayayaon mong malaya at payapa+ ang iyong alipin ayon sa iyong kapahayagan;30 sapagkat nakita ng aking mga mata ang paraan mo ng pagliligtas+ 31 na iyong inihanda sa paningin ng lahat ng mga tao,+ 32 isang liwanag+ upang mag-alis ng talukbong+ mula sa mga bansa+ at isang kaluwalhatian ng iyong bayang Israel.”33 At ang kaniyang ama at ina ay patuloy na nagtataka sa mga bagay na sinasalita tungkol sa kaniya. 34 Gayundin, pinagpala sila ni Simeon, ngunit sinabi kay Maria na kaniyang ina: “Narito! Ang isang ito ay inilagay para sa pagbagsak+ at sa muling pagbangon ng marami sa Israel+ at bilang isang tanda na tutuligsain+ 35 (oo, isang mahabang tabak ang patatagusin sa iyo mismong kaluluwa),+ upang malantad ang mga pangangatuwiran ng maraming puso.”+36 At naroon nga si Ana na isang propetisa, na anak na babae ni Fanuel, mula sa tribo ni Aser (ang babaing ito ay matanda na sa mga taon, at namuhay na kasama ng kaniyang asawa sa loob ng pitong taon mula sa kaniyang pagkadalaga, 37 at siya ay isang balo+ na walumput apat na taóng gulang na ngayon), na hindi kailanman lumiliban sa templo, na nag-uukol ng sagradong paglilingkod gabi at araw+ na may mga pag-aayuno at mga pagsusumamo. 38 At nang mismong oras na iyon ay lumapit siya at nagsimulang mag-ukol ng pasasalamat sa Diyos at nagsalita tungkol sa bata sa lahat ng mga naghihintay sa katubusan ng Jerusalem.+39 Kaya nang matupad nila ang lahat ng mga bagay ayon sa kautusan+ ni Jehova, bumalik sila sa Galilea sa kanilang sariling lunsod ng Nazaret.+
ÁNG BÁTANG IPINANGÁKO
LÚCAS 2:21-39

˙ TINULI SI JESÚS AT DINALÁ SA TÉMPLO
Sa halíp ná bumalík sa Názaret, sína José at María ay nanatíli múna sa Bétlehem. Walóng áraw pagkasílang kay Jesús, siyá ay tinuli, kaáyon ng Kautusán ng Diyós sa Israél. (Levitico 12:2, 3) Kaugalián din ná bigyán ng pangálan áng sanggól ná laláki sa áraw ná iyón. Jesús áng ipinangalan nilá sa kaniyá, gáya ng sinábi ni anghél Gabriel.
Lumípas áng mahigít isáng buwán. Si Jesús ay 40 áraw nang naisisilang. Saán siyá ngayón dádalhín ng kaniyáng mgá magúlang? Doón sa témplo sa Jerusalém, dí-kalayuán mulâ sa tinutuluyan nilá. Áyon sa Kautusán, 40 áraw pagkapanganak sa isáng sanggól ná laláki, áng iná ay kailángang pumuntá sa témplo at maghandog pára sa pagpapadalisay.—Levitico 12:4-8.
Ganiyán áng ginawâ ni María. Nagdalá siyá ng dalawáng maliít ná íbon bílang handóg. Ipinakikíta nitó áng kalagáyan sa búhay nína José at María. Áyon sa Kautusán, isáng bátang barakong túpa at isáng íbon áng dápat ihandog. Péro kung hindî kayâ ng iná ná maghandog ng barakong túpa, puwéde ná áng dalawáng batubato o da-lawang kalapáti. Ganiyán áng kalagáyan ni María kayâ iyán áng inihandog niyá.
Sa témplo, isáng matandang laláki áng lumápit kína José at María. Áng pangálan niyá ay Simeon. Isiniwálat ng Diyós sa kaniyá ná bágo siyá mamatáy, makikíta niyá áng Krísto, o Mésiyas, ná ipinangáko ni Jehóva. Nang áraw ná itó, inákay si Simeon ng banál ná espíritu papúnta sa témplo, kung saán niyá nakíta sína José at María kasáma áng kaniláng sanggól. Kinarga ni Simeon áng batà.
Hábang karga si Jesús, pinasalamatan ni Simeon áng Diyós: “Ngayón, Kátaás-taasang Panginoón, maaári nang mamatáy nang payápa áng iyóng alípin; natupád ná áng sinábi mo, dáhil nakíta ko ná áng isá ná magdudúlot ng kaligtásan ná inihandâ mo pára makíta ng lahát ng bansâ, isáng liwánag ná mag-aalis ng talukbong mulâ sa mgá bansâ at isáng kaluwalhatían sa iyóng báyang Israél.”—Lúcas 2:29-32.
Namanghâ sína José at María nang mariníg iyón. Pinagpála silá ni Simeon at sinábi kay María ná áng kaniyáng anák ayisinúgò ng Diyós pára sa pagbagsák at sa mulíng pagbángon ng marámi sa Israélat ná daranas siyá ng pagdadalamhating gáya ng saksak ng matalim ná espada.—Lúcas 2:34.
Naroón din noón si Ana, áng 84-ányos ná propetisa. Áng totoó, lagì siyáng nása témplo. Nang mísmong óras ná iyón, lumápit siyá kína José, María, at sa sanggól ná si Jesús. Pagkatápos, nagpasalamat si Ana sa Diyós at nagsalitá tungkól kay Jesús sa lahát ng makíkiníg.
Tiyák ná tuwáng-tuwá sína José at María dáhil sa mgá pangyayáring itó sa témplo! Óo, lahát ng itó ay patunay ná áng kaniláng anák áng Ipinangákong Isá ng Diyós.
PANAHÓN NÁ PÁRA SA
PAGPÁPABANÁL SA KANILÁ
Kapág nanganak áng isáng Israelíta, iláng áraw siyáng itinutúring ná marúmi sa seremonyal ná paraán. Makalípas áng mgá áraw ná itó, maghahandog siyá ng handóg ná sinusunog pára sa pagpapadalisay. Paálaála itó sa lahát ná áng kasalánan at dí-kasakdálan ay naipamamana. Péro áng sanggól ná si Jesús ay sakdál at banál. (Lúcas 1:35) Péro nagpuntá sína José at María sa témplopára sa pagpápabanál sa kanilá,” gáya ng hiníhiling ng Kautusán, at dinalá nilá si Jesús páraiharáp kay Jehóva.”—Lúcas 2:22.
Tanóng
Áyon sa kaugalián sa Israél, kailán binibigyán ng pangálan áng sanggól ná laláki?
Anó áng kailángang gawín ng isáng iná kapág 40 áraw ná áng kaniyáng sanggól ná laláki?
Anó áng ipinakikíta ng handóg ni María tungkól sa kalagáyan niyá sa búhay?

Sa témplo, síno áng mgá nakakilala kay Jesús, at anó áng ginawâ nilá?

LÚCAS 2:21-39
21 At nang dumatíng sa kalubúsan áng walóng áraw+ úpang tuliin+ ná siyá, áng kaniyáng pangálan ay tináwag din ná Jesús,+ áng pangálan ná itináwag ng anghél bágo siyá ipinaglihi sa báhay-batà.+22 Gayundín, nang dumatíng sa kalubúsan áng mgá áraw pára sa pagpapadalisay+ sa kanilá áyon sa kautusán ni Móises, dinalá nilá siyá sa Jerusalém úpang iharáp siyá kay Jehóva, 23 gáya ng nakasulat sa kautusán ni Jehóva: “Báwat laláki ná nagbubukas ng báhay-batà ay tatawáging banál kay Jehóva,”+ 24 at úpang maghandog ng hain áyon sa sinasábi sa kautusán ni Jehóva: “Isáng páres ng batu-bató o dalawáng inákay ná kalapáti.”+25 At, nárito! may isáng táo sa Jerusalém ná nagngangalang Simeon, at áng táong itó ay matuwíd at mapagpitagan, ná naghihintáy sa kaaliwán ng Israél,+ at áng banál ná espíritu ay sumasakaniya. 26 Karagdágan pa, isiniwálat sa kaniyá mulâ sa Diyós sa pamamagítan ng banál ná espíritu ná hindî niyá makikíta áng kamatáyan hanggáng sa makíta múna niyá áng Krísto+ ni Jehóva. 27 Sa ilálim ng kapangyaríhan ng espíritu+ ay pumások siyá ngayón sa témplo; at hábang dinádala ng mgá magúlang sa loób áng bátang si Jesús úpang gawín sa kaniyá áng áyon sa kaugaliáng pagsasagawa ng kautusán,+ 28 tinanggáp ngâ niyá itó sa kaniyáng mgá bisíg at pinagpála áng Diyós at sinábi: 29 “Ngayón, Soberánong Panginoón, pinayayaon mong maláya at payápa+ áng iyóng alípin áyon sa iyóng kapahayagán;30 sapagkát nakíta ng áking mgá matá áng paraán mo ng pagliligtas+ 31 ná iyóng inihandâ sa paningín ng lahát ng mgá táo,+ 32 isáng liwánag+ úpang mag-alís ng talukbong+ mulâ sa mgá bansâ+ at isáng kaluwalhatían ng iyóng báyang Israél.”33 At áng kaniyáng amá at iná ay patúloy ná nagtataká sa mgá bágay ná sinasalita tungkól sa kaniyá. 34 Gayundín, pinagpála silá ni Simeon, ngúnit sinábi kay María ná kaniyáng iná: “Nárito! Áng isáng itó ay inilagáy pára sa pagbagsák+ at sa mulíng pagbángon ng marámi sa Israél+ at bílang isáng tandâ ná tutuligsain+ 35 (óo, isáng mahábang tabák áng patatagusin sa iyó mísmong káluluwá),+ úpang malantad áng mgá pangangatuwíran ng maráming púso.”+36 At naroón ngâ si Ana ná isáng propetisa, ná anák ná babáe ni Fanuel, mulâ sa tríbo ni Aser (áng babáing itó ay matanda ná sa mgá taón, at namuhay ná kasáma ng kaniyáng asáwa sa loób ng pitóng taón mulâ sa kaniyáng pagkadalaga, 37 at siyá ay isáng balo+ ná walumput ápat ná táong gúlang ná ngayón), ná hindî kailanmán lumiliban sa témplo, ná nag-uúkol ng sagrádong paglilingkód gabí at áraw+ ná may mgá pag-aayuno at mgá pagsusumámo. 38 At nang mísmong óras ná iyón ay lumápit siyá at nagsimuláng mag-úkol ng pasasalámat sa Diyós at nagsalitá tungkól sa batà sa lahát ng mgá naghihintáy sa katubusan ng Jerusalém.+39 Kayâ nang matupád nilá áng lahát ng mgá bágay áyon sa kautusán+ ni Jehóva, bumalík silá sa Galiléa sa kaniláng saríling lunsód ng Názaret.+