Jesus 7

7 DINALAW NG MGA ASTROLOGO SI JESUS
MATEO 2:1-12
SINUNDAN NG MGA ASTROLOGO ANG ISANGBITUINPATUNGO SA JERUSALEM AT PAGKATAPOS AY KAY JESUS

May ilang lalaking taga-Silangan. Mga astrologo sila at pinag-aaralan nila ang posisyon ng mga bituin at inaangking mabibigyang-kahulugan nila ang mga pangyayari sa buhay ng tao. (Isaias 47:13) Mula sa Silangan, nakakita sila ng isangbituinat sinundan nila iyon daan-daang kilometro, hindi patungo sa Betlehem, kundi sa Jerusalem. Pagdating nila roon, nagtanong sila: “Nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Judio? Nakita kasi namin ang bituin niya noong nasa Silangan kami, at nagpunta kami rito para magbigay-galang sa kaniya.”—Mateo 2:1, 2.
Nabalitaan ito ni Herodes, ang hari ng Jerusalem, kaya tak´ot na tak´ot siya. Kaya ipinatawag niya ang mga punong saserdote at iba pang Judiong lider ng relihiyon para tanungin sila kung saan isisilang ang Kristo. Sumagot sila ayon sa sinasabi ng Kasulatan: “Sa Betlehem po.” (Mateo 2:5; Mikas 5:2) Pagkarinig nito, palihim na ipinatawag ni Herodes ang mga astrologo, at sinabi sa kanila: “Hanapin ninyong mabuti ang bata, at kapag nakita ninyo siya, sabihin ninyo sa akin para makapunta rin ako at makapagbigay-galang sa kaniya.” (Mateo 2:8) Pero ang totoo, ipinahahanap ni Herodes ang bata para patayin ito! Pagkaalis ng mga astrologo, may kakaibang bagay na nangyari. Angbituinna nakita nila noong nasa Silangan sila ay nagsimulang maglakbay sa unahan nila. Malinaw, hindi ito isang pangkaraniwang bituin, kundi sadyang inilaan para umakay sa kanila. Sinundan ito ng mga astrologo hanggang sa huminto ito sa tapat ng bahay nina Jose at Maria, kasama ang kanilang anak.
Pagpasok ng mga astrologo sa bahay, nakita nila si Maria kasama ang batang si Jesus. Lumuhod sila at nagbigay-galang sa kaniya. Nagbigay rin sila ng mga regaloginto, olibano, at mira. Noong pauwi na sila, binabalaan sila ng Diyos sa isang panaginip na huwag nang bumalik kay Herodes. Kaya iba ang dinaanan nila pauwi sa kanilang lupain.
Kanino kaya galing angbituinna umakay sa mga astrologo? Tandaan, hindi sila agad inakay nito kay Je-sus sa Betlehem. Sa halip, inakay muna sila nito sa Jerusalem, kung saan nila nakausap si Haring Herodes, na gustong pumatay kay Jesus. Malamang na ganoon nga ang nangyari kung hindi binabalaan ng Diyos ang mga astrologo na huwag ipaalam kay Herodes kung nasaan si Jesus. Maliwanag, galing ito sa kaaway ng Diyos, si Satanas, ang gustong pumatay kay Jesus, at ginamit niya ang bituing iyon para isakatuparan ang gusto niya.

Paano natin nalaman na hindi pangkaraniwangbituinang nakita ng mga astrologo?

Saan nakatira ang batang si Jesus noong matagpuan siya ng mga astrologo?

Bakit natin masasabing si Satanas ang umakay sa mga astrologo?

MATEO 2:1-12
2 Pagkatapos na maipanganak si Jesus sa Betlehem+ ng Judea noong mga araw ni Herodes+ na hari, narito! ang mga astrologo+ mula sa mga silanganing bahagi ay pumaroon sa Jerusalem, 2 na nagsasabi: “Nasaan ang isa na ipinanganak na hari+ ng mga Judio? Sapagkat nakita namin ang kaniyang bituin+ noong naroon kami sa silangan, at pumarito kami upang mangayupapa sa kaniya.” 3 Sa pagkarinig nito ay naligalig si Haring Herodes, at ang buong Jerusalem na kasama niya; 4 at pagkatipon sa lahat ng mga punong saserdote at mga eskriba ng bayan ay nagsimula siyang magtanong sa kanila kung saan ipanganganak ang Kristo. 5 Sinabi nila sa kaniya: “Sa Betlehem+ ng Judea; sapagkat ganito ang naisulat sa pamamagitan ng propeta, 6 ‘At ikaw, O Betlehem+ ng lupain ng Juda, ay hindi sa anumang paraan ang pinakawalang-halagang lunsod sa gitna ng mga gobernador ng Juda; sapagkat mula sa iyo ay lalabas ang isa na mamamahala,+ na magpapastol+ sa aking bayan, ang Israel.’ ”7 Nang magkagayon ay palihim na ipinatawag ni Herodes ang mga astrologo at maingat na tiniyak mula sa kanila ang panahon ng paglitaw ng bituin; 8 at, nang isugo sila sa Betlehem, sinabi niya: “Humayo kayo at maingat na hanapin ang bata, at kapag nasumpungan ninyo siya ay ipaalam ninyo sa akin, upang ako rin ay makaparoon at mangayupapa sa kaniya.”+ 9 Nang mapakinggan na nila ang hari ay lumakad na sila; at, narito! ang bituin na nakita nila noong naroon sila sa silangan+ ay nagpauna sa kanila, hanggang sa ito ay huminto sa itaas ng kinaroroonan ng bata. 10 Nang makita ang bituin ay talagang labis silang nagsaya. 11 At nang pumasok sila sa loob ng bahay ay nakita nila ang bata na kasama ni Maria na kaniyang ina, at, matapos sumubsob, sila ay nangayupapa sa kaniya. Binuksan din nila ang kanilang mga kayamanan at inihandog sa kaniya ang mga kaloob, ginto at olibano at mira. 12 Gayunman, dahil binigyan sila ng babalang mula sa Diyos+ sa isang panaginip na huwag bumalik kay Herodes, sila ay umalis patungo sa kanilang lupain sa pamamagitan ng ibang daan.
7 DINALAW NG MGÁ ASTRÓLOGO SI JESÚS
MATÉO 2:1-12
SINUNDÁN NG MGÁ ASTRÓLOGO ÁNG ISÁNGBITUÍNPATÚNGO SA JERUSALÉM AT PAGKATÁPOS AY KAY JESÚS

May iláng laláking tága-Silángan. Mgá astrólogo silá at pínag-aarálan nilá áng posisyón ng mgá bituín at inaangking mabibigyang-kahulugán nilá áng mgá pangyayári sa búhay ng táo. (Isáias 47:13) Mulâ sa Silángan, nakakíta silá ng isángbituínat sinundán nilá iyón daán-daáng kilométro, hindî patúngo sa Bétlehem, kundî sa Jerusalém. Pagdatíng nilá roón, nagtanóng silá: “Nasaán áng ipinanganák ná hári ng mgá Judió? Nakíta kasí námin áng bituín niyá noóng nása Silángan kamí, at nagpuntá kamí ríto pára magbigáy-galang sa kaniyá.”—Matéo 2:1, 2.
Nabalitáan itó ni Heródes, áng hári ng Jerusalém, kayâ tak´ot ná tak´ot siyá. Kayâ ipinatawag niyá áng mgá punóng saserdóte at ibá pang Judióng líder ng relihiyón pára tanungín silá kung saán isisílang áng Krísto. Sumagót silá áyon sa sinasábi ng Kasulátan: “Sa Bétlehem pô.” (Matéo 2:5; Míkas 5:2) Pagkarinig nitó, palihím ná ipinatawag ni Heródes áng mgá astrólogo, at sinábi sa kanilá: “Hanápin ninyóng mabúti áng batà, at kapág nakíta ninyó siyá, sabíhin ninyó sa ákin pára makapunta rín akó at makapagbigay-galang sa kaniyá.” (Matéo 2:8) Péro áng totoó, ipinahahanap ni Heródes áng batà pára patayín itó! Pagkaalís ng mgá astrólogo, may kakaibáng bágay ná nangyári. Ángbituínná nakíta nilá noóng nása Silángan silá ay nagsimuláng maglakbáy sa unahán nilá. Malínaw, hindî itó isáng pangkaraniwang bituín, kundî sadyáng inilaán pára umákay sa kanilá. Sinundán itó ng mgá astrólogo hanggáng sa humintô itó sa tapát ng báhay nína José at María, kasáma áng kaniláng anák.
Pagpasok ng mgá astrólogo sa báhay, nakíta nilá si María kasáma áng bátang si Jesús. Lumuhód silá at nagbigáy-galang sa kaniyá. Nagbigáy rín silá ng mgá regálogintô, olíbano, at míra. Noóng pauwî ná silá, binabalaán silá ng Diyós sa isáng panagínip ná huwág nang bumalík kay Heródes. Kayâ ibá áng dinaanan nilá pauwî sa kaniláng lupaín.
Kaníno kayâ galíng ángbituínná umákay sa mgá astrólogo? Tandaán, hindî silá agád inákay nitó kay Je-sus sa Bétlehem. Sa halíp, inákay múna silá nitó sa Jerusalém, kung saán nilá nakaúsap si Háring Heródes, ná gustóng pumatáy kay Jesús. Malamáng ná ganoón ngâ áng nangyári kung hindî binabalaán ng Diyós áng mgá astrólogo ná huwág ipáalám kay Heródes kung nasaán si Jesús. Maliwánag, galíng itó sa kaáway ng Diyós, si Satanás, áng gustóng pumatáy kay Jesús, at ginámit niyá áng bituing iyón pára isakatupáran áng gustó niyá.

Paáno nátin naláman ná hindî pangkaraniwangbituínáng nakíta ng mgá astrólogo?

Saán nakatirá áng bátang si Jesús noóng matagpuán siyá ng mgá astrólogo?

Bákit nátin masasábing si Satanás áng umákay sa mgá astrólogo?

MATÉO 2:1-12
2 Pagkatápos ná maipanganak si Jesús sa Bétlehem+ ng Judéa noóng mgá áraw ni Heródes+ ná hári, nárito! áng mgá astrólogo+ mulâ sa mgá silanganing bahági ay pumaroón sa Jerusalém, 2 ná nagsasábi: “Nasaán áng isá ná ipinanganák ná hári+ ng mgá Judió? Sapagkát nakíta námin áng kaniyáng bituín+ noóng naroón kamí sa silángan, at pumarito kamí úpang mangayupapa sa kaniyá.” 3 Sa pagkarinig nitó ay naligalig si Háring Heródes, at áng buóng Jerusalém ná kasáma niyá; 4 at pagkatipon sa lahát ng mgá punóng saserdóte at mgá eskriba ng báyan ay nagsimulâ siyáng magtanóng sa kanilá kung saán ipangánganák áng Krísto. 5 Sinábi nilá sa kaniyá: “Sa Bétlehem+ ng Judéa; sapagkát ganitó áng naisúlat sa pamamagítan ng propéta, 6 ‘At ikáw, O Bétlehem+ ng lupaín ng Júda, ay hindî sa anumáng paraán áng pinakawalang-halagáng lunsód sa gitnâ ng mgá gobernadór ng Júda; sapagkát mulâ sa iyó ay lalabas áng isá ná mamámahála,+ ná magpápastól+ sa áking báyan, áng Israél.’ ”7 Nang magkágayón ay palihím ná ipinatawag ni Heródes áng mgá astrólogo at maíngat ná tiniyák mulâ sa kanilá áng panahón ng paglitaw ng bituín; 8 at, nang isugo silá sa Bétlehem, sinábi niyá: “Humáyo kayó at maíngat ná hanápin áng batà, at kapág nasúmpungan ninyó siyá ay ipáalám ninyó sa ákin, úpang akó rín ay makaparoon at mangayupapa sa kaniyá.”+ 9 Nang mapakinggan ná nilá áng hári ay lumákad ná silá; at, nárito! áng bituín ná nakíta nilá noóng naroón silá sa silángan+ ay nagpauna sa kanilá, hanggáng sa itó ay humintô sa itaás ng kinaroroonan ng batà. 10 Nang makíta áng bituín ay talagáng lábis siláng nagsayá. 11 At nang pumások silá sa loób ng báhay ay nakíta nilá áng batà ná kasáma ni María ná kaniyáng iná, at, matápos sumubsób, silá ay nangayupapa sa kaniyá. Binuksán din nilá áng kaniláng mgá kayamánan at inihandog sa kaniyá áng mgá kaloób, gintô at olíbano at míra. 12 Gayunmán, dáhil binigyán silá ng babaláng mulâ sa Diyós+ sa isáng panagínip ná huwág bumalík kay Heródes, silá ay umalís patúngo sa kaniláng lupaín sa pamamagítan ng ibáng daán.