Jesus 8

8 TUMAKAS SILAMULA SA NAPAKASAMANG TAGAPAMAHALA
MATEO 2:13-23
˙ TUMAKAS PAPUNTANG EHIPTO ANG PAMILYA NINA JESUS
˙ DINALA NI JOSE ANG KANIYANG PAMILYA SA NAZARET

Ginising ni Jose si Maria para sabihin ang isang mahalagang balita. Nagpakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ni Jehova. Sinabi nito kay Jose: “Bumangon
ka, dalhin mo ang bata at ang kaniyang ina at tumakas ka papuntang Ehipto, at huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi, dahil hahanapin ni Herodes ang bata para patayin ito.”—Mateo 2:13.
Agad na tumakas nang gabing iyon sina Jose at Maria, kasama ang kanilang anak. Tamang-tama ang alis nila, dahil nalaman na ni Herodes na nilinlang siya ng mga astrologo. Pinababalik niya ang mga ito sa kaniya para sabihin ang kinaroroonan ng bata, pero hindi na sila bumalik. Galıt na galıt si Herodes. Talagang gusto niyang patayin si Jesus, kaya nagbigay siya ng utos na patayin ang lahat ng batang lalaki sa Betlehem at sa kalapit na mga lugar na edad dalawang taon pababa. Ang pagtantiyang ito sa edad ay ibinatay niya sa impormasyong nakuha niya mula sa mga astrologong
taga-Silangan. Kakila-kilabot ang pagpatay na ito sa lahat ng batang lalaki! Hindi natin alam kung gaano karami ang napatay, pero ang labis na pag-iyak at paghagulgol ng mga inang namatayan ng anak ay katuparan ng hula sa Bibliya na sinabi ng propeta ng Diyos na si Jeremias.—Jeremias 31:15.
Samantala, nakatakas na papuntang Ehipto si Jose at ang pamilya niya, at doon muna sila nanirahan. Isang gabi, muling nagpakita kay Jose sa panaginip ang anghel ni Jehova. “Bumangon ka, dalhin mo ang bata at ang kaniyang ina,” ang sabi ng anghel, “at pumunta ka sa Israel, dahil patay na ang mga gustong pumatay sa bata.” (Mateo 2:20) Dahil dito, naisip ni Jose na puwede nang bumalik ang pamilya niya sa kanilang
sariling bayan. Katuparan ito ng isa pang hula sa Bibliyaang Anak ng Diyos ay tinawag mula sa Ehipto.—Oseas 11:1.
Lumilitaw, gusto ni Jose na manirahan ang kaniyang pamilya sa Judea, marahil malapit sa bayan ng Betlehem, kung saan sila nakatira bago sila pumunta sa Ehipto. Pero nalaman niyang ang malupit na anak ni Herodes na si Arquelao ang hari ngayon ng Judea. Sa isa pang panaginip, binabalaan ng Diyos si Jose tungkol sa panganib. Kaya si Jose at ang pamilya niya ay naglakbay patungo sa mas malayo pang lugar sa hilaga at nanirahan sa lunsod ng Nazaret, na sakop ng Galilea, malayo sa sentro ng pagsamba ng mga Judio. Sa lugar na ito lumaki si Jesus, na katuparan ng isa pang hula: “Tatawagin siyang Nazareno.”—Mateo 2:23.

_ Ano ang ginawa ni Haring Herodes nang hindi bumalik sa kaniya ang mga astrologo? Paano nailigtas ang batang si Jesus?

_ Pagkaalis sa Ehipto, bakit hindi bumalik sa Betlehem si Jose at ang pamilya niya?

_ Anong mga hula sa Bibliya ang natupad sa mga panahong ito?


MATEO 2:13-23

13 Pagkaalis nila, narito! ang anghel ni Jehova+ ay nagpakita kay Jose sa panaginip, na sinasabi: “Bumangon ka, dalhin mo ang bata at ang kaniyang ina at tumakas ka patungong Ehipto, at manatili ka roon hanggang sa sabihin ko sa iyo; sapagkat hahanapin na ni Herodes ang bata upang patayin ito.” 14 Kaya bumangon siya at dinala ang bata at ang kaniyang ina nang kinagabihan at umalis patungong Ehipto, 15 at nanatili siya roon hanggang sa pagkamatay ni Herodes, upang matupad+ yaong sinalita ni Jehova sa pamamagitan ng kaniyang propeta, na nagsasabi: “Mula sa Ehipto+ ay tinawag ko ang aking anak.”16 Nang magkagayon, sa pagkakitang pinaglalangan siya ng mga astrologo, si Herodes ay lubhang nagngalit, at nagsugo siya at ipinapatay ang lahat ng mga batang lalaki sa Betlehem at sa lahat ng mga distrito nito, mula dalawang taóng gulang pababa, ayon sa panahon na maingat niyang tiniyak mula sa mga astrologo.+ 17 Nang magkagayon ay natupad yaong sinalita sa pamamagitan ni Jeremias na propeta, na nagsasabi: 18 “Isang tinig ang narinig sa Rama,+pagtangis at labis na paghagulhol; iyon ay si Raquel+ na tumatangis para sa kaniyang mga anak, at ayaw niyang tumanggap ng kaaliwan, sapagkat sila ay wala na.”19 Nang mamatay na si Herodes, narito! ang anghel ni Jehova ay nagpakita sa panaginip+ kay Jose sa Ehipto 20 at nagsabi: “Bumangon ka, dalhin mo ang bata at ang kaniyang ina at pumaroon ka sa lupain ng Israel, sapagkat yaong mga naghahanap sa kaluluwa ng bata ay patay na.” 21 Kaya bumangon siya at dinala ang bata at ang kaniyang ina at pumasok sa lupain ng Israel. 22 Ngunit nang marinig niya na si Arquelao ang namamahala bilang hari ng Judea kahalili ng ama nito na si Herodes, siya ay natakot na lumisan patungo roon. Isa pa, yamang binigyan siya ng babalang mula sa Diyos sa isang panaginip,+ siya ay umalis patungo sa teritoryo ng Galilea,+ 23 at dumating at tumahan sa lunsod na pinanganlang Nazaret,+ upang matupad yaong sinalita sa pamamagitan ng mga propeta: “Siya ay tatawaging Nazareno.”+
8 TUMÁKAS SILAMULA SA NÁPAKASAMÁNG TAGAPAMAHÁLA
MATÉO 2:13-23
˙ TUMÁKAS PAPUNTANG EHÍPTO ÁNG PAMÍLYA NÍNA JESÚS
˙ DINALÁ NI JOSÉ ÁNG KANIYÁNG PAMÍLYA SA NÁZARET

Ginising ni José si María pára sabíhin áng isáng mahalagáng balíta. Nagpakíta kay José sa panagínip áng isáng anghél ni Jehóva. Sinábi nitó kay José: “Bumángon
ka, dalhín mo áng batà at áng kaniyáng iná at tumákas ka papuntang Ehípto, at huwág kayóng aalis doón hanggát hindî ko sinasábi, dáhil hahanápin ni Heródes áng batà pára patayín itó.”—Matéo 2:13.
Agád ná tumákas nang gabíng iyón sína José at María, kasáma áng kaniláng anák. Támang-tamà áng alís nilá, dáhil naláman ná ni Heródes ná nilinláng siyá ng mgá astrólogo. Pinababalik niyá áng mgá itó sa kaniyá pára sabíhin áng kinaroroonan ng batà, péro hindî ná silá bumalík. Galıt ná galıt si Heródes. Talagáng gustó niyáng patayín si Jesús, kayâ nagbigáy siyá ng útos ná patayín áng lahát ng bátang laláki sa Bétlehem at sa kalapít ná mgá lugár ná edád dalawáng taón pababa. Áng pagtantiyang itó sa edád ay ibinatay niyá sa impormasyóng nakúha niyá mulâ sa mgá astrologong
tága-Silángan. Kakilá-kilábot áng pagpatáy ná itó sa lahát ng bátang laláki! Hindî nátin alám kung gaáno karámi áng napatáy, péro áng lábis ná pag-iyak at paghagulgol ng mgá inang namatáyan ng anák ay katupáran ng húla sa Bíbliya ná sinábi ng propéta ng Diyós ná si Jeremias.—Jeremias 31:15.
Samantála, nakatakas ná papuntang Ehípto si José at áng pamílya niyá, at doón múna silá naniráhan. Isáng gabí, mulíng nagpakíta kay José sa panagínip áng anghél ni Jehóva. “Bumángon ka, dalhín mo áng batà at áng kaniyáng iná,” áng sábi ng anghél, “at pumuntá ka sa Israél, dáhil patáy ná áng mgá gustóng pumatáy sa batà.” (Matéo 2:20) Dáhil díto, naísip ni José ná puwéde nang bumalík áng pamílya niyá sa kaniláng
saríling báyan. Katupáran itó ng isá pang húla sa Bíbliyaáng Anák ng Diyós ay tináwag mulâ sa Ehípto.—Óseas 11:1.
Lumílitáw, gustó ni José ná manirahan áng kaniyáng pamílya sa Judéa, maráhil malapít sa báyan ng Bétlehem, kung saán silá nakatirá bágo silá pumuntá sa Ehípto. Péro naláman niyáng áng malupít ná anák ni Heródes ná si Arqueláo áng hári ngayón ng Judéa. Sa isá pang panagínip, binabalaán ng Diyós si José tungkól sa pangánib. Kayâ si José at áng pamílya niyá ay naglakbáy patúngo sa mas maláyo pang lugár sa hilága at naniráhan sa lunsód ng Názaret, ná sákop ng Galiléa, maláyo sa sentro ng pagsambá ng mgá Judió. Sa lugár ná itó lumakí si Jesús, ná katupáran ng isá pang húla: “Tatawágin siyáng Nazareno.”—Matéo 2:23.

_ Anó áng ginawâ ni Háring Heródes nang hindî bumalík sa kaniyá áng mgá astrólogo? Paáno nailigtás áng bátang si Jesús?

_ Pagkaalís sa Ehípto, bákit hindî bumalík sa Bétlehem si José at áng pamílya niyá?

_ Anóng mgá húla sa Bíbliya áng natupád sa mgá panahóng itó?


MATÉO 2:13-23

13 Pagkaalís nilá, nárito! áng anghél ni Jehóva+ ay nagpakíta kay José sa panagínip, ná sinasábi: “Bumángon ka, dalhín mo áng batà at áng kaniyáng iná at tumákas ka patúngong Ehípto, at manatíli ka roón hanggáng sa sabíhin ko sa iyó; sapagkát hahanápin ná ni Heródes áng batà úpang patayín itó.” 14 Kayâ bumángon siyá at dinalá áng batà at áng kaniyáng iná nang kinágabihán at umalís patúngong Ehípto, 15 at nanatíli siyá roón hanggáng sa pagkamatáy ni Heródes, úpang matupád+ yaóng sinalitá ni Jehóva sa pamamagítan ng kaniyáng propéta, ná nagsasábi: “Mulâ sa Ehípto+ ay tináwag ko áng áking anák.”16 Nang magkágayón, sa pagkakitang pinaglalangan siyá ng mgá astrólogo, si Heródes ay lubháng nagngálit, at nagsúgo siyá at ipinapatay áng lahát ng mgá bátang laláki sa Bétlehem at sa lahát ng mgá distrito nitó, mulâ dalawáng táong gúlang pababa, áyon sa panahón ná maíngat niyáng tiniyák mulâ sa mgá astrólogo.+ 17 Nang magkágayón ay natupád yaóng sinalitá sa pamamagítan ni Jeremias ná propéta, ná nagsasábi: 18 “Isáng tínig áng nariníg sa Rama,+pagtángis at lábis ná paghagulhol; iyón ay si Raquél+ ná tumatangis pára sa kaniyáng mgá anák, at áyaw niyáng tumanggáp ng kaaliwán, sapagkát silá ay walâ ná.”19 Nang mamatáy ná si Heródes, nárito! áng anghél ni Jehóva ay nagpakíta sa panagínip+ kay José sa Ehípto 20 at nagsábi: “Bumángon ka, dalhín mo áng batà at áng kaniyáng iná at pumaroón ka sa lupaín ng Israél, sapagkát yaóng mgá naghahánap sa káluluwá ng batà ay patáy ná.” 21 Kayâ bumángon siyá at dinalá áng batà at áng kaniyáng iná at pumások sa lupaín ng Israél. 22 Ngúnit nang mariníg niyá ná si Arqueláo áng namamahála bílang hári ng Judéa kahalili ng amá nitó ná si Heródes, siyá ay natákot ná lumisan patúngo roón. Isá pa, yámang binigyán siyá ng babaláng mulâ sa Diyós sa isáng panagínip,+ siyá ay umalís patúngo sa teritóryo ng Galiléa,+ 23 at dumatíng at tumahan sa lunsód ná pinanganlang Názaret,+ úpang matupád yaóng sinalitá sa pamamagítan ng mgá propéta: “Siyá ay tatawáging Nazareno.”+