Text

Ako, sa ganang akin, ay nagbabautismo sa inyo sa tubig dahil sa inyong pagsisisi; ngunit ang isa na dumarating na kasunod ko ay mas malakas kaysa sa akin, na sa kaniyang mga sandalyas ay hindi ako nararapat mag-alis. Babautismuhan kayo ng isang iyon sa banal na espiritu at sa apoy.
Akó, sa ganáng ákin, ay nagbabautismo sa inyó sa túbig dáhil sa inyóng pagsisísi; ngúnit áng isá ná dumárating ná kasunód ko ay mas malakás káysa sa ákin, ná sa kaniyáng mgá sandályas ay hindî akó nararápat mag-alís. Babautismuhan kayó ng isáng iyón sa banál ná espíritu at sa apóy.