Nangangalong bantayan


Isang nakapatay nang di-sinasadya ang dumating sa kanlungang lunsod

Nanganganlong Ka Ba kay Jehova?

00:0021:11
Tinutubos ni Jehova ang kaluluwa ng kaniyang mga lingkod; at walang sinuman sa mga nanganganlong sa kaniya ang ituturing na may-sala.”—AWIT 34:22.

AWIT: 8, 54
ANO ANG MATUTUTUHAN MO SA MGA KANLUNGANG LUNSOD TUNGKOL SA . . .
papel ng mga elder sa pagtulong sa isang nagkasala nang malubha?
kahalagahan ng agad na pagkilos para makinabang sa awa ng Diyos?
pagiging lubusan ng pagpapatawad ni Jehova?
1. Dahil sa kasalanan, ano ang nararamdaman ng maraming tapat na lingkod ng Diyos?
MISERABLENG tao ako!” (Roma 7:24) Gaya ni apostol Pablo, maraming tapat na lingkod ng Diyos ang nakadarama rin ng ganiyan. Bakit? Dahil lahat tayo ay nagmana ng kasalanan, at kung minsan, hindi natin nagagawa ang nakalulugod kay Jehova. Iniisip pa nga ng ilan na hindi na sila mapapatawad ng Diyos dahil nakagawa sila ng malubhang kasalanan.

2. (a) Paano ipinakikita ng Awit 34:22 na hindi dapat magpadaig sa panunumbat ng budhi ang mga lingkod ng Diyos? (b) Ano ang tatalakayin natin sa artikulong ito? (Tingnan ang kahongMga Aral o mga Antitipikong Paglalarawan?”)
2 Pero tinitiyak ng Kasulatan na ang mga nanganganlong kay Jehova ay hindi dapat magpadaig sa panunumbat ng budhi. (Basahin ang Awit 34:22.) Ano ba ang kahulugan ng panganganlong kay Jehova? Anong mga hakbang ang dapat nating gawin para tumanggap ng awa at kapatawaran niya? Malalaman natin ang sagot kung isasaalang-alang natin ang tungkol sa mga kanlungang lunsod sa sinaunang Israel. Bagaman ang kaayusang ito ay ginawa sa ilalim ng tipang Kautusan, na hinalinhan noong Pentecostes 33 C.E., tandaan na ang Kautusan ay galing kay Jehova. Kaya matututuhan natin sa kaayusang iyon ang pananaw ni Jehova tungkol sa kasalanan, sa mga nagkasala, at sa pagsisisi. Alamin muna natin kung ano ang layunin ng mga kanlungang lunsod.

MAGBIGAY KAYO PARA SA INYO NG MGA KANLUNGANG LUNSOD

3. Sa Israel, paano hinahawakan ang mga kaso ng sadyang pagpatay?
3 Seryosong bagay para kay Jehova ang lahat ng kaso ng pagpatay. Sa sinaunang Israel, ang mga pumatay nang sinasadya ay papatayin ngtagapaghiganti ng dugo,” ang pinakamalapit na kamag-anak na lalaki ng biktima. (Bil. 35:19) Sa ganitong paraan, maipagbabayad-sala ang dumanak na dugo. Ang mabilis na paglalapat ng hatol ay tutulong para maiwasang marumhan ang Lupang Pangako, dahil iniutos ni Jehova: “Huwag ninyong durumhan ang lupain na kinaroroonan ninyo; sapagkat [ang pagbububo ng] dugo [ng tao] ang nagpaparumi sa lupain.”—Bil. 35:33, 34.

4. Paano hinahawakan ang kaso ng mga nakapatay nang di-sinasadya sa Israel?
4 Pero paano naman ang kaso ng mga nakapatay nang di-sinasadya? Kahit aksidente lang iyon, may pagkakasala pa rin sila dahil nagbubo sila ng dugong walang-sala. (Gen. 9:5) Pero dahil sa awa ni Jehova, pinahihintulutan silang pumunta sa isa sa anim na kanlungang lunsod. Doon, protektado sila sa tagapaghiganti ng dugo. Ang nakapatay nang di-sinasadya ay dapat manatili sa kanlungang lunsod hanggang sa mamatay ang mataas na saserdote.—Bil. 35:15, 28.

5. Paano makatutulong ang kaayusan tungkol sa mga kanlungang lunsod para mas makilala natin si Jehova?
5 Ang kaayusan para sa mga kanlungang lunsod ay hindi ideya ng tao. Si Jehova mismo ang nag-utos kay Josue: “Magsalita ka sa mga anak ni Israel, na sinasabi, ‘Magbigay kayo para sa inyo ng mga kanlungang lunsod.’” Ang mga lunsod na ito ay binigyan ngsagradong katayuan.” (Jos. 20:1, 2, 7, 8) Dahil si Jehova ang nagbukod ng mga lunsod na ito para sa espesyal na layunin, maitatanong natin: Paano makatutulong ang kaayusang ito para mas maunawaan natin ang awa ni Jehova? At ano ang matututuhan natin dito tungkol sa panganganlong natin kay Jehova ngayon?

IHAHARAP NIYA ANG KANIYANG KASOSA PANDINIG NG MATATANDANG LALAKI

6, 7. (a) Ilarawan ang papel ng matatandang lalaki sa paghatol sa isang nakapatay nang di-sinasadya. (Tingnan ang larawan sa simula ng artikulo.) (b) Bakit dapat lumapit sa matatandang lalaki ang nakapatay nang di-sinasadya?
6 Kung ang isang Israelita ay nakapatay nang di-sinasadya, kailangan muna niyang iharap ang kaniyang kasosa pandinig ng matatandang lalakisa pintuang-daan ng kanlungang lunsod na pinuntahan niya, at tatanggapin nila siya doon. (Jos. 20:4) Pagkalipas ng ilang panahon, pababalikin nila siya sa lunsod kung saan nangyari ang pagpatay para malitis siya ng matatandang lalaki roon. (Basahin ang Bilang 35:24, 25.) Kapag idineklara ng matatandang lalaki na talagang aksidente ang nangyari, saka lang nila siya pababalikin sa kanlungang lunsod.

7 Bakit dapat iharap sa matatandang lalaki ang kaso? Pananagutan nilang panatilihing malinis ang kongregasyon ng Israel at tulungan ang di-sinasadyang nakapatay na makinabang sa awa ni Jehova. Sinabi ng isang iskolar ng Bibliya na kung ang nakapatay ay hindi lalapit sa matatandang lalaki, “manganganib siya.” Idinagdag pa ng iskolar: “Ang dugo niya ay nasa kaniyang ulo dahil hindi niya sinamantala ang proteksiyong inilaan ng Diyos para sa kaniya.” May inilaang tulong para sa nakapatay nang di-sinasadya, pero kailangan niyang kumilos at samantalahin ito. Kung hindi siya manganganlong sa isa sa mga lunsod na ibinukod ni Jehova, may karapatan ang pinakamalapit na kamag-anak ng biktima na patayin siya.

8, 9. Bakit dapat lumapit sa mga elder ang isang Kristiyanong nakagawa ng malubhang kasalanan?
8 Sa ngayon, ang Kristiyanong nakagawa ng malubhang kasalanan ay kailangan ding humingi ng tulong sa mga elder sa kongregasyon. Bakit napakahalaga nito? Una, ang paghawak ng mga elder sa mga kaso ng malulubhang kasalanan ay kaayusan ni Jehova, ayon sa ipinakikita ng kaniyang Salita. (Sant. 5:14-16) Ikalawa, ang kaayusang ito ay tutulong sa mga nagsisising nagkasala na makapanatili sa lingap ng Diyos at maiwasan ang pamimihasa sa kasalanan. (Gal. 6:1; Heb. 12:11) Ikatlo, ang mga elder ay inatasan at sinanay na patibayin ang mga nagsisising nagkasala at tulungan silang maibsan ang bigat na kanilang nadarama. Tinatawag ni Jehova ang matatandang lalaking ito nadakong kublihan [o, kanlungan] sa bagyong maulan.” (Isa. 32:1, 2) Talagang isang kapahayagan ng awa ng Diyos ang kaayusang ito!

9 Nakadama ng kaginhawahan ang maraming lingkod ng Diyos nang humingi sila at tumanggap ng tulong sa mga elder. Halimbawa, si Daniel, isang brother na nakagawa ng malubhang kasalanan, ay ilang-buwang nag-aatubiling lumapit sa mga elder. “Sa tagal ng panahong lumipas,” ang pag-amin niya, “inisip kong wala nang maitutulong ang mga elder. Pero hindi pa rin ako mapakali; alam kong matutuklasan din ang ginawa ko. At kapag nananalangin ako kay Jehova, kailangan ko munang simulan ito sa paghingi ng tawad sa kasalanan ko.” Sa wakas, lumapit din si Daniel sa mga elder para humingi ng tulong. Nang maglaon, sinabi niya: “Oo, takót akong lumapit sa kanila. Pero pagkatapos non, parang nabunutan ako ng tinik sa dibdib. Ngayon, wala nang hadlang sa paglapit ko kay Jehova.” Malinis na ang budhi ni Daniel, at kamakailan, nahirang siya bilang ministeryal na lingkod.

SIYA AY TATAKAS PATUNGO SA ISA SA MGA LUNSOD

10. Para makatanggap ng awa, ano ang dapat gawin agad ng nakapatay nang di-sinasadya?
10 Kailangang kumilos agad ang nakapatay nang di-sinasadya para tumanggap ng awa. Dapat siyang tumakas patungo sa pinakamalapit na kanlungang lunsod. (Basahin ang Josue 20:4.) Hindi niya ito dapat bale-walain; buhay niya ang nakataya! May mga isasakripisyo siya. Kailangan niyang iwan ang kaniyang trabaho, tahanan, at mawawalan siya ng kalayaang maglakbayhanggang sa mamatay ang mataas na saserdote. * (Bil. 35:25) Pero sulit ang lahat ng iyon. Kung aalis siya sa lunsod, ipakikita niyang bale-wala lang sa kaniya ang nagawa niyang pagpatay, at manganganib ang sarili niyang buhay.

11. Paano maipakikita ng isang nagsisising Kristiyano na hindi niya binabale-wala ang awa ng Diyos?
11 Para matanggap ang awa ng Diyos, dapat ding kumilos ang mga nagsisising nagkasala sa ngayon. Dapat nilang lubusang talikuran ang paggawa ng kasalanantakasan hindi lang ang malubhang kasalanan kundi maging ang maliliit na kasalanang umaakay rito. Inilarawan ni apostol Pablo ang ginawa ng mga nagsisising Kristiyano sa Corinto. Isinulat niya: “Ang mismong bagay na ito, ang pagpapalungkot sa inyo sa makadiyos na paraan, kay laki ngang kasigasigan ang ibinunga nito sa inyo, oo, pagpapawalang-sala sa inyong sarili, oo, pagkagalit, oo, takot, oo, pananabik, oo, sigasig, oo, pagtatama ng mali!” (2 Cor. 7:10, 11) Kung gagawa tayo ng matinding pagsisikap para talikuran ang paggawa ng kasalanan, maipakikita natin kay Jehova na hindi natin binabale-wala o inaabuso ang kaniyang awa.

12. Ano ang dapat na handang isakripisyo ng isang Kristiyano para patuloy siyang tumanggap ng awa ng Diyos?
12 Ano ang kailangang isakripisyo ng isang Kristiyano para patuloy siyang tumanggap ng awa ng Diyos? Dapat ay handa niyang isakripisyo ang anumang mahalaga sa kaniya, kung aakay ito sa kasalanan. (Mat. 18:8, 9) Halimbawa, kung iniimpluwensiyahan ka ng ilang kaibigan mo na gumawa ng mga bagay na ayaw ni Jehova, titigilan mo ba ang pakikisama sa kanila? Kung nahihirapan kang maging katamtaman sa pag-inom ng alak, iiwasan mo ba ang mga sitwasyon na tutukso sa iyo na uminom nang sobra? Kung nakikipaglaban ka sa imoral na mga pagnanasa, iniiwasan mo ba ang mga pelikula, website, o gawain na puwedeng pumukaw ng maruruming kaisipan? Tandaan, sulit ang anumang sakripisyo para makapanatiling tapat kay Jehova. Wala nang mas masakit kaysa sa pakiramdam na iniwan ka ni Jehova. Pero wala ring mas masarap kaysa sa pakiramdam na nasa iyo ang kaniyang walang-hanggang tapat na pag-ibig.—Isa. 54:7, 8.

ANG MGA IYON AY MAGSISILBING KANLUNGAN NINYO

13. Ipaliwanag kung bakit ligtas at puwedeng mabuhay nang masaya sa kanlungang lunsod ang di-sinasadyang nakapatay.
13 Kapag nasa loob na ng kanlungang lunsod, ligtas na ang nakapatay nang di-sinasadya. Sinabi ni Jehova: “Ang mga [lunsod na] iyon ay magsisilbing kanlungan ninyo.” (Jos. 20:2, 3) Hindi na muling lilitisin ang kaso ng nakapatay, at hindi pahihintulutang pumasok sa lunsod ang tagapaghiganti ng dugo para patayin siya. Kaya hindi na niya kailangang matakot dahil hanggat nasa loob siya ng lunsod, nasa ilalim siya ng proteksiyon ni Jehova. Pero hindi ito bilangguan. Makapagtatrabaho siya rito, makatutulong sa iba, at makapaglilingkod nang payapa kay Jehova. Oo, puwede pa rin siyang mabuhay nang masaya at may kabuluhan!

Isang sister ang nanalangin, nagkaroon ng pagtitiwala, at sumama sa isang sister sa paglilingkod
Magtiwala sa kapatawaran ni Jehova (Tingnan ang parapo 14-16)
14. Sa ano makatitiyak ang isang nagsisising Kristiyano?
14 Dahil sa nagawa nilang malubhang pagkakasala, ang ilan sa bayan ng Diyos ay nagsisi na pero parang bilanggo pa rin ng panunumbat ng kanilang budhi. Iniisip pa nga nila na habambuhay na silang nadungisan sa pananaw ni Jehova. Kung ganiyan ang nadarama mo, makatitiyak ka na kapag pinatawad ka ni Jehova, puwede ka nang mapanatag sa kaniyang awa. Napatunayan iyan ni Daniel, na nabanggit kanina. Matapos siyang ituwid ng mga elder at tulungang magkaroon uli ng malinis na budhi, sinabi niya: “Nakahinga na ako nang maluwag. Dahil naasikaso ang kaso ko sa tamang paraan, hindi na ako kailangang makonsensiya pa. Kapag pinatawad na ang kasalanan, burado na ito. Gaya ng sabi ni Jehova, inaalis niya ang ating mga pasanin at inilalayo ang mga iyon sa atin. Hindi mo na makikita pa ang mga iyon.” Kapag nasa loob na ng kanlungang lunsod, ang di-sinasadyang nakapatay ay hindi na kailangang matakot na darating ang tagapaghiganti ng dugo para patayin siya. Kaya kapag pinatawad na ni Jehova ang ating kasalanan, hindi na tayo dapat matakot na uungkatin pa niya iyon o na parurusahan pa rin niya tayo dahil doon.—Basahin ang Awit 103:8-12.

15, 16. Paano mapatitibay ng papel ni Jesus bilang Manunubos at Mataas na Saserdote ang iyong pagtitiwala sa awa ng Diyos?
15 Sa katunayan, kumpara sa mga Israelita, mas may dahilan tayo na magtiwala sa awa ni Jehova. Pagkatapos sabihin ni Pablo na miserable siya dahil hindi niya lubusang nasusunod si Jehova, sinabi niya: “Salamat sa Diyos sa pamamagitan ni Jesu-Kristo na ating Panginoon!” (Roma 7:25) Kahit nakikipagpunyagi si Pablo laban sa kasalanan at sa nagawa niyang mga pagkakamalina pinagsisihan na niyamay tiwala si Pablo sa kapatawaran ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Bilang ating Manunubos, nililinis ni Jesus ang ating budhi at binibigyan tayo ng panloob na kapayapaan. (Heb. 9:13, 14) Bilang ating Mataas na Saserdote, “nagagawa rin niyang iligtas nang lubusan yaong mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya ay laging buháy upang makiusap para sa kanila.” (Heb. 7:24, 25) Kung ang papel ng mataas na saserdote sa Israel ay nagbibigay-katiyakan sa mga Israelita na mapapatawad ang kanilang kasalanan, mas nagbibigay-katiyakan ang paglilingkod ng ating Mataas na Saserdote, si Jesus, namakapagtatamo tayo ng awa at makasusumpong ng di-sana-nararapat na kabaitan bilang tulong sa tamang panahon.’—Heb. 4:15, 16.

16 Kaya para maging kanlungan natin si Jehova, dapat tayong manampalataya sa hain ni Jesus. Sa halip na basta isipin na ang halaga ng pantubos ay para sa kapakinabangan ng marami, manampalataya ka na para ito sa iyo bilang indibiduwal. (Gal. 2:20, 21) Manampalataya ka na salig sa pantubos, mapapatawad ang mga kasalanan mo. Manampalataya ka na dahil sa pantubos, mayroon kang pag-asa na buhay na walang hanggan. Ang hain ni Jesus ay regalo ni Jehova sa iyo.

17. Bakit mo gustong manganlong kay Jehova?
17 Masasalamin sa mga kanlungang lunsod ang awa ni Jehova. Sa kaayusang ito, idiniin ng Diyos ang pagiging sagrado ng buhay. Ipinakita rin nito kung paano tayo tinutulungan ng mga elder, kung ano ang ibig sabihin ng tunay na pagsisisi, at kung bakit lubusan tayong makapagtitiwala sa kapatawaran ni Jehova. Nanganganlong ka ba kay Jehova? Wala nang mas ligtas na dako! (Awit 91:1, 2) Sa susunod na artikulo, tingnan natin kung paano tayo matutulungan ng mga kanlungang lunsod na tularan si Jehova, ang pinakadakilang halimbawa ng katarungan at awa.

Mga Aral o mga Antitipikong Paglalarawan?
Noong dulong bahagi ng ika-19 na siglo, sinimulang ipaliwanag ng The Watch Tower ang makahulang kahulugan ng mga kanlungang lunsod. “Ang bahaging ito ng tipikong kautusang Mosaiko ay malinaw na lumalarawan sa kanlungan kay Kristo na masusumpungan ng mga makasalanan,” ayon sa isyu ng Setyembre 1, 1895. “Sa panganganlong sa kaniya taglay ang pananampalataya ay may proteksiyon.” Pagkalipas ng sandaang taon, tinukoy ng Ang Bantayan ang antitipikong kanlungang lunsod bilangpaglalaan ng Diyos upang ipagsanggalang tayo buhat sa kamatayan dahil sa paglabag sa kaniyang utos tungkol sa kabanalan ng dugo.”

Pero ipinaliwanag ng Ang Bantayan, isyu ng Marso 15, 2015, kung bakit bihira nang bumanggit ang ating mga publikasyon ng mga tipiko at antitipikong paglalarawan: “Kapag itinuturo ng Kasulatan na ang isang indibiduwal, pangyayari, o bagay ay nagsisilbing tipiko ng isa pang bagay, tinatanggap natin iyon. Pero kung wala namang batayan sa Kasulatan para bigyan ng makasagisag na kahulugan ang isang tao o ulat sa Bibliya, hindi natin dapat gawin iyon.” Dahil walang binabanggit ang Kasulatan tungkol sa anumang antitipikong kahulugan ng mga kanlungang lunsod, tinatalakay ng artikulong ito at ng kasunod nito ang mga aral na matututuhan ng mga Kristiyano sa kaayusang ito.

Nauna
Susunod

Isáng nakapatay nang dí-sinásadyá áng dumatíng sa kanlungang lunsód

Nanganganlong Ka Ba kay Jehóva?

00:0021:11
Tinutubos ni Jehóva áng káluluwá ng kaniyáng mgá lingkód; at waláng sinumán sa mgá nanganganlong sa kaniyá áng itutúring ná may-sala.”—ÁWIT 34:22.

ÁWIT: 8, 54
ANÓ ÁNG MATÚTUTÚHAN MO SA MGÁ KANLUNGANG LUNSÓD TUNGKÓL SA . . .
papél ng mgá élder sa pagtúlong sa isáng nagkasála nang malubhâ?
kahálagáhan ng agád ná pagkílos pára makinábang sa áwa ng Diyós?
pagíging lubúsan ng pagpapatáwad ni Jehóva?
1. Dáhil sa kasalánan, anó áng nararamdamán ng maráming tapát ná lingkód ng Diyós?
MISERABLENG táo akó!” (Róma 7:24) Gáya ni apostól Páblo, maráming tapát ná lingkód ng Diyós áng nakadárama rín ng ganiyán. Bákit? Dáhil lahát táyo ay nagmána ng kasalánan, at kung mínsan, hindî nátin nagágawâ áng nakalúlugód kay Jehóva. Iniísip pa ngâ ng ilán ná hindî ná silá mapapatawad ng Diyós dáhil nakagawâ silá ng malubháng kasalánan.

2. (a) Paáno ipinakikíta ng Áwit 34:22 ná hindî dápat magpadaíg sa panunumbát ng budhî áng mgá lingkód ng Diyós? (b) Anó áng tátalakáyin nátin sa artíkulong itó? (Tingnán áng kahóngMgá Áral o mgá Antitipikong Paglálaráwan?”)
2 Péro tinítiyák ng Kasulátan ná áng mgá nanganganlong kay Jehóva ay hindî dápat magpadaíg sa panunumbát ng budhî. (Basáhin áng Áwit 34:22.) Anó ba áng kahulugán ng panganganlong kay Jehóva? Anóng mgá hakbáng áng dápat náting gawín pára tumanggáp ng áwa at kapatawarán niyá? Malaláman nátin áng sagót kung isásaálang-álang nátin áng tungkól sa mgá kanlungang lunsód sa sinaúnang Israél. Bagamán áng kaayúsang itó ay ginawâ sa ilálim ng tipáng Kautusán, ná hinalinhan noóng Pentecostés 33 C.E., tandaán ná áng Kautusán ay galíng kay Jehóva. Kayâ matútutúhan nátin sa kaayúsang iyón áng pananáw ni Jehóva tungkól sa kasalánan, sa mgá nagkasála, at sa pagsisísi. Alamín múna nátin kung anó áng layúnin ng mgá kanlungang lunsód.

MAGBIGÁY KAYÓ PÁRA SA INYÓ NG MGÁ KANLUNGANG LUNSÓD

3. Sa Israél, paáno hinahawakan áng mgá káso ng sadyáng pagpatáy?
3 Seryosong bágay pára kay Jehóva áng lahát ng káso ng pagpatáy. Sa sinaúnang Israél, áng mgá pumatáy nang sinásadyá ay papatayín ngtagapaghiganti ng dugô,” áng pinakamalapit ná kamág-anák ná laláki ng bíktima. (Bil. 35:19) Sa ganitóng paraán, maipagbabayad-sala áng dumanak ná dugô. Áng mabilís ná paglalapat ng hátol ay tutúlong pára maiwasang marumhan áng Lúpang Pangáko, dáhil iniútos ni Jehóva: “Huwág ninyóng durumhan áng lupaín ná kinaroroonan ninyó; sapagkát [áng pagbububo ng] dugô [ng táo] áng nagpaparumi sa lupaín.”—Bil. 35:33, 34.

4. Paáno hinahawakan áng káso ng mgá nakapatay nang dí-sinásadyá sa Israél?
4 Péro paáno namán áng káso ng mgá nakapatay nang dí-sinásadyá? Káhit aksidénte lang iyón, may pagkakasala pa rín silá dáhil nagbubo silá ng dugong waláng-sala. (Gen. 9:5) Péro dáhil sa áwa ni Jehóva, pinahíhintulútan siláng pumuntá sa isá sa ánim ná kanlungang lunsód. Doón, protektado silá sa tagapaghiganti ng dugô. Áng nakapatay nang dí-sinásadyá ay dápat manatíli sa kanlungang lunsód hanggáng sa mamatáy áng mataás ná saserdóte.—Bil. 35:15, 28.

5. Paáno makatutúlong áng kaayusán tungkól sa mgá kanlungang lunsód pára mas makilála nátin si Jehóva?
5 Áng kaayusán pára sa mgá kanlungang lunsód ay hindî idéya ng táo. Si Jehóva mísmo áng nag-útos kay Josue: “Magsalitâ ka sa mgá anák ni Israél, ná sinasábi, ‘Magbigáy kayó pára sa inyó ng mgá kanlungang lunsód.’” Áng mgá lunsód ná itó ay binigyán ngsagrádong katayúan.” (Jos. 20:1, 2, 7, 8) Dáhil si Jehóva áng nagbukod ng mgá lunsód ná itó pára sa espesyál ná layúnin, maitatanong nátin: Paáno makatutúlong áng kaayúsang itó pára mas maunawáan nátin áng áwa ni Jehóva? At anó áng matútutúhan nátin díto tungkól sa panganganlong nátin kay Jehóva ngayón?

IHAHARAP NIYÁ ÁNG KANIYÁNG KÁSOSA PANDINÍG NG MATATANDÁNG LALÁKI

6, 7. (a) Ilaráwan áng papél ng matatandáng laláki sa paghátol sa isáng nakapatay nang dí-sinásadyá. (Tingnán áng laráwan sa simulá ng artíkulo.) (b) Bákit dápat lumápit sa matatandáng laláki áng nakapatay nang dí-sinásadyá?
6 Kung áng isáng Israelíta ay nakapatay nang dí-sinásadyá, kailángan múna niyáng iharáp áng kaniyáng kásosa pandiníg ng matatandáng lalákisa pintúang-daán ng kanlungang lunsód ná pinúntahán niyá, at tatanggapín nilá siyá doón. (Jos. 20:4) Pagkalipás ng iláng panahón, pababalikin nilá siyá sa lunsód kung saán nangyári áng pagpatáy pára malitis siyá ng matatandáng laláki roón. (Basáhin áng Bílang 35:24, 25.) Kapág idineklara ng matatandáng laláki ná talagáng aksidénte áng nangyári, saká lang nilá siyá pababalikin sa kanlungang lunsód.

7 Bákit dápat iharáp sa matatandáng laláki áng káso? Pananagútan niláng panatilihing malínis áng kongregasyón ng Israél at tulúngan áng dí-sinasadyang nakapatay ná makinábang sa áwa ni Jehóva. Sinábi ng isáng iskólar ng Bíbliya ná kung áng nakapatay ay hindî lalapit sa matatandáng laláki, “manganganib siyá.” Idinagdág pa ng iskólar: “Áng dugô niyá ay nása kaniyáng úlo dáhil hindî niyá sinamantalá áng proteksiyong inilaán ng Diyós pára sa kaniyá.” May inilaang túlong pára sa nakapatay nang dí-sinásadyá, péro kailángan niyáng kumílos at samantalahín itó. Kung hindî siyá manganganlong sa isá sa mgá lunsód ná ibinukod ni Jehóva, may karapatán áng pinakamalapit ná kamág-anák ng bíktima ná patayín siyá.

8, 9. Bákit dápat lumápit sa mgá élder áng isáng Kristiyánong nakagawâ ng malubháng kasalánan?
8 Sa ngayón, áng Kristiyánong nakagawâ ng malubháng kasalánan ay kailángan ding humingî ng túlong sa mgá élder sa kongregasyón. Bákit nápakahalagá nitó? Úna, áng pagháwak ng mgá élder sa mgá káso ng malulubháng kasalánan ay kaayusán ni Jehóva, áyon sa ipinakikíta ng kaniyáng Salitâ. (Sant. 5:14-16) Ikalawâ, áng kaayúsang itó ay tutúlong sa mgá nagsisísing nagkasála ná makapanatíli sa língap ng Diyós at maiwásan áng pamimihása sa kasalánan. (Gal. 6:1; Heb. 12:11) Ikatló, áng mgá élder ay inatásan at sinánay ná patibáyin áng mgá nagsisísing nagkasála at tulúngan siláng maibsan áng bigát ná kaniláng nadárama. Tinatáwag ni Jehóva áng matatandáng laláking itó nádákong kublihan [o, kanlúngan] sa bagyong maulan.” (Isá. 32:1, 2) Talagáng isáng kapahayagán ng áwa ng Diyós áng kaayúsang itó!

9 Nakádamá ng kaginhawahan áng maráming lingkód ng Diyós nang humingî silá at tumanggáp ng túlong sa mgá élder. Halimbáwa, si Daniél, isáng bróther ná nakagawâ ng malubháng kasalánan, ay iláng-buwang nag-aatubiling lumápit sa mgá élder. “Sa tagál ng panahóng lumípas,” áng pag-ámin niyá, “inísip kong walâ nang maitutúlong áng mgá élder. Péro hindî pa rín akó mapakali; alám kong matutuklasan din áng ginawâ ko. At kapág nanánalángin akó kay Jehóva, kailángan ko munang simulán itó sa paghingî ng táwad sa kasalánan ko.” Sa wakás, lumápit din si Daniél sa mgá élder pára humingî ng túlong. Nang magláon, sinábi niyá: “Óo, tákot akóng lumápit sa kanilá. Péro pagkatápos non, párang nabúnutan akó ng tiník sa dibdíb. Ngayón, walâ nang hadláng sa paglápit ko kay Jehóva.” Malínis ná áng budhî ni Daniél, at kamakailán, nahírang siyá bílang ministeryál ná lingkód.

SIYÁ AY TATAKAS PATÚNGO SA ISÁ SA MGÁ LUNSÓD

10. Pára makatanggap ng áwa, anó áng dápat gawín agád ng nakapatay nang dí-sinásadyá?
10 Kailángang kumílos agád áng nakapatay nang dí-sinásadyá pára tumanggáp ng áwa. Dápat siyáng tumákas patúngo sa pinakamalapit ná kanlungang lunsód. (Basáhin áng Josue 20:4.) Hindî niyá itó dápat bále-walaín; búhay niyá áng nakataya! May mgá isasakripísyo siyá. Kailángan niyáng íwan áng kaniyáng trabáho, tahánan, at mawawalan siyá ng kalayáang maglakbáyhanggáng sa mamatáy áng mataás ná saserdóte. * (Bil. 35:25) Péro súlit áng lahát ng iyón. Kung aalis siyá sa lunsód, ipakikíta niyáng bále-walâ lang sa kaniyá áng nagawâ niyáng pagpatáy, at manganganib áng saríli niyáng búhay.

11. Paáno maipakikíta ng isáng nagsisísing Kristiyáno ná hindî niyá binabále-walâ áng áwa ng Diyós?
11 Pára matanggáp áng áwa ng Diyós, dápat ding kumílos áng mgá nagsisísing nagkasála sa ngayón. Dápat niláng lubúsang talikúran áng paggawà ng kasalánantakasan hindî lang áng malubháng kasalánan kundî magíng áng maliliít ná kasalanang umaákay ríto. Inilaráwan ni apostól Páblo áng ginawâ ng mgá nagsisísing Kristiyáno sa Corinto. Isinúlat niyá: “Áng mísmong bágay ná itó, áng pagpapalungkot sa inyó sa makadiyós ná paraán, kay lakí ngang kasigasigan áng ibinunga nitó sa inyó, óo, pagpapawalang-sala sa inyóng saríli, óo, pagkagalit, óo, tákot, óo, pananabík, óo, sigásig, óo, pagtatama ng malî!” (2 Cor. 7:10, 11) Kung gágawâ táyo ng matindíng pagsisíkap pára talikúran áng paggawà ng kasalánan, maipakikíta nátin kay Jehóva ná hindî nátin binabále-walâ o inaabuso áng kaniyáng áwa.

12. Anó áng dápat ná handáng isakripisyo ng isáng Kristiyáno pára patúloy siyáng tumanggáp ng áwa ng Diyós?
12 Anó áng kailángang isakripisyo ng isáng Kristiyáno pára patúloy siyáng tumanggáp ng áwa ng Diyós? Dápat ay handâ niyáng isakripisyo áng anumáng mahalagá sa kaniyá, kung aakay itó sa kasalánan. (Mat. 18:8, 9) Halimbáwa, kung iníimpluwensiyahán ka ng iláng kaibígan mo ná gumawâ ng mgá bágay ná áyaw ni Jehóva, titigilan mo ba áng pakikisáma sa kanilá? Kung nahihirápan kang magíng katamtaman sa pag-inóm ng álak, iiwasan mo ba áng mgá sitwasyón ná tutukso sa iyó ná uminóm nang sobra? Kung nakikipaglabán ka sa imorál ná mgá pagnanása, iniiwásan mo ba áng mgá pelíkula, website, o gawáin ná puwédeng pumukaw ng marúruming kaisipán? Tandaán, súlit áng anumáng sakripísyo pára makapanatíling tapát kay Jehóva. Walâ nang mas masakít káysa sa pakiramdám ná iníwan ka ni Jehóva. Péro walâ ring mas masaráp káysa sa pakiramdám ná nása iyó áng kaniyáng waláng-hanggáng tapát ná pag-íbig.—Isá. 54:7, 8.

ÁNG MGÁ IYÓN AY MAGSISÍLBING KANLÚNGAN NINYÓ

13. Ipaliwánag kung bákit ligtás at puwédeng mabúhay nang masáya sa kanlungang lunsód áng dí-sinasadyang nakapatay.
13 Kapág nása loób ná ng kanlungang lunsód, ligtás ná áng nakapatay nang dí-sinásadyá. Sinábi ni Jehóva: “Áng mgá [lunsód ná] iyón ay magsisílbing kanlúngan ninyó.” (Jos. 20:2, 3) Hindî ná mulíng lilitisin áng káso ng nakapatay, at hindî pahihintulutang pumások sa lunsód áng tagapaghiganti ng dugô pára patayín siyá. Kayâ hindî ná niyá kailángang matákot dáhil hanggát nása loób siyá ng lunsód, nása ilálim siyá ng proteksiyón ni Jehóva. Péro hindî itó bilangguan. Makapagtatrabaho siyá ríto, makatutúlong sa ibá, at makapaglílingkod nang payápa kay Jehóva. Óo, puwéde pa rín siyáng mabúhay nang masáya at may kabuluhán!

Isáng síster áng nanalángin, nagkaroón ng pagtitiwála, at sumáma sa isáng síster sa paglilingkód
Magtiwála sa kapatawarán ni Jehóva (Tingnán áng párapo 14-16)
14. Sa anó makatítiyak áng isáng nagsisísing Kristiyáno?
14 Dáhil sa nagawâ niláng malubháng pagkakasala, áng ilán sa báyan ng Diyós ay nagsísi ná péro párang bilanggo pa rín ng panunumbát ng kaniláng budhî. Iniísip pa ngâ nilá ná habambúhay ná siláng nadungisan sa pananáw ni Jehóva. Kung ganiyán áng nadárama mo, makatítiyak ka ná kapág pinatáwad ka ni Jehóva, puwéde ka nang mapanátag sa kaniyáng áwa. Napatunáyan iyán ni Daniél, ná nabanggít kanína. Matápos siyáng ituwíd ng mgá élder at tulungang magkaroón ulî ng malínis ná budhî, sinábi niyá: “Nakahingá ná akó nang maluwág. Dáhil naasikaso áng káso ko sa támang paraán, hindî ná akó kailángang makonsensiya pa. Kapág pinatáwad ná áng kasalánan, burado ná itó. Gáya ng sábi ni Jehóva, inaalis niyá áng áting mgá pasánin at inilalayo áng mgá iyón sa átin. Hindî mo ná makikíta pa áng mgá iyón.” Kapág nása loób ná ng kanlungang lunsód, áng dí-sinasadyang nakapatay ay hindî ná kailángang matákot ná dárating áng tagapaghiganti ng dugô pára patayín siyá. Kayâ kapág pinatáwad ná ni Jehóva áng áting kasalánan, hindî ná táyo dápat matákot ná uungkatin pa niyá iyón o ná parúrusáhan pa rín niyá táyo dáhil doón.—Basáhin áng Áwit 103:8-12.

15, 16. Paáno mapatitíbay ng papél ni Jesús bílang Manunubos at Mataás ná Saserdóte áng iyóng pagtitiwála sa áwa ng Diyós?
15 Sa katunáyan, kumpará sa mgá Israelíta, mas may dahilán táyo ná magtiwála sa áwa ni Jehóva. Pagkatápos sabíhin ni Páblo ná miseráble siyá dáhil hindî niyá lubúsang nasusunod si Jehóva, sinábi niyá: “Salámat sa Diyós sa pamamagítan ni Jésu-Krísto ná áting Panginoón!” (Róma 7:25) Káhit nakíkipagpunyagí si Páblo lában sa kasalánan at sa nagawâ niyáng mgá pagkakámalîná pinagsisihan ná niyámay tiwalà si Páblo sa kapatawarán ng Diyós sa pamamagítan ni Jesús. Bílang áting Manunubos, nililínis ni Jesús áng áting budhî at binibigyán táyo ng panloób ná kapayapáan. (Heb. 9:13, 14) Bílang áting Mataás ná Saserdóte, “nagágawâ rín niyáng iligtás nang lubúsan yaóng mgá lumalápit sa Diyós sa pamamagítan niyá, sapagkát siyá ay láging búhay úpang makiusap pára sa kanilá.” (Heb. 7:24, 25) Kung áng papél ng mataás ná saserdóte sa Israél ay nagbíbigay-katiyakan sa mgá Israelíta ná mapapatawad áng kaniláng kasalánan, mas nagbíbigay-katiyakan áng paglilingkód ng áting Mataás ná Saserdóte, si Jesús, námakapagtátamó táyo ng áwa at makasusumpong ng dí-sána-nararápat ná kabaítan bílang túlong sa támang panahón.’—Heb. 4:15, 16.

16 Kayâ pára magíng kanlúngan nátin si Jehóva, dápat táyong manámpalatáya sa hain ni Jesús. Sa halíp ná bastá isípin ná áng halagá ng pantubós ay pára sa kapakinabangán ng marámi, manámpalatáya ka ná pára itó sa iyó bílang indibiduwál. (Gal. 2:20, 21) Manámpalatáya ka ná sálig sa pantubós, mapapatawad áng mgá kasalánan mo. Manámpalatáya ka ná dáhil sa pantubós, mayroón kang pag-ása ná búhay ná waláng hanggán. Áng hain ni Jesús ay regálo ni Jehóva sa iyó.

17. Bákit mo gustóng manganlong kay Jehóva?
17 Masásalamín sa mgá kanlungang lunsód áng áwa ni Jehóva. Sa kaayúsang itó, idiniín ng Diyós áng pagíging sagrado ng búhay. Ipinakíta rín nitó kung paáno táyo tinútulúngan ng mgá élder, kung anó áng íbig sabíhin ng túnay ná pagsisísi, at kung bákit lubúsan táyong makapagtitiwála sa kapatawarán ni Jehóva. Nanganganlong ka ba kay Jehóva? Walâ nang mas ligtás ná dáko! (Áwit 91:1, 2) Sa súsunod ná artíkulo, tingnán nátin kung paáno táyo matutulúngan ng mgá kanlungang lunsód ná tuláran si Jehóva, áng pínakadakílang halimbáwa ng katarúngan at áwa.

Mgá Áral o mgá Antitipikong Paglálaráwan?
Noóng dúlong bahági ng íka-19 ná síglo, sinimuláng ipaliwánag ng The Watch Tower áng makahúlang kahulugán ng mgá kanlungang lunsód. “Áng baháging itó ng tipikong kautusáng Mosáiko ay malínaw ná lumalarawan sa kanlúngan kay Krísto ná masúsumpungán ng mgá makasalánan,” áyon sa ísyu ng Setyémbre 1, 1895. “Sa panganganlong sa kaniyá tagláy áng pananámpalatáya ay may proteksiyón.” Pagkalipás ng sandaang taón, tinúkoy ng Áng Bantayán áng antitipikong kanlungang lunsód bílangpaglalaán ng Diyós úpang ipagsanggalang táyo buhat sa kamatáyan dáhil sa paglabag sa kaniyáng útos tungkól sa kabanálan ng dugô.”

Péro ipinaliwánag ng Áng Bantayán, ísyu ng Marso 15, 2015, kung bákit bihíra nang bumanggit áng áting mgá publikasyón ng mgá tipiko at antitipikong paglálaráwan: “Kapág itinutúro ng Kasulátan ná áng isáng indibiduwál, pangyayári, o bágay ay nagsisílbing tipiko ng isá pang bágay, tinátanggáp nátin iyón. Péro kung walâ namáng batayan sa Kasulátan pára bigyán ng makasagísag ná kahulugán áng isáng táo o úlat sa Bíbliya, hindî nátin dápat gawín iyón.” Dáhil waláng binábanggít áng Kasulátan tungkól sa anumáng antitipikong kahulugán ng mgá kanlungang lunsód, tinatalákay ng artíkulong itó at ng kasunód nitó áng mgá áral ná matútutúhan ng mgá Kristiyáno sa kaayúsang itó.

Naúna
Súsunod