Capítulo 3 daan

Isinilang ang Maghahanda ng Daan

00:0004:53
LUCAS 1:57-79

ISINILANG AT PINANGALANAN SI JUAN BAUTISTA
INIHULA NI ZACARIAS ANG MAGIGING PAPEL NI JUAN
Kabuwanan na ni Elisabet. Tatlong buwang nanatiling kasama niya ang kamag-anak niyang si Maria. Panahon na para magpaalam si Maria at maglakbay pauwi sa Nazaret. Mga anim na buwan na lang, manganganak na rin siya.

Di-nagtagal pagkaalis ni Maria, nanganak si Elisabet. Naging matagumpay ang panganganak niya at mabuti ang kalusugan nilang mag-ina! Nang ipakita ni Elisabet ang sanggol sa mga kapitbahay niya at kamag-anak, nakipagsaya sila sa kaniya.

Sinasabi sa Kautusan ng Diyos sa Israel na sa ikawalong araw pagkasilang, ang isang sanggol na lalaki ay dapat tuliin, at bibigyan na rin ng pangalan. (Levitico 12:2, 3) Iniisip ng ilan na dapat isunod sa pangalan ni Zacarias ang kaniyang anak. Pero nagsalita si Elisabet: “Hindi! Juan ang pangalan niya.” (Lucas 1:60) Tandaan na sinabi ni anghel Gabriel na Juan ang ipapangalan sa sanggol.

Tumutol ang kanilang mga kapitbahay at kamag-anak: “Wala kayong kamag-anak na may ganiyang pangalan.” (Lucas 1:61) Sa pamamagitan ng senyas, tinanong nila si Zacarias kung ano ang ipapangalan sa sanggol. Humingi si Zacarias ng isang piraso ng kahoy at isinulat dito: “Juan ang pangalan niya.”—Lucas 1:63.

Nagsusulat si Zacarias sa isang piraso ng kahoy; muling nakapagsalita si Zacarias at humula
Pagkatapos, biglang nakapagsalita si Zacarias. Matatandaan mong napipi siya noong hindi siya naniwala sa sinabi ng anghel na si Elisabet ay magkakaanak. Kaya nang magsalita si Zacarias, lahat ng nakarinig ay namangha at napaisip: “Magiging ano kaya ang batang ito paglaki?” (Lucas 1:66) Nakita nila na pinatnubayan ng Diyos ang pagbibigay ng pangalang Juan sa bata.

Pagkatapos, napuspos ng banal na espiritu si Zacarias at nagsabi: “Purihin nawa si Jehova na Diyos ng Israel, dahil ibinaling niya ang pansin niya sa kaniyang bayan at naglaan sa kanila ng kaligtasan. At binigyan niya tayo ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa sambahayan ni David na kaniyang lingkod.” (Lucas 1:68, 69) Angmakapangyarihang tagapagligtasna tinutukoy niya ay ang Panginoong Jesus, na ipanganganak pa lang. Sinabi ni Zacarias na sa pamamagitan ng Isang ito, “ibibigay [ng Diyos] sa atin ang pribilehiyong gumawa ng sagradong paglilingkod sa kaniya nang walang takot at nang may katapatan at katuwiran sa harap niya sa lahat ng araw natin.”—Lucas 1:74, 75.

Ganito naman ang inihula ni Zacarias tungkol sa kaniyang anak: “Ikaw, anak ko, tatawagin kang propeta ng Kataas-taasan, dahil mauuna ka kay Jehova para ihanda ang kaniyang mga daan, para ipaalam sa kaniyang bayan na ililigtas niya sila sa pamamagitan ng pagpapatawad sa mga kasalanan nila, dahil sa matinding habag ng ating Diyos. Ang habag na ito mula sa langit ay magiging tulad ng liwanag na sumisinag sa pagbubukang-liwayway, para magbigay ng liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng anino ng kamatayan at para patnubayan ang ating mga paa sa daan ng kapayapaan.” (Lucas 1:76-79) Talagang nakapagpapatibay ang hulang iyan!

Nang mga panahong ito, nakauwi na sa Nazaret ang dalagang si Maria. Ano kaya ang mangyayari kapag nalaman na ng mga tao na nagdadalang-tao siya gayong wala siyang asawa?

Ilan ang agwat ng edad nina Juan at Jesus?
Ano ang nangyari noong ikawalong araw matapos isilang si Juan?
Anong atas ang ibibigay ng Diyos kay Juan?
Nauna
Susunod
Isinílang áng Maghahandâ ng Daán

00:0004:53
LÚCAS 1:57-79

ISINÍLANG AT PINANGALÁNAN SI JUÁN BAUTÍSTA
INIHÚLA NI ZACÁRIAS ÁNG MAGÍGING PAPÉL NI JUÁN
Kabuwánan ná ni Elísabet. Tatlóng buwang nanatíling kasáma niyá áng kamág-anák niyáng si María. Panahón ná pára magpaalam si María at maglakbáy pauwî sa Názaret. Mgá ánim ná buwán ná lang, manganganak ná rín siyá.

Dí-nagtagál pagkaalís ni María, nanganak si Elísabet. Nagíng matagumpáy áng panganganák niyá at mabúti áng kalusúgan niláng mag-iná! Nang ipakíta ni Elísabet áng sanggól sa mgá kapitbahay niyá at kamág-anák, nakipagsaya silá sa kaniyá.

Sinasábi sa Kautusán ng Diyós sa Israél ná sa ikawalong áraw pagkasílang, áng isáng sanggól ná laláki ay dápat tuliin, at bíbigyán ná rín ng pangálan. (Levitico 12:2, 3) Iniísip ng ilán ná dápat isunod sa pangálan ni Zacárias áng kaniyáng anák. Péro nagsalitá si Elísabet: “Hindî! Juán áng pangálan niyá.” (Lúcas 1:60) Tandaán ná sinábi ni anghél Gabriel ná Juán áng ipapangalan sa sanggól.

Tumútol áng kaniláng mgá kapitbahay at kamág-anák: “Walâ kayóng kamág-anák ná may ganiyáng pangálan.” (Lúcas 1:61) Sa pamamagítan ng senyas, tinanóng nilá si Zacárias kung anó áng ipapangalan sa sanggól. Humingî si Zacárias ng isáng piráso ng káhoy at isinúlat díto: “Juán áng pangálan niyá.”—Lúcas 1:63.

Nagsusulat si Zacárias sa isáng piráso ng káhoy; mulíng nakapagsalitá si Zacárias at humula
Pagkatápos, bigláng nakapagsalitá si Zacárias. Matatandaan mong napipi siyá noóng hindî siyá naniwálà sa sinábi ng anghél ná si Elísabet ay magkakaanak. Kayâ nang magsalitâ si Zacárias, lahát ng nakarinig ay namanghâ at napaisíp: “Magíging anó kayâ áng bátang itó paglakí?” (Lúcas 1:66) Nakíta nilá ná pinatnubáyan ng Diyós áng pagbibigáy ng pangálang Juán sa batà.

Pagkatápos, napuspós ng banál ná espíritu si Zacárias at nagsábi: “Puríhin nawâ si Jehóva ná Diyós ng Israél, dáhil ibinaling niyá áng pansín niyá sa kaniyáng báyan at naglaán sa kanilá ng kaligtásan. At binigyán niyá táyo ng isáng makapangyaríhang tagapagligtás mulâ sa sambahayán ni Davíd ná kaniyáng lingkód.” (Lúcas 1:68, 69) Ángmakapangyaríhang tagapagligtásná tinutúkoy niyá ay áng Panginoóng Jesús, ná ipangánganák pa lang. Sinábi ni Zacárias ná sa pamamagítan ng Isáng itó, “ibíbigay [ng Diyós] sa átin áng pribiléhiyong gumawâ ng sagrádong paglilingkód sa kaniyá nang waláng tákot at nang may katapátan at katuwíran sa haráp niyá sa lahát ng áraw nátin.”—Lúcas 1:74, 75.

Ganitó namán áng inihúla ni Zacárias tungkól sa kaniyáng anák: “Ikáw, anák ko, tatawágin kang propéta ng Kátaás-taásan, dáhil mauuna ka kay Jehóva pára ihandá áng kaniyáng mgá daán, pára ipáalám sa kaniyáng báyan ná ilíligtás niyá silá sa pamamagítan ng pagpapatáwad sa mgá kasalánan nilá, dáhil sa matindíng habág ng áting Diyós. Áng habág ná itó mulâ sa lángit ay magíging túlad ng liwánag ná sumisinag sa pagbubukang-liwaywáy, pára magbigáy ng liwánag sa mgá nása kadilíman at nása ilálim ng anino ng kamatáyan at pára patnubayan áng áting mgá paá sa daán ng kapayapáan.” (Lúcas 1:76-79) Talagáng nakapagpápatíbay áng húlang iyán!

Nang mgá panahóng itó, nakauwi ná sa Názaret áng dalagang si María. Anó kayâ áng mangyayári kapág naláman ná ng mgá táo ná nagdádalang-táo siyá gayóng walâ siyáng asáwa?

Ilán áng agwat ng edád nína Juán at Jesús?
Anó áng nangyári noóng ikawalong áraw matápos isílang si Juán?
Anóng átas áng ibíbigay ng Diyós kay Juán?
Naúna
Súsunod