Mateo 1:18-25

18 Ngunit ang kapanganakan ni Jesu-Kristo ay sa ganitong paraan. Noong panahon na ang kaniyang inang si Maria ay ipinangakong mapangasawa ni Jose, siya ay nasumpungang nagdadalang-tao sa pamamagitan ng banal na espiritu bago sila nagsama. 19 Gayunman, si Jose na kaniyang asawa, dahil siya ay matuwid at hindi niya nais na gawin siyang isang pangmadlang panoorin, ay nagbalak na diborsiyuhin siya nang palihim. 20 Ngunit pagkatapos niyang pag-isipan ang mga bagay na ito, narito! ang anghel ni Jehova ay nagpakita sa kaniya sa panaginip, na nagsasabi: “Jose, anak ni David, huwag kang matakot na iuwi si Maria na iyong asawa, sapagkat yaong pinangyaring maipaglihi niya ay sa pamamagitan ng banal na espiritu. 21 Siya ay magsisilang ng isang anak na lalaki, at tatawagin mong Jesus ang kaniyang pangalan, sapagkat ililigtas niya ang kaniyang bayan mula sa kanilang mga kasalanan.” 22 Ang lahat ng ito ay talagang nangyari upang matupad yaong sinalita ni Jehova sa pamamagitan ng kaniyang propeta, na nagsasabi: 23 “Narito! Ang dalaga ay magdadalang-tao at magsisilang ng isang anak na lalaki, at tatawagin nilang Emmanuel ang pangalan nito,” na kapag isinalin ay nangangahulugangSumasaatin ang Diyos.” 24 Nang magkagayon ay gumising si Jose mula sa kaniyang pagkakatulog at ginawa ang gaya ng iniutos sa kaniya ng anghel ni Jehova, at iniuwi niya ang kaniyang asawa. 25 Ngunit hindi siya nakipagtalik dito hanggang sa ito ay makapagsilang ng isang anak na lalaki; at tinawag niyang Jesus ang kaniyang pangalan.
18 Ngúnit áng kapanganakan ni Jésu-Krísto ay sa ganitóng paraán. Noóng panahón ná áng kaniyáng inang si María ay ipinangákong mapangasawa ni José, siyá ay násumpungáng nagdádalang-táo sa pamamagítan ng banál ná espíritu bágo silá nagsáma. 19 Gayunmán, si José ná kaniyáng asáwa, dáhil siyá ay matuwíd at hindî niyá náis ná gawín siyáng isáng pangmadláng panoorin, ay nagbalak ná dibórsiyuhín siyá nang palihím. 20 Ngúnit pagkatápos niyáng pag-isípan áng mgá bágay ná itó, nárito! áng anghél ni Jehóva ay nagpakíta sa kaniyá sa panagínip, ná nagsasábi: “José, anák ni Davíd, huwág kang matákot ná iuwí si María ná iyóng asáwa, sapagkát yaóng pinangyaring maipaglihi niyá ay sa pamamagítan ng banál ná espíritu. 21 Siyá ay magsisilang ng isáng anák ná laláki, at tatawágin mong Jesús áng kaniyáng pangálan, sapagkát ilíligtás niyá áng kaniyáng báyan mulâ sa kaniláng mgá kasalánan.” 22 Áng lahát ng itó ay talagáng nangyári úpang matupád yaóng sinalitá ni Jehóva sa pamamagítan ng kaniyáng propéta, ná nagsasábi: 23 “Nárito! Áng dalagá ay magdadalang-táo at magsisilang ng isáng anák ná laláki, at tatawágin niláng Emmanuel áng pangálan nitó,” ná kapág isinálin ay nangangahulugángSumasaatin áng Diyós.” 24 Nang magkágayón ay gumísing si José mulâ sa kaniyáng pagkakatulog at ginawâ áng gáya ng iniútos sa kaniyá ng anghél ni Jehóva, at iniuwi niyá áng kaniyáng asáwa. 25 Ngúnit hindî siyá nakipagtalik díto hanggáng sa itó ay makapagsilang ng isáng anák ná laláki; at tináwag niyáng Jesús áng kaniyáng pangálan.