Text

Pinatibay-loob ni Pablo] ang mga naroon sa pamamagitan ng maraming salita.—Gawa 20:2.Sa kaniyang mga liham, pinuri ni Pablo ang kaniyang mga kapuwa Kristiyano. Maraming taon siyang naglakbay kasama ng ilan sa kanila at tiyak na alam niya ang mga kahinaan nila, pero magagandang bagay ang sinabi niya tungkol sa kanila. Halimbawa, inilarawan ni Pablo si Timoteo bilang kaniyangminamahal at tapat na anak sa Panginoon,” na tunay na nagmamalasakit sa kapakanan ng ibang Kristiyano. (1 Cor. 4:17; Fil. 2:19, 20) Sinabi ni Pablo sa kongregasyon sa Corinto na si Tito ayisang kabahagi ko at kamanggagawa para sa inyong mga kapakanan.” (2 Cor. 8:23) Tiyak na napatibay sina Timoteo at Tito nang malaman nila na ganoon ang tingin ni Pablo sa kanila! Isinapanganib nina Pablo at Bernabe ang kanilang buhay nang bumalik sila sa mga lugar kung saan sila nakaranas ng mararahas na pagsalakay. Halimbawa, sa kabila ng mga pagsalansang na naranasan nila sa Listra, bumalik sila roon para patibayin ang mga bagong alagad na manatili sa pananampalataya. (Gawa 14:19-22) Sa Efeso, matapos mapaharap si Pablo sa maraming galít na tao, pinatibay-loob niya ang mga alagad doon.—
Pinatíbay-loób ni Páblo] áng mgá naroón sa pamamagítan ng maráming salitâ.—Gawâ 20:2.Sa kaniyáng mgá líham, pinuri ni Páblo áng kaniyáng mgá kápuwa Kristiyáno. Maráming taón siyáng naglakbáy kasáma ng ilán sa kanilá at tiyák ná alám niyá áng mgá kahináan nilá, péro magagandáng bágay áng sinábi niyá tungkól sa kanilá. Halimbáwa, inilaráwan ni Páblo si Timotéo bílang kaniyángminámahal at tapát ná anák sa Panginoón,” ná túnay ná nagmámalasákit sa kapakanán ng ibáng Kristiyáno. (1 Cor. 4:17; Fil. 2:19, 20) Sinábi ni Páblo sa kongregasyón sa Corinto ná si Tito ayisáng kabahagi ko at kamanggagawa pára sa inyóng mgá kapakanán.” (2 Cor. 8:23) Tiyák ná napatíbay sína Timotéo at Tito nang malamán nilá ná ganoón áng tingín ni Páblo sa kanilá! Isinapanganib nína Páblo at Bernabe áng kaniláng búhay nang bumalík silá sa mgá lugár kung saán silá nakaránas ng mararahás ná pagsalákay. Halimbáwa, sa kabilá ng mgá pagsalansáng ná naranásan nilá sa Listra, bumalík silá roón pára patibáyin áng mgá bágong alagád ná manatíli sa pananámpalatáya. (Gawâ 14:19-22) Sa Eféso, matápos mapaharáp si Páblo sa maráming galít ná táo, pinatíbay-loób niyá áng mgá alagád doón.—