Waang bantayan


Binubulay-bulay ng mga pinahiran ang kanilang makalangit na pag-asa at ng ibang mga tupa ang kanilang makalupang pag-asa

Huwag Hayaang Mapagkaitan Ka ng Gantimpala

00:0018:56
Huwag kayong pagkaitan ng gantimpala ng sinumang tao.”—COL. 2:18.

AWIT: 122, 139
ANO ANG SAGOT MO?
Paano natin mapoprotektahan ang ating sarili sa imoral na mga pagnanasa?
Paano makatutulong ang pagiging maibigin at mabait para hindi tayo mapagkaitan ng gantimpala?
Paano natin makakamit ang gantimpala bilang isang pamilya?
1, 2. (a) Anong gantimpala ang inaasam ng mga lingkod ng Diyos? (b) Ano ang tutulong sa atin na maituon ang ating mga mata sa gantimpala? (Tingnan ang larawan sa simula ng artikulo.)
GAYA ni apostol Pablo, ang mga pinahirang Kristiyano sa ngayon ay may mahalagang pag-asaanggantimpala ng paitaas na pagtawag ng Diyos.” (Fil. 3:14) Inaasam nilang maglingkod kasama ni Jesu-Kristo sa kaniyang makalangit na Kaharian at makipagtulungan sa kaniya na gawing sakdal ang sangkatauhan. (Apoc. 20:6) Napakaganda ngang pag-asa! Ang ibang mga tupa naman ay umaasang magkamit ng gantimpalang buhay na walang hanggan sa lupa. At napakasaya rin nila dahil dito!—2 Ped. 3:13.

2 Para tulungan ang mga kapuwa pinahirang Kristiyano na manatiling tapat at makamit ang gantimpala, hinimok sila ni Pablo: “Panatilihin ninyong nakatuon ang inyong mga pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas.” (Col. 3:2) Dapat nilang laging isaisip ang kanilang makalangit na mana. (Col. 1:4, 5) Kung bubulay-bulayin ng mga lingkod ni Jehova ang mga pagpapalang inilalaan niya sa kanila, maitutuon nila ang kanilang mga mata sa gantimpala, makalangit man o makalupa ang kanilang pag-asa.—1 Cor. 9:24.

3. Anong mga babala ang ibinigay ni Pablo sa kaniyang mga kapuwa Kristiyano?
3 Binabalaan din ni Pablo ang kaniyang mga kapuwa Kristiyano tungkol sa mga panganib na magkakait sa kanila ng gantimpala. Halimbawa, sumulat siya sa kongregasyon sa Colosas tungkol sa huwad na mga Kristiyano na nagsisikap na makamit ang pagsang-ayon ng Diyos sa pamamagitan ng mga gawa ng Kautusan sa halip na sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. (Col. 2:16-18) Tinalakay rin ni Pablo ang mga panganib na napapaharap sa atin ngayon at magkakait sa atin ng gantimpala. Halimbawa, ipinaliwanag niya kung paano lalabanan ang imoral na mga pagnanasa at kung paano aayusin ang mga problema sa mga kapananampalataya at sa mga kapamilya. Mahalaga rin sa atin ang payo niya. Kaya suriin natin ang ilan sa maibiging babala ni Pablo na nasa liham niya sa mga taga-Colosas.

PATAYIN ANG IMORAL NA MGA PAGNANASA

4. Paano natin maaaring maiwala ang gantimpala dahil sa imoral na mga pagnanasa?
4 Matapos ipaalaala sa mga kapatid ang kanilang napakagandang pag-asa, isinulat ni Pablo: “Patayin ninyo, kung gayon, ang mga sangkap ng inyong katawan na nasa ibabaw ng lupa may kinalaman sa pakikiapid [o, seksuwal na imoralidad], karumihan, pita sa sekso, nakasasakit na pagnanasa, at kaimbutan.” (Col. 3:5) Napakalakas ng imoral na mga pagnanasa at maaari nating maiwala ang ating espirituwal na mga kayamanan. Matapos makabalik sa kongregasyon, isang brother na nagpadala sa imoral na mga pagnanasa ang nagsabi, “Hinayaan kong madaig ako ng puwersang napakalakas at nang matauhan ako, huli na ang lahat.”

5. Paano natin mapoprotektahan ang ating sarili sa mapanganib na mga sitwasyon?
5 Lalo tayong dapat na maging mapagbantay sa mga sitwasyon na maaaring tumukso sa atin na labagin ang mga pamantayang moral ni Jehova. Halimbawa, sa simula pa lang, ang mga magkasintahan ay dapat magtakda ng limitasyon tungkol sa paghawak, paghalik, o pagiging magkasama nang silang dalawa lang. (Kaw. 22:3) Baka matukso rin ang isang Kristiyano kapag naglalakbay siya dahil sa trabaho o kapag nagtatrabaho siya kasama ng di-kasekso. (Kaw. 2:10-12, 16) Kung ganiyan ang sitwasyon mo, magpakilala ka bilang Saksi ni Jehova, kumilos sa paraang igagalang ka, at tandaan ang masasamang resulta ng pakikipag-flirt. Kailangan din tayong mag-ingat kapag nadedepres tayo o nalulungkot dahil baka maghanap tayo ng magmamalasakit sa atin. Baka masyado tayong maging desperado sa atensiyon, at tanggapin na lang ito kahit kanino manggaling. Kung mangyari iyan sa iyo, humingi ng tulong kay Jehova at sa mga kapatid para huwag mong maiwala ang gantimpala.—Basahin ang Awit 34:18; Kawikaan 13:20.

6. Ano ang dapat nating tandaan pagdating sa pagpili ng libangan?
6 Para mapatay ang imoral na mga pagnanasa, kailangan nating tanggihan ang imoral na paglilibang. Masasalamin sa karamihan ng libangan sa ngayon ang mga katangian ng sinaunang Sodoma at Gomorra. (Jud. 7) Pinalilitaw ng entertainment industry na normal lang ang seksuwal na imoralidad at wala itong masasamang resulta. Hindi natin ito dapat ipagkibit-balikat at basta na lang tanggapin ang kahit anong paglilibang. Kailangan nating pumili ng libangan na hindi hahadlang sa pagtutuon ng ating mga mata sa gantimpalang buhay.—Kaw. 4:23.

DAMTAN NINYO ANG INYONG SARILING PAG-IBIG AT KABAITAN

7. Anong mga problema ang maaaring bumangon sa kongregasyong Kristiyano?
7 Isang pagpapala ang maging bahagi ng kongregasyong Kristiyano. Dahil pinag-aaralan natin ang Salita ng Diyos sa ating pagpupulong at dahil sa mabait at maibiging suporta natin sa isat isa, napananatili nating nakapokus ang ating mga mata sa gantimpala. Pero kung minsan, may mga di-pagkakaunawaan na maaaring magdulot ng tensiyon sa gitna ng mga kapatid. Kung hindi malulutas ang mga iyon, baka mauwi ito sa paghihinanakit.—Basahin ang 1 Pedro 3:8, 9.

8, 9. (a) Anong mga katangian ang tutulong sa atin na makamit ang gantimpala? (b) Paano natin maiingatan ang kapayapaan kung nasaktan tayo ng isang kapatid?
8 Hindi natin dapat hayaang mapagkaitan tayo ng gantimpala dahil sa hinanakit. Paano? Hinimok ni Pablo ang mga taga-Colosas: “Bilang mga pinili ng Diyos, banal at iniibig, damtan ninyo ang inyong sarili ng magiliw na pagmamahal na may habag, kabaitan, kababaan ng pag-iisip, kahinahunan, at mahabang pagtitiis. Patuloy ninyong pagtiisan ang isat isa at lubusang patawarin ang isat isa kung ang sinuman ay may dahilan sa pagrereklamo laban sa iba. Kung paanong si Jehova ay lubusang nagpatawad sa inyo, gayon din naman ang gawin ninyo. Ngunit, bukod pa sa lahat ng bagay na ito, damtan ninyo ang inyong sarili ng pag-ibig, sapagkat ito ay isang sakdal na bigkis ng pagkakaisa.”—Col. 3:12-14.

9 Tutulong ang pagiging maibigin at mabait para maging mapagpatawad tayo sa isat isa. Halimbawa, kung nasaktan tayo sa sinabi o ginawa ng isang kapatid, sikapin nating alalahanin ang mga pagkakataon na hindi tayo naging mabait sa ating pagsasalita o pagkilos. Hindi ba pinahahalagahan natin na pinalampas ng mga kapatid ang ating mga pagkakamali dahil sa kanilang pag-ibig at kabaitan? (Basahin ang Eclesiastes 7:21, 22.) At lalo tayong nagpapasalamat sa kabaitan ni Kristo dahil tinipon niya ang mga tunay na mananamba para magkaisa. (Col. 3:15) Mahal natin ang iisang Diyos, nangangaral tayo ng iisang mensahe, at napapaharap tayo sa pare-parehong mga problema. Kung tayo ay mabait, maibigin, at mapagpatawad, lalong magkakaisa ang kongregasyon at mapananatili nating nakatuon ang ating mga mata sa gantimpala.

10, 11. (a) Bakit mapanganib ang inggit? (b) Paano natin matitiyak na hindi natin maiwawala ang gantimpala dahil sa inggit?
10 Ipinakikita ng mga halimbawa sa Bibliya na maaari nating maiwala ang gantimpala dahil sa paninibugho, o inggit. Halimbawa, nainggit si Cain sa kapatid niyang si Abel kaya pinatay niya ito. Nainggit sina Kora, Datan, at Abiram kay Moises at nagrebelde sila sa kaniya. Nainggit si Haring Saul sa tagumpay ni David kung kaya pinagtangkaan niya itong patayin. Talagang totoo ang sinasabi ng Salita ng Diyos: “Kung saan may paninibugho at hilig na makipagtalo, naroon ang kaguluhan at bawat buktot na bagay.”—Sant. 3:16.

11 Kung lilinangin natin ang pag-ibig at kabaitan sa ating puso, hindi tayo madaling maiinggit. Sinasabi ng Salita ng Diyos: “Ang pag-ibig ay may mahabang pagtitiis at mabait. Ang pag-ibig ay hindi mapanibughuin.” (1 Cor. 13:4) Para huwag tumubo sa puso natin ang inggit, sikapin nating tingnan ang mga bagay-bagay ayon sa pananaw ng Diyos at ituring ang ating mga kapatid bilang bahagi ng iisang katawanang kongregasyon. Kaayon ito ng sinasabi ng Bibliya: “Kung ang isang sangkap ay niluluwalhati, ang lahat ng iba pang sangkap ay nakikipagsaya rito.” (1 Cor. 12:16-18, 26) Kaya sa halip na mainggit, magiging masaya tayo kapag tumatanggap ng pagpapala ang iba. Pansinin ang halimbawa ng anak ni Haring Saul, si Jonatan. Hindi siya nainggit nang hirangin si David bilang tagapagmana ng trono. Pinasigla at sinuportahan pa nga niya si David. (1 Sam. 23:16-18) Puwede ba nating tularan ang kabaitan at pag-ibig ni Jonatan?

KAMTIN ANG GANTIMPALA BILANG ISANG PAMILYA

12. Anong makakasulatang payo ang tutulong sa atin na makamit ang gantimpala bilang isang pamilya?
12 Ang pagsunod sa mga simulain ng Bibliya ay tutulong para maging mapayapa at maligaya ang isang pamilya at para makamit nila ang gantimpala. Anong makakasulatang payo para sa mga pamilya ang ibinigay ni Pablo sa mga Kristiyano sa Colosas? Sinabi niya: “Kayong mga asawang babae, magpasakop kayo sa inyu-inyong asawang lalaki, gaya ng nararapat sa Panginoon. Kayong mga asawang lalaki, patuloy na ibigin ang inyu-inyong asawang babae at huwag kayong magalit sa kanila nang may kapaitan. Kayong mga anak, maging masunurin kayo sa inyong mga magulang sa lahat ng bagay, sapagkat ito ay lubhang kalugud-lugod sa Panginoon. Kayong mga ama, huwag ninyong yamutin ang inyong mga anak, upang hindi sila masiraan ng loob.” (Col. 3:18-21) Tiyak na sasang-ayon ka na ang pagsunod sa payong ito ay makatutulong sa mga asawang lalaki, asawang babae, at mga anak.

13. Paano maaakay ng isang sister sa katotohanan ang kaniyang di-sumasampalatayang mister?
13 Paano kung isa kang asawang babae at pakiramdam mo ay hindi tama ang pagtrato sa iyo ng iyong di-sumasampalatayang mister? Bubuti ba ang sitwasyon kung aawayin mo siya? Kahit mapasunod mo siya sa gusto mo, maaakay mo kaya siya sa katotohanan? Malamang na hindi. Pero kung igagalang mo ang pagkaulo ng iyong asawang lalaki, mas magiging mapayapa ang inyong pamilya, mapararangalan mo si Jehova, at baka mawagi mo pa nga ang iyong asawa sa tunay na pagsamba! Sa gayon, pareho kayong magkakamit ng gantimpala.—Basahin ang 1 Pedro 3:1, 2.

14. Ano ang dapat gawin ng isang brother kung hindi siya nirerespeto ng kaniyang di-sumasampalatayang misis?
14 Isa ka bang asawang lalaki at pakiramdam mo ay hindi ka nirerespeto ng iyong di-sumasampalatayang misis? Mas igagalang ka ba niya kung sisigawan mo siya para ipakita kung sino ang boss? Siyempre hindi! Inaasahan ng Diyos na gagamitin mo ang iyong pagkaulo sa maibiging paraan, gaya ni Jesus. (Efe. 5:23) Maibigin at matiyaga si Jesus sa kaniyang kongregasyon bilang ulo nito. (Luc. 9:46-48) Kung tutularan ng asawang lalaki ang halimbawa ni Jesus, baka maakay niya ang kaniyang misis sa tunay na pagsamba.

15. Paano maipakikita ng isang brother ang pag-ibig niya sa kaniyang asawa?
15 Pinapayuhan ang mga asawang lalaki: “Patuloy na ibigin ang inyu-inyong asawang babae at huwag kayong magalit sa kanila nang may kapaitan.” (Col. 3:19) Binibigyang-dangal ng maibiging asawang lalaki ang kaniyang misis kung pinakikinggan niya ang opinyon nito at ipinadaramang pinahahalagahan niya ang sinasabi nito. (1 Ped. 3:7) Siyempre, hindi naman niya laging mapagbibigyan ang kaniyang misis, pero mas balanse ang magiging desisyon niya kung kokonsultahin niya ito. (Kaw. 15:22) Hindi pipilitin ng isang maibiging asawang lalaki ang kaniyang misis na igalang siya. Sa halip sisikapin niyang makamit ang respeto nito. Kung mahal niya ang kaniyang asawa at mga anak, mas malamang na maging maligaya ang kanilang pamilya habang naglilingkod sila kay Jehova, at makakamit nila ang gantimpalang buhay.

Isang mag-asawa ang nagtatalo at nababalisa ang kanilang mga anak; masaya ang lahat kapag mabait ang pakikitungo nila sa isat isa
Paano natin maiiwasang mapagkaitan ng gantimpala dahil sa mga problema sa pamilya? (Tingnan ang parapo 13-15)
MGA KABATAANHUWAG HAYAANG MAPAGKAITAN KAYO NG GANTIMPALA!

16, 17. Bilang isang kabataan, paano mo maiiwasang sumamâ ang loob mo sa iyong mga magulang?
16 Paano kung isa kang tin-edyer at pakiramdam mo ay hindi ka naiintindihan ng iyong Kristiyanong mga magulang o masyado ka nilang hinihigpitan? Dahil sa sama ng loob, baka mag-alinlangan ka kung gusto mo ngang maglingkod kay Jehova. Pero kung hihinto ka sa paglilingkod kay Jehova, makikita mo na walang ibang nagmamalasakit sa iyo gaya ng iyong mga magulang at ng mga kapatid sa kongregasyon.

17 Kung hindi ka itutuwid ng mga magulang mo, paano mo malalaman kung talagang mahal ka nila? (Heb. 12:8) Pero baka naman sumasamâ ang loob mo sa paraan nila ng pagdidisiplina sa iyo. Sa halip na mainis, sikaping unawain ang dahilan kung bakit ganoon ang kanilang ikinikilos. Manatiling kalmado at iwasang mag-overreact. Sinasabi ng Salita ng Diyos: “Ang sinumang nagpipigil ng kaniyang mga pananalita ay nagtataglay ng kaalaman, at ang taong may kaunawaan ay malamig ang espiritu.” (Kaw. 17:27) Gawing tunguhin ang pagiging mature, na mahinahong tumatanggap ng payo, paanuman ito ibinigay. (Kaw. 1:8) Tandaan na isang pagpapala ang mga magulang na tunay na nagmamahal kay Jehova. Tiyak na gusto nilang makamit mo ang gantimpalang buhay.

18. Bakit ka determinadong panatilihing nakatuon ang iyong mga mata sa gantimpala?
18 Napakagandang isipin ang gantimpalang nakalaan sa atinimortal na buhay man sa langit o buhay na walang hanggan sa isang paraisong lupa. Sigurado ang pag-asang ito, na ipinangako mismo ng ating Maylikha. Sinasabi ng Diyos tungkol sa Paraisong lupa: “Ang lupa ay tiyak na mapupuno ng kaalaman kay Jehova.” (Isa. 11:9) Sa panahong iyon, lahat ng nabubuhay sa lupa ay tuturuan ng Diyos. Iyan ay gantimpalang sulit na abutin. Kaya laging isaisip ang ipinangako ni Jehova at huwag hayaang mapagkaitan ka ng gantimpala!

Nauna
Susunod

Binubúlay-búlay ng mgá pinahíran áng kaniláng makalángit ná pag-ása at ng ibáng mgá túpa áng kaniláng makalúpang pag-ása

Huwág Hayáang Mapagkaitan Ka ng Gantimpála

00:0018:56
Huwág kayóng pagkaitan ng gantimpála ng sinumáng táo.”—COL. 2:18.

ÁWIT: 122, 139
ANÓ ÁNG SAGÓT MO?
Paáno nátin mapoprotektahán áng áting saríli sa imorál ná mgá pagnanása?
Paáno makatutúlong áng pagíging maibigín at mabaít pára hindî táyo mapagkaitan ng gantimpála?
Paáno nátin makákamít áng gantimpála bílang isáng pamílya?
1, 2. (a) Anóng gantimpála áng ináasam ng mgá lingkód ng Diyós? (b) Anó áng tutúlong sa átin ná maituon áng áting mgá matá sa gantimpála? (Tingnán áng laráwan sa simulá ng artíkulo.)
GÁYA ni apostól Páblo, áng mgá pinahírang Kristiyáno sa ngayón ay may mahalagáng pag-ásaánggantimpála ng paitaas ná pagtawag ng Diyós.” (Fil. 3:14) Ináasam niláng maglingkód kasáma ni Jésu-Krísto sa kaniyáng makalángit ná Kaharián at makipagtulúngan sa kaniyá ná gawíng sakdál áng sángkataúhan. (Apoc. 20:6) Nápakagandá ngang pag-ása! Áng ibáng mgá túpa namán ay umaásang magkamit ng gantimpálang búhay ná waláng hanggán sa lúpa. At napakasáya rín nilá dáhil díto!—2 Ped. 3:13.

2 Pára tulúngan áng mgá kápuwa pinahírang Kristiyáno ná manatíling tapát at makamít áng gantimpála, hinímok silá ni Páblo: “Panatilíhin ninyóng nakatuón áng inyóng mgá pag-iísip sa mgá bágay ná nása itaás.” (Col. 3:2) Dápat niláng láging isaísip áng kaniláng makalángit ná mána. (Col. 1:4, 5) Kung búbuláy-bulayín ng mgá lingkód ni Jehóva áng mgá pagpapálang inilálaán niyá sa kanilá, maitutuon nilá áng kaniláng mgá matá sa gantimpála, makalángit man o makalupa áng kaniláng pag-ása.—1 Cor. 9:24.

3. Anóng mgá babalá áng ibinigáy ni Páblo sa kaniyáng mgá kápuwa Kristiyáno?
3 Binabalaán din ni Páblo áng kaniyáng mgá kápuwa Kristiyáno tungkól sa mgá pangánib ná magkakait sa kanilá ng gantimpála. Halimbáwa, sumúlat siyá sa kongregasyón sa Colósas tungkól sa huwád ná mgá Kristiyáno ná nagsisíkap ná makamít áng págsang-áyon ng Diyós sa pamamagítan ng mgá gawâ ng Kautusán sa halíp ná sa pamamagítan ng pananámpalatáya kay Krísto. (Col. 2:16-18) Tinalákay rín ni Páblo áng mgá pangánib ná napapaharáp sa átin ngayón at magkakait sa átin ng gantimpála. Halimbáwa, ipinaliwánag niyá kung paáno lalabánan áng imorál ná mgá pagnanása at kung paáno aayúsin áng mgá probléma sa mgá kapanánampalatáya at sa mgá kapamílya. Mahalagá rín sa átin áng páyo niyá. Kayâ suríin nátin áng ilán sa maibigíng babalá ni Páblo ná nása líham niyá sa mgá tága-Colósas.

PATAYÍN ÁNG IMORÁL NÁ MGÁ PAGNANÁSA

4. Paáno nátin maaáring maiwalá áng gantimpála dáhil sa imorál ná mgá pagnanása?
4 Matápos ipaálaála sa mgá kapatíd áng kaniláng nápakagandáng pag-ása, isinúlat ni Páblo: “Patayín ninyó, kung gayón, áng mgá sangkap ng inyóng katawán ná nása ibábaw ng lúpa may kinaláman sa pakikiapíd [o, seksuwál ná imoralidád], karumihan, pita sa sekso, nakasasákit ná pagnanása, at kaímbután.” (Col. 3:5) Napakalakás ng imorál ná mgá pagnanása at maaári náting maiwalá áng áting espirituwál ná mgá kayamánan. Matápos makabalík sa kongregasyón, isáng bróther ná nagpadalá sa imorál ná mgá pagnanása áng nagsábi, “Hinayáan kong madaíg akó ng puwersang napakalakás at nang matauhan akó, hulí ná áng lahát.”

5. Paáno nátin mapoprotektahán áng áting saríli sa mapangánib ná mgá sitwasyón?
5 Lálo táyong dápat ná magíng mapagbantáy sa mgá sitwasyón ná maaáring tumukso sa átin ná labagin áng mgá pámantáyang morál ni Jehóva. Halimbáwa, sa simulá pa lang, áng mgá magkásintáhan ay dápat magtakdâ ng limitasyón tungkól sa pagháwak, paghalik, o pagíging magkasáma nang siláng dalawâ lang. (Kaw. 22:3) Bakâ matukso rín áng isáng Kristiyáno kapág naglalakbáy siyá dáhil sa trabáho o kapág nagtátrabáho siyá kasáma ng dí-kasekso. (Kaw. 2:10-12, 16) Kung ganiyán áng sitwasyón mo, magpakilala ka bílang Saksí ni Jehóva, kumílos sa paraáng igagalang ka, at tandaán áng masasamáng resúlta ng pakíkipag-flirt. Kailángan din táyong mag-íngat kapág nadedepres táyo o nalúlungkót dáhil bakâ maghanáp táyo ng magmamalasakit sa átin. Bakâ masyádo táyong magíng desperado sa atensiyón, at tanggapín ná lang itó káhit kaníno manggaling. Kung mangyári iyán sa iyó, humingî ng túlong kay Jehóva at sa mgá kapatíd pára huwág mong maiwalá áng gantimpála.—Basáhin áng Áwit 34:18; Kawikaán 13:20.

6. Anó áng dápat náting tandaán pagdatíng sa pagpíli ng libángan?
6 Pára mapatáy áng imorál ná mgá pagnanása, kailángan náting tanggihán áng imorál ná paglilibáng. Masásalamín sa karamíhan ng libángan sa ngayón áng mgá katangían ng sinaúnang Sodóma at Gomórra. (Jud. 7) Pinalilitáw ng entertainment industry ná normal lang áng seksuwál ná imoralidád at walâ itóng masasamáng resúlta. Hindî nátin itó dápat ipagkibit-balikát at bastá ná lang tanggapín áng káhit anóng paglilibáng. Kailángan náting pumíli ng libángan ná hindî hahadlang sa pagtutuón ng áting mgá matá sa gantimpálang búhay.—Kaw. 4:23.

DAMTAN NINYÓ ÁNG INYÓNG SARÍLING PAG-ÍBIG AT KABAÍTAN

7. Anóng mgá probléma áng maaáring bumángon sa kongregasyóng Kristiyáno?
7 Isáng pagpapála áng magíng bahági ng kongregasyóng Kristiyáno. Dáhil pínag-aarálan nátin áng Salitâ ng Diyós sa áting pagpupúlong at dáhil sa mabaít at maibigíng supórta nátin sa isát isá, napananatíli náting nakapókus áng áting mgá matá sa gantimpála. Péro kung mínsan, may mgá dí-pagkakaunawáan ná maaáring magdúlot ng tensiyón sa gitnâ ng mgá kapatíd. Kung hindî malulutas áng mgá iyón, bakâ mauwî itó sa paghihinanakit.—Basáhin áng 1 Pédro 3:8, 9.

8, 9. (a) Anóng mgá katangían áng tutúlong sa átin ná makamít áng gantimpála? (b) Paáno nátin maiingatan áng kapayapáan kung nasaktán táyo ng isáng kapatíd?
8 Hindî nátin dápat hayáang mapagkaitan táyo ng gantimpála dáhil sa hínanakít. Paáno? Hinímok ni Páblo áng mgá tága-Colósas: “Bílang mgá piníli ng Diyós, banál at iniíbig, damtan ninyó áng inyóng saríli ng magíliw ná pagmamahál ná may habág, kabaítan, kababáan ng pag-iísip, kahinahúnan, at mahábang pagtitiís. Patúloy ninyóng pagtiisán áng isát isá at lubúsang patawárin áng isát isá kung áng sinumán ay may dahilán sa pagrereklámo lában sa ibá. Kung paánong si Jehóva ay lubúsang nagpatáwad sa inyó, gayón din namán áng gawín ninyó. Ngúnit, bukód pa sa lahát ng bágay ná itó, damtan ninyó áng inyóng saríli ng pag-íbig, sapagkát itó ay isáng sakdál ná bigkís ng pagkakáisá.”—Col. 3:12-14.

9 Tutúlong áng pagíging maibigín at mabaít pára magíng mapagpatáwad táyo sa isát isá. Halimbáwa, kung nasaktán táyo sa sinábi o ginawâ ng isáng kapatíd, sikápin náting alalahánin áng mgá pagkakátaon ná hindî táyo nagíng mabaít sa áting pagsásalitá o pagkílos. Hindî ba pinaháhalagahán nátin ná pinalampas ng mgá kapatíd áng áting mgá pagkakámalî dáhil sa kaniláng pag-íbig at kabaítan? (Basáhin áng Eclesiastes 7:21, 22.) At lálo táyong nagpapasalámat sa kabaítan ni Krísto dáhil tinípon niyá áng mgá túnay ná mánanambá pára magkaisa. (Col. 3:15) Mahál nátin áng íisang Diyós, nangangáral táyo ng íisang mensáhe, at napapaharáp táyo sa paré-parehong mgá probléma. Kung táyo ay mabaít, maibigín, at mapagpatáwad, lálong magkakaisa áng kongregasyón at mapananatíli náting nakatuón áng áting mgá matá sa gantimpála.

10, 11. (a) Bákit mapangánib áng inggít? (b) Paáno nátin matítiyák ná hindî nátin maiwawalá áng gantimpála dáhil sa inggít?
10 Ipinakikíta ng mgá halimbáwa sa Bíbliya ná maaári náting maiwalá áng gantimpála dáhil sa paninibugho, o inggít. Halimbáwa, nainggit si Caín sa kapatíd niyáng si Abél kayâ pinatáy niyá itó. Nainggit sína Kora, Datan, at Abiram kay Móises at nagrebélde silá sa kaniyá. Nainggit si Háring Saúl sa tagumpáy ni Davíd kung kayâ pinagtangkaan niyá itóng patayín. Talagáng totoó áng sinasábi ng Salitâ ng Diyós: “Kung saán may paninibugho at hílig ná makipagtalo, naroón áng kagulúhan at báwat buktot ná bágay.”—Sant. 3:16.

11 Kung lilinangin nátin áng pag-íbig at kabaítan sa áting púso, hindî táyo madalíng maiinggit. Sinasábi ng Salitâ ng Diyós: “Áng pag-íbig ay may mahábang pagtitiís at mabaít. Áng pag-íbig ay hindî mapanibughuin.” (1 Cor. 13:4) Pára huwág tumubo sa púso nátin áng inggít, sikápin náting tingnán áng mgá bágay-bágay áyon sa pananáw ng Diyós at itúring áng áting mgá kapatíd bílang bahági ng íisang katawánáng kongregasyón. Kaáyon itó ng sinasábi ng Bíbliya: “Kung áng isáng sangkap ay nilúluwalháti, áng lahát ng ibá pang sangkap ay nakikipagsaya ríto.” (1 Cor. 12:16-18, 26) Kayâ sa halíp ná mainggit, magíging masáya táyo kapág tumátanggáp ng pagpapála áng ibá. Pansinín áng halimbáwa ng anák ni Háring Saúl, si Jonatan. Hindî siyá nainggit nang hirangin si Davíd bílang tagapagmana ng tróno. Pinasígla at sinuportahan pa ngâ niyá si Davíd. (1 Sam. 23:16-18) Puwéde ba náting tuláran áng kabaítan at pag-íbig ni Jonatan?

KAMTIN ÁNG GANTIMPÁLA BÍLANG ISÁNG PAMÍLYA

12. Anóng makakasulátang páyo áng tutúlong sa átin ná makamít áng gantimpála bílang isáng pamílya?
12 Áng pagsunód sa mgá simuláin ng Bíbliya ay tutúlong pára magíng mapayápà at maligáya áng isáng pamílya at pára makamít nilá áng gantimpála. Anóng makakasulátang páyo pára sa mgá pamílya áng ibinigáy ni Páblo sa mgá Kristiyáno sa Colósas? Sinábi niyá: “Kayóng mgá asáwang babáe, magpasákop kayó sa inyú-inyóng asáwang laláki, gáya ng nararápat sa Panginoón. Kayóng mgá asáwang laláki, patúloy ná ibígin áng inyú-inyóng asáwang babáe at huwág kayóng magálit sa kanilá nang may kapaítan. Kayóng mgá anák, magíng masunúrin kayó sa inyóng mgá magúlang sa lahát ng bágay, sapagkát itó ay lubháng kalugúd-lugód sa Panginoón. Kayóng mgá amá, huwág ninyóng yamutin áng inyóng mgá anák, úpang hindî silá masiráan ng loób.” (Col. 3:18-21) Tiyák ná sásang-áyon ka ná áng pagsunód sa páyong itó ay makatutúlong sa mgá asáwang laláki, asáwang babáe, at mgá anák.

13. Paáno maaakay ng isáng síster sa katotohánan áng kaniyáng dí-sumásampalatáyang mister?
13 Paáno kung isá kang asáwang babáe at pakiramdám mo ay hindî tamà áng pagtráto sa iyó ng iyóng dí-sumásampalatáyang mister? Bubuti ba áng sitwasyón kung aawayin mo siyá? Káhit mapasunod mo siyá sa gustó mo, maaakay mo kayâ siyá sa katotohánan? Malamáng ná hindî. Péro kung igagalang mo áng pagkaúlo ng iyóng asáwang laláki, mas magíging mapayápà áng inyóng pamílya, mapararangalan mo si Jehóva, at bakâ mawagî mo pa ngâ áng iyóng asáwa sa túnay ná pagsambá! Sa gayón, parého kayóng magkákamit ng gantimpála.—Basáhin áng 1 Pédro 3:1, 2.

14. Anó áng dápat gawín ng isáng bróther kung hindî siyá nirerespeto ng kaniyáng dí-sumásampalatáyang mísis?
14 Isá ka bang asáwang laláki at pakiramdám mo ay hindî ka nirerespeto ng iyóng dí-sumásampalatáyang mísis? Mas igagalang ka ba niyá kung sisigawan mo siyá pára ipakíta kung síno áng boss? Síyempre hindî! Ináasáhan ng Diyós ná gágamitin mo áng iyóng pagkaúlo sa maibigíng paraán, gáya ni Jesús. (Efe. 5:23) Maibigín at matiyagá si Jesús sa kaniyáng kongregasyón bílang úlo nitó. (Luc. 9:46-48) Kung tútuláran ng asáwang laláki áng halimbáwa ni Jesús, bakâ maakay niyá áng kaniyáng mísis sa túnay ná pagsambá.

15. Paáno maipakikíta ng isáng bróther áng pag-íbig niyá sa kaniyáng asáwa?
15 Pinapayúhan áng mgá asáwang laláki: “Patúloy ná ibígin áng inyú-inyóng asáwang babáe at huwág kayóng magálit sa kanilá nang may kapaítan.” (Col. 3:19) Binibigyang-dangal ng maibigíng asáwang laláki áng kaniyáng mísis kung pinakíkinggán niyá áng opinyón nitó at ipinadaramang pinaháhalagahán niyá áng sinasábi nitó. (1 Ped. 3:7) Síyempre, hindî namán niyá láging mapagbibigyan áng kaniyáng mísis, péro mas balánse áng magíging desisyón niyá kung kokonsultahin niyá itó. (Kaw. 15:22) Hindî pipilitin ng isáng maibigíng asáwang laláki áng kaniyáng mísis ná igálang siyá. Sa halíp sisikápin niyáng makamít áng respeto nitó. Kung mahál niyá áng kaniyáng asáwa at mgá anák, mas malamáng ná magíng maligáya áng kaniláng pamílya hábang naglílingkód silá kay Jehóva, at makákamít nilá áng gantimpálang búhay.

Isáng mag-asáwa áng nagtatalo at nababalísa áng kaniláng mgá anák; masáya áng lahát kapág mabaít áng pakikitúngo nilá sa isát isá
Paáno nátin maiiwásang mapagkaitan ng gantimpála dáhil sa mgá probléma sa pamílya? (Tingnán áng párapo 13-15)
MGÁ KABATÁANHUWÁG HAYÁANG MAPAGKAITAN KAYÓ NG GANTIMPÁLA!

16, 17. Bílang isáng kabatáan, paáno mo maiiwásang sumáma áng loób mo sa iyóng mgá magúlang?
16 Paáno kung isá kang tin-édyer at pakiramdám mo ay hindî ka naíintindihán ng iyóng Kristiyánong mgá magúlang o masyádo ka niláng hinihigpitan? Dáhil sa sáma ng loób, bakâ mag-alinlángan ka kung gustó mo ngang maglingkód kay Jehóva. Péro kung híhintô ka sa paglilingkód kay Jehóva, makikíta mo ná waláng ibáng nagmámalasákit sa iyó gáya ng iyóng mgá magúlang at ng mgá kapatíd sa kongregasyón.

17 Kung hindî ka itútuwíd ng mgá magúlang mo, paáno mo malaláman kung talagáng mahál ka nilá? (Heb. 12:8) Péro bakâ namán sumasáma áng loób mo sa paraán nilá ng pagdidisiplina sa iyó. Sa halíp ná mainis, sikáping unawáin áng dahilán kung bákit ganoón áng kaniláng ikinikilos. Manatíling kalmádo at iwásang mag-overreact. Sinasábi ng Salitâ ng Diyós: “Áng sinumáng nagpipigil ng kaniyáng mgá panánalitá ay nagtatagláy ng kaalamán, at áng táong may kaunawaán ay malamig áng espíritu.” (Kaw. 17:27) Gawíng tungúhin áng pagíging mature, ná mahináhong tumátanggáp ng páyo, paánuman itó ibinigáy. (Kaw. 1:8) Tandaán ná isáng pagpapála áng mgá magúlang ná túnay ná nagmamahal kay Jehóva. Tiyák ná gustó niláng makamít mo áng gantimpálang búhay.

18. Bákit ka determinádong panatilihing nakatuón áng iyóng mgá matá sa gantimpála?
18 Nápakagandáng isípin áng gantimpálang nakalaan sa átinimortál ná búhay man sa lángit o búhay ná waláng hanggán sa isáng paraisong lúpa. Sigurádo áng pag-ásang itó, ná ipinangáko mísmo ng áting Maylikhâ. Sinasábi ng Diyós tungkól sa Paraisong lúpa: “Áng lúpa ay tiyák ná mapupuno ng kaalamán kay Jehóva.” (Isá. 11:9) Sa panahóng iyón, lahát ng nabubúhay sa lúpa ay tuturúan ng Diyós. Iyán ay gantimpálang súlit ná abutín. Kayâ láging isaísip áng ipinangáko ni Jehóva at huwág hayáang mapagkaitan ka ng gantimpála!

Naúna
Súsunod