Kabanata5

Saan at Kailan Isinilang si Jesus?

00:0004:06
LUCAS 2:1-20

ISINILANG SI JESUS SA BETLEHEM
DINALAW NG MGA PASTOL ANG SANGGOL NA SI JESUS
Si Cesar Augusto, ang emperador ng Imperyo ng Roma, ay nag-utos na magparehistro ang lahat. Kaya kinailangang umuwi nina Jose at Maria sa lunsod ng Betlehem, sa timog ng Jerusalem, kung saan ipinanganak si Jose.

Marami ang pumunta sa Betlehem para magparehistro. Walang ibang matuluyan sina Jose at Maria kundi sa isang kuwadra, na kulungan ng mga asno at iba pang hayop. Doon isinilang si Jesus. Binalot siya ni Maria ng tela at inihiga sa isang sabsaban, kung saan inilalagay ang pagkain ng mga hayop.

Malamang na tiniyak ng Diyos na iuutos ni Cesar Augusto ang pagpaparehistrong ito. Bakit? Para maisilang si Jesus sa Betlehem, ang bayan ng ninuno niyang si Haring David. Matagal nang inihula sa Kasulatan na sa lunsod na ito isisilang ang ipinangakong Tagapamahala.—Mikas 5:2.

Napakahalaga nga ng gabing iyon! Sa kaparangan, isang nakasisilaw na liwanag ang suminag sa isang grupo ng mga pastol. Iyon ang kaluwalhatian ni Jehova! Isang anghel ng Diyos ang nagsabi sa mga pastol: “Huwag kayong matakot, dahil ang dala ko ay magandang balita na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Ipinanganak ngayon sa lunsod ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristo na Panginoon. At ito ang isang tanda para sa inyo: May makikita kayong isang sanggol na nakabalot ng tela at nakahiga sa sabsaban.” Pagkatapos, biglang nagpakita ang marami pang anghel at nagsabi: “Luwalhatiin nawa ang Diyos sa langit, at sa lupa ay magkaroon ng kapayapaan ang mga taong may pagsang-ayon niya.”—Lucas 2:10-14.

Tinitingnan nina Maria, Jose, at mga pastol ang sanggol na si Jesus na nakahiga sa sabsaban
Pagkaalis ng mga anghel, sinabi ng mga pastol sa isat isa: “Pumunta na tayo sa Betlehem para makita ang mga bagay na ipinaalám sa atin ni Jehova.” (Lucas 2:15) Agad silang umalis at nakita ang bagong-silang na si Jesus sa lugar na sinabi ng anghel. Nang ikuwento ng mga pastol ang sinabi ng anghel, lahat ng nakarinig ay namangha. Tinandaan ni Maria ang lahat ng pananalitang ito at pinag-isipang mabuti ang kahulugan ng mga ito.

Marami sa ngayon ang naniniwala na si Jesus ay isinilang nang Disyembre 25. Pero sa Betlehem, maulan at malamig ang buwan ng Disyembre. Kung minsan, umuulan pa nga ng niyebe. Sa gayong mga panahon, walang pastol na mananatili nang magdamag sa kaparangan kasama ng kanilang kawan. Isa pa, nagbabanta nang magrebelde sa emperador ng Roma ang mga tao roon, kaya malabong iutos niya na maglakbay ang mga ito sa kasagsagan ng taglamig para magparehistro. Lumilitaw, isinilang si Jesus sa buwan ng Oktubre.

Bakit kinailangan nina Jose at Maria na pumunta sa Betlehem?
Noong gabing ipanganak si Jesus, anong kamangha-manghang bagay ang nangyari?
Bakit hindi makatuwirang isipin na si Jesus ay isinilang nang Disyembre 25?
Nauna
Susunod
Saán at Kailán Isinílang si Jesús?

00:0004:06
LÚCAS 2:1-20

ISINÍLANG SI JESÚS SA BÉTLEHEM
DINALAW NG MGÁ PASTÓL ÁNG SANGGÓL NÁ SI JESÚS
Si César Augústo, áng emperadór ng Impéryo ng Róma, ay nag-útos ná magparehístro áng lahát. Kayâ kinailángang umuwí nína José at María sa lunsód ng Bétlehem, sa tímog ng Jerusalém, kung saán ipinanganák si José.

Marámi áng pumuntá sa Bétlehem pára magparehístro. Waláng ibáng matuluyan sína José at María kundî sa isáng kuwadra, ná kulungan ng mgá ásno at ibá pang háyop. Doón isinílang si Jesús. Binalot siyá ni María ng tela at inihiga sa isáng sabsaban, kung saán inilalagay áng pagkáin ng mgá háyop.

Malamáng ná tiniyák ng Diyós ná iuutos ni César Augústo áng pagpaparehistrong itó. Bákit? Pára maisilang si Jesús sa Bétlehem, áng báyan ng ninúno niyáng si Háring Davíd. Matagál nang inihúla sa Kasulátan ná sa lunsód ná itó isisílang áng ipinangákong Tagapamahála.—Míkas 5:2.

Nápakahalagá ngâ ng gabíng iyón! Sa kaparangan, isáng nakasisilaw ná liwánag áng sumínag sa isáng grúpo ng mgá pastól. Iyón áng kaluwalhatían ni Jehóva! Isáng anghél ng Diyós áng nagsábi sa mgá pastól: “Huwág kayóng matákot, dáhil áng dála ko ay magandáng balíta ná magdudúlot ng malakíng kagalákan sa lahát ng táo. Ipinanganák ngayón sa lunsód ni Davíd áng inyóng tagapagligtás, áng Krísto ná Panginoón. At itó áng isáng tandâ pára sa inyó: May makikíta kayóng isáng sanggól ná nakabálot ng tela at nakahiga sa sabsaban.” Pagkatápos, bigláng nagpakíta áng marámi pang anghél at nagsábi: “Luwalhatíin nawâ áng Diyós sa lángit, at sa lúpa ay magkaroón ng kapayapáan áng mgá táong may págsang-áyon niyá.”—Lúcas 2:10-14.

Tinítingnán nína María, José, at mgá pastól áng sanggól ná si Jesús ná nakahiga sa sabsaban
Pagkaalís ng mgá anghél, sinábi ng mgá pastól sa isát isá: “Pumuntá ná táyo sa Bétlehem pára makíta áng mgá bágay ná ipinaalám sa átin ni Jehóva.” (Lúcas 2:15) Agád siláng umalís at nakíta áng bágong-siláng ná si Jesús sa lugár ná sinábi ng anghél. Nang ikuwénto ng mgá pastól áng sinábi ng anghél, lahát ng nakarinig ay namanghâ. Tinandaan ni María áng lahát ng pananalitáng itó at pínag-isipang mabúti áng kahulugán ng mgá itó.

Marámi sa ngayón áng naniniwála ná si Jesús ay isinílang nang Disyembre 25. Péro sa Bétlehem, maulan at malamig áng buwán ng Disyembre. Kung mínsan, umuulan pa ngâ ng niyébe. Sa gayóng mgá panahón, waláng pastól ná mananatíli nang magdamág sa kaparangan kasáma ng kaniláng káwan. Isá pa, nagbabanta nang magrebélde sa emperadór ng Róma áng mgá táo roón, kayâ malabong iutos niyá ná maglakbáy áng mgá itó sa kasagsagan ng taglamig pára magparehístro. Lumílitáw, isinílang si Jesús sa buwán ng Oktubre.

Bákit kinailángan nína José at María ná pumuntá sa Bétlehem?
Noóng gabíng ipanganák si Jesús, anóng kamanghâ-mangháng bágay áng nangyári?
Bákit hindî makatuwírang isípin ná si Jesús ay isinílang nang Disyembre 25?
Naúna
Súsunod