Texto

3 Sa katulad na paraan, kayong mga asawang babae, magpasakop kayo sa inyu-inyong asawang lalaki, upang, kung ang sinuman ay hindi masunurin sa salita, mawagi sila nang walang salita sa pamamagitan ng paggawi ng kani-kanilang asawang babae, 2 dahil sa pagiging mga saksi sa inyong malinis na paggawi na may kalakip na matinding paggalang.
3 Sa katúlad ná paraán, kayóng mgá asáwang babáe, magpasákop kayó sa inyú-inyóng asáwang laláki, úpang, kung áng sinumán ay hindî masunúrin sa salitâ, mawagî silá nang waláng salitâ sa pamamagítan ng paggáwì ng kaní-kaniláng asáwang babáe, 2 dáhil sa pagíging mgá saksí sa inyóng malínis ná paggáwì ná may kalakíp ná matindíng paggálang.