Chapter 6


Karga ni Simeon ang sanggol na si Jesus habang nakatingin sina Jose, Maria, at ang propetisang si Ana

KABANATA 6
Ang Batang Ipinangako

00:0005:09
LUCAS 2:21-39

TINULI SI JESUS AT DINALA SA TEMPLO
Sa halip na bumalik sa Nazaret, sina Jose at Maria ay nanatili muna sa Betlehem. Walong araw pagkasilang kay Jesus, siya ay tinuli, kaayon ng Kautusan ng Diyos sa Israel. (Levitico 12:2, 3) Kaugalian din na bigyan ng pangalan ang sanggol na lalaki sa araw na iyon. Jesus ang ipinangalan nila sa kaniya, gaya ng sinabi ni anghel Gabriel.

Lumipas ang mahigit isang buwan. Si Jesus ay 40 araw nang naisisilang. Saan siya ngayon dadalhin ng kaniyang mga magulang? Doon sa templo sa Jerusalem, di-kalayuan mula sa tinutuluyan nila. Ayon sa Kautusan, 40 araw pagkapanganak sa isang sanggol na lalaki, ang ina ay kailangang pumunta sa templo at maghandog para sa pagpapadalisay.—Levitico 12:4-8.

Ganiyan ang ginawa ni Maria. Nagdala siya ng dalawang maliit na ibon bilang handog. Ipinakikita nito ang kalagayan sa buhay nina Jose at Maria. Ayon sa Kautusan, isang batang barakong tupa at isang ibon ang dapat ihandog. Pero kung hindi kaya ng ina na maghandog ng barakong tupa, puwede na ang dalawang batubato o dalawang kalapati. Ganiyan ang kalagayan ni Maria kaya iyan ang inihandog niya.

PANAHON NA PARA SA PAGPAPABANAL SA KANILA
Dinala nina Jose at Maria ang sanggol na si Jesus sa templo para maghandog ukol sa pagpapadalisay
Kapag nanganak ang isang Israelita, ilang araw siyang itinuturing na marumi sa seremonyal na paraan. Makalipas ang mga araw na ito, maghahandog siya ng handog na sinusunog para sa pagpapadalisay. Paalaala ito sa lahat na ang kasalanan at di-kasakdalan ay naipamamana. Pero ang sanggol na si Jesus ay sakdal at banal. (Lucas 1:35) Pero nagpunta sina Jose at Maria sa templopara sa pagpapabanal sa kanila,” gaya ng hinihiling ng Kautusan, at dinala nila si Jesus paraiharap kay Jehova.”—Lucas 2:22.

Sa templo, isang matandang lalaki ang lumapit kina Jose at Maria. Ang pangalan niya ay Simeon. Isiniwalat ng Diyos sa kaniya na bago siya mamatay, makikita niya ang Kristo, o Mesiyas, na ipinangako ni Jehova. Nang araw na ito, inakay si Simeon ng banal na espiritu papunta sa templo, kung saan niya nakita sina Jose at Maria kasama ang kanilang sanggol. Kinarga ni Simeon ang bata.

Habang karga si Jesus, pinasalamatan ni Simeon ang Diyos: “Ngayon, Kataas-taasang Panginoon, maaari nang mamatay nang payapa ang iyong alipin; natupad na ang sinabi mo, dahil nakita ko na ang isa na magdudulot ng kaligtasan na inihanda mo para makita ng lahat ng bansa, isang liwanag na mag-aalis ng talukbong mula sa mga bansa at isang kaluwalhatian sa iyong bayang Israel.”—Lucas 2:29-32.

Namangha sina Jose at Maria nang marinig iyon. Pinagpala sila ni Simeon at sinabi kay Maria na ang kaniyang anak ayisinugo ng Diyos para sa pagbagsak at sa muling pagbangon ng marami sa Israelat na daranas siya ng pagdadalamhating gaya ng saksak ng matalim na espada.—Lucas 2:34.

Naroon din noon si Ana, ang 84-anyos na propetisa. Ang totoo, lagi siyang nasa templo. Nang mismong oras na iyon, lumapit siya kina Jose, Maria, at sa sanggol na si Jesus. Pagkatapos, nagpasalamat si Ana sa Diyos at nagsalita tungkol kay Jesus sa lahat ng makikinig.

Tiyak na tuwang-tuwa sina Jose at Maria dahil sa mga pangyayaring ito sa templo! Oo, lahat ng ito ay patunay na ang kanilang anak ang Ipinangakong Isa ng Diyos.

Ayon sa kaugalian sa Israel, kailan binibigyan ng pangalan ang sanggol na lalaki?
Ano ang kailangang gawin ng isang ina kapag 40 araw na ang kaniyang sanggol na lalaki? Ano ang ipinakikita ng handog ni Maria tungkol sa kalagayan niya sa buhay?
Sa templo, sino ang mga nakakilala kay Jesus, at ano ang ginawa nila?
Nauna
Susunod

Karga ni Simeon áng sanggól ná si Jesús hábang nakatingín sína José, María, at áng propetisang si Ana

KABANÁTA 6
Áng Bátang Ipinangáko

00:0005:09
LÚCAS 2:21-39

TINULI SI JESÚS AT DINALÁ SA TÉMPLO
Sa halíp ná bumalík sa Názaret, sína José at María ay nanatíli múna sa Bétlehem. Walóng áraw pagkasílang kay Jesús, siyá ay tinuli, kaáyon ng Kautusán ng Diyós sa Israél. (Levitico 12:2, 3) Kaugalián din ná bigyán ng pangálan áng sanggól ná laláki sa áraw ná iyón. Jesús áng ipinangalan nilá sa kaniyá, gáya ng sinábi ni anghél Gabriel.

Lumípas áng mahigít isáng buwán. Si Jesús ay 40 áraw nang naisisilang. Saán siyá ngayón dádalhín ng kaniyáng mgá magúlang? Doón sa témplo sa Jerusalém, dí-kalayuán mulâ sa tinutuluyan nilá. Áyon sa Kautusán, 40 áraw pagkapanganak sa isáng sanggól ná laláki, áng iná ay kailángang pumuntá sa témplo at maghandog pára sa pagpapadalisay.—Levitico 12:4-8.

Ganiyán áng ginawâ ni María. Nagdalá siyá ng dalawáng maliít ná íbon bílang handóg. Ipinakikíta nitó áng kalagáyan sa búhay nína José at María. Áyon sa Kautusán, isáng bátang barakong túpa at isáng íbon áng dápat ihandog. Péro kung hindî kayâ ng iná ná maghandog ng barakong túpa, puwéde ná áng dalawáng batubato o dalawáng kalapáti. Ganiyán áng kalagáyan ni María kayâ iyán áng inihandog niyá.

PANAHÓN NÁ PÁRA SA PAGPÁPABANÁL SA KANILÁ
Dinalá nína José at María áng sanggól ná si Jesús sa témplo pára maghandog úkol sa pagpapadalisay
Kapág nanganak áng isáng Israelíta, iláng áraw siyáng itinutúring ná marúmi sa seremonyal ná paraán. Makalípas áng mgá áraw ná itó, maghahandog siyá ng handóg ná sinusunog pára sa pagpapadalisay. Paálaála itó sa lahát ná áng kasalánan at dí-kasakdálan ay naipamamana. Péro áng sanggól ná si Jesús ay sakdál at banál. (Lúcas 1:35) Péro nagpuntá sína José at María sa témplopára sa pagpápabanál sa kanilá,” gáya ng hiníhiling ng Kautusán, at dinalá nilá si Jesús páraiharáp kay Jehóva.”—Lúcas 2:22.

Sa témplo, isáng matandang laláki áng lumápit kína José at María. Áng pangálan niyá ay Simeon. Isiniwálat ng Diyós sa kaniyá ná bágo siyá mamatáy, makikíta niyá áng Krísto, o Mésiyas, ná ipinangáko ni Jehóva. Nang áraw ná itó, inákay si Simeon ng banál ná espíritu papúnta sa témplo, kung saán niyá nakíta sína José at María kasáma áng kaniláng sanggól. Kinarga ni Simeon áng batà.

Hábang karga si Jesús, pinasalamatan ni Simeon áng Diyós: “Ngayón, Kátaás-taasang Panginoón, maaári nang mamatáy nang payápa áng iyóng alípin; natupád ná áng sinábi mo, dáhil nakíta ko ná áng isá ná magdudúlot ng kaligtásan ná inihandâ mo pára makíta ng lahát ng bansâ, isáng liwánag ná mag-aalis ng talukbong mulâ sa mgá bansâ at isáng kaluwalhatían sa iyóng báyang Israél.”—Lúcas 2:29-32.

Namanghâ sína José at María nang mariníg iyón. Pinagpála silá ni Simeon at sinábi kay María ná áng kaniyáng anák ayisinúgò ng Diyós pára sa pagbagsák at sa mulíng pagbángon ng marámi sa Israélat ná daranas siyá ng pagdadalamhating gáya ng saksak ng matalim ná espada.—Lúcas 2:34.

Naroón din noón si Ana, áng 84-ányos ná propetisa. Áng totoó, lagì siyáng nása témplo. Nang mísmong óras ná iyón, lumápit siyá kína José, María, at sa sanggól ná si Jesús. Pagkatápos, nagpasalamat si Ana sa Diyós at nagsalitá tungkól kay Jesús sa lahát ng makíkiníg.

Tiyák ná tuwáng-tuwá sína José at María dáhil sa mgá pangyayáring itó sa témplo! Óo, lahát ng itó ay patunay ná áng kaniláng anák áng Ipinangákong Isá ng Diyós.

Áyon sa kaugalián sa Israél, kailán binibigyán ng pangálan áng sanggól ná laláki?
Anó áng kailángang gawín ng isáng iná kapág 40 áraw ná áng kaniyáng sanggól ná laláki? Anó áng ipinakikíta ng handóg ni María tungkól sa kalagáyan niyá sa búhay?
Sa témplo, síno áng mgá nakakilala kay Jesús, at anó áng ginawâ nilá?
Naúna
Súsunod