Para

3 Malamang na ang gagawin ng karamihan sa atin ay ang huling nabanggit. Alam natin na kailangan nating maglibang ngunit gusto natin na ang ating libangan ay malinis sa moral. Kung gayon, paano natin malalaman kung anong libangan ang kaayaaya at kung ano ang hindi? Iyan ang isasaalang-alang natin. Pero talakayin muna natin kung paano nakaaapekto sa ating pagsamba kay Jehova ang pinipili nating libangan
3 Malamáng ná áng gágawin ng karamíhan sa átin ay áng hulíng nabanggít. Alám nátin ná kailángan náting maglibáng ngúnit gustó nátin ná áng áting libángan ay malínis sa morál. Kung gayón, paáno nátin malaláman kung anóng libángan áng kaáyaáya at kung anó áng hindî? Iyán áng isásaálang-álang nátin. Péro talakáyin múna nátin kung paáno nakaáapekto sa áting pagsambá kay Jehóva áng pinipíli náting libángan