Para2

11 Ito mismo ang nangyari sa ilang Kristiyano. Nakagawa sila ng imoral na mga gawain dahil naimpluwensiyahan sila ng mga palabas na lagi nilang pinanonood. Sa masaklap na paraan nila natutuhan naanuman ang inihahasik ng isang tao, ito rin ang kaniyang aanihin.” (Galacia 6:7) Pero maaaring maiwasan ang gayong kahihinatnan. Kung ang ihahasik o ipapasok mo sa iyong isip ay mga bagay na malinis, magiging maligaya ka at aanihin mo ang kaayaayang resulta nito
11 Itó mísmo áng nangyári sa iláng Kristiyáno. Nakagawâ silá ng imorál ná mgá gawáin dáhil naimpluwénsiyahan silá ng mgá palabas ná lagì niláng pinanónoód. Sa masakláp ná paraán nilá natutúhan náanumán áng inihahasik ng isáng táo, itó rín áng kaniyáng aanihin.” (Galacia 6:7) Péro maaáring maiwásan áng gayóng káhihinatnán. Kung áng ihahasik o ipapasok mo sa iyóng ísip ay mgá bágay ná malínis, magíging maligáya ka at aanihin mo áng kaáyaáyang resúlta nitó