Capítulo 7

Dinalaw ng mga Astrologo si Jesus

00:0003:58
MATEO 2:1-12

SINUNDAN NG MGA ASTROLOGO ANG ISANGBITUINPATUNGO SA JERUSALEM AT PAGKATAPOS AY KAY JESUS
May ilang lalaking taga-Silangan. Mga astrologo sila at pinag-aaralan nila ang posisyon ng mga bituin at inaangking mabibigyang-kahulugan nila ang mga pangyayari sa buhay ng tao. (Isaias 47:13) Mula sa Silangan, nakakita sila ng isangbituinat sinundan nila iyon daan-daang kilometro, hindi patungo sa Betlehem, kundi sa Jerusalem.

Pagdating nila roon, nagtanong sila: “Nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Judio? Nakita kasi namin ang bituin niya noong nasa Silangan kami, at nagpunta kami rito para magbigay-galang sa kaniya.”—Mateo 2:1, 2.

Yumuyukod kay Haring Herodes ang mga astrologo
Nabalitaan ito ni Herodes, ang hari ng Jerusalem, kaya takót na takót siya. Kaya ipinatawag niya ang mga punong saserdote at iba pang Judiong lider ng relihiyon para tanungin sila kung saan isisilang ang Kristo. Sumagot sila ayon sa sinasabi ng Kasulatan: “Sa Betlehem po.” (Mateo 2:5; Mikas 5:2) Pagkarinig nito, palihim na ipinatawag ni Herodes ang mga astrologo, at sinabi sa kanila: “Hanapin ninyong mabuti ang bata, at kapag nakita ninyo siya, sabihin ninyo sa akin para makapunta rin ako at makapagbigay-galang sa kaniya.” (Mateo 2:8) Pero ang totoo, ipinahahanap ni Herodes ang bata para patayin ito!

Pagkaalis ng mga astrologo, may kakaibang bagay na nangyari. Angbituinna nakita nila noong nasa Silangan sila ay nagsimulang maglakbay sa unahan nila. Malinaw, hindi ito isang pangkaraniwang bituin, kundi sadyang inilaan para umakay sa kanila. Sinundan ito ng mga astrologo hanggang sa huminto ito sa tapat ng bahay nina Jose at Maria, kasama ang kanilang anak.

Nagbibigay ng mga regalo kina Maria at Jesus ang mga astrologong inakay ng isang bituin patungong Betlehem
Pagpasok ng mga astrologo sa bahay, nakita nila si Maria kasama ang batang si Jesus. Lumuhod sila at nagbigay-galang sa kaniya. Nagbigay rin sila ng mga regaloginto, olibano, at mira. Noong pauwi na sila, binabalaan sila ng Diyos sa isang panaginip na huwag nang bumalik kay Herodes. Kaya iba ang dinaanan nila pauwi sa kanilang lupain.

Kanino kaya galing angbituinna umakay sa mga astrologo? Tandaan, hindi sila agad inakay nito kay Jesus sa Betlehem. Sa halip, inakay muna sila nito sa Jerusalem, kung saan nila nakausap si Haring Herodes, na gustong pumatay kay Jesus. Malamang na ganoon nga ang nangyari kung hindi binabalaan ng Diyos ang mga astrologo na huwag ipaalam kay Herodes kung nasaan si Jesus. Maliwanag, galing ito sa kaaway ng Diyos, si Satanas, ang gustong pumatay kay Jesus, at ginamit niya ang bituing iyon para isakatuparan ang gusto niya.

Paano natin nalaman na hindi pangkaraniwangbituinang nakita ng mga astrologo?
Saan nakatira ang batang si Jesus noong matagpuan siya ng mga astrologo?
Bakit natin masasabing si Satanas ang umakay sa mga astrologo?
Nauna
Susunod
Dinalaw ng mgá Astrólogo si Jesús

00:0003:58
MATÉO 2:1-12

SINUNDÁN NG MGÁ ASTRÓLOGO ÁNG ISÁNGBITUÍNPATÚNGO SA JERUSALÉM AT PAGKATÁPOS AY KAY JESÚS
May iláng laláking tága-Silángan. Mgá astrólogo silá at pínag-aarálan nilá áng posisyón ng mgá bituín at inaangking mabibigyang-kahulugán nilá áng mgá pangyayári sa búhay ng táo. (Isáias 47:13) Mulâ sa Silángan, nakakíta silá ng isángbituínat sinundán nilá iyón daán-daáng kilométro, hindî patúngo sa Bétlehem, kundî sa Jerusalém.

Pagdatíng nilá roón, nagtanóng silá: “Nasaán áng ipinanganák ná hári ng mgá Judió? Nakíta kasí námin áng bituín niyá noóng nása Silángan kamí, at nagpuntá kamí ríto pára magbigáy-galang sa kaniyá.”—Matéo 2:1, 2.

Yumuyukod kay Háring Heródes áng mgá astrólogo
Nabalitáan itó ni Heródes, áng hári ng Jerusalém, kayâ tákot ná tákot siyá. Kayâ ipinatawag niyá áng mgá punóng saserdóte at ibá pang Judióng líder ng relihiyón pára tanungín silá kung saán isisílang áng Krísto. Sumagót silá áyon sa sinasábi ng Kasulátan: “Sa Bétlehem pô.” (Matéo 2:5; Míkas 5:2) Pagkarinig nitó, palihím ná ipinatawag ni Heródes áng mgá astrólogo, at sinábi sa kanilá: “Hanápin ninyóng mabúti áng batà, at kapág nakíta ninyó siyá, sabíhin ninyó sa ákin pára makapunta rín akó at makapagbigay-galang sa kaniyá.” (Matéo 2:8) Péro áng totoó, ipinahahanap ni Heródes áng batà pára patayín itó!

Pagkaalís ng mgá astrólogo, may kakaibáng bágay ná nangyári. Ángbituínná nakíta nilá noóng nása Silángan silá ay nagsimuláng maglakbáy sa unahán nilá. Malínaw, hindî itó isáng pangkaraniwang bituín, kundî sadyáng inilaán pára umákay sa kanilá. Sinundán itó ng mgá astrólogo hanggáng sa humintô itó sa tapát ng báhay nína José at María, kasáma áng kaniláng anák.

Nagbíbigay ng mgá regálo kína María at Jesús áng mgá astrologong inákay ng isáng bituín patúngong Bétlehem
Pagpasok ng mgá astrólogo sa báhay, nakíta nilá si María kasáma áng bátang si Jesús. Lumuhód silá at nagbigáy-galang sa kaniyá. Nagbigáy rín silá ng mgá regálogintô, olíbano, at míra. Noóng pauwî ná silá, binabalaán silá ng Diyós sa isáng panagínip ná huwág nang bumalík kay Heródes. Kayâ ibá áng dinaanan nilá pauwî sa kaniláng lupaín.

Kaníno kayâ galíng ángbituínná umákay sa mgá astrólogo? Tandaán, hindî silá agád inákay nitó kay Jesús sa Bétlehem. Sa halíp, inákay múna silá nitó sa Jerusalém, kung saán nilá nakaúsap si Háring Heródes, ná gustóng pumatáy kay Jesús. Malamáng ná ganoón ngâ áng nangyári kung hindî binabalaán ng Diyós áng mgá astrólogo ná huwág ipáalám kay Heródes kung nasaán si Jesús. Maliwánag, galíng itó sa kaáway ng Diyós, si Satanás, áng gustóng pumatáy kay Jesús, at ginámit niyá áng bituing iyón pára isakatupáran áng gustó niyá.

Paáno nátin naláman ná hindî pangkaraniwangbituínáng nakíta ng mgá astrólogo?
Saán nakatirá áng bátang si Jesús noóng matagpuán siyá ng mgá astrólogo?
Bákit nátin masasábing si Satanás áng umákay sa mgá astrólogo?
Naúna
Súsunod