Capitulo 7 Mateo 2:1-12

Pagkatapos na maipanganak si Jesus sa Betlehem+ ng Judea noong mga araw ni Herodes+ na hari, narito! ang mga astrologo+ mula sa mga silanganing bahagi ay pumaroon sa Jerusalem, 2 na nagsasabi: “Nasaan ang isa na ipinanganak na hari+ ng mga Judio? Sapagkat nakita namin ang kaniyang bituin+ noong naroon kami sa silangan, at pumarito kami upang mangayupapa sa kaniya.” 3 Sa pagkarinig nito ay naligalig si Haring Herodes, at ang buong Jerusalem na kasama niya; 4 at pagkatipon sa lahat ng mga punong saserdote at mga eskriba ng bayan ay nagsimula siyang magtanong sa kanila kung saan ipanganganak ang Kristo. 5 Sinabi nila sa kaniya: “Sa Betlehem+ ng Judea; sapagkat ganito ang naisulat sa pamamagitan ng propeta, 6 ‘At ikaw, O Betlehem+ ng lupain ng Juda, ay hindi sa anumang paraan ang pinakawalang-halagang lunsod sa gitna ng mga gobernador ng Juda; sapagkat mula sa iyo ay lalabas ang isa na mamamahala,+ na magpapastol+ sa aking bayan, ang Israel.’ ”
7 Nang magkagayon ay palihim na ipinatawag ni Herodes ang mga astrologo at maingat na tiniyak mula sa kanila ang panahon ng paglitaw ng bituin; 8 at, nang isugo sila sa Betlehem, sinabi niya: “Humayo kayo at maingat na hanapin ang bata, at kapag nasumpungan ninyo siya ay ipaalam ninyo sa akin, upang ako rin ay makaparoon at mangayupapa sa kaniya.”+ 9 Nang mapakinggan na nila ang hari ay lumakad na sila; at, narito! ang bituin na nakita nila noong naroon sila sa silangan+ ay nagpauna sa kanila, hanggang sa ito ay huminto sa itaas ng kinaroroonan ng bata. 10 Nang makita ang bituin ay talagang labis silang nagsaya. 11 At nang pumasok sila sa loob ng bahay ay nakita nila ang bata na kasama ni Maria na kaniyang ina, at, matapos sumubsob, sila ay nangayupapa sa kaniya. Binuksan din nila ang kanilang mga kayamanan at inihandog sa kaniya ang mga kaloob, ginto at olibano at mira. 12 Gayunman, dahil binigyan sila ng babalang mula sa Diyos+ sa isang panaginip na huwag bumalik kay Herodes, sila ay umalis patungo sa kanilang lupain sa pamamagitan ng ibang daan.
Pagkatápos ná maipanganak si Jesús sa Bétlehem+ ng Judéa noóng mgá áraw ni Heródes+ ná hári, nárito! áng mgá astrólogo+ mulâ sa mgá silanganing bahági ay pumaroón sa Jerusalém, 2 ná nagsasábi: “Nasaán áng isá ná ipinanganák ná hári+ ng mgá Judió? Sapagkát nakíta námin áng kaniyáng bituín+ noóng naroón kamí sa silángan, at pumarito kamí úpang mangayupapa sa kaniyá.” 3 Sa pagkarinig nitó ay naligalig si Háring Heródes, at áng buóng Jerusalém ná kasáma niyá; 4 at pagkatipon sa lahát ng mgá punóng saserdóte at mgá eskriba ng báyan ay nagsimulâ siyáng magtanóng sa kanilá kung saán ipangánganák áng Krísto. 5 Sinábi nilá sa kaniyá: “Sa Bétlehem+ ng Judéa; sapagkát ganitó áng naisúlat sa pamamagítan ng propéta, 6 ‘At ikáw, O Bétlehem+ ng lupaín ng Júda, ay hindî sa anumáng paraán áng pinakawalang-halagáng lunsód sa gitnâ ng mgá gobernadór ng Júda; sapagkát mulâ sa iyó ay lalabas áng isá ná mamámahála,+ ná magpápastól+ sa áking báyan, áng Israél.’ ”
7 Nang magkágayón ay palihím ná ipinatawag ni Heródes áng mgá astrólogo at maíngat ná tiniyák mulâ sa kanilá áng panahón ng paglitaw ng bituín; 8 at, nang isugo silá sa Bétlehem, sinábi niyá: “Humáyo kayó at maíngat ná hanápin áng batà, at kapág nasúmpungan ninyó siyá ay ipáalám ninyó sa ákin, úpang akó rín ay makaparoon at mangayupapa sa kaniyá.”+ 9 Nang mapakinggan ná nilá áng hári ay lumákad ná silá; at, nárito! áng bituín ná nakíta nilá noóng naroón silá sa silángan+ ay nagpauna sa kanilá, hanggáng sa itó ay humintô sa itaás ng kinaroroonan ng batà. 10 Nang makíta áng bituín ay talagáng lábis siláng nagsayá. 11 At nang pumások silá sa loób ng báhay ay nakíta nilá áng batà ná kasáma ni María ná kaniyáng iná, at, matápos sumubsób, silá ay nangayupapa sa kaniyá. Binuksán din nilá áng kaniláng mgá kayamánan at inihandog sa kaniyá áng mgá kaloób, gintô at olíbano at míra. 12 Gayunmán, dáhil binigyán silá ng babaláng mulâ sa Diyós+ sa isáng panagínip ná huwág bumalík kay Heródes, silá ay umalís patúngo sa kaniláng lupaín sa pamamagítan ng ibáng daán.