Capitulo 11

Chapter 11
INIHANDA NI JUAN BAUTISTA ANG DAAN
MATEO 3:1-12, MARCOS 1:1-8, LUCAS 3:1-18, JUAN 1:6-8, 15-28
- NANGARAL AT NAGBAUTISMO SI JUAN
- MARAMI ANG NABAUTISMUHAN, PERO HINDI LAHAT
Mga 17 taon na ang lumipas mula nang magtanong ang 12-anyos na si Jesus sa mga guro sa templo. Tagsibol na ngayon ng 29 C.E. Pinag-uusapan ng mga tao ang kamag-anak ni Jesus na si Juan, na nangangaral sa buong lupain na nasa kanluran ng Ilog Jordan.
Si Juan ay isang kahanga-hangang lalaki, sa hitsura at sa pagsasalita. Yari sa balahibo ng kamelyo ang kaniyang damit, at may suot siyang sinturon na gawa sa balat ng hayop. Ang pagkain niya ay balangisang uri ng tipaklongat pulot-pukyutan. Ano ang kaniyang mensahe? “Magsisi kayo dahil ang Kaharian ng langit ay malapit na.”—Mateo 3:2.
Naantig ng mensahe ni Juan ang mga pumupunta sa kaniya para makinig. Nakita ng marami na kailangan nilang magsisi, o magbago ng saloobin at paggawi, attalikuran ang masamang pamumuhay. Ang mga nagpupunta sa kaniya ay mgataga-Jerusalem at . . . mga tao sa buong Judea at sa buong lupain sa palibot ng Jordan.” (Mateo 3:5) Marami sa kanila ay talagang nagsisisi. Binabautismuhan niya sila, o inilulubog sa tubig ng Ilog Jordan. Bakit?
Binabautismuhan niya ang mga tao bilang sagisag ng kanilang taimtim na pagsisisi sa kanilang mga nagawang kasalanan sa tipang Kautusan ng Diyos. (Gawa 19:4) Pero hindi lahat ay kuwalipikado. Nang pumunta kay Juan ang ilang lider ng relihiyon, ang mga Pariseo at Saduceo, tinawag niya silanganak ng mga ulupong.” Sinabi niya: “Ipakita muna ninyo na talagang nagsisisi kayo. Huwag ninyong isipin, ‘Ama namin si Abraham.’ Dahil sinasabi ko sa inyo na kaya ng Diyos na lumikha ng mga anak para kay Abraham mula sa mga batong ito. Nakalapat na ang palakol sa ugat ng mga puno. At bawat puno na hindi mabuti ang bunga ay puputulin at ihahagis sa apoy.”—Mateo 3:7-10.
Si Juan ay nagiging popular, may mapuwersang mensahe, at maraming binabautismuhan, kaya isinugo ang mga saserdote at Levita para tanungin siya: “Sino ka ba?”
Hindi ako ang Kristo,” ang sabi ni Juan.
Kung gayon, ikaw ba si Elias?” ang usisa nila.
Sumagot siya: “Hindi.”
Ikaw ba ang Propeta?” ang tanong uli nila, ibig sabihin, ang dakilang Propeta na sinabi ni Moises na darating.—Deuteronomio 18:15, 18.
Hindi!” ang sagot ni Juan.
Hindi pa rin sila tumigil sa pagtatanong: “Sino ka? Sabihin mo, para may maisagot kami sa mga nagsugo sa amin. Magpakilala ka.” Sinabi ni Juan: “Ako ang isa na sumisigaw sa ilang, ‘Patagin ninyo ang daraanan ni Jehova,’ gaya ng sinabi ni propeta Isaias.”—Juan 1: 19-23.
Kung gayon, bakit ka nagbabautismo kung hindi ikaw ang Kristo o si Elias o ang Propeta?” ang tanong nila. Makahulugan ang sagot niya: “Nagbabautismo ako sa tubig. May isa sa gitna ninyo na hindi ninyo nakikilala, ang isa na dumarating na kasunod ko.” —Juan 1:25-27.
Oo, kinikilala ni Juan na inihahanda niya ang daan sa pamamagitan ng paghahanda sa puso ng mga tao para tanggapin nila ang inihulang Mesiyas, ang isa na magiging Hari. Tungkol sa kaniya, sinabi ni Juan: “Ang dumarating na kasunod ko ay mas malakas kaysa sa akin, at hindi man lang ako karapat-dapat na mag-alis ng sandalyas niya.” (Mateo 3:11) Sa katunayan, sinabi pa ni Juan: “Ang isa na dumarating na kasunod ko ay naging mas dakila sa akin, dahil una siyang umiral sa akin.”—Juan 1:15.
Kaya talagang napapanahon ang mensahe ni Juan: “Magsisi kayo dahil ang Kaharian ng langit ay malapit na.” (Mateo 3:2) Ipinaaalam nito sa mga tao na malapit nang magsimula ang ministeryo ng Haring ipinangako ni Jehova, si Jesu-Kristo.
Anong uri ng lalaki si Juan, at ano ang kaniyang ginagawa?
Bakit binabautismuhan ni Juan ang mga tao?
Ano ang mensahe ni Juan? Bakit ito napapanahon?
Chapter 11
INIHANDÂ NI JUÁN BAUTÍSTA ÁNG DAÁN
MATÉO 3:1-12, MARCOS 1:1-8, LÚCAS 3:1-18, JUÁN 1:6-8, 15-28
- NANGÁRAL AT NAGBAUTISMO SI JUÁN
- MARÁMI ÁNG NABAUTISMUHÁN, PÉRO HINDÎ LAHÁT
Mgá 17 taón ná áng lumípas mulâ nang magtanóng áng 12-ányos ná si Jesús sa mgá gúro sa témplo. Tagsiból ná ngayón ng 29 C.E. Pínag-uusapan ng mgá táo áng kamág-anák ni Jesús ná si Juán, ná nangangáral sa buóng lupaín ná nása kanluran ng Ílog Jordán.
Si Juán ay isáng kahánga-hángang laláki, sa hitsúra at sa pagsásalitá. Yari sa balahibo ng kamelyo áng kaniyáng damít, at may suót siyáng sinturon ná gawâ sa balát ng háyop. Áng pagkáin niyá ay bálangisáng urì ng tipaklongat pulót-pukyútan. Anó áng kaniyáng mensáhe? “Magsísi kayó dáhil áng Kaharián ng lángit ay malapít ná.”—Matéo 3:2.
Naantíg ng mensáhe ni Juán áng mgá pumupunta sa kaniyá pára makiníg. Nakíta ng marámi ná kailángan niláng magsísi, o magbágo ng saloobín at paggáwì, attalikuran áng masamáng pamumúhay. Áng mgá nagpupunta sa kaniyá ay mgátága-Jerusalém at . . . mgá táo sa buóng Judéa at sa buóng lupaín sa palíbot ng Jordán.” (Matéo 3:5) Marámi sa kanilá ay talagáng nagsisísi. Binábautismuhán niyá silá, o inilulubog sa túbig ng Ílog Jordán. Bákit?
Binábautismuhán niyá áng mgá táo bílang sagisag ng kaniláng taimtím ná pagsisísi sa kaniláng mgá nagawáng kasalánan sa tipáng Kautusán ng Diyós. (Gawâ 19:4) Péro hindî lahát ay kuwalipikádo. Nang pumuntá kay Juán áng iláng líder ng relihiyón, áng mgá Pariséo at Saducéo, tináwag niyá silánganák ng mgá ulupong.” Sinábi niyá: “Ipakíta múna ninyó ná talagáng nagsisísi kayó. Huwág ninyóng isípin, ‘Amá námin si Abrahám.’ Dáhil sinasábi ko sa inyó ná kayâ ng Diyós ná lumikha ng mgá anák pára kay Abrahám mulâ sa mgá batóng itó. Nakalapat ná áng palakol sa ugát ng mgá punó. At báwat punó ná hindî mabúti áng búnga ay puputulin at ihahagis sa apóy.”—Matéo 3:7-10.
Si Juán ay nagíging populár, may mapuwérsang mensáhe, at maráming binábautismuhán, kayâ isinúgò áng mgá saserdóte at Levita pára tanungín siyá: “Síno ka ba?”
Hindî akó áng Krísto,” áng sábi ni Juán.
Kung gayón, ikáw ba si Élias?” áng usisa nilá.
Sumagót siyá: “Hindî.”
Ikáw ba áng Propéta?” áng tanóng ulî nilá, íbig sabíhin, áng dakílang Propéta ná sinábi ni Móises ná dárating.—Deuteronómio 18:15, 18.
Hindî!” áng sagót ni Juán.
Hindî pa rín silá tumígil sa pagtátanóng: “Síno ka? Sabíhin mo, pára may maisagot kamí sa mgá nagsúgo sa ámin. Magpakilala ka.” Sinábi ni Juán: “Akó áng isá ná sumisigaw sa iláng, ‘Patagin ninyó áng daraanan ni Jehóva,’ gáya ng sinábi ni propéta Isáias.”—Juán 1: 19-23.
Kung gayón, bákit ka nagbabautismo kung hindî ikáw áng Krísto o si Élias o áng Propéta?” áng tanóng nilá. Makahulugan áng sagót niyá: “Nagbabautismo akó sa túbig. May isá sa gitnâ ninyó ná hindî ninyó nakíkilála, áng isá ná dumárating ná kasunód ko.” —Juán 1:25-27.
Óo, kiníkilála ni Juán ná iniháhandâ niyá áng daán sa pamamagítan ng paghahandâ sa púso ng mgá táo pára tanggapín nilá áng inihúlang Mésiyas, áng isá ná magíging Hári. Tungkól sa kaniyá, sinábi ni Juán: “Áng dumárating ná kasunód ko ay mas malakás káysa sa ákin, at hindî man lang akó karápat-dápat ná mag-alís ng sandályas niyá.” (Matéo 3:11) Sa katunáyan, sinábi pa ni Juán: “Áng isá ná dumárating ná kasunód ko ay nagíng mas dakíla sa ákin, dáhil úna siyáng umíral sa ákin.”—Juán 1:15.
Kayâ talagáng napapanahon áng mensáhe ni Juán: “Magsísi kayó dáhil áng Kaharián ng lángit ay malapít ná.” (Matéo 3:2) Ipinaáalam nitó sa mgá táo ná malapít nang magsimulá áng ministéryo ng Háring ipinangáko ni Jehóva, si Jésu-Krísto.
Anóng urì ng laláki si Juán, at anó áng kaniyáng ginágawâ?
Bákit binábautismuhán ni Juán áng mgá táo?
Anó áng mensáhe ni Juán? Bákit itó napapanahon?