Chapter 10

Chapter 10
NAGLAKBAYANG PAMILYA NINA JESUS PATUNGONG JERUSALEM
LUCAS 2:40-52
- NAGTATANONG SA MGA GURO ANG 12-ANYOS NA SI JESUS
- TINAWAG NI JESUS SI JEHOVA NAAKING AMA
Tagsibol na. Panahon na para pumunta sa Jerusalem ang pamilya ni Jose, kasama ang kanilang mga kaibigan at kamag-anak, gaya ng ginagawa nila taon-taon. Pumupunta sila roon para ipagdiwang ang Paskuwa, gaya ng iniuutos sa Kautusan. (Deuteronomio 16:16) Mula sa Nazaret, mga 120 kilometro ang layo ng Jerusalem. Tiyak na abala at masaya ang lahat! Si Jesus, na 12 anyos na ngayon, ay sabik na sabik na sa kapistahan at sa pagkakataong makapunta uli sa templo.
Alam ni Jesus at ng pamilya niya na ang Paskuwa ay hindi lang basta isang-araw na okasyon. Pagkatapos ng araw ng Paskuwa, magsisimula naman ang pitong-araw na Kapistahan ng Tinapay na Walang Pampaalsa. (Marcos 14:1) Itinuturing itong bahagi ng kapistahan ng Paskuwa. Ang paglalakbay mula sa kanilang tahanan sa Nazaret, ang pananatili sa Jerusalem, at ang paglalakbay nila pauwi ay umaabot nang mga dalawang linggo. Pero mas tumagal ang paglalakbay nila ngayon dahil sa isang problemang natuklasan nila habang pauwi mula sa Jerusalem.
Sa kanilang paglalakbay, inakala nina Jose at Maria na si Jesus ay kasama ng kanilang mga kamag-anak at kaibigan na sama-samang naglalakbay pauwi. Pero noong gabing huminto sila para magpahinga, hindi nila makita si Jesus. Kaya hinanap nila siya sa kanilang mga kasama, pero wala siya roon. Nawawala ang kanilang anak! Kaya bumalik sina Jose at Maria sa Jerusalem para hanapin siya.
Buong araw nila siyang hinanap, pero hindi nila siya nakita. Hindi rin nila siya nakita noong ikalawang araw. Sa wakas, sa ikatlong araw, nakita nila ang kanilang anak sa templo, sa isa sa mga bulwagan doon. Nakaupo si Jesus sa gitna ng ilang Judiong guro, nakikinig at nagtatanong sa kanila. Hangang-hanga ang mga ito sa kaniyang unawa.
Anak, bakit mo ginawa ito?” ang tanong ni Maria. “Alalang-alala kami ng tatay mo sa paghahanap sa iyo.” —Lucas 2:48.
Nagtataka si Jesus kung bakit hindi nila alam kung nasaan siya. “Bakit ninyo ako hinahanap?” ang tanong niya. “Hindi po ba ninyo alam na dapat ay nasa bahay ako ng aking Ama?”—Lucas 2:49.
Ngayong nagkita na sila, sumama si Jesus kina Jose at Maria pauwi sa Nazaret at patuloy na naging masunurin sa kanila. Siya ay patuloy na lumaki at lalong naging marunong. Bagaman bata pa, naging kalugod-lugod siya sa Diyos at sa mga tao. Oo, mula pagkabata, si Jesus ay naging mabuting halimbawa, hindi lang sa pagpapahalaga sa espirituwal na mga bagay kundi sa pagpapakita rin ng paggalang sa kaniyang mga magulang.
MASASAYANG PAGLALAKBAY
Napakasayang panahon para sa lahat ang paglalakbay patungong Jerusalem para ipagdiwang ang tatlong kapistahan taon-taon. (Deuteronomio 16:15) Sa gayong mga paglalakbay, nakikita ni Jesus ang ibat ibang bahagi ng lupain, natututuhan ang heograpiya nito, at nakikilala ang mga kapuwa mananamba mula sa ibang mga rehiyon. Talaga ngang hindi malilimutan ang mga paglalakbay na iyon!
Saan pumupunta si Jesus at ang pamilya niya tuwing tagsibol, at bakit?
Noong 12 anyos si Jesus, ano ang natuklasan nina Jose at Maria nang pauwi sila mula sa Jerusalem? Saan nila nakita si Jesus?
Anong magandang halimbawa ni Jesus ang dapat tularan ng mga kabataan ngayon?
Chapter 10
NAGLAKBAYANG PAMÍLYA NÍNA JESÚS PATÚNGONG JERUSALÉM
LÚCAS 2:40-52
- NAGTÁTANÓNG SA MGÁ GÚRO ÁNG 12-ÁNYOS NÁ SI JESÚS
- TINÁWAG NI JESÚS SI JEHÓVA NÁÁKING AMÁ
Tagsiból ná. Panahón ná pára pumuntá sa Jerusalém áng pamílya ni José, kasáma áng kaniláng mgá kaibígan at kamág-anák, gáya ng ginágawâ nilá taón-taón. Pumupunta silá roón pára ipagdiwang áng Páskuwa, gáya ng iniuútos sa Kautusán. (Deuteronómio 16:16) Mulâ sa Názaret, mgá 120 kilométro áng láyò ng Jerusalém. Tiyák ná abalá at masáya áng lahát! Si Jesús, ná 12 ányos ná ngayón, ay sabík ná sabík ná sa kapistáhan at sa pagkakátaong makapunta ulî sa témplo.
Alám ni Jesús at ng pamílya niyá ná áng Páskuwa ay hindî lang bastá isáng-áraw ná okasyón. Pagkatápos ng áraw ng Páskuwa, magsísimulâ namán áng pitóng-áraw ná Kapistáhan ng Tinápay ná Waláng Pampaalsa. (Marcos 14:1) Itinutúring itóng bahági ng kapistáhan ng Páskuwa. Áng paglalakbáy mulâ sa kaniláng tahánan sa Názaret, áng pananatíli sa Jerusalém, at áng paglalakbáy nilá pauwî ay umáabót nang mgá dalawáng línggo. Péro mas tumagál áng paglalakbáy nilá ngayón dáhil sa isáng problémang natuklasan nilá hábang pauwî mulâ sa Jerusalém.
Sa kaniláng paglalakbáy, inakála nína José at María ná si Jesús ay kasáma ng kaniláng mgá kamág-anák at kaibígan ná sáma-samáng naglalakbáy pauwî. Péro noóng gabíng humintô silá pára magpahinga, hindî nilá makíta si Jesús. Kayâ hinánap nilá siyá sa kaniláng mgá kasáma, péro walâ siyá roón. Nawáwalâ áng kaniláng anák! Kayâ bumalík sína José at María sa Jerusalém pára hanápin siyá.
Buóng áraw nilá siyáng hinánap, péro hindî nilá siyá nakíta. Hindî rín nilá siyá nakíta noóng ikalawáng áraw. Sa wakás, sa ikatlóng áraw, nakíta nilá áng kaniláng anák sa témplo, sa isá sa mgá bulwagan doón. Nakaupó si Jesús sa gitnâ ng iláng Judióng gúro, nakíkiníg at nagtátanóng sa kanilá. Hángang-hánga áng mgá itó sa kaniyáng unáwa.
Anák, bákit mo ginawâ itó?” áng tanóng ni María. “Alaláng-alalá kamí ng tatay mo sa paghahanáp sa iyó.” —Lúcas 2:48.
Nagtataká si Jesús kung bákit hindî nilá alám kung nasaán siyá. “Bákit ninyó akó hinahánap?” áng tanóng niyá. “Hindî pô ba ninyó alám ná dápat ay nása báhay akó ng áking Amá?”—Lúcas 2:49.
Ngayóng nagkita ná silá, sumáma si Jesús kína José at María pauwî sa Názaret at patúloy ná nagíng masunúrin sa kanilá. Siyá ay patúloy ná lumakí at lálong nagíng marúnong. Bagamán batà pa, nagíng kalugód-lugód siyá sa Diyós at sa mgá táo. Óo, mulâ pagkabata, si Jesús ay nagíng mabúting halimbáwa, hindî lang sa pagpapahalagá sa espirituwál ná mgá bágay kundî sa pagpapakita rín ng paggálang sa kaniyáng mgá magúlang.
MASASÁYANG PAGLALAKBÁY
Napakasayang panahón pára sa lahát áng paglalakbáy patúngong Jerusalém pára ipagdiwang áng tatlóng kapistáhan taón-taón. (Deuteronómio 16:15) Sa gayóng mgá paglalakbáy, nakikíta ni Jesús áng ibát ibáng bahági ng lupaín, natútutúhan áng heograpiya nitó, at nakíkilála áng mgá kápuwa mánanambá mulâ sa ibáng mgá rehiyon. Talagá ngang hindî malílimútan áng mgá paglalakbáy ná iyón!
Saán pumupunta si Jesús at áng pamílya niyá tuwíng tagsiból, at bákit?
Noóng 12 ányos si Jesús, anó áng natuklasan nína José at María nang pauwî silá mulâ sa Jerusalém? Saán nilá nakíta si Jesús?
Anóng magandáng halimbáwa ni Jesús áng dápat tuláran ng mgá kabatáan ngayón?