Chapter 12

Chapter 12
NAGPABAUTISMO SI JESUS
MATEO 3:13-17; MARCOS 1:9-11; LUCAS 3:21, 22; JUAN 1:32-34
- BINAUTISMUHAN SI JESUS AT PINAHIRAN
- SINABI NI JEHOVA NA ANAK NIYA SI JESUS
Mga anim na buwan mula nang magsimulang mangaral si Juan Bautista, si Jesus, na mga 30 anyos na ngayon, ay pumunta sa kaniya sa Ilog Jordan. Bakit? Hindi lang para bisitahin si Juan o kumustahin ang gawain nito. Pumunta si Jesus para magpabautismo kay Juan.
Siyempre, tumanggi si Juan: “Ako ang dapat magpabautismo sa iyo. Bakit ka nagpapabautismo sa akin?” (Mateo 3:14) Alam ni Juan na si Jesus ang natatanging Anak ng Diyos. Tandaan na noong nasa sinapupunan pa lang ni Elisabet si Juan, napalukso na ito sa tuwa nang dumalaw si Maria, na nagdadalang-tao na noon kay Jesus. Tiyak na ikinuwento ito ng nanay ni Juan sa kaniya nang maglaon. At malamang na nalaman din niya ang tungkol sa paghahayag ng anghel sa kapanganakan ni Jesus at ang tungkol sa pagpapakita ng mga anghel sa mga pastol noong gabing isilang si Jesus.
Alam ni Juan na ang bautismong isinasagawa niya ay para sa mga nagsisisi sa kanilang kasalanan. Pero walang kasalanan si Jesus. Kahit tumanggi si Juan, ipinilit pa rin ni Jesus: “Hayaan mong ito ang mangyari ngayon para magawa natin ang lahat ng iniutos ng Diyos.”—Mateo 3:15.
Bakit kailangang magpabautismo si Jesus? Hindi ito bilang sagisag ng pagsisisi sa kasalanan. Nagpabautismo siya para ipakitang handa na siyang gawin ang kalooban ng kaniyang Ama. (Hebreo 10:5-7) Dati, isang karpintero si Jesus. Pero ngayon, panahon na para simulan niya ang ministeryo na iniutos ng kaniyang Ama na gawin niya dito sa lupa. May inaasahan kaya si Juan na di-pangkaraniwang mangyayari kapag binautismuhan niya si Jesus?
Iniulat ni Juan nang maglaon: “Sinabi mismo ng Diyos na nagsugo sa akin para magbautismo sa tubig: ‘Kapag nakita mo ang espiritu na bumaba sa sinuman at nanatili ito sa kaniya, siya ang nagbabautismo sa pamamagitan ng banal na espiritu.’ ” (Juan 1:33) Oo, inaasahan ni Juan na bababa ang espiritu ng Diyos sa isa na babautismuhan niya. Kaya nang umahon si Jesus sa tubig, malamang na hindi nagulat si Juan nang makita niyaang espiritu ng Diyos na parang kalapating bumababa kay Jesus.”—Mateo 3:16.
Pero hindi lang iyan ang nangyari pagkabautismo kay Jesus. “Ang langit ay nabuksansa kaniya. Ano ang ibig sabihin nito? Malamang na noong bautismuhan si Jesus, bumalik ang alaala ng buhay niya sa langit bago siya naging tao. Kaya naaalaala na ngayon ni Jesus ang buhay niya bilang espiritung anak ni Jehova, pati na ang mga katotohanang itinuro ng Diyos sa kaniya noong nasa langit siya.
Bukod diyan, noong bautismuhan si Jesus, may tinig mula sa langit na nagsabi: “Ito ang Anak ko, ang minamahal ko at kinalulugdan.” (Mateo 3:17) Kaninong tinig iyon? Imposibleng kay Jesus, dahil nasa tabi lang siya ni Juan. Tinig iyon ng Diyos. Maliwanag, si Jesus ay Anak ng Diyos; hindi siya ang Diyos.
Kapansin-pansin na si Jesus ay isang taong anak ng Diyos, gaya ng unang taong si Adan. Matapos ilarawan ng alagad na si Lucas ang bautismo ni Jesus, isinulat niya: “Nang pasimulan ni Jesus ang kaniyang gawain, siya ay mga 30 taong gulang. At gaya nga ng sinasabi ng mga tao, siya ay anak ni Jose, na anak ni Heli, . . . na anak ni David, . . . na anak ni Abraham, . . . na anak ni Noe, . . . na anak ni Adan, na anak ng Diyos.” —Lucas 3:23-38.
Kung paanong si Adan ay isang taonganak ng Diyos,” gayundin si Jesus. Nang bautismuhan si Jesus, naunawaan niyang siya ay Anak ng Diyos na magiging espiritu sa langit. Kaya naman si Jesus ay nasa posisyong magturo sa mga tao ng katotohanan mula sa Diyos at akayin sila sa daan tungo sa buhay. Sinimulan nang tahakin ni Jesus ang landasing hahantong sa paghahandog ng kaniyang buhay alang-alang sa makasalanang mga tao.
Bakit kilala ni Juan si Jesus?
Bakit nagpabautismo si Jesus kay Juan gayong wala naman siyang kasalanan?
Bakit malamang na hindi nagulat si Juan nang bumaba kay Jesus ang espiritu ng Diyos?
Chapter 12
NAGPABAUTISMO SI JESÚS
MATÉO 3:13-17; MARCOS 1:9-11; LÚCAS 3:21, 22; JUÁN 1:32-34
- BINAUTISMUHAN SI JESÚS AT PINAHÍRAN
- SINÁBI NI JEHÓVA NÁ ANÁK NIYÁ SI JESÚS
Mgá ánim ná buwán mulâ nang magsimulang mangáral si Juán Bautísta, si Jesús, ná mgá 30 ányos ná ngayón, ay pumuntá sa kaniyá sa Ílog Jordán. Bákit? Hindî lang pára bisitahin si Juán o kumústahín áng gawáin nitó. Pumuntá si Jesús pára magpabautísmo kay Juán.
Síyempre, tumanggí si Juán: “Akó áng dápat magpabautísmo sa iyó. Bákit ka nagpapabautismo sa ákin?” (Matéo 3:14) Alám ni Juán ná si Jesús áng natatánging Anák ng Diyós. Tandaán ná noóng nása sinapupúnan pa lang ni Elísabet si Juán, napalukso ná itó sa tuwá nang dumálaw si María, ná nagdádalang-táo ná noón kay Jesús. Tiyák ná ikinuwénto itó ng nánay ni Juán sa kaniyá nang magláon. At malamáng ná naláman din niyá áng tungkól sa pághahayág ng anghél sa kapanganakan ni Jesús at áng tungkól sa pagpapakita ng mgá anghél sa mgá pastól noóng gabíng isílang si Jesús.
Alám ni Juán ná áng bautismong isinásagawâ niyá ay pára sa mgá nagsisísi sa kaniláng kasalánan. Péro waláng kasalánan si Jesús. Káhit tumanggí si Juán, ipinilit pa rín ni Jesús: “Hayáan mong itó áng mangyári ngayón pára magawâ nátin áng lahát ng iniútos ng Diyós.”—Matéo 3:15.
Bákit kailángang magpabautísmo si Jesús? Hindî itó bílang sagisag ng pagsisísi sa kasalánan. Nagpabautismo siyá pára ipakitang handâ ná siyáng gawín áng kaloóban ng kaniyáng Amá. (Hébreo 10:5-7) Dáti, isáng karpintéro si Jesús. Péro ngayón, panahón ná pára simulán niyá áng ministéryo ná iniútos ng kaniyáng Amá ná gawín niyá díto sa lúpa. May ináasáhan kayâ si Juán ná dí-pangkaraniwang mangyayári kapág binautismuhan niyá si Jesús?
Iniúlat ni Juán nang magláon: “Sinábi mísmo ng Diyós ná nagsúgo sa ákin pára magbautismo sa túbig: ‘Kapág nakíta mo áng espíritu ná bumabá sa sinumán at nanatíli itó sa kaniyá, siyá áng nagbabautismo sa pamamagítan ng banál ná espíritu.’ ” (Juán 1:33) Óo, ináasáhan ni Juán ná bababa áng espíritu ng Diyós sa isá ná babautismuhan niyá. Kayâ nang umáhon si Jesús sa túbig, malamáng ná hindî nagúlat si Juán nang makíta niyááng espíritu ng Diyós ná párang kalapating bumababa kay Jesús.”—Matéo 3:16.
Péro hindî lang iyán áng nangyári pagkabautismo kay Jesús. “Áng lángit ay nabuksansa kaniyá. Anó áng íbig sabíhin nitó? Malamáng ná noóng bautismuhán si Jesús, bumalík áng alaála ng búhay niyá sa lángit bágo siyá nagíng táo. Kayâ naaálaála ná ngayón ni Jesús áng búhay niyá bílang espirítung anák ni Jehóva, patí ná áng mgá katotohánang itinúro ng Diyós sa kaniyá noóng nása lángit siyá.
Bukód diyán, noóng bautismuhán si Jesús, may tínig mulâ sa lángit ná nagsábi: “Itó áng Anák ko, áng minámahal ko at kinalúlugdán.” (Matéo 3:17) Kanínong tínig iyón? Imposíbleng kay Jesús, dáhil nása tabí lang siyá ni Juán. Tínig iyón ng Diyós. Maliwánag, si Jesús ay Anák ng Diyós; hindî siyá áng Diyós.
Kapansín-pansín ná si Jesús ay isáng táong anák ng Diyós, gáya ng únang táong si Adán. Matápos ilaráwan ng alagád ná si Lúcas áng bautísmo ni Jesús, isinúlat niyá: “Nang pasimulán ni Jesús áng kaniyáng gawáin, siyá ay mgá 30 táong gúlang. At gáya ngâ ng sinasábi ng mgá táo, siyá ay anák ni José, ná anák ni Heli, . . . ná anák ni Davíd, . . . ná anák ni Abrahám, . . . ná anák ni Noé, . . . ná anák ni Adán, ná anák ng Diyós.” —Lúcas 3:23-38.
Kung paánong si Adán ay isáng táonganák ng Diyós,” gayundín si Jesús. Nang bautismuhán si Jesús, naunawáan niyáng siyá ay Anák ng Diyós ná magíging espíritu sa lángit. Kayâ namán si Jesús ay nása posisyóng magtúrò sa mgá táo ng katotohánan mulâ sa Diyós at akáyin silá sa daán túngo sa búhay. Sinimulán nang tahakin ni Jesús áng landásing háhantong sa paghahandog ng kaniyáng búhay álang-álang sa makasalánang mgá táo.
Bákit kilála ni Juán si Jesús?
Bákit nagpabautismo si Jesús kay Juán gayóng walâ namán siyáng kasalánan?
Bákit malamáng ná hindî nagúlat si Juán nang bumabá kay Jesús áng espíritu ng Diyós?