Chapter 13

Chapter 13
MATUTO MULA SA PAGHARAP NI JESUS SA TUKSO
MATEO 4:1-11; MARCOS 1:12, 13; LUCAS 4:1-13
TUNUKSO NI SATANAS SI JESUS
Pagkabautismo ni Juan kay Jesus, inakay ng espiritu ng Diyos si Jesus sa ilang ng Judea. Marami siyang dapat pag-isipan. Noong bautismuhan si Jesus, “ang langit ay nabuksan.” (Mateo 3:16) Kaya naaalaala na niya ang kaniyang mga natutuhan at ginawa sa langit. Oo, marami siyang bubulay-bulayin!
Nanatili si Jesus sa ilang nang 40 araw at 40 gabi. Hindi siya kumain nang mga panahong iyon. Pagkatapos, noong gutom na gutom na si Jesus, lumapit sa kaniya si Satanas na Diyablo para tuksuhin siya, na sinasabi: “Kung anak ka ng Diyos, utusan mo ang mga batong ito na maging tinapay.” (Mateo 4:3) Alam ni Jesus na maling gamitin ang kapangyarihan niya para sa kaniyang sarili, kaya hindi siya nagpadala sa tuksong iyon.
Hindi tumigil ang Diyablo. Sumubok ito ng ibang paraan. Hinamon niya si Jesus na tumalon mula sa tuktok ng templo. Pero hindi natukso si Jesus na gawin ang gayong pagpapasikat. Sumipi si Jesus mula sa Kasulatan para ipakitang maling subukin ang Diyos sa gayong paraan.
Sa ikatlong pagtukso, ipinakita ng Diyablo kay Jesusang lahat ng kaharian sa mundo at ang kaluwalhatian ng mga itoat sinabi: “Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung luluhod ka at sasamba sa akin nang kahit isang beses.” Muli, tahasang tumanggi si Jesus, na sinasabi: “Lumayas ka, Satanas!” (Mateo 4:8-10) Hindi siya nagpadala sa tuksong gumawa ng mali dahil alam niyang si Jehova lang ang dapat paglingkuran. Oo, pinili niyang manatiling tapat sa Diyos.
May matututuhan tayo mula sa mga tuksong ito at sa pagharap dito ni Jesus. Totoong nangyari ang mga pagtukso, na nagpapakitang ang Diyablo ay hindi basta isang kasamaan lang gaya ng sinasabi ng ilan. Siya ay totoong persona na hindi nakikita. Ipinakikita rin ng ulat na ito na ang mga gobyerno sa mundo ay talagang pag-aari ng Diyablo at kontrolado niya ang mga ito. Kung hindi totoo iyan, masasabi pa bang isang tukso ang pag-aalok niya ng mga ito kay Kristo?
Bukod diyan, sinabi ng Diyablo na handa niyang ibigay kay Jesus maging ang lahat ng kaharian sa mundo, sambahin lang siya nito nang kahit isang beses. Maaari ding gamitin ng Diyablo ang gayong paraan para tuksuhin tayo. Puwede niyang ilagay sa harap natin ang kaakit-akit na oportunidad na maging mayaman, makapangyarihan, o sik ´ at. Isa ngang katalinuhan na tularan si Jesus sa pananatiling tapat sa Diyos anuman ang tukso! Pero tandaan na iniwan ng Diyablo si Jesusat naghintay ng ibang pagkakataon.” (Lucas 4:13) Baka ganiyan din ang gawin niya sa atin, kaya huwag na huwag tayong maging kampante.
Anong mga bagay ang maaaring binulay-bulay ni Jesus noong nasa ilang siya nang 40 araw?
Anong mga paraan ang ginamit ng Diyablo para tuksuhin si Jesus?
Ano ang matututuhan natin mula sa mga tukso at sa pagharap dito ni Jesus?
Chapter 13
MATÚTO MULÂ SA PAGHÁRAP NI JESÚS SA TUKSÓ
MATÉO 4:1-11; MARCOS 1:12, 13; LÚCAS 4:1-13
TUNUKSO NI SATANÁS SI JESÚS
Pagkabautismo ni Juán kay Jesús, inákay ng espíritu ng Diyós si Jesús sa iláng ng Judéa. Marámi siyáng dápat pag-isípan. Noóng bautismuhán si Jesús, “áng lángit ay nabuksan.” (Matéo 3:16) Kayâ naaálaála ná niyá áng kaniyáng mgá natutúhan at ginawâ sa lángit. Óo, marámi siyáng búbuláy-bulayín!
Nanatíli si Jesús sa iláng nang 40 áraw at 40 gabí. Hindî siyá kumáin nang mgá panahóng iyón. Pagkatápos, noóng gutom ná gutom ná si Jesús, lumápit sa kaniyá si Satanás ná Diyáblo pára tuksuhín siyá, ná sinasábi: “Kung anák ka ng Diyós, utúsan mo áng mgá batóng itó ná magíng tinápay.” (Matéo 4:3) Alám ni Jesús ná malíng gamítin áng kapangyaríhan niyá pára sa kaniyáng saríli, kayâ hindî siyá nagpadalá sa tuksong iyón.
Hindî tumígil áng Diyáblo. Sumúbok itó ng ibáng paraán. Hinamon niyá si Jesús ná tumalón mulâ sa tuktók ng témplo. Péro hindî natukso si Jesús ná gawín áng gayóng pagpapasikat. Sumípi si Jesús mulâ sa Kasulátan pára ipakitang malíng subúkin áng Diyós sa gayóng paraán.
Sa ikatlóng pagtukso, ipinakíta ng Diyáblo kay Jesúsáng lahát ng kaharián sa mundó at áng kaluwalhatían ng mgá itóat sinábi: “Ibíbigay ko sa iyó áng lahát ng itó kung luluhod ka at sasamba sa ákin nang káhit isáng béses.” Mulî, tahasang tumanggí si Jesús, ná sinasábi: “Lumáyas ka, Satanás!” (Matéo 4:8-10) Hindî siyá nagpadalá sa tuksong gumawâ ng malî dáhil alám niyáng si Jehóva lang áng dápat paglingkurán. Óo, piníli niyáng manatíling tapát sa Diyós.
May matútutúhan táyo mulâ sa mgá tuksong itó at sa paghárap díto ni Jesús. Totoóng nangyári áng mgá pagtukso, ná nagpápakítang áng Diyáblo ay hindî bastá isáng kasamáan lang gáya ng sinasábi ng ilán. Siyá ay totoóng persóna ná hindî nakikíta. Ipinakikíta rín ng úlat ná itó ná áng mgá gobyérno sa mundó ay talagáng pag-aári ng Diyáblo at kontroládo niyá áng mgá itó. Kung hindî totoó iyán, masasábi pa bang isáng tuksó áng pag-aalok niyá ng mgá itó kay Krísto?
Bukód diyán, sinábi ng Diyáblo ná handâ niyáng ibigáy kay Jesús magíng áng lahát ng kaharián sa mundó, sambahín lang siyá nitó nang káhit isáng béses. Maaári ding gamítin ng Diyáblo áng gayóng paraán pára tuksuhín táyo. Puwéde niyáng ilagáy sa haráp nátin áng kaákit-ákit ná oportunidad ná magíng mayáman, makapangyaríhan, o sik ´ at. Isá ngang katalinúhan ná tuláran si Jesús sa pananatíling tapát sa Diyós anumán áng tuksó! Péro tandaán ná iníwan ng Diyáblo si Jesúsat naghintáy ng ibáng pagkakátaon.” (Lúcas 4:13) Bakâ ganiyán din áng gawín niyá sa átin, kayâ huwág ná huwág táyong magíng kampante.
Anóng mgá bágay áng maaáring binúlay-búlay ni Jesús noóng nása iláng siyá nang 40 áraw?
Anóng mgá paraán áng ginámit ng Diyáblo pára tuksuhín si Jesús?
Anó áng matútutúhan nátin mulâ sa mgá tuksó at sa paghárap díto ni Jesús?