Chapter 16

Chapter 16
ANG SIGASIG NI JESUS PARA SA TUNAY NA PAGSAMBA
JUAN 2:12-22
- NILINIS NI JESUS ANG TEMPLO
Pagkatapos ng kasalan sa Cana, pumunta si Jesus sa Capernaum. Kasama niya sa paglalakbay ang kaniyang ina at mga kapatid na lalakisina Santiago, Jose, Simon, at Hudas.
Pero bakit nga ba pupunta sa Capernaum si Jesus? Ang lunsod na ito ay mas prominente at mas malaki kaysa sa Nazaret o Cana. Isa pa, marami sa mga bagong alagad ni Jesus ang taga-Capernaum o malapit dito. Kaya puwede silang sanayin ni Jesus sa sarili nilang lugar.
Habang nasa Capernaum, gumawa si Jesus ng kamangha-manghang mga bagay. Kaya marami sa mga tagaroon at sa karatig na mga lugar ang nakabalita nito. Pero kailangan nang pumunta ni Jesus at ng mga kasama niya, na mga debotong Judio, sa Jerusalem para ipagdiwang ang Paskuwa ng 30 C.E.
Habang nasa templo sa Jerusalem, may nakita ang mga alagad kay Jesus na talaga namang kahanga-hanga at ngayon lang nila nakita sa kaniya.
Kahilingan ng Kautusan ng Diyos sa mga Israelita na maghandog ng hayop sa templo, at ang mga maglalakbay patungo sa Jerusalem ay mangangailangan ng pagkain habang naroroon sila. Kaya pinapayagan ng Kautusan na magdala ng pera ang mga nanggaling pa sa malalayong lugar para makabili sila ngbaka, tupa, kambing,’ at iba pang pangangailangan nila habang nasa lunsod. (Deuteronomio 14:24-26) May mga negosyante sa Jerusalem na nagtitinda ng hayop o ibon doon mismo sa malaking looban ng templo. At dinadaya ng ilan sa kanila ang mga tao sa pagpepresyo nang sobrang mahal.
Sa galit ni Jesus, ibinuhos niya ang mga barya ng mga nagpapalit ng pera, itinaob ang kanilang mga mesa, at pinalayas sila. Sinabi ni Jesus: “Alisin ninyo rito ang mga iyan! Huwag na ninyong gawing lugar ng negosyo ang bahay ng aking Ama!”—Juan 2:16.
Nang makita ito ng mga alagad ni Jesus, naalaala nila ang hula tungkol sa Anak ng Diyos: “Mag-aalab ang sigasig ko para sa iyong bahay.” Pero sinabi ng mga Judio: “Magbigay ka ng tanda para patunayang may karapatan kang gawin ang mga bagay na ito.” Sumagot si Jesus: “Gibain ninyo ang templong ito, at itatayo ko ito sa loob ng tatlong araw.”—Juan 2:17-19; Awit 69:9.
Inakala ng mga Judio na ang tinutukoy ni Jesus ay ang mismong templo sa Jerusalem, kaya nagtanong sila: “Itinayo ang templong ito sa loob ng 46 na taon, at maitatayo mo ito sa loob lang ng tatlong araw?” (Juan 2:20) Pero ang tinutukoy ni Jesus na templo ay ang kaniyang katawan. Paglipas ng tatlong taon, naalaala ng mga alagad niya ang mga salitang ito noong buhayin siyang muli.
Anong mga lugar ang pinuntahan ni Jesus pagkatapos ng kasalan sa Cana?
Bakit nagalit si Jesus sa nakita niya sa templo? Ano ang ginawa niya?
Ano ang tinutukoy ni Jesus sa mga salitangtemplong ito,” at ano ang ibig niyang sabihin?
Chapter 16
ÁNG SIGÁSIG NI JESÚS PÁRA SA TÚNAY NÁ PAGSAMBÁ
JUÁN 2:12-22
- NILINIS NI JESÚS ÁNG TÉMPLO
Pagkatápos ng kasálan sa Cana, pumuntá si Jesús sa Capernaúm. Kasáma niyá sa paglalakbáy áng kaniyáng iná at mgá kapatíd ná lalákisína Santiágo, José, Simón, at Húdas.
Péro bákit ngâ ba pupuntá sa Capernaúm si Jesús? Áng lunsód ná itó ay mas prominente at mas malakí káysa sa Názaret o Cana. Isá pa, marámi sa mgá bágong alagád ni Jesús áng tága-Capernaúm o malapít díto. Kayâ puwéde siláng sanáyin ni Jesús sa saríli niláng lugár.
Hábang nása Capernaúm, gumawâ si Jesús ng kamanghâ-mangháng mgá bágay. Kayâ marámi sa mgá tagaroon at sa karatig ná mgá lugár áng nakabalita nitó. Péro kailángan nang pumuntá ni Jesús at ng mgá kasáma niyá, ná mgá debotong Judió, sa Jerusalém pára ipagdiwang áng Páskuwa ng 30 C.E.
Hábang nása témplo sa Jerusalém, may nakíta áng mgá alagád kay Jesús ná talagá namáng kahánga-hánga at ngayón lang nilá nakíta sa kaniyá.
Kahilíngan ng Kautusán ng Diyós sa mgá Israelíta ná maghandog ng háyop sa témplo, at áng mgá maglalakbay patúngo sa Jerusalém ay mangangailangan ng pagkáin hábang naroroón silá. Kayâ pinapayágan ng Kautusán ná magdalá ng péra áng mgá nanggáling pa sa malalayong lugár pára makabili silá ngbakâ, túpa, kambíng,’ at ibá pang pangangailángan nilá hábang nása lunsód. (Deuteronómio 14:24-26) May mgá negosyante sa Jerusalém ná nagtitinda ng háyop o íbon doón mísmo sa malakíng loóban ng témplo. At dinadaya ng ilán sa kanilá áng mgá táo sa pagpepresyo nang sóbrang mahál.
Sa galít ni Jesús, ibinuhos niyá áng mgá barya ng mgá nagpapalit ng péra, itinaob áng kaniláng mgá mésa, at pinalayas silá. Sinábi ni Jesús: “Alisín ninyó ríto áng mgá iyán! Huwág ná ninyóng gawíng lugár ng negósyo áng báhay ng áking Amá!”—Juán 2:16.
Nang makíta itó ng mgá alagád ni Jesús, naálaála nilá áng húla tungkól sa Anák ng Diyós: “Mag-aálab áng sigásig ko pára sa iyóng báhay.” Péro sinábi ng mgá Judió: “Magbigáy ka ng tandâ pára patunayang may karapatán kang gawín áng mgá bágay ná itó.” Sumagót si Jesús: “Gibain ninyó áng templong itó, at itatayo ko itó sa loób ng tatlóng áraw.”—Juán 2:17-19; Áwit 69:9.
Inakála ng mgá Judió ná áng tinutúkoy ni Jesús ay áng mísmong témplo sa Jerusalém, kayâ nagtanóng silá: “Itinayó áng templong itó sa loób ng 46 ná taón, at maitatayo mo itó sa loób lang ng tatlóng áraw?” (Juán 2:20) Péro áng tinutúkoy ni Jesús ná témplo ay áng kaniyáng katawán. Paglípas ng tatlóng taón, naálaála ng mgá alagád niyá áng mgá salitáng itó noóng buhayin siyáng mulî.
Anóng mgá lugár áng pinúntahán ni Jesús pagkatápos ng kasálan sa Cana?
Bákit nagálit si Jesús sa nakíta niyá sa témplo? Anó áng ginawâ niyá?
Anó áng tinutúkoy ni Jesús sa mgá salitángtemplong itó,” at anó áng íbig niyáng sabíhin?