Chapter 15

Chapter 15
ANG KANIYANG UNANG HIMALA
JUAN 2:1-12
- ANG KASALAN SA CANA
- GINAWANG ALAK NI JESUS ANG TUBIG
Ikatlong araw na ngayon mula nang maging alagad ni Jesus si Natanael. Si Jesus at ang ilan sa kaniyang unang mga alagad ay naglakbay pahilaga patungo sa distrito ng Galilea, kung saan sila nakatira. Pupunta sila sa Cana, ang bayan ni Natanael. Ang Cana ay nasa mga burol sa hilaga ng Nazaret, kung saan lumaki si Jesus. Naimbitahan sila sa isang kasalan sa Cana.
Imbitado rin sa kasalang iyon ang ina ni Jesus. Palibhasay kaibigan ng pamilya ng ikakasal, malamang na abalang-abala si Maria sa pag-aasikaso sa maraming bisita. Kaya madali niyang napansin na paubos na ang alak, at sinabi niya ito kay Jesus: “Wala na silang alak.” —Juan 2:3.
Para bang sinasabi ni Maria kay Jesus na gumawa ng paraan para hindi kapusin ang alak. Makikita sa sagot ni Jesus na hindi siya sang-ayon sa naisip ni Maria: “Ano ang kinalaman natin doon?” (Juan 2:4) Bilang Haring pinili ng Diyos, anumang gagawin ni Jesus ay dapat na utos ng kaniyang Ama sa langit, at hindi ng kaniyang pamilya o mga kaibigan. Kaya ipinaubaya na lang ni Maria sa kaniyang anak ang gagawin, at sinabi sa mga nagsisilbi: “Gawin ninyo anuman ang sabihin niya sa inyo.”—Juan 2:5.
May anim na banga, at bawat isay makapaglalaman ng mahigit 40 litro. Sinabi ni Jesus sa mga nagsisilbi: “Punuin ninyo ng tubig ang mga banga.” Pagkatapos, sinabi niya: “Sumalok kayo ngayon ng kaunti at dalhin ninyo sa nangangasiwa sa handaan.”—Juan 2: 7, 8.
Ang nangangasiwa ay humanga sa kalidad ng alak, pero hindi niya alam na ito ay makahimalang ginawa. Tinawag niya ang lalaking ikinasal, at sinabi: “Ang lahat ng iba pa ay naglalabas muna ng mainam na alak, at kapag lango na ang mga tao, ang mababang klase naman. Pero ngayon mo inilabas ang mainam na alak.” —Juan 2:10.
Ito ang unang himala ni Jesus. Nang masaksihan ito ng kaniyang bagong mga alagad, tumibay ang kanilang pananampalataya sa kaniya. Pagkatapos, si Jesus, ang kaniyang ina, at ang mga kapatid niyang lalaki ay naglakbay patungo sa lunsod ng Capernaum, sa hilagangkanlurang baybayin ng Lawa ng Galilea.
Sa panahon ng ministeryo ni Jesus, kailan naganap ang kasalan sa Cana?
Ano ang reaksiyon ni Jesus sa mungkahi ng kaniyang ina tungkol sa alak?
Anong himala ang ginawa ni Jesus, at ano ang naging epekto nito sa iba?
Chapter 15
ÁNG KANIYÁNG ÚNANG HIMALÁ
JUÁN 2:1-12
- ÁNG KASÁLAN SA CANA
- GINAWÁNG ÁLAK NI JESÚS ÁNG TÚBIG
Ikatlóng áraw ná ngayón mulâ nang magíng alagád ni Jesús si Natanaél. Si Jesús at áng ilán sa kaniyáng únang mgá alagád ay naglakbáy pahilágà patúngo sa distrito ng Galiléa, kung saán silá nakatirá. Pupuntá silá sa Cana, áng báyan ni Natanaél. Áng Cana ay nása mgá búrol sa hilága ng Názaret, kung saán lumakí si Jesús. Naimbitahan silá sa isáng kasálan sa Cana.
Imbitado rín sa kasalang iyón áng iná ni Jesús. Palibhásay kaibígan ng pamílya ng ikakasal, malamáng ná abálang-abalá si María sa pag-aasikáso sa maráming bisíta. Kayâ madalí niyáng napansín ná paubos ná áng álak, at sinábi niyá itó kay Jesús: “Walâ ná siláng álak.” —Juán 2:3.
Pára bang sinasábi ni María kay Jesús ná gumawâ ng paraán pára hindî kapusin áng álak. Makikíta sa sagót ni Jesús ná hindî siyá sang-áyon sa naísip ni María: “Anó áng kinaláman nátin doón?” (Juán 2:4) Bílang Háring piníli ng Diyós, anumáng gágawin ni Jesús ay dápat ná útos ng kaniyáng Amá sa lángit, at hindî ng kaniyáng pamílya o mgá kaibígan. Kayâ ipinaubaya ná lang ni María sa kaniyáng anák áng gágawin, at sinábi sa mgá nagsísilbí: “Gawín ninyó anumán áng sabíhin niyá sa inyó.”—Juán 2:5.
May ánim ná banga, at báwat isáy makapaglalaman ng mahigít 40 litro. Sinábi ni Jesús sa mgá nagsísilbí: “Punuín ninyó ng túbig áng mgá banga.” Pagkatápos, sinábi niyá: “Sumalok kayó ngayón ng kaúnti at dalhín ninyó sa nangangasiwa sa handaan.”—Juán 2: 7, 8.
Áng nangangasiwa ay humanga sa kalidád ng álak, péro hindî niyá alám ná itó ay makahimaláng ginawâ. Tináwag niyá áng laláking ikinasal, at sinábi: “Áng lahát ng ibá pa ay naglalabas múna ng maínam ná álak, at kapág lango ná áng mgá táo, áng mababang klase namán. Péro ngayón mo inilabás áng maínam ná álak.” —Juán 2:10.
Itó áng únang himalá ni Jesús. Nang masaksihan itó ng kaniyáng bágong mgá alagád, tumíbay áng kaniláng pananámpalatáya sa kaniyá. Pagkatápos, si Jesús, áng kaniyáng iná, at áng mgá kapatíd niyáng laláki ay naglakbáy patúngo sa lunsód ng Capernaúm, sa hilagangkanlurang baybáyin ng Láwa ng Galiléa.
Sa panahón ng ministéryo ni Jesús, kailán naganáp áng kasálan sa Cana?
Anó áng reaksiyón ni Jesús sa mungkáhì ng kaniyáng iná tungkól sa álak?
Anóng himalá áng ginawâ ni Jesús, at anó áng nagíng epékto nitó sa ibá?