Chapter 14

Chapter 14
NAGSIMULANG GUMAWA NG MGA ALAGAD SI JESUS
JUAN 1:29-51
- SUMAMA KAY JESUS ANG UNANG MGA ALAGAD NIYA
Matapos manatili nang 40 araw sa ilang at bago bumalik sa Galilea, pumunta uli si Jesus kay Juan, na nagbautismo sa kaniya. Habang papalapit si Jesus, itinuro siya ni Juan at saka sinabi sa mga naroroon: “Tingnan ninyo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sangkatauhan! Siya ang tinutukoy ko nang sabihin ko: ‘Dumarating na kasunod ko ang isang lalaki na naging mas dakila sa akin, dahil una siyang umiral sa akin.’ ” (Juan 1:29, 30) Kahit na mas matanda nang kaunti si Juan kay Jesus, alam niyang si Jesus ay nabuhay na noon sa langit bilang espiritung persona.
Ilang linggo bago nito, noong lumapit si Jesus para magpabautismo kay Juan, waring hindi pa sigurado si Juan na si Jesus ang magiging Mesiyas. “Hindi ko rin siya kilala noon,” ang sabi ni Juan, “pero nagbabautismo ako sa tubig para makilala siya ng Israel.”—Juan 1:31.
Ipinagpatuloy ni Juan ang pagkukuwento tungkol sa nangyari noong bautismuhan niya si Jesus: “Nakita ko ang espiritu na bumababa mula sa langit na tulad ng isang kalapati, at nanatili ito sa kaniya. Hindi ko rin siya kilala, pero sinabi mismo ng Diyos na nagsugo sa akin para magbautismo sa tubig: ‘Kapag nakita mo ang espiritu na bumaba sa sinuman at nanatili ito sa kaniya, siya ang nagbabautismo sa pamamagitan ng banal na espiritu.’ At nakita ko iyon, at pinatutunayan ko na siya nga ang Anak ng Diyos.”—Juan 1:32-34.
Nang sumunod na araw, kasama ni Juan ang dalawa sa kaniyang mga alagad nang makita niya uli si Jesus. Sinabi ni Juan: “Tingnan ninyo, ang Kordero ng Diyos!” (Juan 1:36) Dahil dito, ang dalawang alagad na ito ni Juan Bautista ay sumunod kay Jesus. Ang isa ay si Andres. Malamang na ang isa pa ay ang mismong sumulat ng ulat na ito, na Juan din ang pangalan. Marahil ang Juan na ito ay pinsan ni Jesus, na anak nina Zebedeo at Salome. Posibleng si Salome ay kapatid ni Maria.
Paglingon ni Jesus, nakita niyang sinusundan siya nina Andres at Juan, kaya itinanong niya: “Ano ang kailangan ninyo?” “Rabbi,” ang sabi nila, “saan ka tumutuloy?”
Sumama kayo sa akin para makita ninyo,” ang sagot ni Jesus.—Juan 1:37-39.
Mga alas kuwatro ng hapon noon, at hanggang matapos ang araw na iyon, kasama ni Jesus sina Andres at Juan. Sa sobrang tuwa ni Andres, hinanap niya ang kapatid niyang si Simon, na tinatawag ding Pedro, at sinabi rito: “Nakita na namin ang Mesiyas.” (Juan 1:41) Isinama ni Andres si Pedro kay Jesus. Ipinakikita ng sumunod na mga pangyayari na hinanap din ni Juan ang kapatid niyang si Santiago at isinama kay Jesus; pero hindi na iniulat ni Juan ang detalyeng ito.
Kinabukasan, nakita ni Jesus si Felipe, na tagaBetsaida. Malapit ang lugar na ito sa hilagang baybayin ng Lawa ng Galilea at tagarito sina Andres at Pedro. Inanyayahan ni Jesus si Felipe: “Maging tagasunod kita.”—Juan 1:43.
Pagkatapos, nakita ni Felipe si Natanael, na tinatawag ding Bartolome, at sinabi rito: “Nakita na namin ang isa na tinutukoy sa Kautusang isinulat ni Moises at sa isinulat ng mga Propeta: si Jesus, na anak ni Jose, na mula sa Nazaret.” Nag-aalinlangan si Natanael kaya sinabi niya kay Felipe: “Mayroon bang anumang mabuti na puwedeng manggaling sa Nazaret?”
Halika at tingnan mo,” ang paghimok ni Felipe. Napansin ni Jesus na paparating si Natanael at sinabi niya: “Tingnan ninyo, isang tunay na Israelita na walang anumang pagkukunwari.”
Paano mo ako nakilala?” ang tanong ni Natanael.
Sumagot si Jesus: “Bago ka tinawag ni Felipe, nakita na kita habang nasa ilalim ka ng puno ng igos.”
Namangha si Natanael at nagsabi: “Rabbi, ikaw ang Anak ng Diyos, ikaw ang Hari ng Israel.”
Nananampalataya ka ba dahil sinabi ko sa iyo na nakita kita sa ilalim ng puno ng igos?” ang tanong ni Jesus. “Higit pa rito ang makikita mo.” Pagkatapos, nangako si Jesus: “Tinitiyak ko sa inyo, makikita ninyong buk ´ as ang langit at ang mga anghel ng Diyos na bumababa sa Anak ng tao at umaakyat sa langit.”—Juan 1: 45-51.
Pagkatapos nito, si Jesus, kasama ang bago niyang mga alagad, ay umalis na sa Lambak ng Jordan at naglakbay patungong Galilea.
Sino-sino ang unang mga alagad ni Jesus?
Paano nakilala ni Jesus si Pedro, pati na si Santiago?
Ano ang nakakumbinsi kay Natanael na si Jesus ang Anak ng Diyos?
Chapter 14
NAGSIMULÁNG GUMAWÂ NG MGÁ ALAGÁD SI JESÚS
JUÁN 1:29-51
- SUMÁMA KAY JESÚS ÁNG ÚNANG MGÁ ALAGÁD NIYÁ
Matápos manatíli nang 40 áraw sa iláng at bágo bumalík sa Galiléa, pumuntá ulî si Jesús kay Juán, ná nagbautismo sa kaniyá. Hábang papalapít si Jesús, itinúro siyá ni Juán at saká sinábi sa mgá naroroón: “Tingnán ninyó, áng Kordéro ng Diyós ná nag-aalis ng kasalánan ng sángkataúhan! Siyá áng tinutúkoy ko nang sabíhin ko: ‘Dumárating ná kasunód ko áng isáng laláki ná nagíng mas dakíla sa ákin, dáhil úna siyáng umíral sa ákin.’ ” (Juán 1:29, 30) Káhit ná mas matanda nang kaúnti si Juán kay Jesús, alám niyáng si Jesús ay nabúhay ná noón sa lángit bílang espirítung persóna.
Iláng línggo bágo nitó, noóng lumápit si Jesús pára magpabautísmo kay Juán, wáring hindî pa sigurádo si Juán ná si Jesús áng magíging Mésiyas. “Hindî ko rín siyá kilála noón,” áng sábi ni Juán, “péro nagbabautismo akó sa túbig pára makilála siyá ng Israél.”—Juán 1:31.
Ipinagpatúloy ni Juán áng pagkukuwento tungkól sa nangyári noóng bautismuhán niyá si Jesús: “Nakíta ko áng espíritu ná bumababa mulâ sa lángit ná túlad ng isáng kalapáti, at nanatíli itó sa kaniyá. Hindî ko rín siyá kilála, péro sinábi mísmo ng Diyós ná nagsúgo sa ákin pára magbautismo sa túbig: ‘Kapág nakíta mo áng espíritu ná bumabá sa sinumán at nanatíli itó sa kaniyá, siyá áng nagbabautismo sa pamamagítan ng banál ná espíritu.’ At nakíta ko iyón, at pinatútunáyan ko ná siyá ngâ áng Anák ng Diyós.”—Juán 1:32-34.
Nang sumunód ná áraw, kasáma ni Juán áng dalawâ sa kaniyáng mgá alagád nang makíta niyá ulî si Jesús. Sinábi ni Juán: “Tingnán ninyó, áng Kordéro ng Diyós!” (Juán 1:36) Dáhil díto, áng dalawáng alagád ná itó ni Juán Bautísta ay sumunód kay Jesús. Áng isá ay si Andrés. Malamáng ná áng isá pa ay áng mísmong sumúlat ng úlat ná itó, ná Juán din áng pangálan. Maráhil áng Juán ná itó ay pinsan ni Jesús, ná anák nína Zebedéo at Salome. Posíbleng si Salome ay kapatíd ni María.
Paglingon ni Jesús, nakíta niyáng sinusundan siyá nína Andrés at Juán, kayâ itinanóng niyá: “Anó áng kailángan ninyó?” “Rabbi,” áng sábi nilá, “saán ka tumutulóy?”
Sumáma kayó sa ákin pára makíta ninyó,” áng sagót ni Jesús.—Juán 1:37-39.
Mgá álas kuwatro ng hápon noón, at hanggáng matápos áng áraw ná iyón, kasáma ni Jesús sína Andrés at Juán. Sa sóbrang tuwá ni Andrés, hinánap niyá áng kapatíd niyáng si Simón, ná tinatáwag ding Pédro, at sinábi ríto: “Nakíta ná námin áng Mésiyas.” (Juán 1:41) Isináma ni Andrés si Pédro kay Jesús. Ipinakikíta ng sumunód ná mgá pangyayári ná hinánap din ni Juán áng kapatíd niyáng si Santiágo at isináma kay Jesús; péro hindî ná iniúlat ni Juán áng detályeng itó.
Kinabukásan, nakíta ni Jesús si Felipe, ná tagaBetsaida. Malapít áng lugár ná itó sa hilágang baybáyin ng Láwa ng Galiléa at tagaríto sína Andrés at Pédro. Inanyayáhan ni Jesús si Felipe: “Magíng tagasunód kíta.”—Juán 1:43.
Pagkatápos, nakíta ni Felipe si Natanaél, ná tinatáwag ding Bartolome, at sinábi ríto: “Nakíta ná námin áng isá ná tinutúkoy sa Kautusáng isinúlat ni Móises at sa isinúlat ng mgá Propéta: si Jesús, ná anák ni José, ná mulâ sa Názaret.” Nag-aalinlángan si Natanaél kayâ sinábi niyá kay Felipe: “Mayroón bang anumáng mabúti ná puwédeng manggaling sa Názaret?”
Halika at tingnán mo,” áng paghimok ni Felipe. Napansín ni Jesús ná paparatíng si Natanaél at sinábi niyá: “Tingnán ninyó, isáng túnay ná Israelíta ná waláng anumáng pagkukunwari.”
Paáno mo akó nakilála?” áng tanóng ni Natanaél.
Sumagót si Jesús: “Bágo ka tináwag ni Felipe, nakíta ná kíta hábang nása ilálim ka ng punó ng ígos.”
Namanghâ si Natanaél at nagsábi: “Rabbi, ikáw áng Anák ng Diyós, ikáw áng Hári ng Israél.”
Nanánampalatáya ka ba dáhil sinábi ko sa iyó ná nakíta kíta sa ilálim ng punó ng ígos?” áng tanóng ni Jesús. “Higít pa ríto áng makikíta mo.” Pagkatápos, nangáko si Jesús: “Tinítiyák ko sa inyó, makikíta ninyóng buk ´ as áng lángit at áng mgá anghél ng Diyós ná bumababa sa Anák ng táo at umáakyát sa lángit.”—Juán 1: 45-51.
Pagkatápos nitó, si Jesús, kasáma áng bágo niyáng mgá alagád, ay umalís ná sa Lambak ng Jordán at naglakbáy patúngong Galiléa.
Síno-síno áng únang mgá alagád ni Jesús?
Paáno nakilála ni Jesús si Pédro, patí ná si Santiágo?
Anó áng nakakumbinsi kay Natanaél ná si Jesús áng Anák ng Diyós?