Bantayan Mga Magulang

MGA MAGULANG
Tulungan ang Inyong Anak naMagpakarunong Ukol sa Kaligtasan
Mula sa pagkasanggol ay alam mo na ang banal na mga kasulatan, na makapagpaparunong sa iyo ukol sa kaligtasan.”—2 TIM. 3:15.
AWIT: 141, 134
ANO ANG IBIG SABIHIN NG . . .
malaman ang banal na mga kasulatan?
mahikayat na sumampalataya?
1, 2. Bakit nag-aalala ang ilang magulang kapag gusto nang magpabautismo ng kanilang mga anak?
1 LIBO-LIBONG inaaralan sa Bibliya ang nag-aalay ng kanilang buhay kay Jehova at nagpapabautismo. Marami sa mga ito ay kabataang pinalaki sa katotohanan, na pinili ang pinakamagandang paraan ng pamumuhay. (Awit 1:1-3) Kung isa kang Kristiyanong magulang, siguradong inaasamasam mo ang araw na mabautismuhan ang iyong anak. —Ihambing ang 3 Juan 4.
2 Pero baka nag-aalala ka dahil may kilala kang mga kabataan na nabautismuhan, pero nang maglaon ay nag-alinlangan kung tama bang mamuhay ayon sa mga pamantayan ng Diyos. Iniwan pa nga ng ilan ang katotohanan. Kaya baka nag-aalala ka na sa simula ay mamuhay ang anak mo bilang Kristiyano, pero pagkatapos, magbago siya at maiwala ang pag-ibig niya sa katotohanan. Baka matulad siya sa ilang Kristiyano noon sa kongregasyon ng Efeso na sinabihan ni Jesus: “Iniwan mo ang pag-ibig na taglay mo noong una.” (Apoc. 2:4) Paano mo matutulungan ang iyong anak na maiwasan iyon paralumaki [siya] tungo sa kaligtasan”? (1 Ped. 2:2) Para masagot iyan, tingnan natin ang halimbawa ni Timoteo.
ALAM MO NA ANG BANAL NA MGA KASULATAN
3. (a) Paano naging Kristiyano si Timoteo, at paano niya ikinapit ang mga natutuhan niya? (b) Anong tatlong bagay ang sinabi ni Pablo kay Timoteo?
3 Malamang na natutuhan ni Timoteo ang mga turong Kristiyano noong 47 C.E., nang unang dumalaw si apostol Pablo sa Listra. Posibleng tin-edyer pa lang si Timoteo noon pero ikinapit na niya ang mga natutuhan niya. Pagkalipas ng dalawang taon, isinama siya ni Pablo sa paglalakbay. Mga 16 na taon pagkaraan nito, sumulat si Pablo kay Timoteo: “Magpatuloy ka sa mga bagay na iyong natutuhan at nahikayat na sampalatayanan, yamang nalalaman mo kung kaninong mga tao natutuhan mo ang mga ito at na mula sa pagkasanggol ay alam mo na ang banal na mga kasulatan [ang Hebreong Kasulatan], na makapagpaparunong sa iyo ukol sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya may kaugnayan kay Kristo Jesus.” (2 Tim. 3:14, 15) Pansinin na sinabi ni Pablo na (1) alam ni Timoteo ang banal na mga kasulatan, (2) nahikayat siyang sampalatayanan ang mga bagay na natutuhan niya, at (3) naging marunong siya ukol sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus.
4. Anong mga pantulong ang nakita mong kapaki-pakinabang sa pagtuturo sa iyong maliliit na anak? (Tingnan ang larawan sa simula ng artikulo.)
4 Bilang isang Kristiyanong magulang, gusto mong malaman ng iyong anak ang banal na mga kasulatan, na sa ngayon ay binubuo ng Hebreo at ng Kristiyanong Griegong Kasulatan. Kahit ang maliliit na bata ay puwedeng matuto ng mga pangunahing turo tungkol sa mga tao at mga pangyayari sa Bibliya. Naglaan ang organisasyon ni Jehova ng maraming pantulong na magagamit ng mga magulang para turuan ang kanilang mga anak. Alin sa mga ito ang available sa inyong wika? Tandaan, ang pundasyon ng matibay na kaugnayan kay Jehova ay ang pagkakaroon ng kaalaman sa Kasulatan.
NAHIKAYAT NA SAMPULATAYANAN
5. (a) Ano ang kahulugan ng pariralangnahikayat na sampalatayanan”? (b) Bakit natin masasabi na nahikayat si Timoteo na sumampalataya sa mabuting balita tungkol kay Jesus?
5 Mahalaga ang pagkakaroon ng kaalaman sa banal na mga kasulatan. Pero hindi sapat na turuan lang ang mga anak tungkol sa mga tao at mga pangyayari sa Bibliya. Tandaan na si Timoteo aynahikayat din na sumampalataya.’ Sa orihinal na wika, ang pariralangnahikayat na sampalatayananay nangangahulugangmakumbinsi at matiyak na totoo ang isang bagay.” Alam na ni Timoteo ang Hebreong Kasulatanmula sa pagkasanggol.” Pero nang maglaon, nakumbinsi siya ng matibay na ebidensiya na si Jesus nga ang Mesiyas. Sa ibang salita, bukod sa kaalaman, nagkaroon din si Timoteo ng pananampalataya. Napakatibay ng pananampalataya niya sa mabuting balita kung kaya nagpabautismo siya at sumama kay Pablo sa gawaing pagmimisyonero.
6. Paano mo matutulungan ang iyong mga anak na mahikayat na sumampalataya sa natututuhan nila sa Bibliya?
6 Paano mo matutulungan ang iyong mga anak na mahikayat na sumampalataya, gaya ni Timoteo? Una, maging matiyaga. Ang pananampalataya ay hindi nalilinang agad-agad; hindi rin ito naipamamana sa iyong anak dahil lang sa nahikayat ka na sumampalataya. Kailangang gamitin ng iyong anak ang kaniyangkakayahan sa pangangatuwiranpara magkaroon siya ng pananampalata ya sa Bibliya. (Basahin ang Roma 12:1.) Napakahalaga ng papel mo rito bilang magulang, lalo na kapag nagtatanong ang iyong anak. Tingnan ang isang halimbawa.
7, 8. (a) Paano naging matiyaga ang isang Kristiyanong ama sa pagtuturo sa kaniyang anak? (b) Magbigay ng sitwasyon na kinailangan mong maging matiyaga sa iyong anak.
7 Si Thomas, na may 11-anyos na anak na babae, ay nagsabi: “Minsan, itinatanong ng anak ko, ‘Hindi kaya ginamit ni Jehova ang ebolusyon para likhain ang buhay sa lupa?’ o, ‘Bakit hindi tayo sumasali sa mga gawain ng komunidad, gaya ng eleksiyon, para sa kaunlaran ng bayan?’ Minsan, kailangan kong pigilan ang sarili ko para hindi ako sumagot nang dogmatiko. Tutal, ang pananampalataya ay hindi lang resulta ng pagkaalam sa iisang malaking katotohanan kundi ng maraming pinagsama-samang maliliit na ebidensiya.”
8 Alam din ni Thomas na kailangang maging matiyaga sa pagtuturo. Sa katunayan, lahat ng Kristiyano ay nangangailangan ng mahabang pagtitiis. (Col. 3:12) Nakita ni Thomas na kailangan niyang ipakipag-usap ang isang bagay nang maraming beses at mangatuwiran mula sa Kasulatan para magkaroon ng pananampalataya ang kaniyang anak sa mga natututuhan nito. Sinabi ni Thomas: “Pagdating sa mahahalagang punto, gusto namin ng misis ko na malaman kung talagang naniniwala ang anak namin sa natututuhan niya at kung naiintindihan niya ang mga ito. Maganda nga kung nagtatanong siya. Ang totoo, mas mag-aalala ako kung basta na lang niya tatanggapin ang isang turo nang hindi nagtatanong.”
9. Paano mo maikikintal sa iyong mga anak ang Salita ng Diyos?
9 Dahil sa matiyagang pagtuturo ng mga magulang, unti-unting maiintindihan ng mga anakang lapad at haba at taas at lalimng pananampalatayang Kristiyano. (Efe. 3:18) Matuturuan natin sila ayon sa kanilang edad at kakayahan. Habang nagiging kumbinsido sila sa kanilang natututuhan, mas makakaya nilang ipagtanggol ang paniniwala nila sa iba, pati na sa kanilang mga kaeskuwela. (1 Ped. 3:15) Halimbawa, gamit ang Bibliya, kaya bang ipaliwanag ng iyong anak kung ano ang nangyayari pagkamatay ng isang tao? Tanggap ba niya ang sinasabi ng Bibliya tungkol dito? Tandaan, kailangang maging matiyaga para maikintal sa iyong anak ang Salita ng Diyos, pero sulit naman ito.—Deut. 6:6, 7.
FOOTNOTE: Ang mga gabay sa pag-aaral naAno Ba Talaga ang Itinuturo ng Bibliya?” ay mahuhusay na pantulong sa mga kabataan at adulto para maintindihan at maipaliwanag ang mga katotohanan sa Bibliya. Makikita ang mga ito sa jw.org sa maraming wika. Tingnan sa TURO NG BIBLIYA ˛ PANTULONG SA PAG-AARAL NG BIBLIYA.
10. Ano pa ang isang mahalagang bahagi ng iyong pagtuturo?
10 Siyempre pa, mahalaga rin ang iyong halimbawa para magkaroon ng pananampalataya ang iyong mga anak. Si Stephanie, may anak na tatlong babae, ay nagsabi: “Bata pa lang ang mga anak ko, tinatanong ko na ang sarili ko, ‘Ipinakikipag-usap ko ba sa kanila kung bakit ako kumbin sido na totoo si Jehova, na mahal niya tayo, at na matuwid ang kaniyang mga daan? Kitang-kita ba ng mga anak ko na talagang mahal ko si Jehova?’ Hindi ko sila mahihikayat malibang ako mismo ay kumbinsido.”
MAKAPAGPAPARUNONG SA IYO UKOL SA KALIGTASAN
11, 12. Ano ang karunungan, at bakit natin masasabing hindi lang ito nasusukat sa edad?
11 Gaya ng nakita natin, (1) alam ni Timoteo ang Kasulatan at (2) may pananampalataya siya sa kaniyang mga natutuhan. Pero ano ang ibig sabihin ni Pablo nang sabihin niya na ang banal na mga kasulatan aymakapagpaparunong [kay Timoteo] ukol sa kaligtasan”?
12 Ipinaliliwanag ng Kaunawaan sa Kasulatan, Tomo 1, na sa Bibliya, kasama sa karununganang kakayahang gamitin nang matagumpay ang kaalaman at pagkaunawa upang lutasin ang mga suliranin, iwasan ang mga panganib, abutin ang mga tunguhin, o payuhan ang iba na gawin ang mga iyon. Kabaligtaran ito ng kamangmangan.” Sinasabi ng Bibliya naang kamangmangan ay nakatali sa puso ng bata.” (Kaw. 22:15) Kung gayon, ang karununganna kabaligtaran ng kamangmanganay isang tanda ng pagkamaygulang. Ang espirituwal na pagkamaygulang ay hindi nasusukat sa edad kundi sa pagkatakot ng isang tao kay Jehova at pagiging handang sumunod sa mga utos Niya. —Basahin ang Awit 111:10.
13. Paano maipakikita ng isang kabataan na siya ay marunong ukol sa kaligtasan?
13 Ang mga kabataang maygulang sa espirituwal ay hindisinisiklut-siklot ng mga alon at dinadalang paroot paritong kanilang mga pagnanasa o ng panggigipit ng iba. (Efe. 4:14) Sa halip, sumusulongang kanilang mga kakayahan sa pang-unawa na makilala kapuwa ang tama at ang mali.” (Heb. 5:14) Naipakikita nila na sumusulong sila tungo sa pagkamaygulang kapag gumagawa sila ng matatalinong desisyonkahit hindi sila nakikita ng kanilang mga magulang o ng ibang adulto. (Fil. 2:12) Kailangan ang ganitong karunungan para sa kaligtasan. (Basahin ang Kawikaan 24:14.) Paano mo matutulungan ang iyong mga anak na magkaroon nito? Una sa lahat, tiyaking alam ng mga anak mo ang iyong mga pamantayan na natutuhan mo sa Bibliya. Sa salita at gawa, ipakita mo sa kanila na sinusunod mo ang mga pamantayan sa Salita ng Diyos.—Roma 2:21-23.
14, 15. (a) Ano ang dapat pag-isipan ng isang kabataang gustong magpabautismo? (b) Paano mo matutulungan ang iyong mga anak na pag-isipan ang mga pagpapala ng pagsunod sa mga utos ng Diyos?
14 Pero hindi sapat na basta sabihin lang sa iyong mga anak kung ano ang tama at ang mali. Kailangan mo rin silang tulungang mangatuwiran sa mga tanong na gaya ng: ‘Bakit ipinagbabawal ng Bibliya ang mga bagay na gusto ng laman? Ano ang nakakukumbinsi sa akin na ang mga pamantayan ng Bibliya ay palaging sa ikabubuti ko?’—Isa. 48:17, 18.
15 Gusto na bang magpabautismo ng anak mo? Tulungan mo siyang mangatuwiran sa isa pang bagaykung ano ang nadarama niya sa mga pananagutang kaakibat ng pagiging Kristiyano. Ano ang mga pakinabang nito? Ano ang mga hamon? Bakit mas maraming pakinabang kaysa sa mga hamon? (Mar. 10:29, 30) Iyan ang mga bagay na malamang na mapaharap sa isa pagkatapos ng bautismo. Kaya napakahalagang pag-isipang mabuti ang mga bagay na ito bago magpabautismo. Tulungan ang mga anak mo na seryosong pag-isipan ang mga pagpapala ng pagsunod at ang masasaklap na resulta ng pagsuway. Sa gayon, mas malamang na magkaroon sila ng pananampalataya na ang mga pamantayan ng Bibliya ay palaging sa ikabubuti nila.—Deut. 30:19, 20.
KAPAG NAG-AALINLANGAN ANG ISANG BAUTISADONG KABATAAN
16. Ano ang dapat gawin ng mga magulang kung magsimulang mag-alinlangan sa katotohanan ang kanilang anak na bautisado?
16 Pero paano kung pagkatapos mabautismuhan, ang iyong anak ay nagsimulang mag-alinlangan sa katotohanan? Halimbawa, baka naaakit siya sa mga bagay sa sanlibutan o nagsisimula na siyang mag-alinlangan kung tama bang mamuhay ayon sa mga simulain ng Bibliya. (Awit 73:1-3, 12, 13) Ang reaksiyon mo bilang magulang ay makaaapekto sa desisyon ng iyong anak kung patuloy siyang maglilingkod kay Jehova o hindi. Huwag makipagtalo sa iyong anak tungkol dito, bata man siya o isa nang tin-edyer. Sa halip, ipadama sa kaniya na talagang mahal mo siya at na gusto mo siyang tulungan.
17, 18. Kung ang isang kabataan ay nag-aalinlangan, paano siya matutulungan ng kaniyang mga magulang?
17 Siyempre pa, ang isang bautisadong kabataan ay gumawa ng taimtim na pag-aalay kay Jehova. Ang pagaalay na ito ay isang pangako na iibigin niya ang Diyos at na uunahin niya ang Kaniyang kalooban sa buhay niya. (Basahin ang Marcos 12:30.) Para kay Jehova, seryoso ang pangakong ito, at dapat na ganiyan din ang pananaw natin. (Ecles. 5:4, 5) Sa angkop na panahon at sa mabait na paraan, ipaalaala iyan sa iyong anak. Pero bago gawin iyan, gamitin ang mga pantulong na inilaan ng organisasyon ni Jehova para sa mga magulang. Sa paggawa nito, maidiriin mo sa kaniya ang pagiging seryoso at ang mga pagpapala ng pagiging nakaalay at bautisadong lingkod ni Jehova.
18 Halimbawa, may magagandang payo sa apendise naTanong ng mga Magulangsa bandang dulo ng aklat na Ang mga Tanong ng mga KabataanMga Sagot na Lumulutas, Tomo 1. Ganito ang sabi: “Huwag agad isipin na ayaw ng anak mo sa iyong relihiyon. Makabubuting alamin ang mga dahilan kung bakit nawalan siya ng interes sa espirituwal na mga bagay.” Baka ginigipit siya ng kaniyang mga kasama. Baka nalulungkot siya o sa pakiramdam niya, sumusulong sa espirituwal ang ibang kabataan at hindi niya sila kayang tularan. Sinabi pa ng apendise, “Baka nahihirapan lang siya sa sitwasyon ngayon at hindi naman talaga niya iniisip na mali ang mga paniniwala mo.” Pagkatapos, nagbigay ang apendise ng maraming mungkahi kung paano matutulungan ng Kristiyanong magulang ang kaniyang kabataang anak na nag-aalinlangan.
19. Paano matutulungan ng mga magulang ang kanilang mga anak namagpakarunong ukol sa kaligtasan’?
19 Bilang isang magulang, mayroon kang mabigat na pananagutanat pribilehiyona palakihin ang iyong mga anaksa disiplina at pangkaisipang patnubay ni Jehova.” (Efe. 6:4) Gaya ng nakita natin, hindi sapat na ituro sa kanila ang sinasabi ng Bibliya. Kailangan din silang tulungan na magkaroon ng pananampalataya sa kanilang mga natututuhan. Oo, kailangan nila ng matibay na pananampalataya na magpapakilos sa kanila na ialay ang kanilang buhay kay Jehova at paglingkuran siya nang buong puso. Sa tulong ng Salita ni Jehova, ng kaniyang espiritu, at ng mga pagsisikap mo bilang magulang, sana aymagpakarunong ang iyong anak ukol sa kaligtasan.’

MGÁ MAGÚLANG
Tulúngan áng Inyóng Anák náMagpakarúnong Úkol sa Kaligtásan
Mulâ sa pagkasanggol ay alám mo ná áng banál ná mgá kasulátan, ná makapagpaparunong sa iyó úkol sa kaligtásan.”—2 TIM. 3:15.
ÁWIT: 141, 134
ANÓ ÁNG ÍBIG SABÍHIN NG . . .
malamán áng banál ná mgá kasulátan?
mahikayat ná sumampalataya?
1, 2. Bákit nag-áalalá áng iláng magúlang kapág gustó nang magpabautísmo ng kaniláng mgá anák?
1 LÍBO-LÍBONG inaarálan sa Bíbliya áng nag-aalay ng kaniláng búhay kay Jehóva at nagpapabautismo. Marámi sa mgá itó ay kabatáang pinalakí sa katotohánan, ná piníli áng pínakamagandáng paraán ng pamumúhay. (Áwit 1:1-3) Kung isá kang Kristiyánong magúlang, sigurádong inaasamasam mo áng áraw ná mabautismuhán áng iyóng anák. —Ihambíng áng 3 Juán 4.
2 Péro bakâ nag-áalalá ka dáhil may kilála kang mgá kabatáan ná nabautismuhán, péro nang magláon ay nag-alinlángan kung tamà bang mamúhay áyon sa mgá pamantáyan ng Diyós. Iníwan pa ngâ ng ilán áng katotohánan. Kayâ bakâ nag-áalalá ka ná sa simulá ay mamúhay áng anák mo bílang Kristiyáno, péro pagkatápos, magbágo siyá at maiwalá áng pag-íbig niyá sa katotohánan. Bakâ matulad siyá sa iláng Kristiyáno noón sa kongregasyón ng Eféso ná sinabíhan ni Jesús: “Iníwan mo áng pag-íbig ná tagláy mo noóng úna.” (Apoc. 2:4) Paáno mo matutulúngan áng iyóng anák ná maiwásan iyón páralumakí [siyá] túngo sa kaligtásan”? (1 Ped. 2:2) Pára masagót iyán, tingnán nátin áng halimbáwa ni Timotéo.
ALÁM MO NÁ ÁNG BANÁL NÁ MGÁ KASULÁTAN
3. (a) Paáno nagíng Kristiyáno si Timotéo, at paáno niyá ikinápit áng mgá natutúhan niyá? (b) Anóng tatlóng bágay áng sinábi ni Páblo kay Timotéo?
3 Malamáng ná natutúhan ni Timotéo áng mgá túrong Kristiyáno noóng 47 C.E., nang únang dumálaw si apostól Páblo sa Listra. Posíbleng tin-édyer pa lang si Timotéo noón péro ikinápit ná niyá áng mgá natutúhan niyá. Pagkalipás ng dalawáng taón, isináma siyá ni Páblo sa paglalakbáy. Mgá 16 ná taón pagkaraán nitó, sumúlat si Páblo kay Timotéo: “Magpatúloy ka sa mgá bágay ná iyóng natutúhan at nahikayat ná sampalatayanan, yámang nalaláman mo kung kanínong mgá táo natutúhan mo áng mgá itó at ná mulâ sa pagkasanggol ay alám mo ná áng banál ná mgá kasulátan [áng Hébreong Kasulátan], ná makapagpaparunong sa iyó úkol sa kaligtásan sa pamamagítan ng pananámpalatáya may kaugnáyan kay Krísto Jesús.” (2 Tim. 3:14, 15) Pansinín ná sinábi ni Páblo ná (1) alám ni Timotéo áng banál ná mgá kasulátan, (2) nahikayat siyáng sampalatayanan áng mgá bágay ná natutúhan niyá, at (3) nagíng marúnong siyá úkol sa kaligtásan sa pamamagítan ng pananámpalatáya kay Krísto Jesús.
4. Anóng mgá pantúlong áng nakíta mong kapakí-pakinábang sa pagtutúro sa iyóng maliliít ná anák? (Tingnán áng laráwan sa simulá ng artíkulo.)
4 Bílang isáng Kristiyánong magúlang, gustó mong malamán ng iyóng anák áng banál ná mgá kasulátan, ná sa ngayón ay binúbuó ng Hébreo at ng Kristiyánong Griégong Kasulátan. Káhit áng maliliít ná batà ay puwédeng matúto ng mgá pangunáhing túro tungkól sa mgá táo at mgá pangyayári sa Bíbliya. Naglaán áng organisasyón ni Jehóva ng maráming pantúlong ná magagámit ng mgá magúlang pára turúan áng kaniláng mgá anák. Alín sa mgá itó áng available sa inyóng wikà? Tandaán, áng pundasyón ng matíbay ná kaugnáyan kay Jehóva ay áng pagkákaroón ng kaalamán sa Kasulátan.
NAHIKAYAT NÁ SAMPULATAYANAN
5. (a) Anó áng kahulugán ng parirálangnahikayat ná sampalatayanan”? (b) Bákit nátin masasábi ná nahikayat si Timotéo ná sumampalataya sa mabúting balíta tungkól kay Jesús?
5 Mahalagá áng pagkákaroón ng kaalamán sa banál ná mgá kasulátan. Péro hindî sapát ná turúan lang áng mgá anák tungkól sa mgá táo at mgá pangyayári sa Bíbliya. Tandaán ná si Timotéo aynahikayat din ná sumampalataya.’ Sa orihinál ná wikà, áng parirálangnahikayat ná sampalatayananay nangangahulugángmakumbinsi at matiyák ná totoó áng isáng bágay.” Alám ná ni Timotéo áng Hébreong Kasulátanmulâ sa pagkasanggol.” Péro nang magláon, nakumbinsí siyá ng matíbay ná ebidénsiya ná si Jesús ngâ áng Mésiyas. Sa ibáng salitâ, bukód sa kaalamán, nagkaroón din si Timotéo ng pananámpalatáya. Napakatíbay ng pananámpalatáya niyá sa mabúting balíta kung kayâ nagpabautismo siyá at sumáma kay Páblo sa gawáing pagmimisyonero.
6. Paáno mo matutulúngan áng iyóng mgá anák ná mahikayat ná sumampalataya sa natútutúhan nilá sa Bíbliya?
6 Paáno mo matutulúngan áng iyóng mgá anák ná mahikayat ná sumampalataya, gáya ni Timotéo? Úna, magíng matiyagá. Áng pananámpalatáya ay hindî nalílinang agád-agád; hindî rín itó naipamamana sa iyóng anák dáhil lang sa nahikayat ka ná sumampalataya. Kailángang gamítin ng iyóng anák áng kaniyángkakayahán sa pangangatuwíranpára magkaroón siyá ng pananampalata ya sa Bíbliya. (Basáhin áng Róma 12:1.) Nápakahalagá ng papél mo ríto bílang magúlang, lálo ná kapág nagtátanóng áng iyóng anák. Tingnán áng isáng halimbáwa.
7, 8. (a) Paáno nagíng matiyagá áng isáng Kristiyánong amá sa pagtutúro sa kaniyáng anák? (b) Magbigáy ng sitwasyón ná kinailángan mong magíng matiyagá sa iyóng anák.
7 Si Thomas, ná may 11-ányos ná anák ná babáe, ay nagsábi: “Mínsan, itinatanong ng anák ko, ‘Hindî kayâ ginámit ni Jehóva áng ebolusyón pára likhaín áng búhay sa lúpa?’ o, ‘Bákit hindî táyo sumasali sa mgá gawáin ng komunidad, gáya ng eleksiyon, pára sa kaunlaran ng báyan?’ Mínsan, kailángan kong pigilan áng saríli ko pára hindî akó sumagót nang dogmatiko. Tutál, áng pananámpalatáya ay hindî lang resúlta ng pagkaalám sa íisang malakíng katotohánan kundî ng maráming pinagsama-samáng maliliít ná ebidénsiya.”
8 Alám din ni Thomas ná kailángang magíng matiyagá sa pagtutúro. Sa katunáyan, lahát ng Kristiyáno ay nangangailángan ng mahábang pagtitiís. (Col. 3:12) Nakíta ni Thomas ná kailángan niyáng ipakipág-úsap áng isáng bágay nang maráming béses at mangatuwíran mulâ sa Kasulátan pára magkaroón ng pananámpalatáya áng kaniyáng anák sa mgá natútutúhan nitó. Sinábi ni Thomas: “Pagdatíng sa mahahalagáng púnto, gustó námin ng mísis ko ná malamán kung talagáng naniniwála áng anák námin sa natútutúhan niyá at kung naíintindihán niyá áng mgá itó. Magandá ngâ kung nagtátanóng siyá. Áng totoó, mas mag-áalalá akó kung bastá ná lang niyá tatanggapín áng isáng túro nang hindî nagtátanóng.”
9. Paáno mo maikikintal sa iyóng mgá anák áng Salitâ ng Diyós?
9 Dáhil sa matiyagáng pagtutúro ng mgá magúlang, untí-untíng maiintindihan ng mgá anákáng lapad at habà at taás at lálimng pananámpalatáyang Kristiyáno. (Efe. 3:18) Matuturuan nátin silá áyon sa kaniláng edád at kakayahán. Hábang nagíging kumbinsído silá sa kaniláng natútutúhan, mas makakáya niláng ipagtanggól áng paniniwála nilá sa ibá, patí ná sa kaniláng mgá kaeskuwéla. (1 Ped. 3:15) Halimbáwa, gámit áng Bíbliya, kayâ bang ipaliwánag ng iyóng anák kung anó áng nangyayári pagkamatáy ng isáng táo? Tanggáp ba niyá áng sinasábi ng Bíbliya tungkól díto? Tandaán, kailángang magíng matiyagá pára maikintal sa iyóng anák áng Salitâ ng Diyós, péro súlit namán itó.—Deut. 6:6, 7.
FOOTNOTE: Áng mgá gabáy sa pag-aáral náAnó Ba Talagá áng Itinutúro ng Bíbliya?” ay mahuhúsay ná pantúlong sa mgá kabatáan at adúlto pára maintindihán at maipaliwanag áng mgá katotohánan sa Bíbliya. Makikíta áng mgá itó sa jw.org sa maráming wikà. Tingnán sa TÚRO NG BÍBLIYA ˛ PANTÚLONG SA PAG-AÁRAL NG BÍBLIYA.
10. Anó pa áng isáng mahalagáng bahági ng iyóng pagtutúro?
10 Síyempre pa, mahalagá rín áng iyóng halimbáwa pára magkaroón ng pananámpalatáya áng iyóng mgá anák. Si Stephanie, may anák ná tatlóng babáe, ay nagsábi: “Batà pa lang áng mgá anák ko, tinátanóng ko ná áng saríli ko, ‘Ipinakíkipag-úsap ko ba sa kanilá kung bákit akó kumbin sido ná totoó si Jehóva, ná mahál niyá táyo, at ná matuwíd áng kaniyáng mgá daán? Kitáng-kíta ba ng mgá anák ko ná talagáng mahál ko si Jehóva?’ Hindî ko silá mahihikayat malíbang akó mísmo ay kumbinsído.”
MAKAPAGPAPARUNONG SA IYÓ ÚKOL SA KALIGTÁSAN
11, 12. Anó áng karunúngan, at bákit nátin masasábing hindî lang itó nasusukat sa edád?
11 Gáya ng nakíta nátin, (1) alám ni Timotéo áng Kasulátan at (2) may pananámpalatáya siyá sa kaniyáng mgá natutúhan. Péro anó áng íbig sabíhin ni Páblo nang sabíhin niyá ná áng banál ná mgá kasulátan aymakapagpaparunong [kay Timotéo] úkol sa kaligtásan”?
12 Ipinalíliwánag ng Kaunawaán sa Kasulátan, Tómo 1, ná sa Bíbliya, kasáma sa karunúnganáng kakayaháng gamítin nang matagumpáy áng kaalamán at pagkaunáwa úpang lutasín áng mgá suliranin, iwásan áng mgá pangánib, abutín áng mgá tungúhin, o payuhan áng ibá ná gawín áng mgá iyón. Kabaligtarán itó ng kamángmangán.” Sinasábi ng Bíbliya nááng kamángmangán ay nakatali sa púso ng batà.” (Kaw. 22:15) Kung gayón, áng karunúnganná kabaligtarán ng kamángmangánay isáng tandâ ng pagkamaygúlang. Áng espirituwál ná pagkamaygúlang ay hindî nasusukat sa edád kundî sa pagkatákot ng isáng táo kay Jehóva at pagíging handáng sumunód sa mgá útos Niyá. —Basáhin áng Áwit 111:10.
13. Paáno maipakikíta ng isáng kabatáan ná siyá ay marúnong úkol sa kaligtásan?
13 Áng mgá kabatáang maygulang sa espirituwál ay hindîsinisiklut-siklot ng mgá álon at dinadalang paroót parítong kaniláng mgá pagnanása o ng panggigipít ng ibá. (Efe. 4:14) Sa halíp, sumusúlongáng kaniláng mgá kakayahán sa pang-unáwa ná makilála kápuwa áng tamà at áng malî.” (Heb. 5:14) Naipakikíta nilá ná sumusúlong silá túngo sa pagkamaygúlang kapág gumágawa silá ng matatalínong desisyónkáhit hindî silá nakikíta ng kaniláng mgá magúlang o ng ibáng adúlto. (Fil. 2:12) Kailángan áng ganitóng karunúngan pára sa kaligtásan. (Basáhin áng Kawikaán 24:14.) Paáno mo matutulúngan áng iyóng mgá anák ná magkaroón nitó? Úna sa lahát, tiyaking alám ng mgá anák mo áng iyóng mgá pamantáyan ná natutúhan mo sa Bíbliya. Sa salitâ at gawâ, ipakíta mo sa kanilá ná sinúsunod mo áng mgá pamantáyan sa Salitâ ng Diyós.—Róma 2:21-23.
14, 15. (a) Anó áng dápat pag-isípan ng isáng kabatáang gustóng magpabautísmo? (b) Paáno mo matutulúngan áng iyóng mgá anák ná pag-isípan áng mgá pagpapála ng pagsunód sa mgá útos ng Diyós?
14 Péro hindî sapát ná bastá sabíhin lang sa iyóng mgá anák kung anó áng tamà at áng malî. Kailángan mo rín siláng tulungang mangatuwíran sa mgá tanóng ná gáya ng: ‘Bákit ipinagbabáwal ng Bíbliya áng mgá bágay ná gustó ng lamán? Anó áng nakakúkumbinsí sa ákin ná áng mgá pamantáyan ng Bíbliya ay palaging sa ikabubúti ko?’—Isá. 48:17, 18.
15 Gustó ná bang magpabautísmo ng anák mo? Tulúngan mo siyáng mangatuwíran sa isá pang bágaykung anó áng nadárama niyá sa mgá pananagútang kaakíbat ng pagíging Kristiyáno. Anó áng mgá pakinábang nitó? Anó áng mgá hámon? Bákit mas maráming pakinábang káysa sa mgá hámon? (Mar. 10:29, 30) Iyán áng mgá bágay ná malamáng ná mapaharáp sa isá pagkatápos ng bautísmo. Kayâ napakahalagáng pag-isipang mabúti áng mgá bágay ná itó bágo magpabautísmo. Tulúngan áng mgá anák mo ná seryosong pag-isípan áng mgá pagpapála ng pagsunód at áng masasakláp ná resúlta ng pagsuwáy. Sa gayón, mas malamáng ná magkaroón silá ng pananámpalatáya ná áng mgá pamantáyan ng Bíbliya ay palaging sa ikabubúti nilá.—Deut. 30:19, 20.
KAPÁG NAG-AALINLÁNGAN ÁNG ISÁNG BAUTISÁDONG KABATÁAN
16. Anó áng dápat gawín ng mgá magúlang kung magsimulang mag-alinlángan sa katotohánan áng kaniláng anák ná bautisádo?
16 Péro paáno kung pagkatápos mabautismuhán, áng iyóng anák ay nagsimuláng mag-alinlángan sa katotohánan? Halimbáwa, bakâ naaákit siyá sa mgá bágay sa sanlibután o nagsísimulá ná siyáng mag-alinlángan kung tamà bang mamúhay áyon sa mgá simuláin ng Bíbliya. (Áwit 73:1-3, 12, 13) Áng reaksiyón mo bílang magúlang ay makaáapékto sa desisyón ng iyóng anák kung patúloy siyáng maglílingkod kay Jehóva o hindî. Huwág makipagtalo sa iyóng anák tungkól díto, batà man siyá o isá nang tin-édyer. Sa halíp, ipadamá sa kaniyá ná talagáng mahál mo siyá at ná gustó mo siyáng tulúngan.
17, 18. Kung áng isáng kabatáan ay nag-aalinlángan, paáno siyá matutulúngan ng kaniyáng mgá magúlang?
17 Síyempre pa, áng isáng bautisádong kabatáan ay gumawâ ng taimtím ná pag-aalay kay Jehóva. Áng pagaalay ná itó ay isáng pangáko ná iibígin niyá áng Diyós at ná uunáhin niyá áng Kaniyáng kaloóban sa búhay niyá. (Basáhin áng Marcos 12:30.) Pára kay Jehóva, seryoso áng pangákong itó, at dápat ná ganiyán din áng pananáw nátin. (Ecles. 5:4, 5) Sa angkóp ná panahón at sa mabaít ná paraán, ipaálaála iyán sa iyóng anák. Péro bágo gawín iyán, gamítin áng mgá pantúlong ná inilaán ng organisasyón ni Jehóva pára sa mgá magúlang. Sa paggawà nitó, maidiriin mo sa kaniyá áng pagíging seryoso at áng mgá pagpapála ng pagíging nakaálay at bautisádong lingkód ni Jehóva.
18 Halimbáwa, may magagandáng páyo sa apéndise náTanóng ng mgá Magúlangsa bandáng dúlo ng aklát ná Áng mgá Tanóng ng mgá KabatáanMgá Sagót ná Lumulutás, Tómo 1. Ganitó áng sábi: “Huwág agád isípin ná áyaw ng anák mo sa iyóng relihiyón. Makabubúting alamín áng mgá dahilán kung bákit nawalán siyá ng interés sa espirituwál ná mgá bágay.” Bakâ ginígipít siyá ng kaniyáng mgá kasáma. Bakâ nalúlungkót siyá o sa pakiramdám niyá, sumusúlong sa espirituwál áng ibáng kabatáan at hindî niyá silá káyang tuláran. Sinábi pa ng apéndise, “Bakâ nahihirápan lang siyá sa sitwasyón ngayón at hindî namán talagá niyá iniísip ná malî áng mgá paniniwála mo.” Pagkatápos, nagbigáy áng apéndise ng maráming mungkáhì kung paáno matutulúngan ng Kristiyánong magúlang áng kaniyáng kabatáang anák ná nag-aalinlángan.
19. Paáno matutulúngan ng mgá magúlang áng kaniláng mgá anák námagpakarúnong úkol sa kaligtásan’?
19 Bílang isáng magúlang, mayroón kang mabigát ná pananagútanat pribiléhiyoná palakihín áng iyóng mgá anáksa disiplína at pangkaisipang patnúbáy ni Jehóva.” (Efe. 6:4) Gáya ng nakíta nátin, hindî sapát ná itúro sa kanilá áng sinasábi ng Bíbliya. Kailángan din siláng tulúngan ná magkaroón ng pananámpalatáya sa kaniláng mgá natútutúhan. Óo, kailángan nilá ng matíbay ná pananámpalatáya ná magpapakilos sa kanilá ná ialay áng kaniláng búhay kay Jehóva at paglingkurán siyá nang buóng púso. Sa túlong ng Salitâ ni Jehóva, ng kaniyáng espíritu, at ng mgá pagsisíkap mo bílang magúlang, sána aymagpakarúnong áng iyóng anák úkol sa kaligtásan.’