Bantayan Ang Ating Pagkakaisa

Ang Ating Pagkakaisa at ang Memoryal
Anong buti at anong kaiga-igaya na . . . manahanang magkakasama sa pagkakaisa!”—AWIT 133:1.
AWIT: 18, 14
BAKIT ANG MEMORYAL AY . . .
personal na nakatutulong sa atin?
nakatutulong sa pagkakaisa ng bayan ng Diyos?
….nagpapasigla sa atin na itaguyod ang pagkakaisa?
1, 2. Anong okasyon sa 2018 ang magdudulot ng pagkakaisa sa espesyal na paraan, at bakit? (Tingnan ang larawan sa simula ng artikulo.) 1
SA Marso 31, 2018, habang papalubog ang araw, ang bayan ng Diyos at ang maraming interesado ay magtitipon-tipon para sa taunang pag-alaala sa Hapunan ng Panginoon. Bawat taon, pinagkakaisa ng Memoryal ng kamatayan ni Kristo ang milyon-milyong tao sa kahanga-hangang paraan. Walang ibang okasyon ang makapapantay sa nagagawa nito!
2 Isip-isipin kung gaano kasaya si Jehova at si Jesus sa araw na iyon habang pinagmamasdan nilabawat orasang milyon-milyong dumadalo sa espesyal na okasyong ito sa buong mundo. Inihula ng Bibliya naisang malaking pulutong, na hindi mabilang ng sinumang tao, mula sa lahat ng mga bansa at mga tribo at mga bayan at mga wika,” ang sisigaw: “Ang kaligtasan ay utang namin sa ating Diyos, na nakaupo sa trono, at sa Kordero.” (Apoc. 7:9, 10) Kahanga-hanga nga na taon-taon tuwing Memoryal, marami ang nagpaparangal kay Jehova at kay Jesus!
MAGHANDA AT MAKINABANG SA PAGDALO SA MEMORYAL
3. Anong mga tanong ang sasagutin sa artikulong ito?
3 Sasagutin ng artikulong ito ang apat na tanong. (1) Paano tayo makapaghahanda bilang indibiduwal para lubos na makinabang sa pagdalo sa Memoryal? (2) Paano nakatutulong ang Memoryal sa pagkakaisa ng bayan ng Diyos? (3) Ano ang personal na magagawa natin para sa ating pagkakaisa? (4) Magkakaroon ba ng huling Memoryal? Kung oo, kailan?
4. Bakit mahalaga na naroroon tayo sa Memoryal hanggat posible? 4 Bulay-bulayin ang kahalagahan ng pagdalo sa Memoryal. Tandaan, ang mga pulong ng kongregasyon ay bahagi ng ating pagsamba. Tiyak na mapapansin ni Jehova at ni Jesus ang pagsisikap nating daluhan ang pinakamahalagang pulong ng taon. Kaya gusto nating ipakita sa kanila na naroroon tayo sa Memoryal, maliban na lang kung imposibleng dumalo dahil sa ilang kalagayan. Kapag ipinakikita natin na mahalaga sa atin ang mga pulong para sa pagsamba, binibigyan natin si Jehova ng karagdagang dahilan para panatilihin ang ating pangalan sa kaniyangaklat ng alaala”—angaklat ng buhay”—kung saan nakasulat ang pangalan ng mga bibigyan niya ng buhay na walang hanggan.—Mal. 3:16; Apoc. 20:15.
5. Sa mga araw bago ang Memoryal, paano natinmasusubok kung tayo ay nasa pananampalataya’?
5 Sa mga araw bago ang Memoryal, maglaan ng panahon para manalangin at suriing mabuti ang ating personal na kaugnayan kay Jehova. (Basahin ang 2 Corinto 13:5.) Dapat natingsubukin kung [tayo] ay nasa pananampalataya.” Paano? Tanungin ang sarili: ‘Talaga bang naniniwala ako na bahagi ako ng nag-iisang organisasyon na pinili ni Jehova para tuparin ang kalooban niya? Ginagawa ko ba ang lahat ng magagawa ko para ipangaral at ituro ang mabuting balita ng Kaharian? Ipinakikita ba ng mga gawa ko na talagang naniniwala ako na nasa mga huling araw na tayo at malapit na ang wakas ng pamamahala ni Satanas? Ganoon pa rin ba ang tiwala ko kay Jehova at kay Jesus mula nang ialay ko ang aking buhay sa Diyos na Jehova?’ (Mat. 24:14; 2 Tim. 3:1; Heb. 3:14) Ang sagot natin sa mga tanong na ito aymagpapatunay kung ano nga tayo.’
6. (a) Ano ang tanging paraan para matamo ang buhay? (b) Ano ang ginagawang paghahanda ng isang elder para sa Memoryal, at paano mo siya matutularan?
6 Basahin at bulay-bulayin ang mga artikulong tumatalakay sa kahalagahan ng Memoryal. (Basahin ang Juan 3:16; 17:3.) Ang tanging paraan para matamo ang buhay na walang hanggan ay ang makilala si Jehova at manampalataya kay Jesus, ang Kaniyang kaisa-isang Anak. Bilang paghahanda sa Memoryal, bakit hindi pumili ng mga study project na tutulong sa iyo na mas mapalap´ ıt kay Jehova at kay Jesus? Ganito ang ginagawa ng isang matagal nang elder. Maraming taon na siyang nangongolekta ng mga artikulo sa Bantayan na tumatalakay sa Memoryal at sa pag-ibig na ipinakita ni Jehova at ni Jesus sa atin. Ilang linggo bago ang Memoryal, binabasa niya ulit ang mga artikulong iyon at binubulaybulay ang kahalagahan ng okasyong ito. Paminsanminsan, nagdaragdag siya ng isa o dalawang artikulo sa kaniyang koleksiyon. Nakita ng elder na dahil sa pagrerepaso niya sa mga artikulong iyon at sa pagbabasa at pagbubulay-bulay sa nakaiskedyul na pagbasa sa Bibliya sa Memoryal, natututo siya ng mga bagong bagay taon-taon. Ang pinakamahalaga, nadarama niyang lumalalim ang pag-ibig niya kay Jehova at kay Jesus sa bawat taon. Mapalalalim din ng gayong study project ang iyong pag-ibig at pagpapahalaga kay Jehova at kay Jesus para mas makinabang ka sa Memoryal.
NAKATUTULONG ANG MEMORYAL SA ATING PAGKAKAISA
7. (a) Ano ang ipinanalangin ni Jesus noong gabi ng unang Hapunan ng Panginoon? (b) Ano ang nagpapakitang sinagot ni Jehova ang panalangin ni Jesus?
7 Noong gabi ng unang Hapunan ng Panginoon, ipinanalangin ni Jesus na magkaisa ang kaniyang mga tagasunod gaya ng pagkakaisa niya at ng kaniyang Ama. (Basahin ang Juan 17:20, 21.) Sinagot ni Jehova ang panalangin ng kaniyang minamahal na Anak, at ngayon, milyon-milyon ang naniniwala na isinugo ni Jehova ang kaniyang Anak. Higit kaysa sa iba nating pulong, ang Memoryal ay nagbibigay-patotoo sa pagkakaisa ng mga Saksi ni Jehova. Ang mga taong ibat iba ang pinagmulang bansa at kulay ng balat ay nagtitipon-tipon sa buong mundo. Sa ilang lugar, ang pagtitipon ng ibat ibang lahi sa isang relihiyosong pulong ay hindi karaniwan at hinahamak pa nga ng iba. Pero ang gayong pagkakaisa ay maganda sa paningin ni Jehova at ni Jesus!
8. Anong mensahe ang ibinigay ni Jehova kay Ezekiel tungkol sa pagkakaisa?
8 Bilang bayan ni Jehova, hindi na tayo nagtataka na mayroon tayong pagkakaisa. Sa katunayan, inihula ito ni Jehova. Tingnan ang mensaheng ibinigay niya kay propeta Ezekiel tungkol sa pagsasama ng dalawang patpat, ang patpatpara sa Judaat ang patpatpara sa Jose.” (Basahin ang Ezekiel 37:15-17.) Ganito ang paliwanag ngMga Tanong Mula sa mga Mambabasasa Ang Bantayan, Hulyo 2016: “Binigyan ni Jehova si Ezekiel ng isang mensahe ng pag-asa na nangangakong pagkakaisahin Niya ang bansang Israel pagkabalik nito sa Lupang Pangako. Inihuhula rin ng mensaheng iyon ang pagkakaisa ng bayan ng Diyos, na nagsimulang matupad sa mga huling araw.”
9. Paano nakikita taon-taon sa Memoryal ang katuparan ng hula ni Ezekiel?
9 Mula 1919, muling inorganisa at pinagkaisa ni Jehova ang mga pinahiran, na lumalarawan sa patpatpara sa Juda.” Pagkatapos, parami nang paraming may makalupang pag-asalumalarawan naman sa patpatpara sa Jose”—ang sumama sa mga pinahiran. Ang dalawang grupong ito ay nagingisang kawan.” (Juan 10:16; Zac. 8:23) Nangako si Jehova na pagsasamahin niya ang dalawang patpat na ito at magiging iisa sa kaniyang kamay. (Ezek. 37:19) Ngayon, ang dalawang grupong ito ay nagkakaisang naglilingkod sa ilalim ng isang Hariang niluwalhating si Jesu-Kristona makahulang tinukoy ng Diyos bilangang aking lingkod na si David.” (Ezek. 37:24, 25) Ang pambihirang pagkakaisang ito na inilarawan sa Ezekiel ay malinaw na nakikita taon-taon kapag nagtitipon ang mga pinahirang nalabi at angibang mga tupapara alalahanin ang Memoryal ng kamatayan ni Kristo! Pero paano tayo makatutulong bilang indibiduwal para sa pagkakaisa ng bayan ng Diyos?
ANO ANG MAGAGAWA NATIN PARA SA ATING PAGKAKAISA?
10. Paano tayo makatutulong sa pagkakaisa ng bayan ng Diyos?
10 Ang unang paraan para makatulong tayo sa pagkakaisa ng bayan ng Diyos ay ang pagiging mapagpakumbaba. Nang nasa lupa si Jesus, pinayuhan niya ang kaniyang mga alagad na maging mapagpakumbaba. (Mat. 23:12) Di-gaya ng marami sa sanlibutan, iiwasan nating maging mapagmataas. Sa halip, magiging mapagpasakop tayo sa mga nangunguna sa atin. Tutulong ang pagiging masunurin para magkaisa ang kongregasyon. Higit sa lahat, kung mapagpakumbaba tayo, mapasasaya natin si Jehova dahilsinasalansang ng Diyos ang mga palalo, ngunit binibigyan niya ng di-sana-nararapat na kabaitan ang mga mapagpakumbaba.”—1 Ped. 5:5.
11. Paano nakatutulong sa ating pagkakaisa ang pagsasaisip sa kahulugan ng mga emblema sa Memoryal?
11 Ano ang ikalawang paraan para makatulong tayo sa ating pagkakaisa? Bago ang Memoryal, at lalo na sa espesyal na gabing iyon, isaisip natin ang kahulugan ng mga emblemaang tinapay na walang lebadura at ang pulang alak. (1 Cor. 11:23-25) Ang tinapay ay lumalarawan sa walang-kasalanang katawan ni Jesus na inihandog bilang hain. Ang alak naman ay lumalarawan sa kaniyang itinigis na dugo. Pero hindi sapat na basta maunawaan lang natin ang mga saligang katotohanang ito. Tandaan, ang haing pantubos ni Kristo ay nauugnay sa dalawang pinakadakilang kapahayagan ng pag-ibigang pag-ibig na ipinakita ni Jehova nang ibigay niya ang kaniyang Anak alang-alang sa atin, at ang pag-ibig na ipinakita ni Jesus nang kusang-loob niyang ihandog ang kaniyang buhay para sa atin. Kung isasaisip natin ito, mauudyukan tayong ibigin din sila. At ang pag-ibig natin kay Jehova ay parang tali na nagbubuklod sa atin at nagpapatibay ng ating bigkis ng pagkakaisa.
Kapag nagpapatawad tayo, nakatutulong tayo sa ating pagkakaisa (Tingnan ang parapo 12, 13)
12. Sa ilustrasyon tungkol sa haring nakipagtuos ng mga kuwenta, paano idiniin ni Jesus na inaasahan ni Jehova na magiging mapagpatawad tayo?
12 Ang ikatlong paraan para makatulong tayo sa ating pagkakaisa ay ang pagiging mapagpatawad. Kapag pinapatawad natin ang mga nakasakit sa atin, ipinakikita nating pinahahalagahan natin ang kapatawaran ng ating mga kasalanan salig sa haing pantubos ni Kristo. Pagisipan ang ilustrasyon ni Jesus sa Mateo 18:23-34. Pagkatapos, tanungin ang sarili: ‘Nauudyukan ba akong ikapit ang itinuro ni Jesus? Mapagpasensiya ba ako at maunawain sa aking mga kapuwa lingkod? Handa ko bang patawarin ang mga personal na nagkasala sa akin?’ Totoo, iba-iba ang bigat ng mga kasalanan, at napakahirap patawarin ang ilang kasalanan dahil hindi tayo sakdal. Pero itinuturo ng ilustrasyong ito kung ano ang inaasahan ni Jehova sa atin. (Basahin ang Mateo 18:35.) Idiniin ni Jesus na hindi tayo patatawarin ni Jehova kung hindi natin pinapatawad ang ating mga kapatid kahit may basehan tayong gawin iyon. Napakaseryosong bagay nito! Naiingatan natin ang ating mahalagang pagkakaisa kapag pinapatawad natin ang iba gaya ng itinuro sa atin ni Jesus.
13. Paano tayo makatutulong sa ating pagkakaisa kung magiging tagapamayapa tayo?
13 Kapag pinapatawad natin ang iba, nagiging tagapamayapa tayo. Alalahanin ang payo ni apostol Pablo na dapat natingmarubdob na [pagsikapang] ingatan ang pagkakaisa ng espiritu sa nagbubuklod na bigkis ng kapayapaan.” (Efe. 4:3) Sa panahong ito ng Memoryal at lalo na sa mismong gabi ng Memoryal, pag-isipang mabuti kung paano mo pinakikitunguhan ang iba. Tanungin ang sarili: ‘Nakikita ba talaga ng iba na hindi ako nagkikimkim ng sama ng loob? Kilala ba akong mapagparaya para sa kapayapaan at pagkakaisa?’ Seryoso nating pag-isipan ang mga tanong na iyan sa mahalagang panahong ito.
14. Paano natin maipakikita napinagtitiisan [natin] ang isat isa sa pag-ibig”?
14 Ang ikaapat na paraan para makatulong tayo sa ating pagkakaisa ay ang pagpapakita ng pag-ibig gaya ni Jehova, ang Diyos ng pag-ibig. (1 Juan 4:8) Hindinghindi natin sasabihin tungkol sa ating mga kapatid, “Kailangan ko silang ibigin, pero ayoko pa rin sa kanila”! Ang ganitong kaisipan ay salungat sa payo ni Pablo na dapat natingpagtiisan ang isat isa sa pag-ibig.’ (Efe. 4:2) Pansinin na hindi lang sinabi ni Pablo na dapat natingpagtiisan ang isat isa.’ Idinagdag niya na dapat natin itong gawinsa pag-ibig.” May pagkakaiba iyon. Kabilang sa kongregasyon ang lahat ng uri ng tao na inilapit ni Jehova sa kaniya. (Juan 6:44) Dahil dito, siguradong itinuturing niya silang kaibig-ibig. Kaya bakit natin huhusgahan ang isang kapatid at sasabihing hindi siya karapat-dapat sa ating pag-ibig? Huwag nating ipagkait ang pag-ibig na iniutos ni Jehova na dapat nating ipakita!—1 Juan 4:20, 21.
ANG HULING MEMORYALKAILAN?
15. Bakit natin masasabi na mayroong huling Memoryal?
15 Darating ang araw na dadaluhan natin ang Memoryal sa huling pagkakataon. Sa kaniyang unang liham sa mga taga-Corinto, sumulat si Pablo sa mga pinahirang Kristiyano na sa tuwing inaalaala nila ang kamatayan ni Jesus bawat taon, patuloy nilanginihahayag ang kamatayan ng Panginoon, hanggang sa dumating siya.” (1 Cor. 11:26) Ang salitangdumatingay tumutukoy rin sapagdatingni Jesus na binanggit niya sa kaniyang hula tungkol sa panahon ng kawakasan. May kinalaman sa nalalapit na malaking kapighatian, sinabi niya: “Ang tanda ng Anak ng tao ay lilitaw sa langit, at kung magkagayon ay dadagukan ng lahat ng mga tribo sa lupa ang kanilang sarili sa pananaghoy, at makikita nila ang Anak ng tao na dumarating na nasa mga ulap sa langit taglay ang kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. At isusugo [ni Jesus] ang kaniyang mga anghel na may malakas na tunog ng trumpeta, at titipunin nila ang kaniyang mga pinili mula sa apat na hangin, mula sa isang dulo ng langit hanggang sa kabilang dulo nito.” (Mat. 24:29-31) Angpagtitipon sa mga piniliay tumutukoy sa panahong ang lahat ng pinahirang Kristiyano na narito pa sa lupa ay tatanggap ng kanilang makalangit na gantimpala. Mangyayari iyon pagkatapos ng unang bahagi ng malaking kapighatian pero bago ang digmaan ng Armagedon. Pagkatapos, lahat ng 144,000 ay makakasama ni Jesus sa pagdaig sa mga hari sa lupa. (Apoc. 17:12-14) Kaya ang Memoryal na dadaluhan natin bagodumatingsi Jesus para tipunin ang mga pinahiran ay ang huling Memoryal.
16. Bakit determinado kang dumalo sa Memoryal ngayong taon?
16 Maging determinado nawa tayo na makinabang sa pagdalo sa Memoryal sa Marso 31, 2018. At hilingin kay Jehova na patuloy tayong makatulong sa pagkakaisa ng kaniyang bayan! (Basahin ang Awit 133:1.) Tandaan, balang-araw, idaraos natin ang huling Memoryal. Samantala, gawin sana natin ang lahat para makadalo, at pahalagahan ang pagkakaisang nararanasan natin sa bawat Memoryal.

Áng Áting Pagkakáisá at áng Memoryál
Anóng buti at anóng kaigá-igáya ná . . . manahanang magkakasáma sa pagkakáisá!”—ÁWIT 133:1.
ÁWIT: 18, 14
BÁKIT ÁNG MEMORYÁL AY . . .
personál ná nakatutúlong sa átin?
nakatutúlong sa pagkakáisá ng báyan ng Diyós?
….nagpapasigla sa átin ná itagúyod áng pagkakáisá?
1, 2. Anóng okasyón sa 2018 áng magdudúlot ng pagkakáisá sa espesyál ná paraán, at bákit? (Tingnán áng laráwan sa simulá ng artíkulo.) 1
SA Marso 31, 2018, hábang papalubog áng áraw, áng báyan ng Diyós at áng maráming interesádo ay magtitipon-tipon pára sa taúnang pag-alaála sa Hapúnan ng Panginoón. Báwat taón, pinagkakaisa ng Memoryál ng kamatáyan ni Krísto áng milyón-milyóng táo sa kahánga-hángang paraán. Waláng ibáng okasyón áng makapápantáy sa nagágawâ nitó!
2 Ísip-isípin kung gaáno kasaya si Jehóva at si Jesús sa áraw ná iyón hábang pinagmámasdán nilábáwat órasáng milyón-milyóng dumádalo sa espesyál ná okasyong itó sa buóng mundó. Inihúla ng Bíbliya náisáng malakíng pulutóng, ná hindî mabílang ng sinumáng táo, mulâ sa lahát ng mgá bansâ at mgá tríbo at mgá báyan at mgá wikà,” áng sisigaw: “Áng kaligtásan ay útang námin sa áting Diyós, ná nakaupó sa tróno, at sa Kordéro.” (Apoc. 7:9, 10) Kahánga-hánga ngâ ná taón-taón tuwíng Memoryál, marámi áng nagpaparangal kay Jehóva at kay Jesús!
MAGHANDÂ AT MAKINÁBANG SA PAGDALÓ SA MEMORYÁL
3. Anóng mgá tanóng áng sasagutín sa artíkulong itó?
3 Sasagutín ng artíkulong itó áng ápat ná tanóng. (1) Paáno táyo makapaghahandâ bílang indibiduwál pára lubós ná makinábang sa pagdaló sa Memoryál? (2) Paáno nakatutúlong áng Memoryál sa pagkakáisá ng báyan ng Diyós? (3) Anó áng personál ná magágawa nátin pára sa áting pagkakáisá? (4) Magkakaroón ba ng hulíng Memoryál? Kung óo, kailán?
4. Bákit mahalagá ná naroroón táyo sa Memoryál hanggát posíble? 4 Búlay-bulayín áng kahálagáhan ng pagdaló sa Memoryál. Tandaán, áng mgá púlong ng kongregasyón ay bahági ng áting pagsambá. Tiyák ná mapápansín ni Jehóva at ni Jesús áng pagsisíkap náting daluhán áng pínakamahalagáng púlong ng taón. Kayâ gustó náting ipakíta sa kanilá ná naroroón táyo sa Memoryál, malíban ná lang kung imposíbleng dumaló dáhil sa iláng kalagáyan. Kapág ipinakikíta nátin ná mahalagá sa átin áng mgá púlong pára sa pagsambá, binibigyán nátin si Jehóva ng karagdágang dahilán pára panatilíhin áng áting pangálan sa kaniyángaklát ng alaála”—ángaklát ng búhay”—kung saán nakasulat áng pangálan ng mgá bíbigyán niyá ng búhay ná waláng hanggán.—Mal. 3:16; Apoc. 20:15.
5. Sa mgá áraw bágo áng Memoryál, paáno nátinmasúsúbok kung táyo ay nása pananámpalatáya’?
5 Sa mgá áraw bágo áng Memoryál, maglaán ng panahón pára manalángin at suríing mabúti áng áting personál ná kaugnáyan kay Jehóva. (Basáhin áng 2 Corinto 13:5.) Dápat nátingsubúkin kung [táyo] ay nása pananámpalatáya.” Paáno? Tanungín áng saríli: ‘Talagá bang naniniwála akó ná bahági akó ng nag-íisang organisasyón ná piníli ni Jehóva pára tuparín áng kaloóban niyá? Ginágawâ ko ba áng lahát ng magágawa ko pára ipangáral at itúro áng mabúting balíta ng Kaharián? Ipinakikíta ba ng mgá gawâ ko ná talagáng naniniwála akó ná nása mgá hulíng áraw ná táyo at malapít ná áng wakás ng pamámahála ni Satanás? Ganoón pa rín ba áng tiwalà ko kay Jehóva at kay Jesús mulâ nang ialay ko áng áking búhay sa Diyós ná Jehóva?’ (Mat. 24:14; 2 Tim. 3:1; Heb. 3:14) Áng sagót nátin sa mgá tanóng ná itó aymagpapatunáy kung anó ngâ táyo.’
6. (a) Anó áng tánging paraán pára matamó áng búhay? (b) Anó áng ginágawang paghahandâ ng isáng élder pára sa Memoryál, at paáno mo siyá matútuláran?
6 Basáhin at búlay-bulayín áng mgá artíkulong tumatalakay sa kahálagáhan ng Memoryál. (Basáhin áng Juán 3:16; 17:3.) Áng tánging paraán pára matamó áng búhay ná waláng hanggán ay áng makilála si Jehóva at manámpalatáya kay Jesús, áng Kaniyáng kaisá-isáng Anák. Bílang paghahandâ sa Memoryál, bákit hindî pumíli ng mgá study project ná tutúlong sa iyó ná mas mapalap´ ıt kay Jehóva at kay Jesús? Ganitó áng ginágawâ ng isáng matagál nang élder. Maráming taón ná siyáng nangongolekta ng mgá artíkulo sa Bantayán ná tumatalakay sa Memoryál at sa pag-íbig ná ipinakíta ni Jehóva at ni Jesús sa átin. Iláng línggo bágo áng Memoryál, binabása niyá úlit áng mgá artíkulong iyón at binubulaybulay áng kahálagáhan ng okasyong itó. Paminsanminsan, nagdaragdag siyá ng isá o dalawáng artíkulo sa kaniyáng koleksiyón. Nakíta ng élder ná dáhil sa pagrerepaso niyá sa mgá artíkulong iyón at sa pagbabasá at pagbubúlay-búlay sa nakaiskedyul ná pagbasa sa Bíbliya sa Memoryál, natutúto siyá ng mgá bágong bágay taón-taón. Áng pinakamahalagá, nadárama niyáng lumalálim áng pag-íbig niyá kay Jehóva at kay Jesús sa báwat taón. Mapalalalim din ng gayóng study project áng iyóng pag-íbig at pagpapahalagá kay Jehóva at kay Jesús pára mas makinábang ka sa Memoryál.
NAKATUTÚLONG ÁNG MEMORYÁL SA ÁTING PAGKAKÁISÁ
7. (a) Anó áng ipinanalángin ni Jesús noóng gabí ng únang Hapúnan ng Panginoón? (b) Anó áng nagpápakítang sinagót ni Jehóva áng panalángin ni Jesús?
7 Noóng gabí ng únang Hapúnan ng Panginoón, ipinanalángin ni Jesús ná magkaisa áng kaniyáng mgá tagasunód gáya ng pagkakáisá niyá at ng kaniyáng Amá. (Basáhin áng Juán 17:20, 21.) Sinagót ni Jehóva áng panalángin ng kaniyáng minámahal ná Anák, at ngayón, milyón-milyón áng naniniwála ná isinúgò ni Jehóva áng kaniyáng Anák. Higít káysa sa ibá náting púlong, áng Memoryál ay nagbíbigay-patotoó sa pagkakáisá ng mgá Saksí ni Jehóva. Áng mgá táong ibát ibá áng pinagmulang bansâ at kulay ng balát ay nagtitípon-tipon sa buóng mundó. Sa iláng lugár, áng pagtitípon ng ibát ibáng láhì sa isáng relihiyósong púlong ay hindî karaníwan at hinahamak pa ngâ ng ibá. Péro áng gayóng pagkakáisá ay magandá sa paningín ni Jehóva at ni Jesús!
8. Anóng mensáhe áng ibinigáy ni Jehóva kay Ezekiél tungkól sa pagkakáisá?
8 Bílang báyan ni Jehóva, hindî ná táyo nagtataká ná mayroón táyong pagkakáisá. Sa katunáyan, inihúla itó ni Jehóva. Tingnán áng mensáheng ibinigáy niyá kay propéta Ezekiél tungkól sa pagsasáma ng dalawáng patpat, áng patpatpára sa Júdaat áng patpatpára sa José.” (Basáhin áng Ezekiél 37:15-17.) Ganitó áng paliwánag ngMgá Tanóng Mulâ sa mgá Mambabásasa Áng Bantayán, Húlyo 2016: “Binigyán ni Jehóva si Ezekiél ng isáng mensáhe ng pag-ása ná nangangakong pagkakaisahin Niyá áng bansáng Israél pagkabalik nitó sa Lúpang Pangáko. Inihuhula rín ng mensáheng iyón áng pagkakáisá ng báyan ng Diyós, ná nagsimuláng matupád sa mgá hulíng áraw.”
9. Paáno nakikíta taón-taón sa Memoryál áng katupáran ng húla ni Ezekiél?
9 Mulâ 1919, mulíng inorganisa at pinagkaisa ni Jehóva áng mgá pinahíran, ná lumalarawan sa patpatpára sa Júda.” Pagkatápos, parami nang paraming may makalúpang pag-ásalumalarawan namán sa patpatpára sa José”—áng sumáma sa mgá pinahíran. Áng dalawáng grúpong itó ay nagíngisáng káwan.” (Juán 10:16; Zac. 8:23) Nangáko si Jehóva ná pagsasamahin niyá áng dalawáng patpat ná itó at magíging íisa sa kaniyáng kamáy. (Ezek. 37:19) Ngayón, áng dalawáng grúpong itó ay nagkakaisang naglílingkód sa ilálim ng isáng Háriáng niluwalháting si Jésu-Krístoná makahúlang tinúkoy ng Diyós bílangáng áking lingkód ná si Davíd.” (Ezek. 37:24, 25) Áng pambihírang pagkakáisáng itó ná inilaráwan sa Ezekiél ay malínaw ná nakikíta taón-taón kapág nagtitípon áng mgá pinahírang nalabi at ángibáng mgá túpapára alalahánin áng Memoryál ng kamatáyan ni Krísto! Péro paáno táyo makatutúlong bílang indibiduwál pára sa pagkakáisá ng báyan ng Diyós?
ANÓ ÁNG MAGÁGAWA NÁTIN PÁRA SA ÁTING PAGKAKÁISÁ?
10. Paáno táyo makatutúlong sa pagkakáisá ng báyan ng Diyós?
10 Áng únang paraán pára makatúlong táyo sa pagkakáisá ng báyan ng Diyós ay áng pagíging mapagpakumbabá. Nang nása lúpa si Jesús, pinayúhan niyá áng kaniyáng mgá alagád ná magíng mapagpakumbabá. (Mat. 23:12) Dí-gáya ng marámi sa sanlibután, iiwasan náting magíng mapagmataás. Sa halíp, magíging mapagpasákop táyo sa mgá nangungúna sa átin. Tutúlong áng pagíging masunúrin pára magkaisa áng kongregasyón. Higít sa lahát, kung mapagpakumbabá táyo, mapasásaya nátin si Jehóva dáhilsinásalansáng ng Diyós áng mgá palálo, ngúnit binibigyán niyá ng dí-sána-nararápat ná kabaítan áng mgá mapagpakumbabá.”—1 Ped. 5:5.
11. Paáno nakatutúlong sa áting pagkakáisá áng pagsasaisip sa kahulugán ng mgá emblema sa Memoryál?
11 Anó áng ikalawáng paraán pára makatúlong táyo sa áting pagkakáisá? Bágo áng Memoryál, at lálo ná sa espesyál ná gabíng iyón, isaísip nátin áng kahulugán ng mgá emblemaáng tinápay ná waláng lebadura at áng pulang álak. (1 Cor. 11:23-25) Áng tinápay ay lumalarawan sa waláng-kasalanang katawán ni Jesús ná inihandog bílang hain. Áng álak namán ay lumalarawan sa kaniyáng itinigis ná dugô. Péro hindî sapát ná bastá maunawáan lang nátin áng mgá salígang katotohánang itó. Tandaán, áng háing pantubós ni Krísto ay nauugnáy sa dalawáng pínakadakílang kapahayagán ng pag-íbigáng pag-íbig ná ipinakíta ni Jehóva nang ibigáy niyá áng kaniyáng Anák álang-álang sa átin, at áng pag-íbig ná ipinakíta ni Jesús nang kúsang-loób niyáng ihandog áng kaniyáng búhay pára sa átin. Kung isasaisip nátin itó, maúudyukán táyong ibígin din silá. At áng pag-íbig nátin kay Jehóva ay párang tali ná nagbúbuklód sa átin at nagpápatíbay ng áting bigkís ng pagkakáisá.
Kapág nagpapatáwad táyo, nakatutúlong táyo sa áting pagkakáisá (Tingnán áng párapo 12, 13)
12. Sa ilustrasyón tungkól sa háring nakipagtuos ng mgá kuwénta, paáno idiniín ni Jesús ná ináasáhan ni Jehóva ná magíging mapagpatáwad táyo?
12 Áng ikatlóng paraán pára makatúlong táyo sa áting pagkakáisá ay áng pagíging mapagpatáwad. Kapág pinapatawad nátin áng mgá nakasakít sa átin, ipinakikíta náting pinaháhalagahán nátin áng kapatawarán ng áting mgá kasalánan sálig sa háing pantubós ni Krísto. Pagisipan áng ilustrasyón ni Jesús sa Matéo 18:23-34. Pagkatápos, tanungín áng saríli: ‘Nauudyúkan ba akóng ikápit áng itinúro ni Jesús? Mapagpasénsiya ba akó at maunawain sa áking mgá kápuwa lingkód? Handâ ko bang patawárin áng mgá personál ná nagkasála sa ákin?’ Totoó, ibá-ibá áng bigát ng mgá kasalánan, at napakahírap patawárin áng iláng kasalánan dáhil hindî táyo sakdál. Péro itinutúro ng ilustrasyóng itó kung anó áng ináasáhan ni Jehóva sa átin. (Basáhin áng Matéo 18:35.) Idiniín ni Jesús ná hindî táyo patatawárin ni Jehóva kung hindî nátin pinapatawad áng áting mgá kapatíd káhit may basehán táyong gawín iyón. Napakaseryosong bágay nitó! Naiingátan nátin áng áting mahalagáng pagkakáisá kapág pinapatawad nátin áng ibá gáya ng itinúro sa átin ni Jesús.
13. Paáno táyo makatutúlong sa áting pagkakáisá kung magíging tagapamayapa táyo?
13 Kapág pinapatawad nátin áng ibá, nagíging tagapamayapa táyo. Alalahánin áng páyo ni apostól Páblo ná dápat nátingmarubdób ná [pagsikápang] ingátan áng pagkakáisá ng espíritu sa nagbúbuklód ná bigkís ng kapayapáan.” (Efe. 4:3) Sa panahóng itó ng Memoryál at lálo ná sa mísmong gabí ng Memoryál, pag-isipang mabúti kung paáno mo pinakikitungúhan áng ibá. Tanungín áng saríli: ‘Nakikíta ba talagá ng ibá ná hindî akó nagkikimkim ng sáma ng loób? Kilála ba akóng mapagparaya pára sa kapayapáan at pagkakáisá?’ Seryoso náting pag-isípan áng mgá tanóng ná iyán sa mahalagáng panahóng itó.
14. Paáno nátin maipakikíta nápinagtítiisán [nátin] áng isát isá sa pag-íbig”?
14 Áng ikaápat ná paraán pára makatúlong táyo sa áting pagkakáisá ay áng pagpapakita ng pag-íbig gáya ni Jehóva, áng Diyós ng pag-íbig. (1 Juán 4:8) Hindinghindi nátin sásabíhin tungkól sa áting mgá kapatíd, “Kailángan ko siláng ibígin, péro ayoko pa rín sa kanilá”! Áng ganitóng kaisipán ay salungát sa páyo ni Páblo ná dápat nátingpagtiisán áng isát isá sa pag-íbig.’ (Efe. 4:2) Pansinín ná hindî lang sinábi ni Páblo ná dápat nátingpagtiisán áng isát isá.’ Idinagdág niyá ná dápat nátin itóng gawínsa pag-íbig.” May pagkakaibá iyón. Kabílang sa kongregasyón áng lahát ng urì ng táo ná inilápit ni Jehóva sa kaniyá. (Juán 6:44) Dáhil díto, sigurádong itinutúring niyá siláng kaibig-íbig. Kayâ bákit nátin huhusgahán áng isáng kapatíd at sasabihing hindî siyá karápat-dápat sa áting pag-íbig? Huwág náting ipagkaít áng pag-íbig ná iniútos ni Jehóva ná dápat náting ipakíta!—1 Juán 4:20, 21.
ÁNG HULÍNG MEMORYÁLKAILÁN?
15. Bákit nátin masasábi ná mayroóng hulíng Memoryál?
15 Dárating áng áraw ná dadaluhan nátin áng Memoryál sa hulíng pagkakátaon. Sa kaniyáng únang líham sa mgá tága-Corinto, sumúlat si Páblo sa mgá pinahírang Kristiyáno ná sa tuwíng inaálaála nilá áng kamatáyan ni Jesús báwat taón, patúloy nilánginiháhayág áng kamatáyan ng Panginoón, hanggáng sa dumatíng siyá.” (1 Cor. 11:26) Áng salitángdumatíngay tumutúkoy rín sapagdatíngni Jesús ná binanggít niyá sa kaniyáng húla tungkól sa panahón ng kawakásan. May kinaláman sa nalálapit ná malakíng kapighatían, sinábi niyá: “Áng tandâ ng Anák ng táo ay lílitaw sa lángit, at kung magkágayón ay dadagukan ng lahát ng mgá tríbo sa lúpa áng kaniláng saríli sa pananaghoy, at makikíta nilá áng Anák ng táo ná dumárating ná nása mgá úlap sa lángit tagláy áng kapangyaríhan at dakílang kaluwalhatían. At isusúgo [ni Jesús] áng kaniyáng mgá anghél ná may malakás ná tunog ng trumpeta, at titipúnin nilá áng kaniyáng mgá piníli mulâ sa ápat ná hángin, mulâ sa isáng dúlo ng lángit hanggáng sa kabílang dúlo nitó.” (Mat. 24:29-31) Ángpagtitípon sa mgá piníliay tumutúkoy sa panahóng áng lahát ng pinahírang Kristiyáno ná nárito pa sa lúpa ay tátanggáp ng kaniláng makalángit ná gantimpála. Mangyayári iyón pagkatápos ng únang bahági ng malakíng kapighatían péro bágo áng digmáan ng Armagedón. Pagkatápos, lahát ng 144,000 ay makákasáma ni Jesús sa pagdaig sa mgá hári sa lúpa. (Apoc. 17:12-14) Kayâ áng Memoryál ná dadaluhan nátin bágodumatíngsi Jesús pára tipúnin áng mgá pinahíran ay áng hulíng Memoryál.
16. Bákit determinádo kang dumaló sa Memoryál ngayóng taón?
16 Magíng determinádo nawâ táyo ná makinábang sa pagdaló sa Memoryál sa Marso 31, 2018. At hilingín kay Jehóva ná patúloy táyong makatúlong sa pagkakáisá ng kaniyáng báyan! (Basáhin áng Áwit 133:1.) Tandaán, bálang-áraw, idaraos nátin áng hulíng Memoryál. Samantála, gawín sána nátin áng lahát pára makadalo, at pahalagahán áng pagkakáisáng naráranasan nátin sa báwat Memoryál.