Bantayan Bakit Dapat Magbigay

Bakit Dapat Magbigay sa Nagmamay-ari ng Lahat ng Bagay?
O aming Diyos, nagpapasalamat kami sa iyo at pinupuri namin ang iyong magandang pangalan.”—1 CRO. 29:13.
AWIT: 80, 50
ANO ANG MASASABI MO?
Bakit inaasahan ni Jehova na gagamitin natin ang ating mahahalagang pagaari para magbigay sa kaniya?
Paano sinuportahan sa pinansiyal ng tapat na mga lingkod noon ang gawain ng mga kinatawan ni Jehova?
Paano ginagamit ng organisasyon ang mga donasyon ngayon?
1, 2. Paano ipinakita ni Jehova ang kaniyang pagkabukas-palad?
SI Jehova ay isang bukas-palad na Diyos. Lahat ng mayroon tayo ay galing sa kaniya. Si Jehova ang nagmamay-ari ng lahat ng ginto at pilak, pati na ng lahat ng iba pang likas na yaman sa lupa, at ginagamit niya ang mga ito para tustusan ang buhay dito. (Awit 104:13- 15; Hag. 2:8) Naglalaman ang Bibliya ng mga ulat kung paano ginamit ni Jehova ang mga ito sa makahimalang paraan para paglaanan ang kaniyang bayan.
2 Halimbawa, sa loob ng 40 taon, naglaan si Jehova ng manna at tubig para sa bansang Israel noong nasa ilang sila. (Ex. 16:35) Kaya naman, “hindi sila nagkulang ng anuman.” (Neh. 9:20, 21) Sa pamamagitan ni propeta Eliseo, makahimalang pinarami ni Jehova ang kaunting langis ng isang tapat na biyuda. Dahil dito, nabayaran ng babae ang kaniyang mga utang at nagkaroon siya nang sapat na pera para makaraos sila ng kaniyang mga anak. (2 Hari 4:1-7) Sa tulong din ni Jehova, makahimalang nakapaglaan si Jesus ng pagkain at maging ng pera kapag may pangangailangan.—Mat. 15:35-38; 17:27.
3. Ano ang tatalakayin natin sa artikulong ito?
3 Kayang-kayang ilaan ni Jehova ang anumang pangangailangan ng kaniyang mga nilalang sa lupa. Pero inaanyayahan pa rin niya ang kaniyang mga lingkod na gamitin ang kanilang materyal na mga pag-aari para suportahan ang gawain ng kaniyang organisasyon. (Ex. 36: 3-7; basahin ang Kawikaan 3:9.) Bakit inaasahan ni Jehova na gagamitin natin ang ating mahahalagang pagaari para magbigay sa kaniya? Paano sinuportahan sa pinansiyal ng tapat na mga lingkod noon ang gawain ng mga kinatawan ni Jehova? Paano ginagamit ng organisasyon ang mga donasyon ngayon? Tatalakayin sa artikulong ito ang sagot sa mga tanong na iyan.
KUNG BAKIT TAYO NAGBIBIGAY KAY JEHOVA
4. Ano ang ipinakikita natin kay Jehova kapag sinusuportahan natin ang kaniyang gawain?
4 Nagbibigay tayo kay Jehova dahil mahal natin siya at pinahahalagahan. Talagang napakikilos tayo kapag binubulay-bulay natin ang lahat ng ginawa ni Jehova para sa atin. Noong ipinaliliwanag ni Haring David ang mga kakailanganin sa pagtatayo ng templo, kinilala niya na ang lahat ng tinatanggap natin ay galing kay Jehova at ang anumang ibinibigay natin kay Jehova ay nagmula rin sa kaniya.—Basahin ang 1 Cronica 29:11-14.
5. Paano ipinakikita ng Kasulatan na ang pagbibigay ay isang mahalagang bahagi ng tunay na pagsamba?
5 Ang ating pagbibigay ay isang paraan din para sambahin si Jehova. Sa isang pangitain, narinig ni apostol Juan ang mga lingkod ni Jehova sa langit na nagsasabi: “Ikaw ang karapat-dapat, Jehova, na Diyos nga namin, na tumanggap ng kaluwalhatian at ng karangalan at ng kapangyarihan, sapagkat nilalang mo ang lahat ng bagay, at dahil sa iyong kalooban ay umiral sila at nalalang.” (Apoc. 4:11) Hindi ka ba sasang-ayon na karapat-dapat si Jehova sa lahat ng kaluwalhatian at karangalang maibibigay natin sa kaniya? Magagawa natin ito kung ihahandog natin ang pinakamabuting maibibigay natin. Sa pamamagitan ni Moises, iniutos ni Jehova sa bansang Israel na magdaos ng tatlong taunang kapistahan. Sa mga kapistahang iyon, bahagi ng kanilang pagsamba ang pagbibigay. Hindi silahaharap kay Jehova nang walang dala.” (Deut. 16:16) Sa katulad na paraan, ang ating kusangloob na pagbibigay bilang pagpapahalaga at pagsuporta sa gawain ng makalupang bahagi ng organisasyon ni Jehova ay isang mahalagang bahagi ng ating pagsamba.
6. Bakit makabubuti sa atin ang pagbibigay? (Tingnan ang larawan sa simula ng artikulo.)
6 Makabubuti sa atin ang pagiging mapagbigay at hindi lang tanggap nang tanggap. (Basahin ang Kawikaan 29:21.) Isipin ang isang batang nagreregalo sa kaniyang mga magulang. Binili ng bata ang regalo mula sa kaunting perang ibinigay ng mga magulang niya. Siguradong tuwang-tuwa ang mga magulang! Isipin din ang isang kabataang payunir na nakatira sa poder ng kaniyang mga magulang. Nag-aabot siya ng pera para tumulong sa mga gastusin sa bahay. Hindi siya inoobliga ng mga magulang niya, pero tinatanggap nila ito dahil paraan ito para masuklian ng kanilang anak ang ginagawa nila para sa kaniya. Sa katulad na paraan, alam ni Jehova na makabubuti sa atin kung magbibigay tayo mula sa mahahalagang pag-aari natin.
PAGBIBIGAY NOONG PANAHON NG BIBLIYA
7, 8. Noong panahon ng Bibliya, paano nagpakita ng halimbawa ang bayan ng Diyos sa pag-aabuloy (a) para sa espesipikong mga proyekto? (b) bilang pangkalahatang tulong sa gawain?
7 Sa Bibliya, makikita natin na ang mga lingkod ng Diyos ay nagbibigay mula sa kanilang sariling pag-aari. Kung minsan, nag-aabuloy ang bayan ni Jehova para sa espesipikong mga proyekto. Halimbawa, nanawagan si Moises sa mga Israelita na mag-abuloy para sa pagtatayo ng tabernakulo. Ganoon din ang ginawa ni Haring David para sa pagtatayo ng templo. (Ex. 35:5; 1 Cro. 29:5-9) Noong panahon ni Haring Jehoas, ginamit ng mga saserdote ang mga perang nalikom para kumpunihin ang bahay ni Jehova. (2 Hari 12:4, 5) Nang mabalitaan ng mga Kristiyano noong unang siglo na nagkaroon ng taggutom sa Judea, “nagpasiya [sila], bawat isa sa kanila ayon sa makakayanan ng sinuman, na magpadala ng tulong bilang paglilingkod sa mga kapatid na nakatira sa Judea.” —Gawa 11:27-30.
8 Ang bayan ni Jehova noon ay nagbibigay rin ng pinansiyal na tulong sa mga nangunguna sa gawain. Halimbawa, sa ilalim ng Kautusang Mosaiko, ang mga Levita ay hindi tumanggap ng mana di-gaya ng ibang tribo. Sa halip, binibigyan sila ng mga Israelita ng ikapu, o ng ikasampung bahagi. Tumutulong ito sa mga Levita na makapagpokus sa kanilang gawain sa tabernakulo. (Bil. 18:21) Gayundin, si Jesus at ang kaniyang mga apostol ay sinuportahan ng bukas-palad na mga babae nanaglingkod sa kanila mula sa kanilang mga tinatangkilik.’—Luc. 8:1-3.
9. Saan galing ang ilan sa mga abuloy noon?
9 Siyempre pa, iba-iba ang pinanggagalingan ng mga donasyon. Nang mag-abuloy ang mga Israelita para sa pagtatayo ng tabernakulo sa ilang, maaaring kasama sa kanilang mga ibinigay ang mahahalagang bagay na dala nila galing sa Ehipto. (Ex. 3:21, 22; 35:22-24) Noong unang siglo, ipinagbili ng ilang Kristiyano ang kanilang mga pag-aari, gaya ng mga bukid o bahay, at dinala ang pera sa mga apostol. Ginamit ng mga apostol ang pondo para sa mga nangangailangan. (Gawa 4: 34, 35) Ang iba naman ay nagbubukod ng pera para regular silang makapag-abuloy at masuportahan ang gawain. (1 Cor. 16:2) Oo, mayaman man o mahirap, lahat ay may maibibigay.—Luc. 21:1-4.
PAGBIBIGAY SA NGAYON
10, 11. (a) Paano natin matutularan ang bukas-palad na mga lingkod ni Jehova noong panahon ng Bibliya? (b) Ano ang nadarama mo tungkol sa pribilehiyong suportahan ang gawaing pang-Kaharian?
10 Sa ngayon, baka hilingan din tayong mag-abuloy para sa isang espesipikong layunin. Halimbawa, may plano ba ang kongregasyon ninyo na magpatayo ng bagong Kingdom Hall? O nire-renovate ba ang inyong kasalukuyang Kingdom Hall? Baka kailangan ang pinansiyal na suporta para sa renovation ng ating lokal na tanggapang pansangay o para sa dinadaluhan nating kombensiyon. O baka may mga kapatid tayong sinalanta ng kalamidad na nangangailangan ng tulong. Maaari din tayong magabuloy para suportahan ang mga nag-aasikaso sa gawain sa pandaigdig na punong-tanggapan at sa mga tanggapang pansangay sa buong mundo. Ang ating mga donasyon ay sumusuporta rin sa mga misyonero, special pioneer, at sa mga nasa gawaing pansirkito. Malamang na ang inyong kongregasyon ay may tuloy-tuloy na resolusyon na magpadala ng regular na kontribusyong magagamit sa pagtatayo ng mga Assembly Hall at Kingdom Hallpara sa kapakinabangan ng mga kapatid sa buong mundo.
11 Lahat tayo ay puwedeng makibahagi sa pagsuporta sa gawaing isinasakatuparan ni Jehova sa mga huling araw na ito. Karamihan sa mga nagbibigay ng donasyon ay hindi nagpapakilala. Kapag naghuhulog tayo ng pera sa donation box sa Kingdom Hall o nagdo-donate online sa jw.org, hindi natin ipinaaalam sa iba kung magkano ang ating ibinibigay. Baka madama natin na maliit lang ang ating iniabuloy. Pero karamihan sa mga donasyon ay galing sa maraming maliliit na abuloy, hindi sa malalaking kontribusyon. Maraming kapatid ang katulad ng mga taga-Macedonia noon. Kahit dumaranas sila ngmatinding karalitaan,” nakiusap pa rin sila na magkaroon ng pribilehiyong magbigay nang may pagkabukas-palad. —2 Cor. 8:1-4.
12. Paano sinisikap ng organisasyon na magamit sa tamang paraan ang mga donasyon?

12 Sa tulong ng panalangin, sinisikap ng Lupong Tagapamahala na maging tapat at maingat sa paggamit ng pondo ng organisasyon. (Mat. 24:45) Ang mga pondong natatanggap ay binabadyet at ginagamit sa tamang paraan. (Luc. 14:28) Noong panahon ng Bibliya, may sinusunod na kaayusan ang mga katiwala ng mga nakaalay na pondo para matiyak na ang mga donasyon ay magagamit sa talagang layunin ng mga ito. Halimbawa, naglakbay si Ezra pabalik ng Jerusalem dala ang mga materyales na iniabuloy ng hari ng Persiaginto, pilak, at iba pa, na nagkakahalaga ng mahigit $100 milyon (U.S.) sa ngayon. Itinuring ni Ezra ang mga ito bilang kusang-loob na mga handog kay Jehova kaya nagbigay siya ng espesipikong mga tagubilin para maingatan ang mga ito sa kanilang mapanganib na paglalakbay. (Ezra 8:24-34) Si apostol Pablo ay lumikom ng donasyon bilang paglilingkod para sa mga kapatid sa Judea. Tiniyak niya na ang mga inatasang magdala ng mga donasyon aymatapat . . . , hindi lamang sa paningin ni Jehova, kundi gayundin sa paningin ng mga tao.” (Basahin ang 2 Corinto 8:18-21.) Bilang pagtulad kina Ezra at Pablo, ang ating organisasyon ay mahigpit ding sumusunod sa mga tagubilin pagdating sa paghawak at paggastos ng mga donasyon.
13. Ano ang dapat nating maging pananaw sa mga pagpapasimpleng ginawa ng organisasyon?
13 Ang isang pamilya ay puwedeng gumawa ng mga pagbabago para mabadyet ang kanilang kita at mabawasan ang kanilang gastusin. O baka pasimplehin nila ang kanilang buhay para higit na makapaglingkod kay Jehova. Ganiyan din ang ginagawa ng organisasyon ni Jehova. Nitong nakaraang mga taon, nagkaroon ng bagong mga kaayusan at proyekto. Dahil dito, may mga panahong mas malaki ang gastusin kaysa sa mga natatanggap na donasyon. Kaya gumagawa ng paraan ang organisasyon para makatipid at mapasimple ang gawain at magamit nang husto ang inyong kusang-loob na mga donasyon.
MGA NAGAGAWA NG INYONG DONASYON
14-16. (a) Ano ang ilan sa nagagawa ng inyong mga donasyon? (b) Sa anong mga paraan ka nakikinabang sa ganitong mga probisyon?
14 Maraming matatagal nang lingkod ni Jehova ang nagsabi na ngayon lang sila nakatanggap ng ganito karaming espirituwal na probisyon. Isip-isipin mo! Nitong nagdaang mga taon, nagkaroon na tayo ng jw.org at JW Broadcasting. Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala na sa mas maraming wika. Noong 2014/2015, ang ilan sa pinakamalalaking istadyum sa 14 na lunsod sa buong mundo ay pinagdausan ng tatlongaraw naPatuloy na Hanapin Muna ang Kaharian ng 36 ANG BANTAYAN Diyos!” na Internasyonal na mga Kombensiyon. Masayang-masaya ang lahat ng dumalo.
15 Marami ang nagpahalaga sa mga regalong natatanggap nila mula sa organisasyon ni Jehova. Halimbawa, tungkol sa JW Broadcasting, isang mag-asawang naglilingkod sa isang bansa sa Asia ang sumulat: “Naatasan kami sa isang maliit na lunsod. Kaya minsan, nadarama namin na isolated kami, at madali naming nalilimutan ang lawak ng gawain ni Jehova. Pero kapag napanood na namin ang sari-saring programa sa JW Broadcasting, naaalaala namin na bahagi pala kami ng isang internasyonal na kapatiran. Sabik na sabik ang mga kapatid dito sa JW Broadcasting. Madalas naming marinig sa kanila na pagkatapos nilang mapanood ang buwanang programa, damang-dama nila na malap´ ıt sila sa mga miyembro ng Lupong Tagapamahala. Kaya ngayon, mas ipinagmamalaki nilang maging bahagi ng organisasyon ng Diyos.”
Ang inyong mga donasyon ay tumutulong sa ating pambuong-daigdig na gawain (Tingnan ang parapo 14-16)
16 Sa buong mundo, halos 2,500 Kingdom Hall ang kasalukuyang itinatayo o kinukumpuni. Nang gamitin nila ang kanilang bagong Kingdom Hall, ang mga miyembro ng isang kongregasyon sa Honduras ay sumulat: “Masayang-masaya kaming maging bahagi ng pamilya ni Jehova at ng pambuong-daigdig na kapatiran, na parehong tumulong para magkatotoo ang aming pangarap na magkaroon ng Kingdom Hall sa aming komunidad.” Marami rin ang nagpapahayag ng ganitong pagpapahalaga nang magkaroon sila ng Bibliya at iba pang publikasyon sa sarili nilang wika, nang makatanggap sila ng tulong pagkatapos ng kalamidad, o kapag nakikita nila ang magagandang resulta ng metropolitan at public witnessing sa kanilang komunidad.
17. Paano makikita sa pagkilos ng organisasyon ang tulong ni Jehova?
17 Hindi maintindihan ng mga nagmamasid kung paano nagiging posible ang lahat ng gawaing ito sa pamamagitan lang ng boluntaryong mga donasyon. Pagkatapos mag-tour sa isa sa ating mga pasilidad sa pag-iimprenta, isang executive mula sa isang malaking kompanya ang napahanga dahil ang lahat ng gawain ay isinasagawa ng mga boluntaryo, gamit ang boluntaryong mga donasyon, at hindi gumagawa ng paraan para lang makalikom ng pera. Sinabi niyang imposibleng magawa natin ang lahat ng ito. Totoo naman! Alam nating posible lang ito sa tulong ni Jehova.—Job 42:2. 38
ANG BANTAYAN MGA PAGPAPALA NG PAGBIBIGAY KAY JEHOVA
18. (a) Anong mga pagpapala ang natatanggap natin kapag nagbibigay tayo ng suporta sa Kaharian? (b) Paano natin sasanaying makibahagi rito ang ating mga anak at mga baguhan?
18 Binibigyan tayo ni Jehova ng karangalan at pagkakataong suportahan ang gawaing pang-Kaharian. Tinitiyak niya na tatanggap tayo ng mga pagpapala kung nagbibigay tayo para suportahan ang Kaharian. (Mal. 3:10) Nangako si Jehova na ang bukas-palad na nagbibigay ay mananagana. (Basahin ang Kawikaan 11:24, 25.) Ang pagbibigay ay nagpapasaya rin sa atin, dahilmay higit na kaligayahan sa pagbibigay kaysa sa pagtanggap.” (Gawa 20:35) Sa ating salita at gawa, may pribilehiyo tayong sanayin ang ating mga anak at mga baguhan kung paano sila makikibahagi sa gawaing ito at masisiyahan sa maraming pagpapala.
19. Paano ka napasigla ng artikulong ito?
19 Lahat ng mayroon tayo ay galing kay Jehova. Ipinakikita ng ating pagbibigay sa kaniya na mahal natin siya at pinahahalagahan natin ang lahat ng ginawa niya para sa atin. (1 Cro. 29:17) Nang mag-abuloy ang bayan para sa pagtatayo ng templo, “nagsaya [sila] sa kanilang paghahandog nang kusang-loob, sapagkat naghandog sila nang kusang-loob kay Jehova taglay ang sakdal na puso.” (1 Cro. 29:9) Patuloy rin sana tayong masiyahan sa pagbibigay kay Jehova mula sa mga bagay na ibinigay niya sa atin.
Bákit Dápat Magbigáy sa Nagmámay-arí ng Lahát ng Bágay?
O áming Diyós, nagpapasalámat kamí sa iyó at pinupúri námin áng iyóng magandáng pangálan.”—1 CRO. 29:13.
ÁWIT: 80, 50
ANÓ ÁNG MASASÁBI MO?
Bákit ináasáhan ni Jehóva ná gágamitin nátin áng áting mahahalagáng pagaari pára magbigáy sa kaniyá?
Paáno sinuportahan sa pinansiyál ng tapát ná mgá lingkód noón áng gawáin ng mgá kinatawán ni Jehóva?
Paáno ginagámit ng organisasyón áng mgá donasyón ngayón?
1, 2. Paáno ipinakíta ni Jehóva áng kaniyáng pagkabukás-pálad?
SI Jehóva ay isáng bukás-pálad ná Diyós. Lahát ng mayroón táyo ay galíng sa kaniyá. Si Jehóva áng nagmámay-arí ng lahát ng gintô at pílak, patí ná ng lahát ng ibá pang likás ná yaman sa lúpa, at ginagámit niyá áng mgá itó pára tustusan áng búhay díto. (Áwit 104:13- 15; Hag. 2:8) Naglálaman áng Bíbliya ng mgá úlat kung paáno ginámit ni Jehóva áng mgá itó sa makahimaláng paraán pára paglaanán áng kaniyáng báyan.
2 Halimbáwa, sa loób ng 40 taón, naglaán si Jehóva ng manná at túbig pára sa bansáng Israél noóng nása iláng silá. (Ex. 16:35) Kayâ namán, “hindî silá nagkulang ng anumán.” (Neh. 9:20, 21) Sa pamamagítan ni propéta Eliseo, makahimaláng pinarami ni Jehóva áng kauntíng langís ng isáng tapát ná biyúda. Dáhil díto, nabayaran ng babáe áng kaniyáng mgá útang at nagkaroón siyá nang sapát ná péra pára makaraos silá ng kaniyáng mgá anák. (2 Hári 4:1-7) Sa túlong din ni Jehóva, makahimaláng nakapaglaan si Jesús ng pagkáin at magíng ng péra kapág may pangangailángan.—Mat. 15:35-38; 17:27.
3. Anó áng tátalakáyin nátin sa artíkulong itó?
3 Káyang-káyang ilaán ni Jehóva áng anumáng pangangailángan ng kaniyáng mgá nilaláng sa lúpa. Péro ináanyayáhan pa rín niyá áng kaniyáng mgá lingkód ná gamítin áng kaniláng materyál ná mgá pag-aári pára suportahán áng gawáin ng kaniyáng organisasyón. (Ex. 36: 3-7; basáhin áng Kawikaán 3:9.) Bákit ináasáhan ni Jehóva ná gágamitin nátin áng áting mahahalagáng pagaari pára magbigáy sa kaniyá? Paáno sinuportahan sa pinansiyál ng tapát ná mgá lingkód noón áng gawáin ng mgá kinatawán ni Jehóva? Paáno ginagámit ng organisasyón áng mgá donasyón ngayón? Tátalakáyin sa artíkulong itó áng sagót sa mgá tanóng ná iyán.
KUNG BÁKIT TÁYO NAGBÍBIGAY KAY JEHÓVA
4. Anó áng ipinakikíta nátin kay Jehóva kapág sinúsuportahán nátin áng kaniyáng gawáin?
4 Nagbíbigay táyo kay Jehóva dáhil mahál nátin siyá at pinaháhalagahán. Talagáng napakikilos táyo kapág binubúlay-búlay nátin áng lahát ng ginawâ ni Jehóva pára sa átin. Noóng ipinalíliwánag ni Háring Davíd áng mgá kákailanganin sa pagtatayó ng témplo, kinilála niyá ná áng lahát ng tinátanggáp nátin ay galíng kay Jehóva at áng anumáng ibínibigáy nátin kay Jehóva ay nagmulâ rín sa kaniyá.—Basáhin áng 1 Cronica 29:11-14.
5. Paáno ipinakikíta ng Kasulátan ná áng pagbibigáy ay isáng mahalagáng bahági ng túnay ná pagsambá?
5 Áng áting pagbibigáy ay isáng paraán din pára sambahín si Jehóva. Sa isáng pangitaín, nariníg ni apostól Juán áng mgá lingkód ni Jehóva sa lángit ná nagsasábi: “Ikáw áng karápat-dápat, Jehóva, ná Diyós ngâ námin, ná tumanggáp ng kaluwalhatían at ng karangálan at ng kapangyaríhan, sapagkát nilaláng mo áng lahát ng bágay, at dáhil sa iyóng kaloóban ay umíral silá at nalalang.” (Apoc. 4:11) Hindî ka ba sásang-áyon ná karápat-dápat si Jehóva sa lahát ng kaluwalhatían at karangalang maibibigay nátin sa kaniyá? Magágawa nátin itó kung ihahandog nátin áng pinakamabúting maibibigay nátin. Sa pamamagítan ni Móises, iniútos ni Jehóva sa bansáng Israél ná magdáos ng tatlóng taúnang kapistáhan. Sa mgá kapistahang iyón, bahági ng kaniláng pagsambá áng pagbibigáy. Hindî siláhaharap kay Jehóva nang waláng dála.” (Deut. 16:16) Sa katúlad ná paraán, áng áting kusangloob ná pagbibigáy bílang pagpapahalagá at pagsuporta sa gawáin ng makalúpang bahági ng organisasyón ni Jehóva ay isáng mahalagáng bahági ng áting pagsambá.
6. Bákit makabubúti sa átin áng pagbibigáy? (Tingnán áng laráwan sa simulá ng artíkulo.)
6 Makabubúti sa átin áng pagíging mapagbigáy at hindî lang tanggáp nang tanggáp. (Basáhin áng Kawikaán 29:21.) Isípin áng isáng bátang nagreregalo sa kaniyáng mgá magúlang. Binilí ng batà áng regálo mulâ sa kauntíng perang ibinigáy ng mgá magúlang niyá. Sigurádong tuwáng-tuwá áng mgá magúlang! Isípin din áng isáng kabatáang payunír ná nakatirá sa poder ng kaniyáng mgá magúlang. Nag-aabot siyá ng péra pára tumúlong sa mgá gastúsin sa báhay. Hindî siyá inoobliga ng mgá magúlang niyá, péro tinátanggáp nilá itó dáhil paraán itó pára masuklian ng kaniláng anák áng ginágawâ nilá pára sa kaniyá. Sa katúlad ná paraán, alám ni Jehóva ná makabubúti sa átin kung magbibigáy táyo mulâ sa mahahalagáng pag-aári nátin.
PAGBIBIGÁY NOÓNG PANAHÓN NG BÍBLIYA
7, 8. Noóng panahón ng Bíbliya, paáno nagpakíta ng halimbáwa áng báyan ng Diyós sa pag-aabuloy (a) pára sa espesípikong mgá proyékto? (b) bílang pangkalahatang túlong sa gawáin?
7 Sa Bíbliya, makikíta nátin ná áng mgá lingkód ng Diyós ay nagbíbigay mulâ sa kaniláng saríling pag-aári. Kung mínsan, nag-aabuloy áng báyan ni Jehóva pára sa espesípikong mgá proyékto. Halimbáwa, nanawágan si Móises sa mgá Israelíta ná mag-abuloy pára sa pagtatayó ng tabernakulo. Ganoón din áng ginawâ ni Háring Davíd pára sa pagtatayó ng témplo. (Ex. 35:5; 1 Cro. 29:5-9) Noóng panahón ni Háring Jehoas, ginámit ng mgá saserdóte áng mgá perang nalikom pára kumpunihin áng báhay ni Jehóva. (2 Hári 12:4, 5) Nang mabalitaan ng mgá Kristiyáno noóng únang síglo ná nagkaroón ng taggutóm sa Judéa, “nagpasiyá [silá], báwat isá sa kanilá áyon sa makakayánan ng sinumán, ná magpadalá ng túlong bílang paglilingkód sa mgá kapatíd ná nakatirá sa Judéa.” —Gawâ 11:27-30.
8 Áng báyan ni Jehóva noón ay nagbíbigay rín ng pinansiyál ná túlong sa mgá nangungúna sa gawáin. Halimbáwa, sa ilálim ng Kautusáng Mosáiko, áng mgá Levita ay hindî tumanggáp ng mána dí-gáya ng ibáng tríbo. Sa halíp, binibigyán silá ng mgá Israelíta ng ikapu, o ng ikasampung bahági. Tumutúlong itó sa mgá Levita ná makapagpokus sa kaniláng gawáin sa tabernakulo. (Bil. 18:21) Gayundín, si Jesús at áng kaniyáng mgá apostól ay sinuportahan ng bukás-pálad ná mgá babáe nánaglingkód sa kanilá mulâ sa kaniláng mgá tinatangkilik.’—Luc. 8:1-3.
9. Saán galíng áng ilán sa mgá abuloy noón?
9 Síyempre pa, ibá-ibá áng pinanggagalingan ng mgá donasyón. Nang mag-abuloy áng mgá Israelíta pára sa pagtatayó ng tabernakulo sa iláng, maaáring kasáma sa kaniláng mgá ibinigáy áng mahahalagáng bágay ná dála nilá galíng sa Ehípto. (Ex. 3:21, 22; 35:22-24) Noóng únang síglo, ipinagbilí ng iláng Kristiyáno áng kaniláng mgá pag-aári, gáya ng mgá búkid o báhay, at dinalá áng péra sa mgá apostól. Ginámit ng mgá apostól áng pondo pára sa mgá nangangailángan. (Gawâ 4: 34, 35) Áng ibá namán ay nagbubukod ng péra pára regulár siláng mákapag-abuloy at masuportahán áng gawáin. (1 Cor. 16:2) Óo, mayáman man o mahírap, lahát ay may maibibigay.—Luc. 21:1-4.
PAGBIBIGÁY SA NGAYÓN
10, 11. (a) Paáno nátin matútuláran áng bukás-pálad ná mgá lingkód ni Jehóva noóng panahón ng Bíbliya? (b) Anó áng nadárama mo tungkól sa pribiléhiyong suportahán áng gawáing pang-Kaharián?
10 Sa ngayón, bakâ hilingán din táyong mag-abuloy pára sa isáng espesípikong layúnin. Halimbáwa, may pláno ba áng kongregasyón ninyó ná magpatayo ng bágong Kingdom Hall? O nire-renovate ba áng inyóng kasalukúyang Kingdom Hall? Bakâ kailángan áng pinansiyál ná supórta pára sa renovation ng áting lokál ná tanggápang pansangáy o pára sa dinádalúhan náting kombénsiyon. O bakâ may mgá kapatíd táyong sinalanta ng kalamidad ná nangangailángan ng túlong. Maaári din táyong magabuloy pára suportahán áng mgá nag-aasikáso sa gawáin sa pandaigdíg ná punóng-tanggápan at sa mgá tanggápang pansangáy sa buóng mundó. Áng áting mgá donasyón ay sumúsupórta rín sa mgá misyonero, special pioneer, at sa mgá nása gawáing pansirkito. Malamáng ná áng inyóng kongregasyón ay may tulóy-tulóy ná resolusyon ná magpadalá ng regulár ná kontribusyong magagámit sa pagtatayó ng mgá Assembly Hall at Kingdom Hallpára sa kapakinabangán ng mgá kapatíd sa buóng mundó.
11 Lahát táyo ay puwédeng makibahági sa pagsuporta sa gawáing isinasakatuparan ni Jehóva sa mgá hulíng áraw ná itó. Karamíhan sa mgá nagbíbigay ng donasyón ay hindî nagpapakilala. Kapág naghuhulog táyo ng péra sa donation box sa Kingdom Hall o nagdo-donate online sa jw.org, hindî nátin ipinaáalam sa ibá kung magkano áng áting ibínibigáy. Bakâ madamá nátin ná maliít lang áng áting iniabuloy. Péro karamíhan sa mgá donasyón ay galíng sa maráming maliliít ná abuloy, hindî sa malalakíng kontribusyon. Maráming kapatíd áng katúlad ng mgá tága-Macedonia noón. Káhit dumaránas silá ngmatindíng karalitaan,” nakiusap pa rín silá ná magkaroón ng pribiléhiyong magbigáy nang may pagkabukás-pálad. —2 Cor. 8:1-4.
12. Paáno sinisíkap ng organisasyón ná magámit sa támang paraán áng mgá donasyón?

12 Sa túlong ng panalángin, sinisíkap ng Lupóng Tagapamahála ná magíng tapát at maíngat sa paggámit ng pondo ng organisasyón. (Mat. 24:45) Áng mgá pondong natátanggáp ay binabadyet at ginagámit sa támang paraán. (Luc. 14:28) Noóng panahón ng Bíbliya, may sinúsunod ná kaayusán áng mgá katiwála ng mgá nakaálay ná pondo pára matiyák ná áng mgá donasyón ay magagámit sa talagáng layúnin ng mgá itó. Halimbáwa, naglakbáy si Ezra pabalík ng Jerusalém dála áng mgá materyáles ná iniabuloy ng hári ng Persiagintô, pílak, at ibá pa, ná nagkakahalaga ng mahigít $100 milyón (U.S.) sa ngayón. Itinúring ni Ezra áng mgá itó bílang kúsang-loób ná mgá handóg kay Jehóva kayâ nagbigáy siyá ng espesípikong mgá tagubílin pára maingátan áng mgá itó sa kaniláng mapangánib ná paglalakbáy. (Ezra 8:24-34) Si apostól Páblo ay lumikom ng donasyón bílang paglilingkód pára sa mgá kapatíd sa Judéa. Tiniyák niyá ná áng mgá inatásang magdalá ng mgá donasyón aymatapát . . . , hindî lámang sa paningín ni Jehóva, kundî gayundín sa paningín ng mgá táo.” (Basáhin áng 2 Corinto 8:18-21.) Bílang pagtúlad kína Ezra at Páblo, áng áting organisasyón ay mahigpít ding sumúsunod sa mgá tagubílin pagdatíng sa pagháwak at paggastos ng mgá donasyón.
13. Anó áng dápat náting magíng pananáw sa mgá pagpapasimpleng ginawâ ng organisasyón?
13 Áng isáng pamílya ay puwédeng gumawâ ng mgá pagbabágo pára mabadyet áng kaniláng kíta at mabawasan áng kaniláng gastúsin. O bakâ pasímplehín nilá áng kaniláng búhay pára higít ná makapaglingkód kay Jehóva. Ganiyán din áng ginágawâ ng organisasyón ni Jehóva. Nitóng nakaraáng mgá taón, nagkaroón ng bágong mgá kaayusán at proyékto. Dáhil díto, may mgá panahóng mas malakí áng gastúsin káysa sa mgá natátanggáp ná donasyón. Kayâ gumágawa ng paraán áng organisasyón pára makatipid at mapasimple áng gawáin at magámit nang hustó áng inyóng kúsang-loób ná mgá donasyón.
MGÁ NAGÁGAWÂ NG INYÓNG DONASYÓN
14-16. (a) Anó áng ilán sa nagágawâ ng inyóng mgá donasyón? (b) Sa anóng mgá paraán ka nakikinábang sa ganitóng mgá probisyon?
14 Maráming matatagal nang lingkód ni Jehóva áng nagsábi ná ngayón lang silá nakatanggáp ng ganitó karáming espirituwál ná probisyon. Ísip-isípin mo! Nitóng nagdaáng mgá taón, nagkaroón ná táyo ng jw.org at JW Broadcasting. Áng Bágong Sanlibutáng Sálin ng Banál ná Kasulátan ay inilalathála ná sa mas maráming wikà. Noóng 2014/2015, áng ilán sa pinakamalalakíng istadyum sa 14 ná lunsód sa buóng mundó ay pinagdausan ng tatlongaraw náPatúloy ná Hanápin Múna áng Kaharián ng 36 ÁNG BANTAYÁN Diyós!” ná Internasyonál ná mgá Kombénsiyon. Masayáng-masáya áng lahát ng dumaló.
15 Marámi áng nagpahalaga sa mgá regálong natátanggáp nilá mulâ sa organisasyón ni Jehóva. Halimbáwa, tungkól sa JW Broadcasting, isáng mag-asáwang naglílingkód sa isáng bansâ sa Asia áng sumúlat: “Naatasan kamí sa isáng maliít ná lunsód. Kayâ mínsan, nadárama námin ná isolated kamí, at madalí náming nalilimútan áng láwak ng gawáin ni Jehóva. Péro kapág nápanoód ná námin áng sári-sáring prográma sa JW Broadcasting, naaálaála námin ná bahági palá kamí ng isáng internasyonál ná kapatíran. Sabík ná sabík áng mgá kapatíd díto sa JW Broadcasting. Madalás náming mariníg sa kanilá ná pagkatápos niláng mapanood áng buwanang prográma, damang-dama nilá ná malap´ ıt silá sa mgá miyémbro ng Lupóng Tagapamahála. Kayâ ngayón, mas ipinagmámalakí niláng magíng bahági ng organisasyón ng Diyós.”
Áng inyóng mgá donasyón ay tumutúlong sa áting pambuóng-daigdíg ná gawáin (Tingnán áng párapo 14-16)
16 Sa buóng mundó, hálos 2,500 Kingdom Hall áng kasalukúyang itinátayó o kinukumpuni. Nang gamítin nilá áng kaniláng bágong Kingdom Hall, áng mgá miyémbro ng isáng kongregasyón sa Honduras ay sumúlat: “Masayáng-masáya kamíng magíng bahági ng pamílya ni Jehóva at ng pambuóng-daigdíg ná kapatíran, ná parehong tumúlong pára magkátotoó áng áming pangárap ná magkaroón ng Kingdom Hall sa áming komunidad.” Marámi rín áng nagpapahayag ng ganitóng pagpapahalagá nang magkaroón silá ng Bíbliya at ibá pang publikasyón sa saríli niláng wikà, nang makatanggap silá ng túlong pagkatápos ng kalamidad, o kapág nakikíta nilá áng magagandáng resúlta ng metropolitan at public witnessing sa kaniláng komunidad.
17. Paáno makikíta sa pagkílos ng organisasyón áng túlong ni Jehóva?
17 Hindî maintindihán ng mgá nagmamasid kung paáno nagíging posíble áng lahát ng gawáing itó sa pamamagítan lang ng boluntáryong mgá donasyón. Pagkatápos mag-tour sa isá sa áting mgá pasílidad sa pag-iimprenta, isáng executive mulâ sa isáng malakíng kompanya áng napahanga dáhil áng lahát ng gawáin ay isinásagawâ ng mgá boluntáryo, gámit áng boluntáryong mgá donasyón, at hindî gumágawa ng paraán pára lang makalikom ng péra. Sinábi niyáng imposíbleng magawâ nátin áng lahát ng itó. Totoó namán! Alám náting posíble lang itó sa túlong ni Jehóva.—Job 42:2. 38
ÁNG BANTAYÁN MGÁ PAGPAPÁLA NG PAGBIBIGÁY KAY JEHÓVA
18. (a) Anóng mgá pagpapála áng natátanggáp nátin kapág nagbíbigay táyo ng supórta sa Kaharián? (b) Paáno nátin sasanaying makibahági ríto áng áting mgá anák at mgá baguhán?
18 Binibigyán táyo ni Jehóva ng karangálan at pagkakátaong suportahán áng gawáing pang-Kaharián. Tinítiyák niyá ná tátanggáp táyo ng mgá pagpapála kung nagbíbigay táyo pára suportahán áng Kaharián. (Mal. 3:10) Nangáko si Jehóva ná áng bukás-pálad ná nagbíbigay ay mananagana. (Basáhin áng Kawikaán 11:24, 25.) Áng pagbibigáy ay nagpapasayá rín sa átin, dáhilmay higít ná kaligayáhan sa pagbibigáy káysa sa pagtanggáp.” (Gawâ 20:35) Sa áting salitâ at gawâ, may pribiléhiyo táyong sanáyin áng áting mgá anák at mgá baguhán kung paáno silá makikibahági sa gawáing itó at masísiyáhan sa maráming pagpapála.
19. Paáno ka napasigla ng artíkulong itó?
19 Lahát ng mayroón táyo ay galíng kay Jehóva. Ipinakikíta ng áting pagbibigáy sa kaniyá ná mahál nátin siyá at pinaháhalagahán nátin áng lahát ng ginawâ niyá pára sa átin. (1 Cro. 29:17) Nang mag-abuloy áng báyan pára sa pagtatayó ng témplo, “nagsayá [silá] sa kaniláng paghahandog nang kúsang-loób, sapagkát naghandog silá nang kúsang-loób kay Jehóva tagláy áng sakdál ná púso.” (1 Cro. 29:9) Patúloy rín sána táyong masiyahan sa pagbibigáy kay Jehóva mulâ sa mgá bágay ná ibinigáy niyá sa átin.